Балик буржи 21 fevral 20 mart эркаклар ва аёллар характерлари мослиги

Muchallar

Балик буржи 21 fevral 20 mart эркаклар ва аёллар характерлари мослиги
Мос жуфти: паризод, ёй. қисқичбақа, тоғ эчкиси, чаён.
Тўғри келмайдиган жуфти: тарози ва эгизаклар.
Еқтирадиган ранги: бинафша ранг. кўк. кул ранг. қизил.
Йўлдоши: Венера. Юпитер.
Омадли кунлари: душанба, пайшанба. жума.
Омадсиз кунлари: чоршанба.
Ёқтирадиган гули: бинафша. наргис гули. ясмин гули. Омадли рақамлари: 3, 6. 7, 11. 9. 12.

УМУМИЙ ТАЪРИФ

Бу мучалда туғидгандар танқидга дош бера олмайдилар. Уларни мол-дунё қизиқтирмайди. Миллионер булишга интилмайдилар, аммо миллионерлардай яшашни орзу қиладилар.

Балиқлар ҳаётнинг ёмон томонларига жирканч назар билан қарашади. Уларнинг хотираси мустахкамдир.

Улар орасида кўпроқ ҳақиқий истеъдол эгалари етишиб чиқади. Муҳтожларга ёрдам бериш уларнинг асосий мақсали. Агар балиқ бирор маслаҳат бергудек бўлса, сўзсиз унинг гапига қулоқ тутишингиз зарур. Аммо уларга суҳбатлош бўлиш қийин, чунки балиқлар танқидга дош беролмайдилар. Уларни тушунишга ҳаракат қилишингиз, қўлингиздан келганча ёрдам беришингиз керак. Чунки улар ҳеч қачон бировга ёмонликни раво кўрмай- диган инсонлардир.

Балиқ — Қўй буржи

Қўйнинг Балиқ билан муносабати бола (қўй)нинг лонишманл билан қилган муносабатини эслатали. Уларни хаёлпарастлик ва бой тасаввурлар бирлаштирали. икковининг ҳам кўнгли бўш.

Буржлар Кўйлан бошланиб. Балиқ билан тугайли. Кўй жанг қилишга отилали, чунки ҳали таъзирини ема- ган ва оқибатини ҳис қилмайли. Балиқлар ҳаётнинг паст-баланлини яхши билишали ва янги чўққиларни забт этишга тайёр туришали.

Оқкўнгил, хушчақчақ кўй учун сирли балиқлар билан муомалага киришиш ниҳоятла қийин. У жавобсиз севгилан азият чекиб. бебахр суюклисининг кўнглини олишга ошиқали. лекин бунга бефарқлек кўринган балиқ кўйлан ўзини олиб крчали. Кўйнинг бефарқ ва бақироқ жуфтига интилишини кимлир юксак ларажалаги фазилат леб қалрласа, бефарқлик ва совуққонлик балиқлар учун тўсиқ бўлиши мумкин. Бу икки жуфтлик ўзларининг ички лунёсини ва табиат инъом этган ички уйғунликни нихр- ятла қалрлайлилар.

Бунлай иттифоқ кўйга фожиа келтириши. унинг соғлиғининг ёмонлашишига олиб бориши мумкин. Балиққа бўлган муҳаббати ҳар доим оғир ва жавобсиз. Лекин бир-бирига бўлган муҳаббат туфайли балиқлар ўзлари истамаган хрлда кўйнинг шахсини таниб бўлмас даражада ўзгартириб юборишлари мумкин.

Улар бутунлай қарама-қарши фикрловчи инсонлардир, бир-бирларини тушуниш улар учун нихрятда қийин. Бунлан ташқари. ҳар қандай кичик муаммо пашшадан фил ясалиши даражасигача етиб боради. Балиқлар ўзлари тушунмаган хрлла танқидчилиги ва майда гаплиги билан кўйнинг ҳаётини заҳарлайдилар.

Кўй билан ҳаёт кечириш қийин. бундай зўриқишдан улар ҳатто касал бўлиб қолишлари мумкин. Балиқнинг фикрича. агарки улар Кўйга ғамхўрлик қилсалар, ўз ўрнида Кўй умрининг охиригача уларга хизмат қилишга мажбур. Балиқнинг муҳаббати Кўйни анъанавий.

Bир хилдаги андозага солиб қўйиши мумкин. у яратувчанлик хусусиятини йўкртиб қўяди. Оллоҳ инъом этган ҳаёт учқунлари сўнади. Охир-оқибат Қўйнинг бардоши тугаб, у озодликка отилиб чиқади. Бундай жуфтликлар ажралишгач. гўё елкаларидан тоғ қулагандек. ўзларини енгил ҳис этадилар.

Бироқ бу жуфтликни сақлаб крлиш керак бўлса, икковининг ҳам руҳий, ҳам ижодий юксалишига аҳамият бериш лозим. Балиқларнинг донолиги ва Қўйларнинг самимийлиги бирикиб, битта ғояда ўз ифодасини топиши мумкин: фалсафий, диний. илмий ёки бирон бир тадбиркорликла Балиқнинг ўзига хос фикрлари ва ғоялари нихрятда кўп. уларни кимдир ҳаётга татбиқ этмоғи лозим. Бунга қўйларнинг қурби етади. Улар ҳар доим Балиқларнинг ҳою ҳавасларини қўллабқувватлайдилар ва эртакни рўёга айлантира олади- лар.

Хизмат юзасидан бўлган шерикчиликда Қўйлар жула эрксевардирлар. шунинг учун золим балиқнинг оғир таъсирига бўйсуниши қийин кечади. Улар бошлиқларига нисбатан ақл-идрокли, фаросатлидирлар. энг муҳими эса, ундан кўра ювош, мулойимроқлирлар.

Қасд олишни севадиган Балиқлар буни фаҳмлайдилар ва ҳамиша улар билан ўчакишадилар. Агар Балиқ Қўйга бўйсунса, уни фақатгина бениҳоя кўп даражадаги оғир. мураккаб, аммо ижодий иш билан тинчлантириш мумкин. Агар Қўй Балиқни шундай иш билан таъминлай олса. улар биргалик-да жуда кўп ютуқларга эришишлари, ҳаётда кўп нарсани қўлга киритишлари мумкин.

baliq-buzoq-burji

Балиқ — Бузоқ буржи муносабатлари

Улар ўртасидаги муносабатлар ҳамиша ҳам бирдай давом этмаслиги мумкин. Бузоқ бой таассуротли дунёнинг янги. ва кўз илғамас сирли жиҳатларини англаб етишида кўмаклашгани учун нозик таъб ва ҳамиша ўзини эркин ҳис эта олувчи Балиқдан миннатдор бўлади. Улар бир-бирларини сўзсиз тушунадилар. Муносабатлари эса дустона.

Романтик Балиқнинг беназир ғоялари ва орзуистаклари жуда кўп. уларни фақат Бузоқ илғай олади ва рўёбга чиқаради.

Бу жуфтлик интилишлари ва қизиқишларини бир нуқтага жамлаб, ҳамкорликда меҳнат қилса, юксак нати- жаларни қўлга киритиши мумкин. Улар руҳан бир-бирига яқин. Шу боис яхши эр-хотин, шерик, ҳамкасб, ёрдамчи, котиб. хизматдош ва ҳатто дам олаётганда ҳам яхши дўстдир.

Бироқ уларнинг оилавий ҳаёти ҳар иккисилан фидойиликни талаб қилади. Бузоқ бадавлат. бақувват ва қаттиққўл, Балиқлар эса ҳис-туйгуларга бой. унинг кўнглидаги кечинмаларига қарши бориши жуда қийин.

Улар ўртасидаги жанжаллар асосан рашк. бир-бирига ишонмаслик туфайли келиб чиқади. Жуфти бошқа бировни ўзидан устун қўяётгани Бузоққа нихрятда оғир ботади. Балиқ жуда самимий бўлса-да, аммо ўзини сирли муҳит билан ўрайди ва бу хрлат турли шубҳа-гумонларни келтириб чиқаради.

Оқибатда иккови ҳам ташқаридан ўзларига юпанч қидира бошлашади. Жинсий алоқалар доирасини гапирадиган бўлсак. Бузоқ Балиқдан ҳамиша хурсанд бўлади. Балиқ эса. жуфтига нима кераклигини яхши ҳис этади. Шундай қилиб. бу хрлда ҳам Бузоқ вазиятни қўлга олади ва ўз мақсадларида Балиқдан фойдаланади.

Бузоқнинг омад ва даромадга бўлган кучли интилиши Балиқнинг нафсониятига тегади, чунки улар шу туфайли кўп нарсадан чекланишга мажбур бўлишади. Балиқнинг пулга муносабати тежамкор бузоқни инфарктгача олиб бориши мумкин. Балиқнинг хизмат зинапоясидан кўтарилиши Бузоққа сираям ёқмайди.

Унинг мустақиллиги эса Бузоқнинг тоқатини тоқ қидади. Иккаласининг ҳам иш қобилияти нихрятда юқори, муҳими — муносабатларни умумий мақсад сари йўналтириб. вазифаларни белгилаб олишдир. Иккови ҳам ўзгарув- чан ва руҳан эркин.

Вахрланки, бир-бирига бўлган ҳурмат ва икковининг ҳам ўй-хаёлларини сир тутиши бир-бири билан чиқишиб яшашига олиб келади. Бироқ жуфтининг асл фикр-уйлари ва мақсадларини бирортаси ҳам билолмайди. Иккови ниҳоятда меҳнатсевар. доно ва айёр. Иш сифати ва шахсий муносабатлар мутлақо ўзгармайди. аммо Балиқ раҳбарликни қўлга олса. бунинг акси бўлиши мумкин. Иккала бурж ҳамкорликда бирор молиявий лойиҳа устида иш бошлашса, ўша лойиҳа, албатга, мисли кўрилмас омадга эришади. Иккови ҳам уддабурон ва тижорат ишларида бағоят қобилиятли.

baliq-egizaklar-burji

Балиқ — Эгизаклар буржи муносабатлари

Нихрятда оғир, кўп қарама-қаршиликдардан иборат бўлган жуфтлик бир-бирини тушунишлари қийин кечади. Эгизаклар ақл-идрок, ахборот ва бугунги кун билан яшайди. Балиқлар эса — ўтмиш ёки келажакка йўналтирилган ҳис-ҳаяжон билан яшайдилар.

Балиқлар нозик ҳис-туйғуларни хоҳлайдилар, шунинг учун эгизакдарга ўз туйғуларида катта илиқликни намоён этишлари ва мавриди келганда эгизаклар ҳам хаёлпараст эканлигини кўрсатиши керак. Балиқларга бундай севги нихрятда зўр лаззат, роҳат беради. У Балиқлар юрагини тўлқинлантириб юборади. Аммо эгизаклар кучли ўй-хаёлларга берилишдан чўчийдилар ва қопкрнга тушиб крлишдан қўрқадилар.

Балиқларнинг воқеаларни олдиндан ҳис қилиши, билиши эгизакларни таажжублантиради. Бу суҳбатдошларнинг умумий мавзулари кўп, бироқ эгизакларнинг бир жойда узоқ муддат бўла олмасликлари Бадиқнинг ғашига тегиши мумкин.

Ундан ташқари, бундай жуфтликнинг муносабатлари кўпинча бекинмачоқ ёки мушук-сичқон ўйинларини эслатади. Балиқлар ўз табиатига кўра, сирли ва бебахр фикрларни тақдим этмай туролмайдилар. Эгизаклар эса ақлий етуклиги туфайли бундай бебахр фикрлар олдидан бефарқ ўта олмайдилар — улар учун ҳар қандай сир. детектив кобилиятларни келтириб чиқаради- ган чақириққа тенг.

Баликларнинг Эгизакларга нисбатан бўлган муҳаббати нихрятла кучли; Эгизакларнинг Балиқларга булган муҳаббати эса кийин хрлатлар ва ўзгаришларга олиб келади. Эгизаклар Балиқларнинг ҳаётида таянч бўла олади, лекин шу билан бирга афсус-надоматлар ва ғам-ташвиш булоғи ҳамдир.

Бечора Балиқларнинг юраги. қалби синиши бегумон. Улар жуда нозик ва қўллаб- қувватлашга муҳтож, эри (хотини) билан бир тану жон бўлишни орзу қиладилар, лекин батамом яқин бўлиб қолиш фикри эгизакларни даҳшатга солади.

Улар яккахркимлар ва кимдир қалбига қўл солишига йўл қўймай- дилар. Лекин шу билан бирга, ҳали ёрдамга муҳтож ва бўйнига осилиб олган балиқлар тез фурсатда эгизакларнинг жиғига тегалилар.

Бундай оиланинг ҳаёти иккови учун ҳам азобга айланади. Бахтсиз Балиқлар қизарган, ёшланган кўзлари билан ўз хўжайинларидан ўзларига эътибор беришларини илтижо қилиб, уйнинг ичида сарсон кезишади. Эгизаклар эса ҳеч ким нолимайдиган ва бошини айлантирмайдиган тинч жойга қочиш учун ҳар қандай қулай фурсатдан фойдаланадилар.

Оилани ажралишдан сақлаб крлишга фарзандлар ҳам ёрдам беролмайдилар. Бошқа томондан эса, икко- ви ҳам ўз жуфтини омадга. малакавий юксалишга бўлган интилишини яхши тушунадилар ва унга бунда ёрдам бериш учун вазифа ва мажбуриятларни тўғри тақсимлайдилар.

Балиқлар билан бир-бирини яхши тушуниш учун, Эгизаклар уларга оналик бахти ва меҳрини ҳис этишга имкон яратишлари керак. Буни амалга оширишда улар олдида турган масала — Балиқлар ҳар куни тақдим этаётган ахборотларнинг туб мазмуни ва моҳиятини ҳайратомуз ва бошни гангитиб қўядиган, фалсафий томондан ақлли. ҳаёт мазмунини танлаб ажратиб олишлари керак.

Уларни ҳаётда сақлаб крладиган нарсалар, бу — фикрларни амалда қўллаш. биргаликдаги фаолият, маж- бурият ҳисси ёки бошқа ечими қийин масалалар. Муносабатлар токи Эгизаклар бошқа жуфт қидиришга кириш- гунларигача давом этади.

Хизмат доирасида Балиқларнинг кучи етадиган, нихрятда оғир ишлаш ритмига Эгизаклар қодир эмас. Бунда унга нихоятда масъулиятсизлиги, гап сотишни ва ишдан чалғишни яхши кўриши халақит беради.

У жуда доно, лекин ўз крбилиятидан унумли фойдаланолмайди. Агар балиқ эгизакдан тўғри фойдаланса ва имкониятларини мақсад сари тўлиқ йўналтирса, ишнинг натижаси нихрятда юксак даражада бўлади, аммо эгизаклар холдан тойгунича ишлашни. албатта, ёқтирмайдилар. Бундай хрлларда хамкорлик барҳам топади.

Балиқ — Қисқичбақа буржи муносабатлари

Baliq burji haqida → YUKLAB OLISH 

Иттифоқ ўзаро бир-бирларини тушуниш ҳамда маънавий ҳамкорликдан иборат. Лекин биргаликда яшаш уларга ҳам осон кечмайди. Кимдир ён бериши, жуфтига ўзини багишлай олиши керак.

Қисқичбақа буржи вакили учун Балиқ ҳимоячи. суянчиқдир. У ўз жуфтининг ёнидагина ўзини хотиржам ва эркин ҳис этади.

Қоронғи тунлар улар учун гўё Эрам боғи каби ёқимли ва гўзал. Бироқ кундалик ҳаётда бунинг тескариси бўлиб чиқади. Феъл-атворнинг турличалиги икков- лари орасида келишмовчиликлар келтириб чиқаради. Жанжал туфайли улар ажрашишади. Аммо орадан маълум муддат ўтиб яна бир-бирларини соғина бошлашади. Оилани қайтаришга уринишади. Афсуски, балиқ буржи вакили собиқ жуфтига шубҳа билан қарай бошлайди. Оила тикланмайди.

Ишда қисқичбақа буржи вакили балиқ буржи вакилининг оғир феълига ўзида бардош топа олади ва у билан илиқ муносабатларни йўлга қўйиб, ишнинг кечишини осонлаштиради.

Балиқ — Арслон буржи муносабатлари

Бу иттифоқ Арслон буржи вакили учун жуда мурак- каб кечиши мумкин. У рашкдан гумонгача бўлган йўлни босиб ўтиши лозим бўлади.

Балиқ буржи вакили эса арслон буржи вакилига тез кўникиши мумкин. Шунинг учун рўзғор икир-чикирлари сабабли баҳсларни келтириб чикармайди.

Бу никоҳ ҳам кўп ҳолларда учрагани каби тушунмовчиликлардан, синов, кузатишлардан иборат бўлиши табиий.

Агар арслон буржи вакили жуфтига ўз ихтиёрини буткул топшириб қўйса. ташвишга кўмилиб қолиши аниқ. Башарти, оила қурилганда ҳам арслон буржи вакили эркак, балиқ буржи вакили аёл бўлиши шарт. Шундагина никоҳ мустаҳкам бўлиши мумкин.

Ишда балиқ буржи вакили арслон буржи вакилининг барча шартларини бажонидил адо этади. Фақат раҳбар лавозимида арслон буржи вакили бўлса, бир нарсани билиб қўйсинки. балиқ буржи остида туғилганлар ноҳақликни, ҳаром-харишни кўра олишмайди.

Балиқ — Паризод буржи муносабатлари

Улар бир-бирларига деярли мос келишади. Башарти, паризод буржи вакили эркак бўлса. балиқ буржида туғилган аёлнинг ҳийлаларидан эҳтиёт бўлгани маъқул. Балиқ буржи остида туғилган аёллар хиёнатларга усталик билан қўл ура билишади. Бундан ташқари, жуфтини қандай йўл билан бўлмасин, ўзига бўйсундириш илинжида бўлишади ва бунга маълум маънода эриши- шади ҳам. Паризод буржида туғилган экрак ана шундай синовларга дош бера олса, никоҳ бир умрга сақланиб крлади.

Ишда агар раҳбар балиқ буржи вакили бўлса, паризод буржи вакили у билан бемалол ишлаб кета олади. Чунки у ўз ишини яхши билади. Паризод раҳбар лавозимида бўлганда эса бир нарсани эсда тугсин. Балиқ буржида

туғилган ходимлар бирмунча айёр булишади. Шу сабабли ҳушёрликни кулдан бермаслиги талаб этилади.

Балиқ — Тарози буржи муносабатлари

Балиқларнинг эҳтироси тарозининг қайноқ нигоҳлари билан қоришиб, ўртадаги муносабатларни безайди. /1е- кин кўпинча Балиқлар учун бу иттифоқ камситишдек туюлиб, у ўзини худди Тарозининг кулидек ҳис эта бошлайди.

Мана шу нарса Балиқлар учун ҳақиқий синов ва имтиҳонлар палласидир. Балиқ Тарозини доимий равишда азобларга кўмади. Ва бу Тарозининг соғлиғи ёмонлашишига олиб келиши ҳеч гап эмас.

Тарози Балиққа ёқиш учун феъл-атворини ўзгартиришга уринади, қийналади. Лекин Балиққа ҳам осон эмас. Негаки, қадимгилар “Кемага тушганнинг жони бир». деб бекорга айтишмаган.

Ўртадаги муносабатларнинг ёмонлашишига икковларининг ҳам ўта хаёлпарастликлари. тинимсиз бўлар-бўлмас орзулар уммонига кўмилаверишлари сабаб бўлади. Бироқ улар вақт ўгиши билан бир-бирларини тушуниб етишади.

Тарозига Балиқнинг ўзгарувчанлиги унчалик ёқмайди. Айниқса. бегоналар қаршисидаги тушунарсиз муомаласи, тезда “ниқоб”ини ўзгартириб олавериши унинг асабига тегади-ю. лекин чидайди.

Дастлабки пайтларда улар бир-бирларига интилиб яшашади. Қайсар Балиқ Тарозидаги сирлиликни кўргач, ҳайратдан ёқа ушлайди ва у томон талпинаверади. Балиқ бу сирларни очиб ташлагиси, барча-барчасидан тезроқ огоҳ бўлгиси келади. Афсуски, энди барча сирлардан огоҳ бўлдим, Тарозининг кимлигини англаб етдим деганда, янги сирлар пайдо бўлаверади.

Шунда Балиқ азоблана бошлайди. Тарозисиз, бу мавҳум одамсиз яшай олмаслигини билгани сайин руҳан эзилаверади. Қаршисида айёр тулкими ё ҳимоясиз чақалоқ каби бир кимса турибдими, мана шуни билгиси келиб бутун дунёни, ҳатто ўзини ҳам унутади. Кўзларини каттароқ очганда эса. кеч бўлади. Чунки Тарози ўзининг кучлироқ, Балиқ устидан ҳукмрон эканини тушуниб етиб улгурган. Кўрибсизки. орада келишмовчидиклар бошланиб кетади.

Қизиғи, қанча жанжаллашишмасин. бирбирларини кўришга кўзлари бўлмасин. ажрашиб кетиш икковларининг ҳам қўлидан келмайди. Бундай ҳаракат учун улар ўзларида куч. матонат топа олишмайди. Балиқ бирдан жанжални бас қилади-да. ярашиш йўлларини қидира бошлайди.

Ишдаги шерикчилик Балиқ ва Тарози ўртасида никоҳдагига нисбатан анча енгил кечади. Улар бир-бирларининг муваффақиятларини холис бахрлашади. Тарози Балиқнинг интилувчанлигини кўриб ҳайратга тушади.

Улар ҳаракатчанликда бир-бирларидан қолишмайди. Балиқ-раҳбар ҳар қандай ходимни осонгина эгиб олишга уста. Лекин бундан фойда кўрмаслигини билади ва Тарозини ўз хрлига ташлаб қўяди. Бу, албатта, ишда катта ютуқлар келтиради.

Чунки тарозиходимлар мустақил. бировларнинг аралашувисиз меҳнат қилишни хуш кўришади. Балиқ-ходим эса, ўзининг меҳнатсеварлиги ва чайирлиги билан тез орада обрў қозона олади.

Йўқ. улар бир-бирларига қарши бўлмаганлари маъқул. Акс хрлда, иш судлашишгача бориши ҳеч гап эмас.

Балиқ — Чаён буржи муносабатлари

Чаён Балиқни илхрм манбаи ва муҳаббат элчиси деб билади. Чаён Балиқ учун эса ҳар тарафлама ўрнак бўла оладиган шахс ҳисобланади. Бу жуфтликда Чаёнлар тиз- гинни ўз қўлларига олишади ва Балиқ унинг баъзи одатларидан қаттиқ азобланади.

Асосий муаммо ва келишмовчиликлар бирга яшай бошлашганданоқ юзага келади. Қизиғи, қанча кўп жанжал қилишса, рўзғор ишла- рини шунча унутишади ва бир-бирларини шунча кўпроқ сева бошлашади. Жанжал нимадан келиб чиқади? Улар бир-бирларининг ўгмишларини эслаб. бир-бирларига таъна тошларини ота бошлашгач. келишмовчиликлар. ҳакрратлар кучайгандан кучаяди.

Бу жуфтликнинг яхши томонларидан бири шундаки. улар ҳар кандай кийинчиликларга чидаб, ҳар канаканги асаббузарликларни тез унута олишади. Улар бир-бирла- рини алдай билишмайди. Икковлари ҳам ўта аклли.

Ҳаётда бошқалар каби бахтли умр кечириш учун улар ўртадаги хафагарчиликларни буткул унутиб, дунёга очик кўз билан карашни ўрганишлари зарур. Ўта кучли эҳтирос. ҳиссиётлар ҳам Чаён ва Балиқни янада якинлаштириши мумкин.

Бунинг учун Баликлар ҳушёррок бўлишлари талаб этилади. Улар Чаён жанжал кўтарса. худди эшитмагандек тескари караб кетишса. ҳамиша кулимсираб туришса, олам гулистон. Крлаверса, Балиқ ва Чаённи фарзандлар ҳам ўзаро якинлаштира олади.

Иш юзасидан ҳамкорликда иложи борича Балик раҳбарлик килгани маъқул. У ишни ташкил эта олади ва ходимларни кузатиш бобида анча тажрибали. Факат Баликлар бир нарсадан эҳтиёт бўлишлари лозим.

Чаёнга зўрлик қилавериш ҳамма ишни тескари томонга буриб юбориши мумкин. Чаёнлар эътиборни, ҳурмат-иззатни ва эркалашларни жуда хуш кўришади. Агар улар истаганчадик муносабатда бўлинса, бутун куч-имкониятларини ишга солиб меҳнат қилишади.

Шундай экан. балиқ чаённинг кўнглига йўл топаман деса. юкрридаги амал- ларни қўлласин. Ана ўшанда унинг корхонасида ишлар юришгандан юришиб. кўз кўриб қулоқ эшитмаган нати- жаларга эришади.

Чаён-раҳбарга эса балиқ каби қайсар ходим билан ишлаш осон кечмайди. Фақат бир яхши жиҳати бор. Балиқлар шу қадар қайсарки. жаҳлини чиқариб қўйсангиз, атайин бошлаган ишларини охирига етказиш ҳаракатига тушиб қолишади.

Балиқ — Ўқотар буржи муносабатлари

Бундай жуфтликлар оилавий ҳаётда жуда кам учрайди. Уларнинг ўртасида деярли илк лаҳзаларданоқ келишмовчиликлар юзага келиб, кунлар. ойлар сайин кучай- гандан кучаяверади. Гап-сўзсиз ўзига бировни бўйсундирмоқчи бўлган Бадиқнинг қилиқлари Ўқотарда норозилик ҳисларини уйғотади. Негаки, Ўқотар ёлғонни, тенгсизликни жуда ёмон кўради.

Ўкртар учун Балиқ, бу — уй, анъана ва тартиб. Буларнинг барчасини Ўкртар Балиққа ишониб топши- риб қўя олади. Балиқ учун ўқотар эса омад тимсоли. Балиқлар ўзига тўқ Ўқотар билан муносабат юритишни жуда хуш кўришади. Бунинг учун, керак бўлганда, айёрлик йўлини ҳам тутишадики, натижада узоқ вақт Ўкртар билан биргаликда ҳаёт кечиришади. Балиқ худди ўша айёрлиги билан Ўкртарни аста-секин ўзига бўйсундиришга ҳам крдир. Буни кўп хрлларда Ўкртарнинг ўзи сезмай крлади.

Ўқотарнинг одамлар билан хуш муомаласи Балиққа ёқмайди. Балки, шунинг учундир. бу икки жуфтликнинг оилавий муносабатлари барибир узоқ чўзилмайди. Дўстлик ҳам улар орасида ҳеч қачон бўлмайди. Бир-бирларига фақат рақиб бўлиб қолаверишади. Негаки. икки жуфтлик ўртасидаги муносабатлар ҳисоб-китоб эвазига қурилади.

Муҳаббат-чи? Муҳаббат ахир қурбонлар талаб қилади! Агар ўкртар балиқ билан ростакамига яшашни истаса, унинг инжиқликларига, бой ҳиссиётларига кўникиши, бир четга чиқиб олиб кўз ёш қилаверишдан воз кечиши талаб этилади.

Ишдаги ҳамкорлик масаласида эса, бу икки кучли шахс корхонанинг гуллаб-яшнашини таъминлашлари аниқ. Агар ишни Ўкртар бошқарадиган бўлса, эътиборли, эҳтиёткор бўлиши, Балиққа тўғридан-тўғри буйруқлар бера- вериш ўрнига, унинг ҳар бир ишга ижодий ёндашишига йўл очиб бериши зарур. Чунки балиқ буйруқ берганларни жуда ёмон кўради.

Шундай экан, ўкртар ишнинг натижасини кутиши шарт. Балиқ-раҳбар эса, айниқса, у жуда қаттиққўл, шафқатсиз бўлса, ўкртарни корхонадан сиқиб чиқариш пайида бўлади. Сабаби, унга ўкртарнинг хизматчилар орасида обрў қозонаётгани, ҳурматга сазоворлиги сира ёқмайди.

Ўларни фақат юксак мақсадлар- гина бирлаштира олади. Улар бундай мақсадлар йўлида бир-бирларининг барча тўғри-нотўғри ишларига, ёқимсиз, дея ҳисоблаган қиликларига тишни тишга қўйган хрлда чидашади. Биргаликда амалга оширилган тижорат ишлари жуда омадли кечади.

Балиқ — Тоғ эчкиси буржи муносабатлари

Балиқ ва Тоғ эчкиси бир-бирлари билан тез тил топишади. Тоғ эчкисининг садоқати ўзини ҳимоясиз, ожиз деб билувчи Балиққа куч ато этади. Тоғ эчкиси ҳам Балиқнинг ёнида ўзини хотиржам ҳис этади. Тоғ эчкиси- нинг бу жуфтликка ишонч туйғусини олиб кириши Балиқни янги-янги мақсадлар сари етаклайди. Ўзаро ҳаёт турли қувончли лаҳзаларга тўлибтошади.

Тоғ эчкиси ҳамиша етакчи вазифасини ўтайди. Балиқ эса бунга бажонидил кўникади. Башарти Тоғ эчкиси ҳаётда қандайдир муаммоларга дуч келса-ю. Балиқ бундан хавотирга тушса, турли бўлмағур хаёллар исканжасида крлса…

Йўқ, бундай вазиятда илгариги пайдо бўлган ишонч йўққа чиқиши мумкин. Негаки. уларнинг ҳар бири ўз хавотирларига кўмилиб крлишади. Тўғри, ўртада эҳтирослар деярли кам. Аммо келиш- мовчиликлар. бир-бирини тушунмаслик ҳам унчалик кўп эмас.

Умуман. улар ҳамкорликда ишлаш, муҳаббат. дўстлик, никоҳ масаласида бир-бирларини тўлдиришади. Айниқса. никоҳ улар дунёқарашини яхши тарафга ўзгартириб, мустаҳкам оила пайдо бўлишига заминдир. Бу жуфтлик бир оила бўлиб нафақат яхши. бахтли яшашади, балки. уйдан ташқарила ҳам сезиларли муваффақиятларга эришишади.

Уларни фақатгина ҳаётга турлича қарашлар ажратиши мумкин. Бундан ташқари. мабодо Балиқ билибми-билмайми, уйда жанжал кўгарса ёки бу жанжаллар маълум муддат кетма-кет лавом этса. Тоғ эчкиси аста-секинлик билан совиши ва натижада оила барбод бўлиши мумкин.

Ақлли. сирли балиқ билан муносабатда бўлиш тоғ эчкисини ҳақиқий ҳаётга ўргатади. Фақат бунинг учун аввало тоғ эчкисининг ўзи балиқнинг сирларини “сув юзи»га чиқариш учун интилиши лозим.

Ишда балиқ ва тоғ эчкиси мусобақадош деса туғрироқ бўлади. Улар ким узарга берилиб, кўз кўриб қулоқ эшитмаган муаммоларни ҳал этншга қодир. Лекин бир жиҳати ҳам бор. Муваффақиятлар кетидан қувлаб улар ўзларини толиқтириб қўйишлари ҳам эҳтимолдан холи эмас.

Тоғ эчкиси балиқ-раҳбарга ҳеч қандай ортиқча бўйин товлашларсиз итоатда бўлади. Албатта, бу раҳбар ўз ишининг устаси. бошқаларга тўгри йўл кўрсата оладиган даражада бўлса. Чунки, тоғ эчкиси айнан шундай раҳбарларнигина қаттиқ ҳурмат қилади, қадрлайди. Тижорат ишларида ҳам балиқ ва тоғ эчкисининг ўзаро ҳам- корлиги сезиларли наф келтиради.

Балиқ — Қовға буржи муносабатлари

Бу жуфтлик учун кучли эҳтирос ва ёқимли туйғулар жуда зарур. Акс ҳолда, орадан ҳеч қанча вақт ўтмай, бир-бирларига тўғри келмасликларини англаб етишлари, оқибатда орадан меҳр-оқибат узилиб, иш ажралишгача бориб етиши мумкин.

Крвға эркинликни яхши кўради. Шунинг учунми, балиқнинг ёлғизликдан крчиб унга талпинаверишидан чарчайди.

Жуфтлик ўртасида фақатгина жамиятга, қариндош-уруғларга нисбатан муносабатларнинг турлича бўлиши сабаблигина турли низолар юзага келиши мумкин. Ёки бўлмаса, келишмовчиликларга рашк, гина-кудуратлар ҳам замин бўлади. Шундай экан. агар никоҳ омадли кечишини, бахтли ҳаёт қуришни исташса, улар бир-бирларига ён беришларига тўғри келади.

Балиқ хиёнатни кечира олмайди. Крвға эса шуни олдиндан билгани учунми, балиқни ёлғиз крлдиради-ю, биринчи бўлиб оилани тарк этиб қўя крлади.

Бу жуфтликда қовға ақл, балиқ эса ҳиссиётлар қуршовида яшайди. Қовға бирор масалани мустақил ҳал этса.

Балиқ унга шунчаки бўйсунади ва барча масъулиятни Қовғанинг зиммасига юклаб қўя қолади.

Қовғалар Балиқни ҳақиқий соҳибжамол сифатида тан олишади ва баҳоли қудрат яхши-ёмон кунларида ёнма-ён бўлишга интилишади.

Балиқ эса Крвгани қандайдир сирли. тушунарсиз шахс сифатила қабул қилади-ю, барибир ортга чекинишни истамай, ундаги ўзига ёқмаган феъл-атворларни йўқ қилиш пайида бўлади.

Агар улар бир-бирларини тушунишга ўргана олишса. бу дунёда улардан бахтли жуфтлик бўлмайди. Крвға Балиқни атрофдагилар билан яхши муносабатда бўлишга, мустақил фикрлашга, ақл билан тутишга ўргата олади.

Бу жуфтликда крвға эркак. балиқ аёл бўлса, ўртадаги никоҳ доимо сақланиб колиши муқаррар.

Иш масаласида бу жуфтлик ҳар қандай ташкилотга катга даромадлар келтириши мумкин. Балиқ оғир, катта куч ва ирода талаб этиладиган ижодий ишлар би- лан шуғулланишни истайди. Шундай ишлар билан банд бўлса, ўзини нихрятда бахтли ҳис этади.

Қовға бўлса. ўзининг топқирлиги. ижодкорлиги ва ўткир ақли билан балиққа ўз вақтида ёрдам беради. Аммо ўртада келишмовчиликлар ҳам пайдо бўлиши мумкин. Негаки. балиқ фақат ишни ўйлайдиган шахс. У ора сирада қўпол муомала қилиши. қовғани уришиб ташлаши ҳам ҳеч гап эмас.

Умуман айтганда. балиқ ва крвға ўзаро келишган хрлда барча мақсадларга биргаликда, ҳамкорликда эришиш имконига эга.

Балиқ — Балиқ буржи муносабатлари

Бундай жуфтликлар ҳаётда жуда кўп учрайди-ю. лекин ҳар доим ҳам бахт. омад олиб келавермайди. Ўртадаги муносабатларда кишининг ҳавасини келтирадиган вазиятлар кўзга ташланмайди.

Улар ўз хаёллари билан банд. Ҳаёт бир текис давом этишини таъминлаб берадиган етакчи йўқ. Икковлари ҳам бир-бирларига четдан туриб ҳаддан зиёд эътибор беришади. Ҳар бир босилган қадамдан хатолик топишади. Айни шу нарса гоҳида жанжалларга сабаб бўлади.

Баликлар жуфтлиги факат нуксонлардангина иборат ҳам дея олмаймиз. Улар қийинчиликларга дуч келинганда дарров бир-бирларини тушунган хрлда биргалашиб муаммоларни ҳал этишга киришишади. Икковлари ҳам ёлғизликдан жуда қўрқишади. Ана шу сабабли иложи борича бунинг олдини олишга уринишади.

Баликлар бу йўлда ҳеч нарсадан кайтишмайди. Нима килиб бўлса-да. ёлғиз крлишмаса бас. Крлган муаммолар ўз-ўзидан ҳал этилаверади, деб ҳисоблашади. Ажралишга шошилишмайди. Оғир меҳнат. оиладан ташкаридаги турли кўнгилсизликлар Баликларни ҳамиша кайғуришга. кўркишга мажбур этади.

Бу жуфтлик бахтли ҳаёт кечириши учун рўзғордаги бутлик ҳам мезон бўла олади. Балиқлар бир умр руҳан ўзларини бола деб ҳисоблашга ўрганиб крлишган. Балки шунинг учундир, қачон қараса, ўзларига эр ёхуд хотин эмас, ота ёки онани излаб топиш ҳаракатида бўлишади. Мабодо оилада Бадиқ эр-хотинлар навбати билан бу вазифани ўз зиммаларига юкдаб боришса. ҳаёт жуда фаровон ва қувончли кечиши аниқ.

Тўғри, жанжаллар, хафагарчиликлар ҳам бу оилада йўқ эмас. Фақат Балиқлар кечиримлиликлари билан бу кўнгилсизликлардан крча билишади.

Юқорида айтганимиздек. Балиқлар мустақил равишда бирор масалани ҳал эта олишмайди. Шунга яраша улар ўзларини ҳам жуда севишади. Шундай экан, эр ёки хотин ўз жуфтини мақташ эвазига ҳам тинчлик. бахт. қувончли лаҳзаларга эриша олади.

Оилани ёшдаги фарқ ва ҳаётий тажриба мустаҳкамлайди. Бунинг учун ҳам кимдир ўз жуфтига қулоқ тутиши. маълум маънода итоат этиши лозим бўлади. Олайлик. улар маълум муддатга бир-бирларидан йироқлашишди.

Бу ҳам вақти келиб Балиқларнинг кўзини очади ва бир-бирдарини қидириб қолишади. Дарвоқе. Балиқлар оилада сира келишувларга эриша олмаётган бўлишса. бир ҳафтагами, бир ойгами, алоҳида-алоҳида сафарга чикишни маслаҳат берилади.

Ишда бу икки кучли ирода. ижодкорга осон бўлмайди. Айниқса, биргаликда эмас. ҳар ким ўз ҳолича иш юритаверса, ўтиб бўлмас тўсиқларга рўбарў бўлишади.

Балиқлар ўзгадар буйруқларини сўзсиз адо этишга одатланишмаган. Улар эркинликни ёқтиришади. Табиатан ўта қайсар. Фақат ички хоҳиш пайдо бўлсагина улар яхши ишлашлари мумкин холос.

Ишда келишмовчилик, нифоқ керагича топилади. Ўртада тузилган молиявий келишувлар бир-бирларига ишонмасликлари оқибатида бузилиб кетади.

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика