АРСЛОН буржи (23 июль — 23 август) эркаклар ва аёллар характерлари мослиги

Muchallar

Мос жуфти: Ўқотар. Қўй. Эгизаклар, Тарози.
Тўғри келмайдиган жуфти: Чаён. Бузоқ.
Еқтирадиган ранги: кирмизи. олтии ранг. тўқ сариқ. иушти. қора.
Йўлдоши: Куёш.
Омадли кунлари: якшанба.
Омадсиз кунлари: шанба.
Ёқтирадиган гули: саллагул. гулҳамишабахор. пиёзгул. хризантема.
Омадли рақамлари: 1, 5. 9. 11.

УМУМИЙ ТАЪРИФ

Арслон буржида туғилганлар одатда эҳтиросли ва сезгир одамлардир. Улар бошка бурж вакилларига нисбатан севгига кучлирок берилишади. Аммо узларини телбаларча тутишдан тийиладилар. Бунга уларнинг гурури йул бермайди. Яъни, арслон буржи вакиллари кимгадир севги изҳор килишса-ю, рад жавобини олишса, шу заҳо- ти бу севгидан воз кечиб куя колишади.

Арслон буржида тугилган аёллар эркакларга нисбатан босикрок бўладилар. Лекин якин кишисидан жаҳли чикса, тамом. ундан бир умрга воз кечиб юбориши ҳеч гап эмас.

Юкррида тилга олинган баланд ғурур туфайли арслон буржи вакиллари кўп ҳолларда ўз ҳаётини вактида йўлга кўя олмай азобланадилар. Аммо шуни ҳам унутмаслик керакки. арслон буржида туғилганлар хоҳ эркак. хоҳ аёл бўлсин, барибир ўз вазифасини аъло даражада адо эта билишади.

Арслон буржи вакили бўлмиш эркак буйруқ беришни. хўжайинлик қилишни ёқтиради. Шунга қарамасдан. ўз жуфтига нисбатан юмшоқ муомалада бўлади, керагича меҳр кўрсата олади. Фақат у мухаббатига ўз севган кишисининг алоҳида эътибор билан ёндашишини истайди.

Арслон буржи остида тугилганларнинг юраги панд бериши мумкин. Чунки, улар ҳаётда бошқаларга қараганда ҳаяжонга кўпроқ бериладилар. Натижада қон айланиш тизимида меъёр бузилиб, артрит. лейкемия. ангина каби касалликлар келиб чиқади.

Арслон буржи остида тугилган эркаклар ҳам. аёллар ҳам ўта кучли эҳтирос эгаларидир. Улар хавфдан қўрқиб яшашга одатланишмаган. Қоронғиликни ёқтиришмайди. Уларнинг асосий душмани асосланмаган димоғдорликдир.

Арслон буржида туғилган аёллар ҳар дақиқада уларга эътибор беришларини исташади. Улар урф бўлган кийимларга ўч эмас. Ўзларига бирор кийим ёқдими. та- мом. нархи қанча бўлса-да, сотиб олишади.

Арслон эркаклар кийинишга ва ўзларига оро беришга бошқа бурж вакилларига нисбатан кўп вақт сарфлашади.

Ишда улар мустақид бўлишни ёқтиришади. Кимдир халал бера бошласа. жаҳллари чиқади, қайсарликлари тутади. Кун, соат сайин лавозимлари юкррилаб бориши учун интилишади.

Арслон буржи вакилларидан асосан заргарлар, ҳайдовчилар, дипломатлар, сиёсатчилар, артистлар. режиссёрлар етишиб чиқади.

Улар кўп пул топиб, кўп сарфлаш тарафдорларидир.

Арслон — Қўй буржлар орасидаги мослиги

Бу муносабатлар иккала бурж вакили учун ҳам омадли кечиши мумкин. Қўй буржи вакили арслон буржи вакилини ҳар қандай фаолиятга илхрмлантира олади.

Агар арслон буржи вакили келишган бир қўй буржи вакилини учратиб қолса. ўйлаб ўтирмасдан никоҳга бошлаб боришини маслаҳат берамиз. Бу учрашув учун ик- ковлари ҳам Яратганга ҳамду санолар айтишлари зарур. Умуман олганда, ҳар бир оилада жанжал, келишмовчиликлар булиб турали. Бу икки бурж вакили ҳам шундай жанжаллардан мустасно эмас.

Уларни эса жанжаллардан факат калбдаги чексиз муҳаббат ва эҳтирослар асраб кола олади. Арслон ва куй буржи вакили бир нарсага. яъни, вакти келганда бир-бирларига ён беришга ўргансалар янада яхши. Қўй буржи вакили ўз жуфтини севишга мажбур. Худо кўрсатмасин. совий бошладими, ғурури тогларга тенг арслон буржи вакили уни ташлаб кетиши тайин.

Иш масаласида бу иттифокнинг тез орада тил топишиб кетиши сал кийин кечади. Чунки. кўй буржи вакилларида раҳбарликка туғма крбилият мавжуд. Улар кор- хонада ўзидан бошкани тан олишмайди. Арслон эса бундай раҳбарларга бўйсунишни хоҳламайдиганлар хилидан.

У ўз ўрнини билиб, вазифасини аъло даражада адо этишга ўрганса. кўй буржи вакили бўлмиш раҳбар учун арслон буржи вакилидан яхши ходим бўлмасди. Мабодо раҳбарлик арслон буржи вакилининг зиммасида бўлса. кўй буржида тугилган ходим итоаткорлигини, яхши ходим эканини тез орада намойиш этади. Молиявий битимлар иккала бурж вакили учун ҳам одатда омадли кечади.

 

Арслон — Бузоқ буржлар орасидаги мослиги хакида

 

Уларга бир-бирларини тушуниш деярли насиб этмаса керак. Бузок буржи вакили кимгадир ён бериб, бўйсуниб яшашдек масъулиятли вазифани зиммасига олиш учун иккиланаверади. Арслон буржи вакили хоҳ аёл. хоҳ эркак бўлсин. барибир бу нарса унга сира ёкиб тушмайди. Шу сабабли ўртада жанжаллар келиб чикади.

Бузок буржи вакили бир нарсани унутмаслиги зарур. Арслон буржида туғилган шахс доимо ўзига бўйсунувчи одамни қидириб яшайди. Бу эса. албатта. бузоқ буржи вакилига ёқмайди. Гарчи маълум муддат ёстиқдошининг

бу ҳукмронлигига кўникиб яшаса-да, барибир бир кун келиб чарчайди ва тинч. эркин ҳаётни кўмсаб крлади.

Ҳаётда арслон буржи вакиллари пулни кўр-кўрона сарфлашга одатланган. Бузок буржи вакили эса аксинча, тежаш тарафдори. Арслон буржида туғилган эркаклар хиёнатга мойилдир. Улар биргина турмуш ўртоғининг эркаланишларини кам кўриб. ўз кудратини бошка аёлларга намойиш этиш ҳаракатида яшашади. Бузок буржи вакили бундан хабар топдими, шу захрти курашга отланади.

Унинг ортидан кузата бошлайди. Кўрибсизки, бир кун келиб бу оиладан жанжал аримай крлади. Бу оилани факат фарзандлар ва молиявий тўкин-сочинлик асраб крлиши мумкин. Бунда арслон буржи вакилининг роли юкори бўлади. У бузок буржи вакилига ҳаётда кандай қилиб шохрна умр кечириш мумкинлигини кўрсатиб кўйиш учун бор кучини. имконини ишга солади. Окибатда рўзғор бойийди, никоҳ мустаҳкамланади.

Агар бузок буржи вакили раҳбар бўлса. ишда муваф- факиятни кутмаган маъкул. У ходими кандай бўлишидан ҳатъий назар. барибир уни кайта тарбиялаш илинжида бўлади. Бажарилган ишлардан нукул камчилик топишга уринади. Арслон буржи вакилига бу ёкмайди. Шунда раҳбар бўлмиш бузок буржи вакили ходимидан воз ке- чишга аҳд килади.

Арслон — Эгизаклар буржлар орасидаги мослиги хакида

Иккала бурж вакиллари якин муносабатга киришишдими. омад куши елкаларига кўнди. деяверинг. Бу иттифокда севги ҳам. иззат-ҳурмат ҳам. эҳтирос ҳам етарли. Улар нафакат севишганлар. бир-бирларини тўлакрнли тушуна оладиган ҳамкор ҳамдир. Эгизаклар буржи вакили ҳамиша арслон буржи вакилига керагича мактаниш, ўз кудратини намойиш этиш имконини беради ва бундан ўзи ҳам яйрайди.

Улар ўз манфаатлари йўлида ҳеч нарсадан кайтишмайди. Масалан, эгизаклар севса-ю, севгисига етарлича жавоб ололмаётган бўлса. у шу ондаёк фириб йўлига ўтади. Ёлғондан бўлса-да, арслон буржи вакилини кўкларга кўтариб мактайди. Зарур бўлганда. болаларча эркалайди.

Ўртадаги никоҳнинг мустаҳкамлигига сира шубҳа йўк. Негаки. улар бир-бирларининг кучли ва ожиз жиҳатларини жуда яхши билишади ва биргаликдаги ҳаётдан шахсий манфаат йўлида фойдаланиш мумкинлигини ҳам аъло даражада тушунишади.

Эгизаклар буржи вакили доимо арслон буржи вакилидек кучли ирода эгаси. ғурури баланд инсон билан бирга яшаётганидан фахрланади. Муаммо шундаки, бир кун келиб икки бурж вакили бирбиридан кутилмаганда совиши, эркаланишлар, эркалашлар четга сурилиши мумкин.

Қолаверса. ўз ишига шўнғиб кетувчи арслон буржи вакилидан эгизаклар норози бўла бошлайди. Уни эътиборсизликда айблайди. Окибат бузилмаслиги учун улар рўзғорни бут килиб кўйишлари талаб этилади. Бундан ташкари. икковлари барча муаммоларни биргаликда, дастурхон атрофида муҳокама килганлари яхши.

Ишда ҳам уларни асосан муваффакиятлар кутади. Факат ҳар ишда фаолликни кўлдан бермасликка ўрганган арслон буржи вакилини Эгизакларнинг кўр-кўрона таваккалчиликларга берилавериши бироз крниктирмаслиги мумкин.

Арслон — Қисқичбақа буржлар орасидаги мослиги хакида

Икки бурж вакили бир карасангиз аҳиллик билан ҳаракатланса, бир карасангиз. умуман карама-карши характерга эга бўлади. Айникса. карама-каршилик юзага келганда икки бурж вакиди ўртасида иш ажралишларгача бориб етади. Агар арслон буржи вакили кучли ирода эгаси бўлиб чикса, унда кискичбака буржи вакилига бемалол босим ўгказа олади. Аммо бундай меҳрибон. ожиза жуфтини ташлаш ҳакида ўйлаб ҳам кўрмайди. Ҳатто жуфти ҳурмати хиёнатга кўл урмаслиги мумкин.

Арслон — Қовға буржлар орасидаги мослиги хакида

Бу иттифоқ ҳам бир жиҳатдан олиб қараганда бошқалардан фарқ қилмайди. Бироқ вақт ўтиши билан ҳаммаси равшан бўлади. Оилани мустаҳкамлаш йўлида ҳамма нарсага тайёр турган арслон буржи вакили Қовғанинг бепарволигини, мажбуриятлардан ўзини олиб крчаётганини пайқайди-ю. узоқ муддатли уйқудан чўчиб уйғонган кимсадек бирдан ҳушёр тортади. Қовға унга гоҳ яқин. гоҳ бегонадек туюла бошлайди. Йўқ. арслон бур- жи вакили бунақасини кечира олмайди.

Қовғага эса арслон буржи вакилининг тартиб ўрнатишга уринаверишлари, ҳар бир ҳаракатга хос кридалар ўйлаб топавериши ёқмайди. Ана шунда ўртада можаролар бошланади.

Икки бурж вакили ҳаётда бир-бирини тушунишга қийналади. Икковлари ҳам ўзларича муваффақиятларга эришишга уринишади. Бу йўлда бир-бирларига худди хавфли ракрбатчига қарагандек қарашади. Айниқса. оилада пулнинг дастидан келиб чиқадиган жанжаллар никоҳнинг сақланиб крлишига катта хавф солади. Лекин шуни ҳам тан олиш керакки, улардан бири қийинчилик исканжасида қолса, ёки касалга чалинса, бошқаси, албатга. унинг ёнида бўлади.

Улар зиммаларида мажбурият бўлмаган тақдирдагина бир-бирларини яхшироқ тушунишади. қадрлашади. Икковлари ҳам саёҳатларни, дўстлар даврасидаги зиёфатларни жондан ортиқ кўришади. Қачон қараса, қандайдир бахрналар топиб саёҳатлар уюштиришади, дастурхон тузаб кимларнидир меҳмонга чақиришади.

Икки бурж вакили одатда серфарзанд бўлишади. Болаларини ўзлари билан бирга олиб юришни хуш кўришади. Фарзандлар ҳам бунга жавобан ота-онасини каттик яхши кўради. ҳурматини жойига қўяди.

Икки бурж вакили нафакат ўзгалар. балки ўзларининг устидан ҳам вакти келганда қотиб-кртиб кула билишади. Айнан шу жиҳатлари кўпинча оилавий жанжалларнинг олдини олади.

Арслон ва тоғ эчкиси буржи вакили ўртасидаги муҳаббат дўстликни эслатиб юборали. Агар арслон буржи вакили доимо ўзини жуфтидан юкрри кўявермаса, такдирга тан бериб яшашга ўрганса, бу никоҳ бир умр сакланиб колиши мумкин.

Иш масаласига келсак. бу ерла вазият катга роль ўйнайди. Икки бурж вакили ҳам вазиятга караб иш тутишни хуш кўради.

Арслон буржи вакили замонавий ускуналар билан жиҳозланган шинам хоналарда ишлаш тарафдори ва имкон топилди дегунча бир дунё пул топишни мўлжал- лаб юради.

Арслон биринчи навбатда ўзининг ташқи кўринишига эътибор бериши зарур. Шунда жуфтининг эътиборини кўпроқ тортиши аниқ. Туйғудар вақти кедиб йўлига тушиб кетаверади.

Тоғ эчкиси эса ўзини ўзи аддамагани маъқул. Атрофдагиларнинг у тўғрисида нима деб ўйлаши оилавий ҳаёт учун аҳамиятсиздир.

Уларнинг биргаликдаги ҳаёти бир-бирини тарбиялашдан иборат бўлади. Арслон буржи вакилининг ҳавас қилиб бўлмайдиган жиҳатлари — айёрликлари ҳам йўқ эмас. Тоғ эчкиси буржи вакилининг топганини еб-ичиб, моддий таъминотга эга бўлиб турганда уни еру кўкка ишонмайди.

Тинимсиз севги изҳорлари қилишдан. мақташдан. хушомадлардан чарчамайди. Тоғ эчкиси бўлса бундай мулозаматларни кўриб ўзини еттинчи осмонда ҳис этади. Афсуски, бир кун келиб ишлари юришмай крлиши, оқибатда арслон буржи вакили терс ўгирилиб кетиб қолиши муқаррарлигини ўйлаб кўрмайди.

Бундай хрлат асосан арслон буржи вакили аёл бўлганда кўпроқ учрайди. Арслон буржи вакили эркак бўлса. у оилавий мажбуриятлардан ўзини йироқ тутишга уринади. Ҳар гал ҳам сўзида туравермайди. Ҳаётини зерикарли ҳисоблаб, хилма-хилликларга кўмилиб яшаш илинжида бўлади.

Буни кўрган тоғ эчкиси буржи вакиласи қаттиқ хафа бўлади. Лекин ажралиш ҳаракатига тушмайди. Шунчаки… Жуфтига бўлган ишончи сўнади.

Башарти эркак ўрнида тоғ эчкиси бўлса билингки. бу оила жуда мустаҳкамдир. У ўз жуфтига қалбини тўлиқ очган хрлда тоғ эчкиси буржи вакилини ҳам ижодий, ҳам жисмоний ҳамкорликка чорлайди.

Улар биргалашиб барча оилавий муаммоларни ҳал этишади. Ҳар бир таш- вишни биргалашиб бошдан кечиришади. Дардлашишади, кези келганда бир-бирларини чин дилдан қўллаб-қувватлашади.

Ишда тоғ эчкиси буржида туғилганлар ижрочи сифатида майдонга чиққанлари маъқулроқ. Раҳбар ҳисобланган арслон буржи вакили тоғ эчкиси буржида туғилган ходими борлигидан фахрланса арзийди.

Арслон — Балиқ буржлар орасидаги мослиги хакида

Арслон буржи вакили учун бу жуда мураккаб иттифокдир. У узок вакт нафакат жавобсиз севги изхррлари, балки сўнгсиз рашк азобларидан ҳам жабр чекишга мажбур бўлади.

Балик буржи вакили эса арслон буржи вакилига жуда тез кўникади. Унинг талаби билан рўзғорнинг барча юкини ўз зиммасига олади. Агар икковлари биргаликда рўзғорга алокаси бўлмаган каттарок иш, масалан, тижо- рат билан шуғулланишса, ҳавас килса арзигулик натижаларга эришган бўлишарди. Бунда арслон буржи вакили асосий ишни амалга оширади, балик буржи вакили эса уни руҳлантириб туради.

Оилада барибир балиқ буржи вакилининг зиммасига рўзғор ташвишлари юкланиши максадга мувофиқ. Негаки. арслон буржи вакиллари эркинликни хуш кўришади.

Уларга майда-чуйда юмушларга уралашиб қолиш сира ёқмайли.

Нимаям лерлик. бу икки бурж вакили бадавлат оила фарзандлари бўлмаса, ўзаро тил топишиб кетишлари анча мушкуллир. Эркин ҳаётни севалиган арслон буржи вакили нуқул табиат қўйнига талпинаверали, балиқ бур- жи вакилини эса бу ҳаракатлар қўрқувга солали. Кўп ҳолларла тоқати тоқ бўлган балиқ буржи вакиллари шунлай иш қилишалики, оқибатла арслон буржи вакили қанлай қилиб оилапарвар кишига айланганини пайқамай ҳам крлали.

Бу никоҳ турли синовлар, хафагарчиликларни айла- ниб ўга олмайли. Бир-бирининг ички лунёсини тушуниб ета олмаётган бу икки бурж вакили халқ тилила айтганла аравани икки томонга тортиб, янги-янги муаммолар- ни келтириб чиқаришлари мумкин.

Хўш, бу оилани қанлай сақлаб крлса бўлали? Бунинг учун биринчи навбатла арслон буржи вакили кўзини каттароқ очиши. ҳиссиётларга бой балиқ буржи вакилига ҳурмат-эътиборла бўлиши, оила учун қайиша билиши зарурлир.

Ҳар қанлай инсонга ўз жуфтининг мушкул вазиятларла ёнила туриши, кўмак, лалла бериши ёқиб тушиши тайин. Арслон буржи вакилила ана шу туйғулар етишмайли. Арслон буржи вакили эркак. балиқ буржи вакили аёл бўлган тақлирла оилала бахт ҳукмрон бўлали.

Иш масаласила арслон буржи вакилининг раҳбарлик лавозимила бўлгани маъқулроқ. У меҳнатсевар. итоаткор балиқ буржи вакилини вақти келганла руҳлантира билали. Балиқ буржи вакили ҳеч қанлай юмушлан юз ўгир- майли. Аксинча. бажонилил ало этали.

Молиявий масалала балиқ буржи вакили арслон буржила туғилган шерикларига ишончсиз назар билан қарагани боис кўзланган мақсалга эришиш амримахрл.

Арслон — Тарози буржлар орасидаги мослиги хакида

Бу иттифоқ арслон буржи вакиллари учун омадлидир. Ҳамиша кўзланган мақсадлар йўлида олға борувчи ва тинчлик-хотиржамликни севувчи тарози буржи вакили нафақат мухаббат ато эта олади. балки, жуфти бўлмиш арслон буржи вакилини севиб, эркалаб, мақтаб, кўкларга кўтариб. унинг кучига куч. ғайратига ғайрат қўшади. Тарози буржи вакили ўзининг бошқаларга ўхшамаслиги. тенгсиз гўзаллигини арслон буржи қаршисида очиқ намойиш этади.

Улар орасида бузилмас дўстлик мавжудки, суҳбатлашиб, дардлашиб чарчашмайди. Табиатан кўрсатмалар беришга, якка хўжайинликка мойил арслон буржи ваки- ли ҳам бу кутилмаган муносабатлардан боши айланиб, тўсатдан яхши тарафга ўзгариб кетиши мумкин.

Аслини олиб қараганда, тарози буржи вакиллари фақат севги учун эмас, дўстлик учун яратилгандай. Шу сабабли бўлса керак. дастлаб алангаси кўкларга ўрлаган эҳтирослар бора-бора сўна бошлайди ва юкррида таъкидлаб ўтганимиздек, икки бурж вакили дўстона муносабатларга ўтишади. Аммо никоҳ бузилмайди. Негаки, бу дўстлик муҳаббатдан-да кучлироқ ва ишончлироқдир.

Агар арслон буржи вакили эркак бўлса, у тарози буржи вакили — аёлни тенгсиз бойлик. шу билан бир қаторда меҳр-муҳаббат билан ўзига ром этади. Унга бир умр худди ёш боладек муносабатда бўлади. Авайлайди. асрайди, еру кўкка ишонмайди. Негаки. тарози буржи вакиллари худди шу нарсаларга ўзларини доимо муҳтож сезади. Арслон буржида туғилган эркакнинг кўрсатаётган мурувватидан. меҳру муҳаббатидан — бундай бахт- дан умрбод миннатдор бўлиб яшайди.

Агар арслон буржи вакили аёл бўлса. Худо берди. деяверинг. Тарози буржида туғилган эркак умрининг

Арслон — Чаён буржлар орасидаги мослиги хакида

Бу иттифоқ фақат таваккалчиликдан иборат бўлган ишдаги ҳамкорликка асосланган. Ўртадаги алоқалар динамик харкатерга эга. Иккала бурж вакили ҳам жуда кучли ирода эгаси ва ўз бахрсини яхши билади.

Чаённинг кучли иродали эканига исбот шуки. у ҳар қандай шароитда ҳам ишлаб кета олади. Арслон эса жуфти учун жон куйдиради. Ҳар қандай вазиятда ёрдам қўлини чўзишга тайёр туради. Мабодо омадсизликка юз тутса. чаён буржи вакилига керакли маслаҳатларни бериб, вазиятни тўғри бахрлашни ўргатади. Кўрибсизки. арслон буржининг бу эътибори чаён буржида туғилган инсонга руҳ бағишлаб. барча эски гиналарни унутади ва ҳаётни янгитдан бошлаш йўлига ўтади.

Яхшиси. улар ёстиқдош эмас. шунчаки севишганлар каби яшаганлари маъқул. Чунки бундай яқинлик кучли эҳтирос ва оҳ-воҳларга асосланган бўлиб чиқади. Бирга пайтларида икковлари ҳам ўзларини еттинчи осмонда юргандай ҳис этишади. Турмуш қуришгач эса ҳаммаси тескарига айланиб кетиши мумкин. Сабаби, чаён буржи вакили ўта рашкчи ва шу ёмон одати билан оилани бузиб юборишгача етиши муқаррар.

Тўғри. арслон буржи вакили ҳам анойи эмас. Турмуш қуришса-ю, чаён буржи вакили бўлар-бўлмасга жанжаллар келтириб чиқараверса, ҳаммасига бир дақиқада барҳам бера олади. Аввалига яхшиликча тушунтириб кўради. Башарти бу усул иш бермаса, костюмни елкага илади-ю. маълум муддатга жуфтини ёлгиз крлдиради. Ана энди чаён буржи вакили (аёл) нинг елиб-югуришини кўринг. У билади. Ўзи учун арслон буржи вакилидан яхшироқ, оддийроқ, тушунадиганроқ жуфт топа олмайли.

Чаён буржи вакили ҳаётда икки хил йўл тутади. Орада келишмовчиликлар юзага келганда. ё арслон буржи вакилидан-да ўтиброқ тушиб, катта жанжаллар кўтаради, ёки индамасдан кўз ёш қилиб қўя крлади. Худо кўрсатмасин. у жуфтига қараганда. пастроқ маълумотга

эга бўлса. оилада яхши тарбия кўрмаганлиги кўриниб крлса. бу жанжаллар деярли ҳар куни пайдо бўлаверади. Улар мабодо оилани саклаб крлиш ниятила бўлишса, юракдан сева билишлари. бир-бирларини кечира олиш- лари зарур. Чаён буржи вакили ҳаётда ҳар кандай қийинчиликларни енгиб бўлса-да. кўзланган максадлар сари олға борали. Буни кўрган арслон буржи вакили аста-секинлик билан ўзининг ҳукмдорликка мойил феъл- атворидан воз кечиб. кандайдир меҳрибон. юмшок кўнгил, оила ҳакида кайғурадиган бўлиб крлади. Ҳатго ўтмишдаги баъзи кўнгилсизликларни унутади ҳам.

Ишда уларга осон кечмайди. Дастлаб бир-бирларини тушуна оладигандек. бир-бирларидан кўнгиллари тўлаётгандек туюлади. Раҳбар лавозимида бўлган чаён буржи вакилига ходимининг тутаётган ишлари маъкул тушади. Раҳбарлик арслон буржи зиммасида бўлса ҳам олдинига худди шундай муносабатлар юзага келади. Афсуски. орадан маълум вакт ўтгач, улар ўртасида келишмовчиликлар юзага келади. Чаён буржи вакили арслон буржида туғилган ходимни бир ишни охиригача етказмасликда айблай бошлайди. Шунда арслон буржи вакили ҳаммасини ташлайди-ю, ишидан воз кечиб куя крлади.

Арслон — Ўқотар буржлар орасидаги мослиги хакида

Ўқотар буржи вакили доимо ўзи шоҳ деб билган арслон буржи вакилига итоат билан яшайди. Факат шу ўринда арслон буржи вакили ҳам бу ишонч ва садокатни суиистеъмол килмаслиги лозим бўлади. Шунда ўртадаги муҳаббат, меҳр янада мустаҳкамданади. Бу иттифок иккала бурж вакили учун омадли кечади. Агар уларни биргаликдаги иш фаолияти кўпрок боғлаб турган бўлса, ишонч билан айтиш мумкинки. кўз кўриб кулок эшитмаган муваффакиятларга эришишлари тайин.

Икковлари ҳам саёҳатни хуш кўришади. Ўз ҳаётларини кўз очиб юмгунча байрамга аилантириб кўя олишади. Керак бўлганда, чегарадан чикмасдан. ўз вактида ўзларини тўхтата

Ҳамиша ўнлаб дўст-биродарлар куршовида бўлишади. Бир-бирларига жуда камдан-кам хрлларда. шунда ҳам тасодифан хиёнат килишлари мумкин.

Эркак арслон буржи вакили бўлса. Ўкртар аёлининг мухаббатига кўмилиб яшайди, деяверинг. Ўкотар аёл ҳар кандай ҳаётга мослашиб кета билади. Арслон буржи вакилининг калбини асирга олиш учун эса шунинг ўзи етиб ортади.

Арслон буржи остида туғилган аёл учун Ўкотарни кайириб олиш осон кечмайди. Гарчи ўкртар буржи ваки- лининг эркинликка интилаверишини ёктирмаса-да, сабр билан иш тутишга мажбур бўлади. Умуман, бу иттифок байрамларни. саёҳатни жон дилдан севувчи икки бурж вакилига аксар ҳолларда бахт ато этади.

Ишда уларга осон кечмайди. Иккала бурж вакили ҳам биринчи бўлишга интилади. Бир-бирига бўйсунишни умуман хоҳлашмайди. /1екин ҳамкорликда меҳнат килишса. сезиларли натижаларни кутса бўлади.

Арслон — Тоғ эчкиси буржлар орасидаги мослиги хакида

Тоғ эчкиси ва арслон буржи вакили ўртасидаги якинлик юкрри чўккилар сари интилишга асослангандир. Арслон буржи вакили тоғ эчкиси минг уринишлардан. кийналишлар ва зўрикишлардан сўнг эришиши мумкин бўлган чўккини бир ҳаракат билан забт этали.

Биргаликдаги барча ҳаракатлар уларга юкрри натижаларни олиб келади. Муносабатлар мустаҳкам бўлиши учун арслон буржи вакили тоғ эчкисининг ишига, кобилияти ва ички туйғуларига алоҳида эътибор бериши лозим. Бундан ташкари. вазиятга тўғри бахр бера олишни ҳам ўрганиши шарт.

Бу иттифоқ аслини олиб караганда. осонликча тузилмайди. Гарчи арслон буржи вакилини тоғ эчкисининг маънавий етуклиги. меҳрибонлиги, одамийлиги ҳайратда крлдирса-да. бир кун келиб шашгидан кайтиши. оиладан сови- ши ҳеч гап эмас. Негаки. икковлари ҳам эркин ҳаётни севишади. Факат бу эркинликка турлича бахр беришади.

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика