Бизнесда Танаффуслар-унумдорлик душмани

Biznes reja

Танаффуслар-унумдорлик душмани

 

Сиз мунтазам равишда кечгача ва дам олиш кундари уйда кам ишлайсизми? Бу хеч кам катта кажмда иш килаётганингизни билдирмайди. Бу, купрок, сиз камдан кам колларда бирор ишни охиригача килишингиздан далолат беради. Бунга сабаб — танаффуслардир.

 

Уйлаб куринг: кайси вактда сиз уз ишингизни купрок бажара оласиз?

 

Агар сиз купчилик бошка одамларга ухшасангиз, унда жавобингиз — тунда ёки эрта тонгда. Ва тасодиф эмаски, айнан атрофингизда одамлар йук вактда.

 

Соат 14 да одатда одамлар йотилишда булишади, почтага жавоб беришади ёки чатда камкасблари билан мулокот килишади. Бу елкага уриб куйишлар ва узаро тусатдан уюштирилган йиFинчалар бирор ёмонлик келтириб чикармайди. Лекин аслида, улар максулдорликни камайтиради. Танаффусларга нима сабаб булаётганининг акамияти йук. Акамиятлиси, сизни чалFитишаётгани сабаб, иш булмаяпти.

 

Танаффуслар сизнинг иш вактингизни булади. 45 дакика иш — кейин эса, телефон оркали гаплашасиз. Яна 15 дакика, карбсизки тушлик вакти булди. Бир соат утар утмас, тушликдан кейинги йотилишга кирасиз. Натижада соат кечки олти, ва сизда уз ишингизни килишингиз учун бор йуFи бир — икки соатгина вактингиз булди. Сиз “старт-тухташ, старт-тухташ” тартибида муким ишларни якунига етказа олмайсиз.

 

Бунинг учун сизга “алокидалик кудудига” кучиб утишга туFри келади. Шубкасиз сиз, каммаси узингизга кавола булган вактда купрок унумдорликка эришасиз. К,ачонки сизнинг миянгизни кар хил вазифалар билан тулдириб ташлашмаган вактда, купгина ишларингизни охиригача бажара олишга кодир буласиз. (Сиз хеч ахамият берганмисиз, оффлайнда, самолётда учаётган вактингизда, ташки, асабингизга тегадиганларнинг йуклигидан, куп нарсаларни килишга улгурасиз?).

 

“Алохидалик худудига” тушиш учун маълум вакт ва бошкаларнинг аралашуви йуклиги талаб килинади. Тез уйку билан параллел чизик утказамиз: инсон шунчаки бирданига бу пайтга утиб колмайди. Олдинига ухлаш керак, кейин эса аста-секин туз уйку фазаси келади. Кичкинагина ташки таъсир — ва хаммасини яна кайтадан бошлашга туFри келади.

 

Сиз хотиржамлик ва тинчликка чумган вактингиздаги тез уйкуга ухшаб, иш вактидаги “алохидалик худуди” хам унумдорликда сиз учун ажойиб мужиза яратади.

 

Узингизга хавола буладиган вакт, ярим тундан кейинги соат бирга туFри келиши керак эмас. Ишда тартиб урнатиш керак, масалан куннинг ярми (биринчи ёки иккинчи — кайси кулай булса) сизнинг уз ихтиёрингизда булсин. Масалан, ишни шундай бошкарингки, соат 10дан 14гача хеч ким бир-бири билан гаплаша олмасин (тушлик вакти бундан истисно). Ёки хамкасблар билан келишув асосида хафтада бир кунни, масалан, пайшанба кунини

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика