ТАРОЗИ буржи (24 сентябрь — 23 октябрь) эркаклар ва аёллар характерлари мослиги

Muchallar

Мос жуфти: Қўй, Арслон, Крвға, Эгизаклар.
Тўғри келмайдиган жуфти: Қисқичбақа ва Тоғ эчкиси.
Еқтирадиган ранги: туқ мовий, яшил.
Йўлдоши: Венера, Сатурн.
Омадли кунлари: жума, шанба.
Омадсиз кунлари: сешанба, якшанба.
Ёқтирадиган гули: атиргул.
Омадди рақами: 2. 6, 7, 8. 9. 15.

УМУМИЙ ТАЪРИФ

Тарози буржи вакиллари одамларни севади. Аммо тўполонларни хуш кўришмайди. Улар мех.рибон ва шинаванда. жанжаллашаётганларни бир зумда тинчлантириб, яраштириш крбилиятига эга. Шунга қарамасдан, баъзида ўзлари жанжал кўтаришлари ҳам мумкин. Ўзгаларни яхши тушуна олишади. Шу жихатлари уларга кўзланган мақсадга эришишда катта ёрдам беради.

Тарози буржи вакилларининг оғриқ нуқтаси уларнинг буйракларилир. Асаблари ҳам айтарли мустаҳкам эмас. Қатгиқ асабийлашишлар натижасида бировларни кўролмасликка, жанжалкашликларига сабаб бўлади.

Бундан крчиш учун тарози буржи вакили ҳамиша бир хил иқлимда яшаши лозим.

Тарози буржининг эркак ва аёл вакиллари доимо кимлардандир мақтов эшитиш илинжида бўлишади. Ўзларидан кўра бошқаларнинг ғояларини янгиликлар билан тўлдиришга уста. Ҳеч кимнинг илтимосини рад эта олишмайди.

Аёллар ҳам, эркаклар ҳам янги урф бўлган кийимларни кийишга ўч.

Жамоани, масъулиятни чуқур ҳис эта олишади. Агар ишда муаммо туғилса. шу заҳоти тескари угирилиб кетишлари айнан тарози буржи вакилларига хос одатдир.

Тарози буржи вакиллари орасида сотувчилар. театршунослар, ҳуқуқшунос ва судьялар кўп учрайди.

Тарози буржи вакили бир кўришда севиб крлмайди. Аёллар ҳар қандай эркак билан тез тил топишиб кета олишади. Фақат бу эркакка тез боғланиб қолишдан ўзларини тийишади. Аввад унинг шахсини атрофлича ўрганиб олишни маъқул кўришади.

Эркаклар одатда аёл биринчи бўлиб севги изхрр қилишини кутишади. Агар бу хрдиса рўй бермаса, ўзларини алданган. камситилган деб ҳисоблашади-ю. бошқасини излашга тушишади.

Тарози — Қуй буржлар орасидаги мослиги

Улар ҳаётда бир-бирларини тўлдириб яшашни билишади. Қўй буржи вакилининг бир сўзлилиги дархрл тарози буржи вакилининг эътиборини тортади. Ҳар бири бир-бирларидан ўз мақсади йўлида фойдаланиш ҳақида ўйлайди.

Агар тарози буржи вакили мустақил бўлса, унга майда-чуйда юмушларни ҳадеб ўргатавермаган маъқул. Акс ҳолда у оиласи қанча бахтли бўлмасин. қараб ўтирмайди. Бошқачароқ айтганда, тўнини елкага илади-ю. кетади-қолади.

Бу никоҳнинг абадий крлиши кўпроқ қўй буржи вакилига боглиқ. Факат у жуфтига яхши муносабатда бўлиши. унинг манфаатларини ҳимоя этиши лозим.

Ишда ақл. тафаккур жиҳатидан тарози буржи вакил- ларининг қўй буржи вакилларига тан бермай иложи йўқ. Раҳбарлик қўй буржи вакили зиммасида бўлса. тарози буржи вакилига осон кечмайли. Негаки. қўй буржи вакиллари ўта талабчан ва қатъий.

Тарози — Бузоқ буржлар орасидаги мослиги

Бу иттифоқ ўта эстетик дидлиликни. эҳтиёткордикни тадаб этади. Айникса. тарози буржи вакиди бузок буржида туғидган жуфтига ёдғон гапирмасдиги. оидада узини тутишни бидиши, очиқ кўнгид бўдиши дозим. Акс ҳодда оида узок сақданиб қодмасдиги аниқ.

Орадан бирмунча вақт ўгиб ниҳоят дангасадикка, масъудиятсиздикка беридган тарози буржи вакиди жуфтининг тадабдарига кўникиб, тартибди, фаод одамга айданади. Лекин барибир бузоқ буржи вакидининг кўнгди тўдмайди.

Чунки жуфти у хоҳдаган йўддан ҳар доим ҳам бормаяпти. Рўзғорга. уйдаги тартиб-кридадарга анча эътиборсиздик бидан қараяпти. Шунда бузоқ буржи вакиди ҳам аста совийди. Қўд сидтаганча ўз юмушдари бидан банд бўдади.

Баъзан тарози буржи вакиди кутидмаганда жуфтининг жамиятда обрўди. шинаванда ва ўта меҳрибон бўдишини хоҳдаб қодади. Бузоқ буржи вакиди бунга ҳам кўнади ва жуфти истагандек бўдишга интидади. Башарти у тарози буржи вакидини қаттиқ севса, кўриб- сизки, нафақат бу тадабдарни адо этади. бадки тоғни тодкрн қидишга тайёр бўдади.

Ударнинг иккадаси учун ҳам оидада тўкиндик зарур. Шу нарса аҳиддикка, бир-бирини тушунишга, муаммодарсиз яшашга кўмак беради. Бунинг учун тарози буржи вакиди фаодроқ бўдиши дозим. Ўзини худди ёш бодадек тутаверишни бас қидиб, ҳаётга теран кўз бидан боқишни ўрганиши тадаб этидади. Ишда ударнинг никоҳдагига нисбатан кўпроқ омади чопади.

Бузоқ буржи вакидида туғма раҳбардик крбидияти бор. Агар тарози буржи вакиди ўз вазифасини сидқидиддан. ҳадод бажарса, кедгусида бузоқ буржи вакиди — раҳбарнинг мукофотдарини қўдга киритади ва ишончини крзонади.

Бузоқ буржи вакиди — ходим бидан фахрдансангиз арзийди. У ўз ишининг устаси, бўдар-бўдмасга ўзгадар ишидан камчидик қидиравермайди.

Тарози — Эгизаклар буржлар орасидаги мослиги

Эгизаклар буржи вакили учун тарози буржи вакилидек топқир, ҳаракатчан, уйим-жойим дейдиган жуфтга эришиш ҳақиқий омаддир. Улар бир-бирлари билан дастлабки кунларданоқ осон тил топишишади. Тўғри, баъзан эгизаклар буржи вакилининг ўта асабийлиги.

жаҳлдорлиги туфайли жанжаллар келиб чиқиши мумкин. Барибир муносабатларда асосий ролни эгизаклар буржи вакили ўйнайди. У тарози буржи вакилини бойлиги ёхуд мансаб туфайли эмас. юракдан севади ва уни боладек эркалаб чарчамайди.

Фақат икковларининг феъл-атворида бир камчилик бор. Улар бир хилликни кўра олишмайди. Ана шу сабабли кўп хрллларда бу никоҳ бузилиб кетади. Бу икки бурж вакили ҳаётда ҳеч қачон бир-бирларини зериктириб қўйишмайди. Бу оилага қувноқ вазиятларни бахшида этади.

Аксар хрлларда улар нафақат бирбирларини севишади. бадки энг яқин. ажралмас дўстлар- га ҳам айланишади. Бу дўстлик қоронғи кечаларда ҳам, рўзғор икир-чикирларида ҳам ўзини намоён этмай крлмайди.

Икковлари барча жабҳаларда бир-бирларига кўмак беришни, қўллаб-қувватлашни канда қилишмайди. Лекин эгизаклар буржи вакили бир нарсани унутмаслиги лозим. Тарози буржи вакиллари гоҳида билиб-билмай хаёнатга қўл уришлари эҳтимолдан холи эмас.

Бу хиёнатни эса эгизаклар буржи вакиллари ҳеч қачон кечира олишмайди. Айниқса. бу жуфтлик икки томон ҳам катта лавозимларда ишласа, саёҳатни севса, ишқ саргузаштларидан чарчамаса, оила. рўзғорни иккинчи даражага қўядиганлар хилидан бўлса, омадли кечади. Негаки, бундай вазиятларда бир-бирини танқид остига олиш, гумонсираш, рашк каби ҳислар нари сурилади.

Ишда эгизаклар ва тарози буржи вакиллари ўртасида умуман келишмовчиликлар юзага келмайди. Бунинг учун албатта икки бурж вакили хоҳ раҳбар. хоҳ оддий ходим бўлсин, адо этилиши лозим бўлган вазифани чин кўнгилдан амалга оширишлари керак бўлади.

Эгизаклар ҳам. тарози буржи вакили ҳам иш масаласида артистлик килиш қобилиятига эга. Улар энг огир, крра ишларни бошкалар зиммасига юклашга одатланишган.

Тарози — Қисқичбақа буржлар орасидаги мослиги

Бу иттифокда бир-бирини камситишлар кўпроқ кўзга ташланади. Улар калбан якинликдан кўра. ўз манфаатлари йўлида яшашни, яъни. жамиятда обрўга эга бўлишни, кўпрок пул орттиришни оиладан кўра устунрок кўйиша- ди.

Шунинг учун бўлса керак. тарози ва қисқичбақа буржи вакили ўртасидаги никоҳ асосан молиявий тўкинлик эвазига сақланиб туриши мумкин. Бу нарса йўкрлдими. тамом. томонлар шу заҳоти аравани икки томонга торта бошлашади.

Тарози буржи вакили нуқул ўзича қандайдир қарорлар чиқариб, уларнинг ечимини қидириш билан овора. Бу эса қисқичбақа буржи вакилига ҳар доим ҳам ёқиб тушавермайди. Устига устак, тарози буржи вакили таби- атан жуда қайсар. Нима қилсин? Қисқичбақа буржи вакили бир кун келиб қўл силтайди-ю. жимгина яшайверади. Лекин қалбидаги араз, алам ва гиналар узоқ вақтгача йўкрлмайди.

Шубҳасиз, қисқичбақа буржида туғилганлар нафақат хиёнатни. балки шу ҳақдаги суҳбатларни ҳам умуман кечира олишмайди. Тарози буржи вакили бошқаларга нисбатан ўзини кўпроқ яхши кўради. Шу нарса ҳам улар ўртасидаги муносабатларга зиён етказмай қолмайди.

Башарти. қисқичбақа буржи вакили эркак бўлса. у оиладаги шу тахлит келишмовчилик. камчиликларга барҳам бериб, илиқ муносабатларни юзага келтира олади. Буни тарози буржи вакили ёқтиради. Негаки, у ҳаётда худди шундай эркак ҳақида орзулаган ва ҳар бир дақиқа вақтини қувноқликда, хотиржамликда кечиришни хоҳлайди. Бундай жуфтлик ўртасидаги никоҳ бир умр сақланиб крлиши эҳтимолдан холи эмас.

Қисқичбақа ва тарози буржи вакилларининг муносабатлари кўп хрлларда хаёлпарастлик ва эҳтиросларга асосланади. Шунда ҳам барибир асосий юк кискичбака буржи вакилининг зиммасига тушади. Ишда агар кискичбақа буржи вакили раҳбарлик лавозимида бўлса. кўзланган мақсадларга эришишлари аниқ. Унинг қўл остида меҳнат қилаётган тарози буржи вакили ўзини жуда бахтиёр деб билади.

Молиявий битимлар имзолашда ва ҳамкорлик қилишда улар эҳтиёткорлик билан иш тутганлари маъқул.

Тарози — Арслон буржлар орасидаги мослиги

Бу арслон буржи вакили учун жула омалли итгифоқдир. Тинчликсевар ва ўз мақсади йўлида ҳеч нарсадан қайтмайдиган тарози буржи вакили сира ўзини тўхтата олмаётган, тезкор арслон буржида туғилган жуфтини бир меъёрда ушлаб тура олади. Ўзининг ўзгачалиги ва гўзаллигини (аёлларга тааллуқли) фақат арслонга намойиш эта олади.

Арслон буржи вакили ҳам жуфти билан дўстона муносабатлар юритган, шу билан бирга ўртадаги масофани сақлаган хрлда ўзи истаган меҳр-муҳаббатга эга бўлади. Тарози буржида туғилганлар аслида муҳаббат эмас, дўстлик учун яралган.

Шунинг учун мабодо арслон буржи вакили- ни учратиб, кутилмаганда эҳтироси жунбушга келса, барибир вақт ўтиши билан у сўнади. Аммо никоҳга путур етишига тарози буржи вакили осонликча йўл қўймайди.

Агар арслон буржи вакили эркак бўлса, тарози буржида таваллуд топган жуфтини учратибоқ унга кўнгил қўяди ва умрининг охирига қадар унга худди инжиқ болага қарагандек муносабат юритади.

Аёл-тарозига ҳам худди шу керак. У доимо кимдир ўзига меҳр кўрсатишини, эътибор билан яшашини орзу қилган. Арслон буржи вакили билан яқин муносабатга ўтгач, азалий орзусига эришган қизалоқдек лабларини табассум тарк этмай крлади.

Икковлари ҳам уйнинг шинам бўлишини, молиявий тўкинлик оилада ҳукмрон бўлишини хоҳлашади. Улар учун энг асосийси, бир-бирларининг камчиликларига кўз юмиб кетишдир.

Ишда ҳам улар орасида деярли муаммолар туғилмайди. Раҳбар уларнинг кай бири бўлишидан катъи назар тез тил топа олишади. Икковлари ҳам таваккалчиликдан қўрқмайди ва муваффақиятсизликка учраган вақтда ҳам изтиробга тушишмайди.

Тарози — Паризод буржлар орасидаги мослиги

Бу иттифоқ ҳам омадли дейиш мумкин. Бир-бирларини жондан севувчи бу икки бурж вакили оилада. рўзгорда тартиб-интизом. тўкин-сочинликни юзага келтириш учун биргаликда ҳаракат қилишади.

Иккала бурж вакили ҳам бир-бирларига талпиниб яшайди. Тарози буржи вакилига Паризоднинг яхши фикрлаши. хотиржамлиги ёқади.

Улар ўзаро манфаатларни бирлаштиришса, бир-бирларига ён беришни ўрганишса, оилавий ҳаёт янада тотли кечади. Паризод-аёл тўғри сўз, ҳар бир хрдисани тўгри қабул қилади. Тарози буржи вакили эса доимо ўзича еттинчи осмонда учиб юради. хаёлпараст ва тартибсиз. Ўз вақтини ёқимли кечиришни хоҳлайди.

Шафқатсизлиги, хиёнатга мойиллиги билан паризод- нинг ишончини йўкртади. Ўз талабларини бошқаларни- кидан устунроқ қўйишга одатланган.

Паризод-эркак эса ҳар қандай масалада ҳам қарор чиқаришга шошилмайди. Бу тарози буржи вакили — аёлни ҳайратга солади.

Ҳар тарафлама бир-бирларига мос эканликларига қарамай. муносабатларда барибир тез-тез муаммолар юзага келибтуради. Ишда Паризод учун энг яхши ҳамкор бу тарози буржи вакилидир. У тезкор. яратувчан. интилувчан. ҳеч бир ишни чала-чулпа ҳолда ташлаб кетмайди. Албатта охирига етказади. Бу Паризоднинг эътиборини тортмасдан қолмайди.

Тарози буржи вакилига ҳам Паризоднинг доимо бир хил кайфиятда бўлишга уриниши, тажрибаси жуда ёқиб тушади.

Тарози — Тарози буржлар орасидаги мослиги

Уларнинг иттифоқи муваффақиятли кечади. Фақат жуфтингизнинг ички дунёсига чуқурроқ назар ташланг ва ундан ўзингизни топишга ҳаракат қилинг. Негаки. бир бурж остида туғилиб турмуш қурганлар орасида аксар ҳолларда яқин муносабатлар кутилмаганда келишмовчиликларга айланиб кетиши мумкин. Бу келишмовчиликларнинг олдини олиш учун эса узоқ муддат зарур бўлади.

Ҳиссиётни. ўртадаги аҳиллик, севги, меҳр. оқибатни сақлаб крлмоқчи бўлсангиз. тез-тез бир-бирингизсиз вақт ўтказишга интилинг. Ана шунда қалбингизда соғинч ҳиссини кўпроқ туясиз. Бу эса ўз-ўзидан яхшилик аломатидир.

Тарози буржи вакиллари хиёнатни ҳазм қила олишмайди. Шунга қарамасдан. бир-бирларига хуфиёна хиёнат қилишни ҳам канда қилишмайди.

Яхшиси, жуфтингизнинг бу каби камчиликларига кўз юминг. Негаки, ўзингиз ҳам фаришта эмассиз.

Унинг ўрнига ўзингизни қўйиб кўринг ва ҳеч нарса бўлмагандек. жим юраверинг. Ана шунда орадан маълум муддат ўгади-ю. бу аламларнинг барчаси қаергадир ғойиб бўлади. Крлаверса, қўни-қўшнилар, қариндош-уруғ, таниш- билишлар олдида бу оиланинг обрўси ошади.

Ишда тарози буржи вакиллари бир идора. корхонада ишламаганликлари маъқул. Тўғри. икковлари ҳам ажо- йиб мутахассис. ўз ишининг усталари. Аммо эркинликни ҳаддан зиёд яхши кўришади. танқидни умуман кўтара олишмайди.

Уларнинг бири ходим. иккинчиси раҳбар бўлган тақдирда иш бошлаганларидан сўнг ҳеч қанча вақт ўтмай. албатга ораларида жанжал юзага келади. Арзимаган майдачуйда муаммолар дастидан улар ёвлашиб крлишлари ҳеч гап эмас.

Тарози — Чаён буржлар орасидаги мослиги

Тарози ва чаён буржи вакилларининг муносабатлари ҳис-туйғу ҳамда энергетик айирбошлашларга асосланали. Тарози буржи вакили жуфтининг юриш-туришини, туйғуларини назорат қилишда ҳар қандай бурж вакилини ортда қолдиради.

Умуман. оилавий ҳаёт иккала бурж вакилига ҳам фақат бахт. омад ҳадя этиши мумкин. Чаён буржи вакили жуфтининг ҳеч кимга ўхшамайдиган яхши жиҳатлари- ни кўриб қувонади. Ундаги гўзалликка интилиш. одамийлик чаён буржи вакидини ҳайратга солмай қолмайди.

Айниқса, тарози буржи вакилининг жуфтига жонини қурбон қилишга тайёр туриши ҳар қандай бурж вакидига ўрнак бўлса арзийди. Афсуски. тарози буржи вакилининг феъл-атвори сал мураккаброқ. У ҳар кимни ҳам ички дунёсига киритавермаГши.

Гарчи бироз қўрқувга солса-да. тарози буржида туғилганлар чаён буржи вакилининг мустақиллиги. гоҳида камгап бўлиб крлишига қарши чиқа олишмайди. Чунки, билади. Чаён буржи вакилининг ҳам мақсади битта. Ўз ёстиқдошини севиш. Бундан ташқари. у ҳам тарози буржи вакили сингари хаёлпарастликка мойил.

Фақат тарози буржи вакили чаён буржида таваллуд топган жуфтини ўз йўриғига солишга уринишлари жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Бу икки бурж ўртасида қурилган оила ақл ва тафаккур маҳсулидир. Икковлари ҳам кўпроқ дунёнинг сиру синоатларга бой бўлишини исташади. Уларни яна биргаликдаги фаолият бирлаштириб туради.

Улар ажойиб иттифоқдош ва шерикдирлар. Бироқ икки бурж вакилининг қайсидир бири ҳаётда бошқачароқ йўлдан боришни хоҳлаб қолса, никоҳ шу захрти бузилиб кетиши ҳам ҳеч гап эмас. Кўп хрлларда чаён буржи вакили тарози буржи остида тугилган жуфтининг бемаврид қувноқликлари-ю, шўхчанликларига тоқат қила олмайди. Шунга қарамасдан. улар ўзгалар кўз ўнгида энг бахтли оилаларлан ҳисобланишади.

Келишмовчиликларга яна тунги саргузаштлар ҳам сабаб булади. Тарози буржи вакили бу борада анча тажрибасиз ва совуккон. Айникса чаён буржида туғилганлар эркак булса, ўз аёлининг бу совукҳонликларидан азоб чекиб. охир-окибат ўзга аёллар ортидан кетиб крлиши мумкин.

Бундан ташқари. чаён буржи вакили ёстикдошининг бу совуккрнлигини кимнидир севиб крлганликка йўяди ва ортидан кузатишни, гумонсирашни бас ҳила олмайди. Рашк ўтида куйиб ёнади.

Агар эркак тарози буржи вакили бўлса, жанжаллар рўзгордаги икир-чикирлар натижасида пайдо бўлади. Негаки. тарози буржида туғилган эркаклар оиладаги арзимаган майда-чуйда камчиликларни кўриб ҳам жаҳл отига минишади.

Чаён буржи вакили тарози буржи вакили билан бир умр бахтли яшаб крлишни хоҳласа. ён беришга ўрганиши лозим. Шунда ўртадаги муносабатларга путур етмайди. Гарчи билиб-билмай тарози буржи вакили хатоларга йўл кўйса-да, ишонинг. бир кун келиб ўзи бундан каттик афсус чекади ва жуфтининг оёғига бош уриб узр сўрайди.

Ишда тарози буржи вакилини чаён буржида туғилган- ларнинг ирим-сиримларга ишониб иш кўриши ғазаблантириши мумкин. Ҳақиқатан. чаён буржида туғилганлар мабодо адашиб чап ёни билан турган бўлса, ўша куни иши унмаётганидан, кайфияти ёмонлигидан шикоят қилавериб ҳаммани чарчатишади. Шунинг учун раҳбар лавозимида тарози буржи вакили бўлса, чаён буржида туғилган ходимларга уйда ишлашни маслаҳат бериб тургани маъқуд.

Раҳбарлик чаён буржи вакили зиммасида бўлса. у тарози буржи вакилини зинҳор базинҳор танқид қила кўрмасин. Бу ҳеч қачон яхшиликка олиб келмайди.

Тарози — Ўқотар буржлар орасидаги мослиги

Бу жуфтлик умуман айтганда, кўпчиликнинг кўз ўнгида жуда аҳил ва бир-бирига нисбатан ҳурмат сақлай олади. Тарози буржи вакили учун ўқотар буржида туғилган шахс кенг дунёқараш эгаси.

Тарози буржи вакили уни уз орзусидаги инсон деб ҳисоблайди. Ўкртарнинг ўзига келсак, тарози буржи вакилининг ҳазил-ҳузул ёрдамида баъзи ноқулайликларга барҳам беришини юкрри баҳолайди. У ўз жуфтидан миннатдор. Фақат бир кун келиб ўқотар буржи вакили бу муҳаббат ва аҳиллик бирозгина эркинликка эрк берса бўлади деб ўйлаб крлади. Аммо бу хаёл хатодан ўзга нарса эмаслигини билмайди.

Тарози буржи вакили ўкртар буржида туғилган жуфтини ўзидаги кўплаб ибрат олса арзирли жиҳатлари билан ҳайрон крлдира олади. Лекин ўкртар буржи вакилини ўзига маъқул бўлмаган ҳаёт тарзига кўниктиришга уриниш тўғри эмас.

Ўқотар буржи вакили доимо эркин- ликни, ёлғиз крлишни орзулаб яшайди. Бу менга ёқади, нима десам кўнади деган ўй билан уни рўзғор икир- чикирлари, муаммолар билан ўраб ташлайвериш эса ўртадаги муносабатлар дарз кетишгагина олиб келади.

Ўкртар буржи вакилини яхшиси ўз хрлига қўйинг. Арзимаган тозалик, тартибга ундаб ўзингизни қийнаманг. Бу ишингиз билан ўзингизнинг ҳурматингизни йўкртишингиз мумкин холос. Агар ўқотар буржи вакили билан бир умр бирга крлишни хоҳласангиз, фақат уни севинг-у, меҳр кўрсатинг. Ўкртар буржи остида туғилган эркак, айниқса, ўта мағрур бўлади. У хаёлида ўзига ўзи хўжайин. Демак. қай масъулиятни бўйнига олиш олмаслигини фақат ўзи ҳал этиши лозим.

Бу эркак ўта тадбиркор. Янги-янги ғояларни ўйлаб топишга уста. Аммо бу ғояларни амалга оширишга келганда қўлидан иш келмаслигини тан ҳам ола билади. Демак, ғоя тайёр. Амалга ошириш вазифаси, шубҳасиз, тарози буржи вакилининг зиммасига тушади.

Агар эркак тарози, аёл эса ўқотар буржи вакили бўлса, бу иттифоқ янада ҳис-туйгу, меҳр-оқибатларга бой бўларди. Аёл эркакни ўзини дунёда ёлғиз ҳис этаве- ришдан халос этади. Эркак эса аёлда янги ҳис-туйғуларни уйғотади. Турли хушомадлар билан аёлпинг қалбини буткул забт этади. Натижада биргаликдаги ҳаёт ширин кечади.

Ишда улар тез тил топиша олишади ва ҳар қандай оғир вазифаларни муваффакиятли уддалашади. Ўкртар буржи вакили тарози буржида туғилганларни ҳар тарафлама чекламасликка, кунглини оғритмасликка. бироз эркинликдан мосуво килиб кўймасликка уринади.

Раҳбарлик ўҳотар буржи вакили томонида бўлса. тарози буржида туғилганлар унутмасинларки. раҳбар ўта билимдон ва аклли. Унга ҳадеб ўргатавериш. йўл-йўрик кўрсатавериш окибатда кўнгилсизликларга олиб келиши эҳти- молдан холи эмас.

Тарози — Тоғ эчкиси буржлар орасидаги мослиги

Уларнинг якин муносабатлари шартлашувларга асос- ланади. Аввалида тарози буржи вакили Тоғ эчкисидан яхшироқ жуфт топмаганидан афсусланади. Аммо орадан маълум муддат ўтгач, у тоғ эчкиси буржи вакилининг ҳавас килса арзигулик хислатларини кўриб, унга нисба- тан калбида муҳаббат уйғонади. Ўзига туну кун бор меҳрини бахшида этаётганини кўриб қувонади.

Тарози буржи вакили умрининг сўнгги дақиқаларига қадар жуфти қаршисида ўзини дипломатларча тутади. Ҳар бир ишни нозик дид. алоҳида эътибор билан амалга ошириши тоғ эчкиси буржи вакилини лол крлдиради. Фақат тарози буржи вакилининг ўта ишонувчанлиги. хаёлпарастликка тез-тез берилиб туриши Тоғ эчкисига ёқмайди.

Шу нарса улар орасида нифоқ пайдо бўлишига олиб келиши мумкин. Оиланинг мустаҳкамлиги Тоғ эчкисининг сабр-тоқатлилиги. меҳнатсевар ва масъулиятни ҳис эта билишига боғлиқ.

Агар Тарози ва тоғ эчкиси буржи вакили турмуш қуришга аҳд қилишса. бир корхона ёхуд ташкилотда ишлашгани маъқул. Бу бир-бирларини тезроқ ўрганиб чиқишга. тушуниб етишга кўмак беради. Шунда дилдан суҳбат қуриш имкони бўлади.

Бироқ эҳтирос бобида сезиларли муаммолар туғилиши мумкин. Бошида берилган ваъдалар пучга чиқиб. тарози буржи вакилининг ўзини тутиши, гап-сўзлари Тоғ эчкисининг ғашини келтиради.

Тарози буржи вакили эса жуфтининг тартиблиликка муккасилан кетиши сабабларини тушуна олмай ҳалак бўлади.

Бу иттифок аксар ҳолатларла моллий манфаатга бориб такалали. Бусиз ўрталарила муҳаббат ҳам, меҳр ҳам мавжул бўлмайли. Чунки. иккала бурж вакили ҳам ўзга- лар ҳисобига кун кўришга олатланган.

Ишла улар ҳамиша бир-бирларининг крбилиятларига тан беришади. Тез тил топиша билишади. Тоғ эчкисининг муваффакиятлари тарози буржи вакилини илҳомлантиради. Лекин бир кун келиб ҳаммасига путур етиши мумкин. Сабаби, тоғ эчкиси буржи вакили танкид қилишни, тирнок орасидан кир кидиришни хуш кўрадиганлар хилилан. Тарози буржида туғилганлар эса танкидни умуман кўтара олишмайди.

Тарози — Қовға буржлар орасидаги мослиги

Менталитет нуктаи назаридан бу икки бурж вакили жуда осон тил топишади ва келгусида ажойиб жуфтликка айланади. Агар Тарози буржи вакили чукур муносабатларга киришиш иштиёкида бўлса. адбатта крвға бур- жи вакилининг кўнглини шу даражада овлаши лозимки, у барча эътиборини жуфтига қаратсин.

Крвға буржи вакили тарози буржида туғилган шахс учун муҳаббат ва ижод рамзи ҳисобланади. Тарози буржи вакили эса крвға буржи вакилининг маънавий ўсишига сезиларли таъсир кўрсатади. Улар бараварига ҳаётда юкрри чўққиларни забт этиш учун интилишади.

Уларни жисмоний манфаатдорлик деярли қизиқтирмайди. Фақат ҳаётнинг реал жиҳатларини кўришади ва шу йўлда ҳаракатланишади. Айнан шу нарса тарози ва крвға буржи вакилларининг муносабатлари ўта чуқурлашиб кетишига халал бериши мумкин.

Бу жуфтлик ўртасидаги муносабатларда деярли муам- мо кўзга ташланмайди. Фақат рўзғор икир-чикирлари икковларини баъзи келишмовчиликларга олиб келиши мумкин. Ҳа. ҳис-туйгулардан реал ҳаётга ўтишда жиддий кўнгилсизликларга дуч келишлари мукаррар.

Чунки. рузғорга. оилавий масалаларга кўникиш ҳар доим ҳам енгил кечавермайди. Тўғри, бу борада тарози буржида туғилганлар унчалик кийинчиликка дуч келишмайди. Негаки. улар ўз жуфтининг ҳар кандай инжикликларига сабртокат билан ёндаша билишади.

Бу икки бурж вакили биргаликда ҳеч қачон бирбирларини зериктириб қўйишмайди. Бунга асосан улар ўртасида нафақат севги. балки мустаҳкам дўстлик ришталари зоҳир экани сабаб бўлади.

Бу дўстлик масофасини саклаб колиш учун эса крвға буржи вакили чегарадан чикмаслиги талаб этилади. Тарози буржи вакили ҳам бир нарсани унутмаслиги шарт. Яъни, ковға буржида туғилганлар оилавий ҳаётда эркинрок бўлишни хуш кўришади.

Иш масаласида тарози буржи вакили ковға буржида туғилганлар билан қарама-қаршиликка бормайди. Тарози буржи вакили раҳбар лавозимида бўлса, у қовға буржи-да туғилган ходимнинг ҳар бир ҳаракатини ўз вақтида бахрлаб. унга барча имконият эшикларини очиб беради. Агар крвға буржи вакили ҳар қандай ишни сидқидилдан бажарса. арзимаган бахрналар билан жанжал кўтаравермаса. икки бурж вакили ажойиб ҳамкорга айланишлари тайин. Молиявий битимлар уларга омад келтирмайди.

Тарози — Балиқ буржлар орасидаги мослиги

Балиқ буржида таваллуд топганлар табиатан ҳиссиётга, эҳтиросга бой бўлишади. Шу жиҳати унга тарози буржи вакили билан қайноқ ва мустаҳкам жуфтлик яратишга хизмат қилади. Аммо балиқ буржи вакили ҳаётда ўз жуфтига кўп масалаларда ён беришга мажбур бўлади.

Тарози буржи вакили унга кўплаб синовли лаҳзаларни ҳадя этадики, бу баъзи хрлатларда балиқ буржи вакилини боши берк кўчага олиб кириб қўйиши ҳам мумкин. Фақат довдираб қолмаса, ҳардамхаёлликка берилмаса, бу синовлардан ўта олади.

Балиқ буржи вакили ҳам ўз ўрнила тарози буржи остида туғилган жуфтини меҳнат қилишга, мақсадлар йўлида курашишга мажбур этади. Уларнинг энг оғриқ нуқталари шундаки. икковлари ҳам хаёлпарастликка муккасилан кетган.

Лекин орадан ҳеч қанча ўтмай. улар бу нарсани тушуниб етишади ва ўзгаришга, бошқачароқ яшашга интила бошлашади. Дастлаб бир дунё ҳаяжон оғушида бўлган тарози буржи вакили жуфтининг баъзи камчиликлари англагач, бирдан ўзгаради.

Натижала ўртадаги муносабатларга ҳам путур етиб қолиши ҳеч гап эмас. Тўғри. биргаликлаги ҳаётнинг дастлабки кунларида барчамиз ҳам бир-биримизга талпинамиз, бир-биримизни ёруғ дунёга ишонмаймиз. Тарози буржи вакилининг бошидан ҳам шу нарса ўтган.

Балиқ буржи вакили жуфтининг феъл-атворини сира тушуна олмай азобланади. Айниқса. ҳадеганда буйруқ беравериши. ўз сўзини ўтказишга уринишлари жонига тегади. Оилавий ҳаёт балиқ буржи вакили учун гўё зиндонга айлангандек туюлади.

Ўртада келишмовчиликлар. жанжаллар юзага келади. Қарангки, балиқ буржи вакиди шунда ҳам ён беради. Катта жанжаллардан кўра оиласига ўзини қурбон қилишни маъқул кўради. Бу йўлда жуфтининг ҳар қандай азобларига чидашни афзал деб билади.

Ишда никоҳдагига нисбатан анча муваффақиятли ҳамкорликлар мавжуд. Тарози буржи вакили балиқ буржида туғилганларнинг доимо иш устида бўлишини, иложи борича кўпроқ пул ишлаб топишга интидишини муносиб бахрлайди. Зарур бўлганда, моддий кўмак беришга ҳам тайёр туради.

Аммо раҳбар лавозимида балиқ буржи бўлса, бундан ёмони йўқ. У ҳар қандай ходимни ўзининг эҳтиётсизлиги натижасида руҳан тушкун хрлатга тушириб қўйиши мумкин.

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика