ЭГИЗАКЛАР бурди (21 май — 21 июнь) эркаклар ва аёллар характерлари мослиги

Muchallar

Мос жуфти: Қовға, Тарози. Арслон. Қуй. Қисқичбақа. Тўғри келмайдиган жуфти: Бузоқ.
Ёқтирадиган ранги: сиёхранг. мовий. кумушранг. яшил. Йўлдоши: Меркурий.
Омадли кунлари: душанба. пайшанба.
Омадсиз кунлари: сешанба, шанба.
Ёқтирадиган гули: ясмин. учкат ва барча оқ гуллар. Омадли рақамдари: 3, 5, 12. 18.

УМУМИЙ ТАЪРИФ

Бу бурж остида туғилганлар кўпинча ўта қизиқувчанликлари, ўта ақллиликлари билан бошқалардан ажралиб туришади. Уларда чет тилларни ўрганишга хавас кучли бўлади ва хар қандай шароитга осон мослаша билишади. Гоҳида асабийлашиш эгизаклар учун оддий хрлдир. Уларни севиш жуда мушкул. Эгизаклар ҳамиша ўзларини қаттиқ севган кишиларда ишончсизлик ҳиссини уйғотиб яшашади. Кимгадир камдан-кам хрлларда меҳр қўйишади. Бироқ сева олишади.

Эгизаклар буржи остида туғилган эркаклар яқинларига эркаланишни. севилиб яшашни кўпроқ истайдилар. Ёлғизлик

улар учун даҳшатдан бўлак нарса эмас. Асосан. оддий, ўқимишли бўлмаган одамлар орасида бўлишни хоҳлашадики. бу ўзларини дахрдек кўрсатишга жуда қўл келади. Ишда ҳам кимнингдир ёрдамисиз ҳеч нарса қила олишмайди.

Эгизаклар буржи остида туғилганларда математика ва фалсафага меҳр кучли бўлади.

Аёл эгизаклар эса ўзларининг ўткир ақли. ишончли дўстлиги билан мақтовга лойиқдир. Бундай аёллар би- лан ҳамсуҳбат бўлиш ҳар қандай оламга ҳузур бағишлайди. Никоҳда ҳам эгизак буржи остида тугилган аёллар садоқатли ва ёстиқдошига яқин кўмакчидир.

Мустақил бўлишни. иродани бўшаштирмасликни хуш кўришади. Касбга келганда. бу аёллардан ажойиб тижоратчилар етишиб чиқади.

Эгизаклар — Қўй буржлари орасидаги мослиги хакида

Умуман олганда. бу иттифоқ омадли. Уларнинг биргаликдаги ҳаёти жуда қизиқ кечиши мумкин. Бора-бора, ўзларини қўлга олишга, оғир-босиқ бўлишга одатланишса, иккала бурж вакили нафақат бир-бирларига суюкли инсон. балки. яхши дўст. оилавий ишларда аҳил ҳамкорларга ҳам айланишади.

Лаҳзалар сайин кучайиб борувчи эҳтирос оилавий ҳаётни мустаҳкамлайди. Айнан шу туйғу бу жуфтликни бир умрга бахтли-тахтли кишиларга айлантиради. Ҳа, икковларининг мақсадлари бир, ҳаётга нисбатан қараш- лари бир хил бўлса, уларни ҳеч бир куч тўхтатиб крла олмайди. Қўй ва эгизак буржидаги бу жуфтлик вақт ўтгани сайин биргаликдаги ҳаётда янги-янги қирраларни очиб бораверишади. Шу жумладан. доимо ўзларини эркин тутишлари, никоҳдан крниқиб яшашлари оилани тобора мустаҳкамлайди.

Уларнинг яқин дўстлари, ҳамкорлари кўп. Шунинг оқибатида бу оила аъзоларидан тенгсиз садоқатни кутиш ярамайди. Чунки улар учун қачондир оиладаги муҳит жуда зерикарли туюла бошлайдики, қўй буржи вакили ҳам, Эгизаклар ҳам билиб-билмай хиёнатга қўл уриб қўйишлари эҳтимолдан холи эмас. Бунга йўл қўймаслик учун икки томон бир-бирининг кўнглини овлашда янги-янги ғояларни тузиб яшашига тўғри келади.

Ишдаги муваффақият ҳам оилани барбод бўлишидан сақлаб қолувчи бир омилдир. Аммо икковлари бараварига ўз ҳаётини фаҳат оилага бағишлаб. бошка нарсаларни унутиб кўйса. никоҳ бузилди, деяверинг.

Агар кўй буржи вакили эгизаклар буржидаги инсон билан бирга яшашни ўзига лозим деб билса. у билан сира баҳслашмагани маъкул. Акс ҳолда эгизаклар буржи вакили кизишиб кетиш окибатида баҳс чўзилгандан чўзилиши. катта жанжаллар юзага келиши мумкин.

Ишда уларни ажойиб шериклар дейиш мумкин. Икковлари ҳам аклли, маданиятли. топкир. Мана шу нарса бирбирларини ҳурматлашга мажбур этади. Қўй буржи вакили раҳбар лавозимида бўлса. Эгизакларнинг бироз сустлиги крниктирмаслиги мумкин. Башарти, эгизаклар буржи вакили раҳбар ролида бўлса, кўй буржидагиларнинг эркинликни севишини ҳисобга олишига тўғри келади.

Эгизаклар — Бузоқ буржлари орасидаги мослиги хакида

Бу жуфтлик орасида турли муаммолар пайдо бўлиши мумкин. Муаммоларни бартараф этиш учун улар факат ишга шўнғишлари зарур бўдади. Шунда эгизаклар ҳамда бузок буржи вакилининг биргаликдаги ҳаёти меъёрда кечади.

Эгизаклар буржи вакили иложи борича ичида тўпланиб крлган орзу-армонларни. ғам-андуҳларни ўз жуфтига айтиб-айтиб олишни истайди. Бузок буржидагилар ҳаркалай ҳаётни тушунишади. Шу сабабли бўлса керак, сабр-токат билан бу ҳасратларни тинглай олишади.

Эгизакларни молиявий камчиликлар кўпрок кийнайди. Агар Бузок буржи вакили ана шу муаммони ўз вактида ҳал этиб кўйса. оилавий ҳаёт мустаҳкамланиб. ўртадаги муносабатлар юз чандон иликлашади.

Қолаверса, факат бузок буржи вакилигина Эгизакларнинг илгари амалга ошмай колган режаларини амалга оширишга крлир. Жуфтининг доимо бир хил муомаладалиги ва ўта тажрибалилигини кўрган эгизаклар буржи вакили ҳайратга тушади.

Бунинг сирини билишга ошикади. Бунга, албатта. ўз-ўзидан эришиб бўлмайди. Эгизаклар бузок буржи вакилининг “очилиши” учун шоирона йўл тутишлари лозим. Яъни, кучли эҳтирос, севги изҳорлари, қаердадир мириқиб дам олиб қайтишлар бузоқ буржи вакилининг кайфиятини кўтаради ва шундагина у ўз сирларидан турмуш ўртоғини баҳраманд этади.

Ишдаги шерикчиликда бузоқ буржидаги раҳбарни Эгизакларнинг тартибга риоя қилмаслиги, секин қимирлаши қониқтирмаслиги мумкин. Лекин Эгизаклар раҳбарни қалб тозалиги ва билимга бойлиги билан барибир ҳайрон қолдиришга крдир.

Агар раҳбарлик эгизаклар буржи вакилининг зимма- сида бўлса, бузоқ буржидаги ходимга алоҳида ҳурмат билан ёндашади. Негаки, бу ходим ақлли ва файласуфларча иш юритади. Ҳар қандай ишни сира қийналмасдан уддалай олади. Тижорат бобида улар биргаликда катта бойлик орттиришлари тайин.

Эгизаклар — Эгизаклар буржлари орасидаги мослиги хакида

Ўз буржи вакили билан юритиладиган яқин муноса- батлар Эгизаклар учун жуда қизиқарли кечади. Улар учун бирбирини тушуниш деган нарса умуман шарт эмас. Чунки, улар орасида ҳеч қандай сирли жумбоқ мавжуд эмас.

Эгизаклар буржи вакили бир нарса ҳақида ўйлаб, бошқа нарсани гапириши ва амалда буткул бошқа ишни амалга ошириши мумкин. Ва шунда ҳам икковлари бир-бирлариии крралашмайди. Аксинча. тутган ишларини маъқуллашади.

Тўғри, бу иттифоқ фақат шахсий манфаатлар туфайлигина ўз ўрнида қолиши мумкин. Эгизаклар буржи вакиллари айниқса, биргаликда курортларга бориш, саёҳатлар қилиш эвазига қадрлашади.

Улар орасида эҳтирослар, куйиб-ёнишлар, меҳр-оқибат. “Сизсиз яшай олмайман!” каби сўзлар деярли бўлмайди. Аксинча. Эгизаклар буржи вакили бўлмиш эркак ҳам. аёл ҳам кимларгадир бошқаларга юкрридаги ҳисларни асраб яшашади. Пайти келди дегунча четдаги “сукжли» киши томон эҳтирос ҳам, севги изхррлари ҳам денгиздек оқиб келаверади.

ларида кимдир элчи вазифасини ҳам ўтагани маъқул. Бунинг сабаби шунлаки. элчи вазифасини ўтовчи шахс доимо уларни назорат қилиб. тушунарсиз хрлатлар юзага келганда. дархрл жанжалларнинг олдини олишда асқотади. Ҳа. эгизаклар буржи вакиллари одатда ўз жуфтига эмас, кўпроқ ташқаридан келган одамга кўпроқ ишонишга одатланишган.

Эгизаклар буржи вакили аёллар бўш крлди дегунча телевизор орқали берилаётган турли кўрсатувларни томоша қилишса. эркаклар эса ўзларига маъқул бўлган машғулотлар билан банд бўлишса ҳам келишмовчиликлар маълум вақт барҳам топади. Ишда уларга никоҳдагига нисбатан бирмунча кўпроқ омад ёр бўлиши мумкин. Фақат бу ерда ҳам феъл-атворларини ўзлари ўзгарти- ришлари зарур.

Тўғри. эгизаклар буржи вакиллари ақлли, топқир. яратувчан. аммо бир ишни охиригача етказиш улар учун ёт. Эгизаклар буржи вакилларига фаол ва тадбиркор ёрдамчилар керак. Акс хрлда бирор ишни мустақил ниҳоясига етказа олишмайди.

Икковлари ҳам ҳасадга бегона эмас. Бошқаларнинг муваффақиятларини кўра олишмайди.

Тижоратдаги шерикчилик ҳам ҳар доим муваффақият келтиравермайди.

Эгизаклар — Қисқичбақа буржлари орасидаги мослиги хакида

Ўта хаёлпараст ҳисобланмиш қисқичбақа буржи вакили учун Эгизаклар ҳамиша ечилмас жумбоқдек туюлади. Эгизаклар эса аксинча. қисқичбақа буржи вакилига қаттиқ ишонади.

Уларни кўп нарса бир-бирларига боғлаб туриши мумкин. Айниқса. оиладаги баъзи тартибсизликлари ўртадаги муносабатдарга фақат илиқлик бахш этади.

Чунки улар икковлари ҳам худди шундай ҳаёт тарзига ўрганиш- ган. Шунинг учун бўлса керак, бир-бирларини айблашга ботина олишмайди. Фақат қисқичбақа буржи вакилининг кайфиятида жуда тез ўзгаришлар содир бўлиб туриши орадаги муносабатларни совитмаса, бас.

Эгизаклар буржида туғилган шахс янги ғоялар ўйлаб топишлан чарчамайди. Қарабсизки. оиладаги аҳиллик тобора мустаҳкамланаверади.

Уларнинг муносабати яна качонки. эгизаклар буржи вакили ўз жуфтининг эркинликларини чегаралайвермаган такдирда яхшиланиб боради. Улар анча эҳтиросли.

Фақат бошқа бурж вакиллари каби оралан маълум вақт ўтгач, эгизаклар ва қисқичбақа буржи вакиллари бирбирларидан совиётганликларини ҳис этиб. ўзларини четга торта бошлашмаса. бу ҳам оиланинг мустаҳкам зами- ни сифатида хизмат қилиши эҳтимолдан холи эмас.

Аёл бўлмиш эгизаклар вакили ўз жуфтини севади, меҳрибон инсони борлигига шукр қилади. Ўз ўрнида Қисқичбақа буржи вакили — эркак бу қадар жодули кўзларнинг сеҳрида бир умр крлиб кетишни истайди ва бу кўзлар учун тоғни толкрн қилишга тайёр туради. Уларнинг ҳар бири пул ва эркинлик ҳақида ўз фикрига. тасаввурига эга.

Эгизаклар ҳар бир ишни режа асосида амалга оширишга интилса, қисқичбақа буржи вакили ҳиссиётлар уммонида крлишни афзал кўради. Ўзаро муносабатларда муаммолар талайгина.

Биргаликда яшашга улар қийналишади. Аммо барибир шунга талпинаверишади. Агар икковлари ҳам туну кун ишлаб, бир-бирларини камроқ кўришса, шубҳасиз, муносабатлар тобора мустаҳкамланади. Ижодий ҳамкорлик ҳам уларни янада бир-бирларига яқинлаштириши мумкин.

Қисқичбақа буржи вакилининг чексиз муҳаббати эгизакларни кўз кўриб қулоқ эшитмаган қаҳрамонликларга ундайди. Қисқичбақа вакили эса айнан ўз ёстиқдошидаги ана шу хислатларни кўпроқ ёқтиради.

Қисқичбақа вакили билан иттифоқ тузган эгизаклар келгусида кўп нарсаларни тушуниб етишлари, ҳаётни етарлича ўрганиб олиш- лари турган гап. Тўғри. бу йўлда муаммоларсиз олға интилишнинг имкони йўқ.

Аммо эгизаклар анча матонатли, кучли ирода эгаси бўлганликлари боис. муаммолар- дан чўчишмайди. Эгизаклар ҳиссиётга қанча бой, қисқичбақа буржи вакиллари билимдон бўлишса. итгифоқ шун- ча мустаҳкамданаверади. Бир-бирини тушуниб яшашларига янги имконият эшиклари очилаверади.

Бу итгифоқда эгизаклар эркак, қисқичбақа буржи вакили аёл бўлса. никоҳ бир умр сақланиб қолади. Бу оила бошқаларга нисбатан ўн чандон бахтли ҳаёт кечиради.

Ишга келсак, қисқичбақа буржи вакилининг раҳбар- лик лавозимида бўлгани маъқулроқ. Унинг тажрибаси етарли. Эгизаклар буржи вакили бўлмиш ходимини ҳар қандай йўл билан ишга жалб эта билади. Ўз ўрнида эгизаклар ҳам жуда итоаткор, раҳбарнинг қобилиятини, билимини ҳурмат қилган хрлда иш юритадиган ходимдир. Мабодо улар ўзаро тил топишиб, дўстона иш юритишса, ўзлари истаган чўққиларни забт эта оладилар.

Агар билим, тажриба борасида ракрбатчиларга айланишса. унда икковларидан кимдир бошқа ишга ўтиб кетиши зарур бўлади. Ана шу масалада кўпинча эгизаклар хато қилиб қўйишади.

Эгизаклар — Арслон буржлари орасидаги мослиги хакида

Бу иттифоқ жула ҳаракатчан ва ўз фикрига эга. Оилавий ҳаётни қадрлай олишади. Ўрталарида муҳаббат. меҳр керагидан ҳам ортиқроқ. Улар нафақат яхши ёстиқдош, балки. яхши дўстлар ҳамдир.

Бир-бирларини яхши тушунишади. нима демоқчи эканликларини кўзларига боқиб илғашади. Бу иттифоқдаги ўзаро муносабатлар худди ўйинга ҳам ўхшаб кетади. Эгизаклар буржи вакили ёстиқдошига айёрона йўллар билан бўлса-да, очилиш, мақтаниш имконини яратиб беради.

Натижада у қисқичбақа вакилини ўзига буткул оғдириб, бошқаларга назар ташлашдан маҳрум этади.

Улар биргаликда хррдиқ чиқариш, кўнгилхушлик қилиш йўлида ҳеч нарсадан қайтишмайди. Қандай қилиб бўлмасин. шу мақсадга эришиш йўлини қидиришади.

Икковлари ҳам шахсий ва бегоналарнинг эркинликларини қадрлашади. ўта ақлли. меҳрибон ва юксак ҳаётда юксак чўққиларни эгаллашга мойил. Ўртадаги никоҳнинг мустаҳкам бўлишига яна бир сабаб шуки. улар бир-бирларининг кучли ва ожиз жиҳатларини яхши билишади.

Фақат Арслон ва Эгизаклар буржи вакиллари фарзандларни дунёга келтиришдан олдин яхшилаб ўйлаб кўришлари лозим. Негаки. улар юкррида таъкидлаб ўтилганидек, ёлгиз дам олишни, сирлашишни маъқул кўришади.

Ўртада дунёга келган фарзандлар бу машғулотларга халал бермаслигига кўзлари етгандагина фарзанд масаласида бош кртиришса мақсадга мувофиқ бўлади.

Эгизаклар буржи вакили Арслон билан ҳамиша фахрланиб яшайди. Башарти улардаги бир-бирларига бўлган эътибор сўнсагина, муносабатларда муаммолар юзага келиши мумкин.

Шунда икковлари ҳам сездирмаган хрлда бир-бирларидан хафа бўлишади, аразлаб юришади. Агар Арслон буржи вакили ўз иши билан фаол шуғуллана бошласа-ю, шу бахрнада эгизаклар буржи вакилига етарлича эътибор бермай қўйса ҳам никоҳнинг бузилиш хавфи вужудга келади. Сабаби. эгизаклар буржи вакили моддий манфаатдорликдан кўра эътиборни. муҳаббатни юкррироқ қўяди.

Яқин муносабатларга путур етмаслиги учун эгизаклар ва арслон буржи вакиллари рўзғор юмушларига шўнғи- ганлари маъқул. Крлаверса, иложи борича тез-тез қариндош-уруғлар даврасида хурсандчилик онларини кечириш- са ҳам фойдадан холи бўлмайди.

Бундан ташқари, икковлари ҳар қандай вазиятда ҳам бир-бирларини кечира олишлари шарт.

Ана шунда улардан бахтли жуфтлик бўлмайди. Иш масаласида уларнииг шерикчилиги кўнгилдагидек натижа бермайди. Арслон буржи вакили эгизаклардек ўзгарувчан ходим ёхуд раҳбарни унчалик қадрлай ол- майди.

Эгизаклар — Паризод буржлари орасидаги мослиги хакида

Уларнинг орасида чуқур муносабатлар мавжуд эмас. Итгифоқ аксар хрлларда режалар асосига қурилади. Ўртада у қадар нозик ҳиссиётлар айланмайди. Икковлари ҳам ҳамиша шон-шуҳрат. муваффақиятлар чўққисига интилишади. Ана шу баҳонада ажойиб жуфтликка айланишлари ҳам мумкин.

Аммо ҳар бири ўзи учун ва бировнинг ҳисобидан ҳаёт кечиришга уринса, иккита йўл крлади. Е қайсидир бири ёстикдошига биринчи бўлиш йўлдарини очиб бериши керак. ёки ўртада шафкатсизликка асосланган ракобат пайдо бўлиб икковларини ҳам боши берк кўчага кириб қолишларига сабаб бўлади.

Вакт ўтиши билан муносабатларга путур ета боради. Майда-чуйда гаплар, таъналар аразлашишлар, хафагарчиликлар, жанжалларни келтириб чикаради. Тўғри. эгизаклар ва паризод буржи вакиллари бирга пайтларида ором олишади.

Бирок бу ҳам жанжаллар келиб чикмайди дегани эмас. Барибир орадан маълум вақт ўтиб келишмовчиликлар юзага келаверади. Қалбан эркинликни хуш кўрадиган эгизаклар буржи вакили бир жойда қамалиб яшайверишни хушламайди.

Тўғри. у ҳам уйда бўлишни. яқин кишисининг меҳридан баҳра олишни ёқтиради. Фақат доимий эмас. Паризод буржи вакили эса ўта рашкчи. Уйда ўтирса-ю. ёстиқдошини ярим тунда интизор бўлиб кутса… Хаёлда-чи?

Хаёлан унинг қандайдир бошқа биров билан вақт ўтказаётганини тасаввур этади. Ана шу нарса уни жаҳл отига миндиради ва жанжал кейинчалик кучайгандан кучаяди.

Туйғулар масаласига келсак. икки томон ҳам бундан фойда кўравермайди. Доимо бир-биридан узоқроқ бўлишга. яъни. ёлғиз қолишга уринишади. Шу йўлда турли баҳоналарни ўйлаб топишдан чарчашмайди. Натижада жуфтлик бир-бирларидан ажралишга мажбур бўлишади. Агар муносабатларга путур етишини хоҳлашмаса. ақл билан иш кўришлари лозим бўлади.

Ҳар қандай вазиятда бир ёқадан бош чиқарган хрлда қийинчиликларни енгишга ўрганишлари талаб этилади. Айниқса, эгизаклар буржи вакили шуни ёдда тутишлари керакки, қийинчиликларга бардош бериш бобида паризод буржи вакилидан ўтадигани йўқ.

Эгизаклар буржи вакилининг яна бир камчилиги бор. У ёстиқдоши минг азобда ишлаб топган пулларни осонгина сарфлашни ёқтиради. Албатта. Призодлар бунга эътибор бериб угиришмайди.

Эгизаклар буржи вакилининг тинимсиз қиладиган севги изҳорларини табиий қабул қилишади. Қарангки, шу ҳам ўртадаги никоҳнинг сақланиб крлишига замин яратаркан. Ишда мабодо эгизаклар буржи вакилини бўлар-бўлмасга тергайвермаса. икки орадаги шерикчилик гуллаб-яшнайди.

Эгизаклар — Тарози буржлари орасидаги мослиги хакида

Бу жуфтлик тиниб-тинчимас эгизаклар буржи вакили учун омадли кечади. Негаки, тарози буржи вакили оилапарвар. У рўзғорни ўз вақтида бутлашга, жуфтининг ҳеч нарсадан камчилик кўрмаслиги учун барча зарур нарса- ларни муҳайё қилишга устаси фаранг.

Тарози буржи вакили дам олишга, соатлаб суҳбатлар қуришга ҳали вақт бор дея ҳисоблаб, асосий кучини оила учун. оиланинг фаровонлиги учун сарфлашни истайди. Тўғри, эгизакларнинг ҳадеб хиралик қилаверишлари бир кун жан- жал келиб чиқишига сабаб бўлиши ҳам мумкин.

Аммо оилада етакчилик кўпроқ эгизаклар буржи вакили зиммасига тушишини ҳам унугмаслик керак. Фақат угина тарози буржи вакилини тўғри йўлга йўналтира олади. Бунинг сабаби, эгизаклар буржи вакили ўз ёстиқдошини аксар хрлларда чиройли кўзлари, жозибаси учун севади ва унга бола каби муносабатда бўлади.

Эгизаклар тарози буржи вакили учун янги ғоялар ва садоқат рамзи ҳисобланади. Шунинг учун ҳамиша эгизаклар буржи вакилининг маслаҳатларига қулоқ тутиб яшайди. Фақат бир ёмон тарафи борки. икковлари ҳам феъл- атвор туфайли узоқ вақт бир-бирларига талпиниб яшай олмасликлари мумкии.

Қолаверса. тарози буржи вакли ҳам. эгизаклар ҳам бир машғулот билан узок вақт банд бўлишии ёқтиришмайди. Улар бир-бирларини ҳеч қачон зериктиришмайди. Мана шу нарса ҳам ўртадаги никоҳ- нинг мустаҳкамланишини таъминлай олади.

Бир-бирларини нафақат севишади, балки. яқин дўст ҳамдир. Бунга дунёқарашларининг уйғун келиши сабабчидир. Икковлари ҳаётда бир-бирларининг маънан ўсишига ёрдам бериб чарчашмайди. Масалан. тарози буржи вакили ўз

Арслон биринчи навбатда ўзининг ташқи кўринишига эътибор бериши зарур. Шунда жуфтининг эътиборини кўпроқ тортиши аниқ. Туйғудар вақти кедиб йўлига тушиб кетаверади.

Тоғ эчкиси эса ўзини ўзи аддамагани маъқул. Атрофдагиларнинг у тўғрисида нима деб ўйлаши оилавий ҳаёт учун аҳамиятсиздир.

Уларнинг биргаликдаги ҳаёти бир-бирини тарбиялашдан иборат бўлади. Арслон буржи вакилининг ҳавас қилиб бўлмайдиган жиҳатлари — айёрликлари ҳам йўқ эмас.

Тоғ эчкиси буржи вакилининг топганини еб-ичиб, моддий таъминотга эга бўлиб турганда уни еру кўкка ишонмайди. Тинимсиз севги изҳорлари қилишдан. мақ- ташдан. хушомадлардан чарчамайди.

Тоғ эчкиси бўлса бундай мулозаматларни кўриб ўзини еттинчи осмонда ҳис этади. Афсуски, бир кун келиб ишлари юришмай крлиши, оқибатда арслон буржи вакили терс ўгирилиб кетиб қолиши муқаррарлигини ўйлаб кўрмайди. Бундай хрлат асосан арслон буржи вакили аёл бўлганда кўпроқ учрайди.

Арслон буржи вакили эркак бўлса. у оилавий мажбуриятлардан ўзини йироқ тутишга уринади. Ҳар гал ҳам сўзида туравермайди. Ҳаётини зерикарли ҳисоблаб, хилма-хилликларга кўмилиб яшаш илинжида бўлади.

Буни кўрган тоғ эчкиси буржи вакиласи қаттиқ хафа бўлади. Лекин ажралиш ҳаракатига тушмайди. Шунчаки… Жуфтига бўлган ишончи сўнади.

Башарти эркак ўрнида тоғ эчкиси бўлса билингки. бу оила жуда мустаҳкамдир. У ўз жуфтига қалбини тўлиқ очган хрлда тоғ эчкиси буржи вакилини ҳам ижодий, ҳам жисмоний ҳамкорликка чорлайди.

Улар биргалашиб барча оилавий муаммоларни ҳал этишади. Ҳар бир таш- вишни биргалашиб бошдан кечиришади. Дардлашишади, кези келганда бир-бирларини чин дилдан қўллаб-қувватлашади.

Ишда тоғ эчкиси буржида туғилганлар ижрочи сифатида майдонга чиққанлари маъқулроқ. Раҳбар ҳисоблан- ган арслон буржи вакили тоғ эчкиси буржида туғилган ходими борлигидан фахрланса арзийди.

Тоғ эчкиси бурўгади. Ёлғондан бўлса-да, арслон буржи вакилини кўкларга кўтариб мактайди. Зарур бўлганда. болаларча эркалайди.

Ўртадаги никоҳнинг мустаҳкамлигига сира шубҳа йўк. Негаки. улар бир-бирларининг кучли ва ожиз жиҳатларини жуда яхши билишади ва биргаликдаги ҳаётдан шахсий манфаат йўлида фойдаланиш мумкинлигини ҳам аъло даражада тушунишади.

Эгизаклар буржи вакили доимо арслон буржи вакилидек кучли ирода эгаси. ғурури баланд инсон билан бирга яшаётганидан фахрланади. Муаммо шундаки, бир кун келиб икки бурж вакили бирбиридан кутилмаганда совиши, эркаланишлар, эркалашлар четга сурилиши мумкин. Қолаверса. ўз ишига шўнғиб кетувчи арслон буржи вакилидан эгизаклар норози бўла бошлайди. Уни эътиборсизликда айблайди.

Окибат бузилмаслиги учун улар рўзғорни бут килиб кўйишлари талаб этилади. Бундан ташкари. икковлари барча муаммоларни биргаликда, дастурхон атрофида муҳокама килганлари яхши.

Ишда ҳам уларни асосан муваффакиятлар кутади. Факат ҳар ишда фаолликни кўлдан бермасликка ўрганган арслон буржи вакилини Эгизакларнинг кўр-кўрона таваккалчиликларга берилавериши бироз крниктирмаслиги мумкин.

жуфтини шу қадар севадики, кузлари бошқасини кўрмайди. Лекин тарози буржи вакили эҳтиёт бўлсин. Адашибми. бировларнинг гапи биланми, бегонага кўз олайтириб қўйса, тамом. ўша заҳоти муносабатлар бузилиб, иш ажралишгача бориб етиши муқаррар.

Чунки, эгизаклар буржи вакили хиёнатни ҳеч қачон кечирмайди. У маълум муддат дардини ичида сақлаб сукут сақлайди ва бир кун келиб ҳаммасига кўз юмади-ю, тарози буржи вакили бўлмиш жуфтини бир умрга тарк этали.

Тарози ва эгизаклар буржи вакилларининг яқин муносабатлари енгил ҳаёт учун ҳам жуда мос келади. Айниқса, сайру саёҳатлар. бир-бирини эркалаб-суйишлар икки тарафни ҳам сира зериктирмайди. Улар тенг ҳуқуқли инсонлар сифатида яшашади. Оилада кимнингдир етакчилик қилиши, кимнингдир итоат этиши бу оила учун кўзда тутилмаган. Нега деганда, улар бир нарсани жуда яхши тушунишади.

Хўжайинлик эскилик сарқити дея ҳисоблашади. Крлаверса. бир-бирларининг қайсидир жиҳатдан омалга эришишлари мумкинлигини ҳис этишади ва шу сабабли ҳам тарози буржи вакили эгизакларга, эгизаклар тарози буржи вакилига тўсқинлик ҳам қилмайди. ортиқча саволлар бериб бошини қотирмайди.

“Севиш керакми. марҳамат. яшаш керакми, бажонидил. Фақат мустақил бўлиш лозим». Бу икки жуфтликнинг шиорига айланган десак хато бўлмайди. Оилада эгизаклар кўпинча асосий маслаҳатгўй сифатида сўз олади.

Тарози буржи вакили эса уни жон қулоғи билан тинглайди. Кўриб- сизки, муносабатлар асл хрлича сақланиб крлади. Ҳаёт давом этаверади. Уларнинг муносабатларида бир муаммо мавжуд.

У ҳам бўлса — рўзғор. Икковлари ҳам рўзғорни тўғри юрғазишда анчагина тажрибасиз эканликлари кўриниб крлади. /1екин барибир ҳаммасидан муҳаббат устун келаверади. Балки. қанчадир вақт турли майда-чуйда жанжаллар, келишмовчиликлар юзага келар.

Шунда ҳам кимнингдир ён бериши барчасини ёпиб. муносабатларни яхшилаб қўяверади.

Ишда мабодо икки томоннинг бири янги ғоялар топишга уста бўлса, ҳеч қачон қарама-қаршиликлар келиб чиқмайди. Икковлари ҳам ўз ишининг устаси. Башарти, тарози буржи вакили холим вазифасида бўлса. иш янада олдинга силжийди. Эгизаклар ҳар кандай ишни ўзининг топқирлиги. ўткир ақли билан йўлга қўя олади.

Эгизаклар — Чаён буржлари орасидаги мослиги хакида

Иттифоқ икки бурж вакилини аввалига кучли эҳтирослар. сал ўтиб азобли қайғулар уммонига ғарқ этиши мумкин. Эгизаклар орадан маълум муддат ўтгач, эркинликни соғина бошласа, чаён буржи вакили бир нарсани тушуна олмай ҳалак бўлади.

У “ниманидир ўзгартириш керакми. ё эгизаклар буржи вакилига итоат этиш зарурми?» деган хаёл билан яшай бошлайди.

Албатта иттифоқ жиддий синовлардан қочиб қутула олмайди. Икки бурж вакили бу синовлар давомида муносабатларни мусгаҳкамлаш йўлида ўзлари билмаган ҳолда бир-бирларига кўмакдош вазифасини ҳам ўташади.

Чаён оиласи, муҳаббати учун ҳамма нарсага тайёр. Ҳатго эгизаклар буржининг таъналари ҳам унга таъсир кўрсатмайди. Афсуски. баъзи бир эгизаклар бу нарсани тушунишмайди. Қайноқ муҳаббатни ҳис эта олишмайди. Бир кун келиб чаён буржи вакилини ташлаб кетишдан ҳам тойишмайди.

Мабодо ташлаб кетган эгизаклар буржи вакили бир кун келиб қайтишга аҳд қилса борми… Оҳ! Чаён буржи вакили қувончдан. бахтдан ўзини қаерга қўйишни билмайди. Ва эгизаклар яна кетиб қолмаслиги учун бор имкониятини ишга сола бошлайди. Бироқ сал ўтиб эгизаклар буржи вакили қайтадан кетиш режасини тузади…

Гапнинг индаллосини айтганда, уларнинг бир-бирла- рини тушуниб яшашлари қийин кечади. Чаён буржи вакили оилавий ҳаётни сақлаб крлиш йўлида тинмай меҳнат қилади, интилади. янги-янги ғоялар ўйлаб топади. Эгизаклар буржи вакили эса асабийлашади, нималар бўлаётганини англаёлмай ҳалак бўлади. Бу оилада рашк. касалликлар келиб чиқиши, хиёнатлар содир этилиши оддий хрлатга айланиб қолади.

туриши талаб этилади. Жуфтлик ёши улғайган маҳал никоҳдан ўтса, бу оиланинг мустаҳкам кечишига кафолат бор. Болалар. дўстлар, иш… Буларнинг ҳаммасини бир килиб олганда ҳам улардаги ёшга нисбатан оилани мустаҳкамлашга етарлича хизмат кила олмайди.

Эҳтирослар бобида улар тез тил топишишади. Бироқ қанча тез тил топишишса, эҳтирослар шунча тез ғойиб бўлади. Сабаби оддий. Жуфтлик ўртада кандайдир танаффуслар. нафас ростлашлар мавжуд бўлишининг тарафдори.

Дидлари турлича бўлиши мумкин. Шунга карамасдан, дунёкараш масаласида бир-бирларига таъна-маломат тошларини ёғдиришмайди.

Факат бу жуфтлик орасида бир жиддий муаммо бор. Улар пулга нисбатан бошка-бошка муносабатдадирлар.

Умуман айтганда, бу оила аксар хрлларда узок вакт сақланиб крлмайди. Икки тараф ҳам оиладаги мажбуриятларни зиммасига юклагиси келмайди. Бу борада уларнинг ожиз жиҳатлари кўп. Улар оила барбод бўлишини ҳақиқатан хоҳлашмаса. бирга ишлашлари. ўкишлари, саёҳатларга чикиб туришлари зарур.

Ишда эгизаклар буржи вакилининг раҳбар лавозимида бўлгани маъкул. Чунки. бу бурж остида туғилганлар ўта аклли ва тонкир. Улар орасидан кўплаб дахрлар етишиб чикканлигини барча билади.

Эгизаклар — Тоғ эчкиси буржлари орасидаги мослиги хакида

Бу иттифокда аввалданоқ эгизаклар буржи вакили оиладан безиб, ‘‘озодлик”ка қараб интилади. Аммо тоғ эчкиси буржи вакили уни тўғри йўлга солиш ҳаракатига тушади.

Ҳақиқатан, бу яқинлик ўртада жуда катта муам- молар тугдиради ва камдан-кам хрлларда узоқ муддат сақланиб қолади. Тоғ эчкиси буржи вакилини эгизаклар ҳам аслида яхши инсон эканига ишонтириш жуда мушкул.

У ўз жуфтини қандайдир бепарво, шафқатсиз ва ҳамиша бошқа хаёллар билан яшайди дея ҳисоблашдан чарчамайди. Табиатан қайсар эгизаклар буржи вакили эса ўз ёстиқдошининг бундай фикридан огоҳ бўлгач. умуман совий бошлайди ва худди шу фикрдар хидмахиллиги туфайли никоҳ бузилиб кетиши мумкин.

Ҳа. тоғ эчкиси буржи вакили учун эгизаклар доимо ечилмас жумбоқ бўлиб туюлаверади. Жумбокнинг ечими сира кўринмайди. Тоғ эчкиси вакили ҳам бу ечимни топишга уринмайди. Эгизаклар каршисида қалбини оч- майди. Тоғ эчкиси табиатан ўта сабр-тоқатли.

Бироқ унинг ҳам вақти келиб эгизакларнинг дайдишларидан сабр косаси тўлади. Тўғри. у эгизакларнинг барча нотўғри ишларига чидаши ҳам мумкин. Фақат хиёнатларига эмас.

Бу тоғ эчкиси учун ҳақиқий фожиадир. Ана шу хиёнатлар туфайли тоғ эчкиси буржи вакили ўзини ҳар сонияда камситилган. алданган ҳисоблай бошлайди. Натижада жанжаллар. кўнгилхираликлар никоҳ бузилишига туртки бўлади.

Орадаги муносабатларни мустаҳкамлаш йўлида албатга эгизаклар буржи вакили биринчи қадамни қўймаса бўлмайди. Хиёнат қилмасдан, турли бўлар- бўлмас давралардан воз кечган хрлда ўз жуфтининг эзгу мақсадлари амалга ошишида яқин кўмакчи бўлса, бу оиладан бахтлиси бўлмайди.

Улар доимо бир-бирларини сабр-тоқат билан тинглай олишади. Тушуна билишади. Эгизаклар буржи вакили унутмаслиги керакки, ҳаётда тоғ эчкиси вакили бўлмиш жуфтидан ақллиси, меҳршафқатлиси йўқ.

Бу ерда ҳам муаммо йўқ эмас. Эгизаклар кимнидир эмас, ўшанинг муваффақиятларини, бойлигини кўпроқ севишга одатланишган. Аммо шуни ҳам сездирмасдан яшаш мумкин. Тоғ эчкисига кўп нарса керак эмас. Озгина эътибор ва меҳр бўлса бас. У жуфтига осмондаги ойни олиб беришга тайёр туради.

Эгизаклар вакили билимсиз. дунёқараши тор одамларни сира ёқтирмайди. Буни Тоғ эчкиси вакили жуда яхши билади. У идожи борича жуфтига ёқишга, гарчи бошқалардан кам билимга эга бўлмаса-да, тобора маънан ўсишга интилиб яшайди.

Иттифоқ фақат бир мақсад йўлида меҳнат қилишса, ёки фикрларнинг бирдиги натижасида узоқ вақт сақланиб қолади. Эгизаклар ва тоғ эчкиси буржида туғилганларнинг кўпчилиги бир мақсад йўлида яшашга ҳаракат қилишади. Фақат феъл-атворнинг турлилиги панд бериб қуяди.

Иш масаласида тоғ эчкиси буржи вакили эгизакларни ҳеч қачон танқид остига олмаслиги зарур. Эгизаклар буржи вакили мустақил ишлаганда бараварига бир неча вазифани аъло даражада уддалай олади. Фақат сал бепарволиги бор. Тоғ эчкиси раҳбар лавозимида бўлса, унинг мана шу камчилигини кечира олса бас.

Эгизаклар — Қовға буржлари орасидаги мослиги хакида

Эгизаклар буржи вакили Крвға буржида туғилган инсон билан муносабатга киришар экан, дастлабки дақиқаларданоқ унга нисбатан қалбининг туб-тубида чексиз муҳаббат зоҳирлигини англаб етади.

Қовға буржи вакилининг ички дунёси, тафаккури кенг. Эҳтиросларга тўла эгизакларга бу қалбини бемалол оча олиш, ширин хаёллари билан ўртоқлашиш имконини яратиб беради.

Қолаверса. эгизаклар буржи вакили азбаройи тўлқинланганидан оилавий масалада янги-янги ғояларни ўйлаб топа билишгача бориб етади. Уларнинг никоҳи жуда омадли кечиб, икковларига ҳам олам-олам қувонч бахш этади. Ўртадаги режалар. мақсадлар жипслашади.

Иккала бурж вакиди ҳам шинаванда. Катта-катта давраларда дам олишни. узун-узун суҳбатлар қуришни, олис ўлкаларга саёҳат қилишни хуш кўришади. Бир-бирларидан ажралишни сира исташмайди. Орада хиёнат деярли учрамайди. Дунёга келган фарзандлар итгифоқни янада мустаҳкамлашда хизмат қилади.

Баъзида юзага келадиган майда-чуйда жанжаллар ҳам муносабатларга путур етказа олмайди. Аксинча томонлар бу жанжаллардан тўғри хулоса чиқариб, бир-бирларига тобора кўпроқ меҳр қўя бошлашади. Албатта. оила- вий ҳаётда муаммолар ҳам бўлиб туради.

У ҳам бўлса озодликдир. Жуфтлик шу қадар бир-бири билан овора бўлиб қоладики. бир кун келиб беихтиёр озодлик ҳақида бош қотира бошлайди. Ва оқибатда ўртада маълум муддат совишлар, муҳаббат бобидаги танаффусдар юзага кедади.

Эгизакдар крвға буржи вакидининг кучди бидим эгаси эканига шубҳа қидмайди. Ўз ўрнида Ковға буржи вакиди эса ёстикдошига ортикча эътибор, меҳр кўрсатиб кўйишдан негадир чўчийди.

Бадки шунинг учундирки. иттифок. никоҳ жисмоний эмас. аксинча маънавий имкониятдар эвазига сакданиб туради.

Ишда эгизакдарни кўпроқ унга крвға буржи вакиди такдим этадиган моддий бойдикдар кизиктиради. Ударнинг иккиси ҳам иш масадасида бир хид феъд-атворга эга.

Бепарводик, ҳар кандай вазиятдан артистдарча айёрдик бидан чиқиб кета одишга икки буржи вакиди ҳам жуда устаси фаранг. Башарти ударга тез адо этидадиган вазифа топширидмаса, ҳаммаси кўнгиддагидек кечган бўдарди.

Негаки иккада бурж вакиди тезкордик бидан бажаридадиган юмушдарга кедганда иккиданиб крдишади. Ударни шошидтирмасдик дозим. Шунда ҳар қандай ишни кутидганидан ҳам афзадроқ қидиб уддадашади.

Эгизакдар ҳамда крвға буржи вакиддари ҳамкордикда тижорат бидан шуғудданишса, катта бойдикка эга бўдишдарига кафодат бор.

Эгизаклар — Балиқ буржлари орасидаги мослиги хакида

Бу иттифоқ жуда мураккаб ва қарама-қаршидикдарга бой. Жуфтдик бир-бирини тушуна одмай азабданади. Эгизакдар бугунги кун бидан яшайди. Бадиқ буржида туғидгандар эса эҳтиросдар, ҳиссиётдар дарёсида сузади. У бугунги кун ҳақида қайғурмайди. Кўпроқ ўтмиш ва кедажак тўғрисида ўйдайди.

Бадиқ ўз жуфтига богданиб қодишии орзу қидади. Шунинг учун эгизакдар унинг ҳиссиётдарини қадрдаган ҳодда идожи борича кўпроқ эътибор қаратса фойдадан ходи бўдмасди.

Бадиқ буржи вакиди юкррида таъкидданганидек. ўзи эҳтиросга бой бўдиши бидан бир қаторда жуфтининг ҳам шундай булишини хоҳлайди. Ана шунда унинг юраги янада тезрок уради ва ҳаётдан мамнундигини ошкора намойиш эта бошлайди.

Тўғри, эгизаклар ҳадеганда сир бой беравермайди. Негаки, у гуёки копконга тушиб крлишдан куркади. Барибир балик буржининг ўткир акли уни маълум маънода идора этади. Аммо эгизакларнинг бир жойда узок вакт ўтира олмаслиги балик буржи вакилига ёкмайди.

Бундан ташқари, бу жуфтликнинг ҳаёти худди бекинмачок ўйинини ҳам эслатиб юборади. Балик буржи вакили табиатан бекитикча иш тута олмайди. Эгизаклар эса аксинча ўзида минглаб сирларни саклаб турса-да, ўзини ҳеч нарса бўлмагандек эркин тута олади.

Балик буржи вакили эгизакларни аксар хрлларда моддий манфаатлар туфайли севиши мумкин. Эгизаклар-чи? Балик унинг тасаввурида синов ва кийноклар рамзидир.

Тўғри. эгизаклар буржи вакили балик бур- жида туғилган жуфтини ҳаёт сари тинимсиз ундаб туради. Лекин шу билан бир каторда юзлаб кўнгилсиз- ликлар ва фалокатларни ҳам тақдим этиб қўяди.

Шўрлик балиқ буржи вакилининг қалби вақти келиб чилпарчин бўладики, энди у яна азоб бахш этиб жимгина бир четда турган эгизакларга умид кўзлари билан боқишга мажбур бўлади. Қарангки. эгизаклар буржи вакили тағин яқин боришга, ёстиқдошининг дардига малҳам бўлишга қўрқади.

Гарчи ҳаммасига ўзи сабабчи эканини билса-да, нарироқ бўлишга интилади. Балиқ буржи вакили кўрадики, эгизаклардан садо чиқмаяпти. Нима қилсин? Тўрт девор орасида зир югурганча дардкаш излайди. Эгизакларга эса шу керак эди. Балиқ буржи вакилининг ўзи билан ўзи овора бўлиб крлганидан фойдаланади-ю. жуфтакни ростлайди.

Афсуски. бу оилани туғилган ва туғилажак фарзандлар ҳам мустаҳкамлай олмайди. Эгизаклар буржи вакили эркак бўлса. аёл бўлмиш балиқ буржи вакили билан тил топишиш учун унга меҳр кўрсатиш, оналик ҳиссини қалбида туйиши учун имконият яратиб бериши зарур. Кoлаверса. таниш-билишларнинг. яқин кишиларнинг фойдали.

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика