Бизнесда Ишга алокаси булмаган йиллар

Biznes reja

Ишга алокаси булмаган йиллар

 

Биз хаммамиз ишга кабул килиш эълонларида мана бундай ёзувлар борлигини курганмиз. Зарур иш тажрибаси — 5 йил. Бу сонлар хакидаги маълумот хеч нарсани англатмайди. Номзоднинг иш тажрибасининг кандайдир энг кичик даражасини белгишлаш — шубхасиз, ёмон фикр. Агар ярим йилдан бир йилгача иш тажрибасига эга номзодлар кидирилса, бунда бирор маъно булиши мумкин. Ишнинг бошлаетич тушунчасини узлаштириш, ишнинг асосий тамойилларини, бу ишда кандай воситалар купрок мос келишини англаб олиш ва шу кабиларга айнан шунча вакт етарли булади.

 

Лекин бундан кейин барча кийшикликлар текисланади. Олти ойлик иш тажрибасига эга номзод билан олти йиллик иш тажрибасига эга номзод уртасидаги фарк жуда кам. Хдкикий фарк одамларнинг узида, уларнинг мослашувчанлигида, индивидуал тузилишида ва аклий кобилиятидадир.

 

Агар сиз барибир ракамларга таянишни хохласангиз, унда уйлаб курингчи, олаётган маълумотларингизни канчалик туҒрилигини кандай бахоламокчисиз? Беш йиллик иш тажрибаси нима дегани? Агар сиз беш йил олдин бирор ишнинг устида тажриба утказиб бир -икки хафта вактингизни сарфлаган булсангиз, уни мана шу сохадаги беш йиллик тажриба ичига кушиш мумкинми? Компания кандай килиб бу ноаник маълумотни текшириб кура олади?

Кимдир нима биландир канча вакт шуҒулланганини ишга алокаси йук — мухими уни канчалик даражада яхши кила олишида.

Расмий таълим олганлик хакида унутинг

Х,еч цачон мактабда таълим олишни, узим мустацил урганишимга

уалацит беришига йул цуймаганман.

Марк Твен

Биз атрофда купгина компанияларнинг маълумот борасида талаблар куйишини курамиз. Улар факат олий маълумотли (баъзида муайян мутахассисликлар буйича) одамларни, аъло бахолар билан битирган ёки узлаштиришнинг маълум баллини туплаган битирувчиларни, сертификати бор одамларни ёки бошка кандайдир талабларга мос келадиган одамларни ишга олишади.

 

Бу ахмокона карор. Атрофда синфидан катъий назар, аклли булган одамлар тула. Сиз бирор натижага эришиш учун сизга энг яхши мактаблардан бирининг битирувчилари керак деб уйлаб хато килманг. Х,озирги вактда Американинг 500дан ортик энг яхши компанияларини бошкарувчи 90 % директорлар Лиги Плюша[1] муассаларининг бирортасида хам бакалавр боскичини олишмаган. Бу руйхатда Гарвардни битирганлардан кура,

Ҳамма ишлайди

Кичик куламли компанияларга ишлайдиган одамлар керак, вакиллик киладиган одамлар эмас. Ҳеч ким ишдан устунрок була олмайди. Ҳар ким нимадир ишлаб чикариши керак.

 

Факат бошкаларга нима килиш кераклигини курсатадиган, вазифасини вакиллик деб хисоблайдиган одамларни ишга ёллашнинг кераги йук. Кичик жамоалар учун бундай одамлар — кераксиз юкдир. Улар бошкаларга кислородни тусиб куйишади, яъни уларни доим нима биландир банд килиш учун кераксиз нарсаларни уйлаб топишади. Ишлар тугаганда эса, улар бирортасига топшириш учун янги иш уйлаб топишади ва бу ишни бажариш учун ресурс хисоби хакида уйлаб хам куришмайди.

 

Юкоридагиларга вакиллик килишни яхши курувчилар, йигилишларни хам яхши куришади. Улар бошкаларни ишдан колдириб барча диккатни узига каратиш учун йигилиш энг яхши сабаб деб хисоблашади.

Висконсин университетининг битирувчилари купрок. Илмий сохада жуда куп вакт утказган мутахассилар хаттоки компанияга зарар етказиши мумкин. Университет битирувчилари яна жуда куп нарсаларга кайтадан урганишларига туҒри келади. Илмий дунёда одамлар “хатлар хакида” урганган бир канча хато дарслар:

  • Хужжат канчалик узун булса, улар шунчалик ахамиятлидир;
  • Совук, расмий оханг сухбат тарзидан кура анча яхширок;
  • “Акдли” сузлар тааъсурот уЙҒОтишда фойдаланилади;
  • Уз нуктаи назарини ифодалаш учун бир неча сахифа ёзиш керак;
  • Сиз ёзаётган нарсанинг таркиби канчалик ахамиятли булса, расмийлаштирилиши хам шунчалик ахамиятга эга (агар ундан хам купрок булмаса).

 

Одамлар университетда таълим олиши вактида пайдо булган ёмон одатларидан хеч кутула олишмайди. Бу факатгина академик тарздаги хатларга тегишли эмас. Таълим олиш пайтидаги купгина билимларни университет чегарасидан ташкарида олиш керак.

 

Хулоса: “юлдузли” уртача балли битирувчилардан кура, ажойиброк номзодлар анча куп. Ҳар хил сабабларга кура укишни ташлаган, паст уртача баллар билан битирганлар, муниципал колледж[1] битирувчилари ва хаттоки, урта мактабнинг юкори синфида укийдиганларга купрок эътибор каратинг.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика