Бизнесда Садо — сизнинг бармокларингиз учида

Biznes reja

Садо — сизнинг бармокларингиз учида

Гитара усталари айтишадики: “Садо-сизнинг бармокларингиз учида”. Сиз худди Эдди Ван Халендагидек гитара, эффект педали ва кучайтиргич сотиб олишингиз мумкин. Лекин, сиз уни чалсангиз, у сизда барибир бошкача овоз чикаради.

 

Худди шунингдек, Эдди качонлардир ломбардда сотиб олинган эски гитарани олиб чалса хам, сиз барибир, уни айнан Эдди Ван Хален чалаётганини тушуна оласиз. Сифатли асбоблар албатта яхши чалишга ёрдам беради, лекин унинг оханги сизнинг узингизга боFлик.

 

Одамлар купрок, асбобнинг узига кизикишади, унинг ёрдамида нима килиш хакида уйлаш урнига, асбобнинг узига махлиё булишади. Бунга мисоллар куп: Photoshop да дизайнерлар бир канча оддий булмаган шрифтлар ва замонавий филтрлардан фойдаланишган, лекин айтарли хеч нима йук; ишкибоз-фотографлар узларини устида ишлаш урнига,тасмали ва ракамли фотографияларни мухокама килишга берилиб кетишади.

 

Голф уйнашни энди бошлаган уйинчилар, узларига киммат клюшкалар керак деб уйлашади. Лекин клюшка эмас, зарб асосий ахамиятга эга. Тайгер Вудсга бир нечта арзон клюшкалар тупламини бермангиз хам у барибир сизнинг устингиздан Fалаба козонади.

 

Асбоб-ускуналар одамларга ёрдамчи булиб хизмат килади. Улар узок вакт машкларга вактини сарфлашдан кура, дуконларда катта маблаFларини сарфлашни афзал куришади. Улар киска йул излашади. Узингиз хохлаган даражага эришиш учун, сизга дунёдаги энг яхши асбобнинг кераги йук. Ва ишни бошлашингиз учун хам унинг аник кераги йук.

 

Бизнесда купчилик хакикатдан хам ахамиятга эга булган нарсалар урнига, асбобларни танлаш, дастурлар уртасидаги фарк, масштаблаш муаммолари, офис интерьерлари стиллари, чиройли мебеллар ва шу каби ахамиятсиз нарсалар хакида каЙFуришади. Аслида эса, сиз кандай килиб мижозларни жалб килишингиз ва пул топишингиз ахамиятга эга.

 

Шунингдек, булар уз блогини юритишни хохловчи, уз бизнеси учун подкастлар ёки видеога олишни хохлайдиганларга хам тегишли, лекин улар купрок кандай асбоблардан фойдаланишлари хакида уйлашади. Хдкикий ахамиятга эга нарса эса контент яъни таркибдир. Сиз бир катор кимматбахо асболардан фойдаланишингиз мумкин, лекин сизда бирор ахамиятга арзигулик холатнинг узи булмаса, унда бу асбобларнинг кандайлигидан маъно йук.

 

Сизда бор асбобнинг узидан ёки унчалик киммат булмаган асбобдан фойдаланинг. Кейин харакат бошланг. Ахамиятга эга нарса бу сизнинг асбобингиз эмас. Ишнинг мохияти шуки, сиз узингизда мавжуд восита ёрдамида кай даражада яхши натижага эриша олишингизни курсатишингиз керак. Садо-сизнинг бармокларингиз учида.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика