Бизнесда Ишга олиш

Biznes reja

Ишга олиш

 

Аввалига хаммасини узингиз дилинг

Ишга узингиз уни бажариб куришдан олдин бошка бировни ёлламанг. Шу тарзда сиз ишингизнинг узига хос жихатларини тушуна оласиз, унинг яхши натижаси кандай булиши кераклигини тушунтириб бера оласиз, кейинчалик интервью вактида олишингиз мумкин булган саволларни била оласиз ва уларнинг хакикий таърифини туза оласиз. Сиз бу ишга ходим олишда, тулик ставка, кисман бандлик ёки аутсорсинг ёллаш кераклигини аниклаб оласиз. Эхтимол сиз бу ишни айнан узингиз бажаришга карор киларсиз (охирги вариант хатто афзалрок).

 

Унинг устига, сиз узингиз бажариб курган ишни ходимларингиз бажараётган вактда, уларни бошкаришда узингизни туликрок маълумотга эга менеджер сифатида тута оласиз. Сиз каерда каттиккуллик килишингиз кераклигини, каерда ёрдам беришингиз кераклигини яхши урганиб оласиз.

 

Биз 37 signalsда бир канча серверларнинг пайдо буладиган заруратини мустакил равишда созлаш билан бутун бир ёзни утказмасдан туриб, узимизга тизим администроторларини ёлламадик. Биринчи уч йил давомида биз мижозлар учун техник ёрдам вазифасини уз буйнимизга олдик ва кейинчалик бу вазифа буйича алохида ходимни ёлладик. Бошкача суз билан айтганда, биз тупни бировга оширишдан олдин узимиз имконимиз борича у билан бирга узокка югурдик. Бу ёндашиш билан биз у ёки бу холатда кимни излаётганимизни аник билардик.

 

Вакт утиши билан сиз узингизни худди аккумуляторларингиз чарчагандек, ёкилҒингиз эса тугагандек хис килишингиз мумкин. Бу холатдан чикишнинг биринчи йули бошка бировни ишга ёллаш. Иккинчиси, бу имкониятдан фойдаланиб бирор нарсага урганиш. Аввалига урганишни синаб куринг. Лойиханинг биринчи боскичидаги сизнинг йукотишларингиз акллилик билан иш тутишингиз натижасида юз марталаб копланиши мумкин.

 

Шу билан бирга, йулнинг бошида аввалига уз бизнесингиз фаолиятидаги барча жихатларини синчиклаб урганиб чикиш сизга ортикчалик килмайди. Акс холда, эртами кечми узингизнинг такдирингизни бошка одамларга ишониб топшириб, сиз туман ичида коласиз. Бу эса хавфли.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика