Psixologiya fanining vujudga kelishi

Psixologiya fanining vujudga kelishi

Psixologiya fanining vujudga kelishi

 

Psixologiya fanining vujudga kelishi, shakllanishi, rivojlanishi to’g’risida batafsil ma’lumot berish ushbu kurs uchun hart emas, chunki uning psixologiya tarixi sohasi mavjuddir. Shunga qaramasdan, psixologiya fanining paydo bo’lishi haqidagi ayrim ilmiy materiallar, ma’lumotlar yuzasidan qisqacha mulohaza yuritish maqsadga muvofiq.

 

Insoniyatning ijtimoiy tarixiy taraqqiyoti davomida qadimgi odamlar tabiiy hamda ijtimoiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ibtidoiy jamoa a’zolarining psixologik xususiyatlarini aniqlash, ulardan shaxslararo munosabatlarda oqilona foydalanish, o’zining xatti-harakati, shaxsiy faoliyati va muomalaga kirishishida ularni hisobga olishga intilib yashab kelganlar. Ko’p ming yillik ijtimoiy hayot tajribalariga asoslangan ravishda odamlar shaxsning individual (lotincha “individuum” alohida, yakka hol odam) xususiyatlarini jon bilan bog’lashga va uning ta’siri bilan izohlashga harakat qilishgan.

 

Qadimgi odamlarning tasavvurlariga qaraganda, inson tanasida jon joylashgan bo’lib, u shaxsga oid xususiyatlar, xislatlarni vujudga keltirish imkoniyatiga ega emish. Qadimgi ajdodlarimizning «jon» to’g’risidagi tasavvurlari shunga bog’liq, mutanosib tushunchasini keltirib chiqardi va buning natijasida animizm (lotincha anima «jon» degan) ta’limoti insoniyat tomonidan kashf qilinadi. Ibtidoiy xalqlarning tasavvurlarida ruh insonning tanasi bilan uzviy bog’liq holda hukm suradi, go’yoki yashaydi. Shuning uchun ijtimoiy hodisalar, hatto ong, shuningdek, real voqeliklar (o’lim, uyqu, bexush bo’lish, betoblik) kabilarni sodda tarzdagi moddiylik (mavjudlik) nuqtai nazaridan talqin qilishga uringanlar.

 

Sodda tafakkur shakllari bilan qurollangan qadimgi odamlar atrof-muhit to’g’risidagi rang-barang holatlar, hodisalar mohiyatini ilmiy jihatdan dalillash imkoniyatiga ega bo’lmaganligi sababli idrok qilingan narsani uning haqiqiy mohiyati tarzida aks ettirishgan. Ularning tasavvurlarida quyidagicha talqinlar keng o’rin egallagan:

 • O’lim — uyquning bir turi, lekin ruh ba’zi bir sabablarga ko’ra tanaga qaytib kelmaydi;
 • tush ko’rish — yqudagi tanani tark etib yurgan harakatdagi ruhning taassurotidir;
 • ruh — insonning aynan o’zidir;
 • ruhning eshtiyojlari, turmush haroitlari tirik odamnikidan tafovutlanmaydi;
 • marhumlarning ruhlari muayyan mashg’ulotlar tizimiga, ijtimoiy qonun- qoidalarga rioya qiluvchi hamjamiyatni yaratar emish;
 • tirik insonlar bilan marhumlarning ruhi bir-biriga bog’liq bo’lib, moddiy jihatdan o’zaro aloqadordirlar.

 

Qadimgi insonlar tabiatning qudrati (kuch-quvvati) oldidagi zaifligi tufayli yakka shaxs ham, jamoa ham ruhga itoatkor tarzida tasavvur etilishi natijasida din, ibodat tushunchalari paydo bo’ladi. Insoniyatning ijtimoiy tarixiy taraqqiyoti davomida mehnatni rejalashtirish, ishlab chiqarish munosabatlari, ishlab chiqarish kuchlari va ularning tabaqalashuvi, odamlar tafakkurining rivojlanishi tufayli jonning (ruhning) moddiylikdan tashqari xususiyati, ko’rinishi yuzasidan g’oyalar vujudga keladi. Buning natijasida animistik tasavvurlar o’rnini ruhni borliqning naturalistik (lotincha “natura” -tabiat ma’nosini anglatuvchi) falsafiy manzarasi tarzida izoshlash namoyon bo’la boshladi:

 

 1. Ruh olamining ibtidosini tashkil qiluvchi narsalar (suv, havo, olov)ning insonlar va hayvonlarga jon bag’ishlovchi shakli (Fales eramizdan oldingi VII — VI asrlar, Aneksimon V asr, Geraklit VI-V asrlar);
 2. Eramizdan oldin ijod qilgan yunon faylasuflarining ilmiy izlanishlari natijasida materiyaning jonliligi, ya’ni gilozoizm (yunoncha “hule” — modda, “zol” — hayot ma’nosi) to’g’risidagi g’oya yuzaga keladi;
 3. Materiyaning jonliligi haqidagi g’oyani rivojlantirgan atomizm (yunoncha “atomos”-bo’linmas degani) namoyandalari (Demokrit eramizdan avvalgi V-IV asrlar, Epikur IV-III asrlar, Lukretsiy I asr) bir qancha fikrlarni ilgari surdilar, jumladan:

 

 1. Ruh tanaga jon bag’ishlovchi moddiy jismlar;
 2. Moddiy asos sifatidagi aql;
 3. V) Hayotni boshqaruvchi idrok vazifasini bajaruvchi a’zo;
 4. G) Ruh bilan aql tana a’zolari, binobarin, ularning o’zi ham tanadir;
 5. D) Ular harsimon, kichik harakatchan atomlardan iboratdir.

 

Atomistlarning fikrlari tahlili shuni ko’rsatdiki, unda tananing (jonli narsaning) aks ettirishidan tortib to psixikaga (yuksak aql idrokgacha) jonliligi xususiyatining materiyaga xos xususiyat ekanligining e’tirof etilishi o’sha davr uchun buyuk ilmiy voqelik edi.

 

Yuqoridagi psixolog olimlarning mulohazalari organizmning anatomik- fiziologik uzilishi, miyaning tarkibi singari moddiy asoslarga suyangan holda real voqelikni tushuntirish imkoniyatiga ega emas edi. Xuddi shu omildan kelib chiqqan holda insonning tafakkuri, shaxsiy

fazilatlari, uning maqsad ko’zlashi, gavdani idora etishga qobilligini dalillash to’g’risida fikr yuritish murakkab ruhiy jarayon hisoblanadi.

 

Jumladan, Aflotun (eramizdan avvalgi 428g’27 -347 yillar) jonning tarkibiy qismlari to’g’risidagi tushunchani psixologiyaga olib kiradi:

 1. a) aql-idrok, b) jasorat, v)orzu istak kabilardan iborat bo’lib, ular bosh, ko’krak, qorin bo’shlig’iga joylashgandir. Aflotun psixologiyada dualism (lotincha “dualis” ikki mustaqil ma’no bildiradi) ta’limotini ruhiy olamni, tana bilan psixikani ikkita mustaqil narsa deb izohlaydi. Aflotunning shogirdi Arastu (eramizdan oldingi 384­322 yillar) o’zining ta’limotida psixologiyani tabiiy- ilmiy asosga qurib, uni biologiya va tibbiyot bilan bog’lab tushuntirishga erishgan. Arastuning «Jon» to’g’risidagi kitobi ma’lum bir davr uchun taraqqiyparvar manba vazifasini bajaradi. Unda odamlarning va hayvonlarning kundalik hayotiy lahzalarini kuzatish orqali yaqqol voqelikni tasvirlash, tahlil qilish jarayonlari mujassamlashgandir. Arastuning ta’kidlashicha, jon qismlarga bo’linmaydi, lekin u faoliyatning oziqlanish, his etish, harakatga keltirish, aql, idrok kabi turlarga oid qobiliyatlarda ro’yobga chiqadi. Uning mulohazasicha, sezgi bilishning dastlabki qobiliyati, u tasavvur shaklida iz qoldirishi mumkin.

 

Qadimgi dunyoning keyingi rivojlanishi pallalarida psixologik g’oyalar mukamallashib, unga oid tayanch tushunchalar vujudga kela boshladi, hatto ruh hozirgi zamon psixikasi kabi qo’llanish ko’lami kengaydi. Psixika kategoriyasining negizida idrok va tafakkurdan tashqari ong tushunchasi yuzaga keldi, buning natijasida ixtiyoriy harakatlar va ularni nazorat qilish imkoniyati tug’ildi. Masalan, rumolik shifokor Galen (eramizdan oldingi II asr) fiziologiya va tibbiyot yutuqlarini umumiylashtirib, psixikaning fiziologik asoslari to’g’risidagi tasavvurlarni yanada boyitdi. Uning ilgari surgan g’oyalari «ong» tushunchasi talqiniga muayyan darajada yaqinlashadi.

 

 • asr biologiya va psixologiya fanlari taraqqiyoti uchun muhim davr bo’lib hisoblanadi. Jumladan, frantsuz olimi Dekart (1596-1650) tomonidan xulq- atvorning reflektor (g’ayriixtiyoriy) tabiatga ega ekanligini kashf etilishi, yurakdagi mushaklarning ishlashi (faoliyati) qon aylanishning ichki mexanizmi bilan boshqarilayotganligi tushuntirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, refleks (lotincha “reflexus” aks ettirish) organizmning tashqi ta’sirga qonuniy ravishdagi javob reaktsiyasi sifatida talqin qilinish, asab-mushak faoliyatini ob’ektiv tarzda bilish vositasiga aylandi, sezgi, assotsiatsiya, ehtiros yuzaga kelishini izohlashga imkon yaratildi.

 

Psixologiya fanining ilmiy asosga qurilishida ingliz olimi Gobbs (1588­1679) ruhni mutlaqo rad etib, mexanik harakatni yagona voqelik deb tan olib, uning qonuniyatlari psixologiyaning ham qonuniyatlari ekanligini ta’kidladi. Uning negizida epifenomenalizm (yunoncha “epi” — o’ta, “phainomenon” g’ayritabiiy hodisa) vujudga keldi, ya’ni psixologiya tanadagi jarayonlarning soyasi singari ro’y beradigan ruhiy hodisalar to’g’risidagi ta’limotga aylandi.

 

Niderlandiyalik olim Spinoza (1632-1677) ongni katta ko’lamga ega materiyadan sira qolishmaydigan voqelik, ya’ni yaqqol narsa deb tushuntirdi. U determinizm (lotincha “demerminara” — belgilayman) printsipining, ya’ni tabiat, jamiyat hodisalarining, shu jumladan, psixik hodisalarning ob’ektiv sabablari bilan belgilanishi haqidagi ta’limot targ’ibotchisi edi. Nemis mutafakkiri Leybnits (1646­1716), ingliz faylasufi Jon Lokk (1632-1704), ingliz tadqiqotchisi Gartli (1705­1757), frantsuz Didro (1713-1784) kabilar g’oyalar assotsiatsiyasi (bog’lanishi) qonuni, idrok va tafakkurning paydo bo’lishi, qobiliyatlar psixologiyasi haqida muhim ta’limotlarini yaratish bilan fanning rivojlanishiga muhim hissa qo’shdilar.

 

 • asrga kelib nerv sistemasini tadqiq qilishda ulkan yutuqlarga erishildi (Galler, Proxazka), buning natijasida psixika miyaning funktsiyasi ekanligi haqidagi ta’limot vujudga keldi. Ingliz tadqiqotchisi Charlz Bell va frantsuz Fransua Majandi tomonidan yozuvchi va harakat nervlari o’rtasidagi tafovut ochib berildi, uning negizida reflektor yoyi degan yangi tushuncha psixologiya fanida paydo bo’ldi. Bularning natijasida ixtiyoriy (ongli) va ixtiyorsiz (ongsiz) reflektor turlari kashf qilindi. Yuqoridagi ilmiy kashfiyotlar ta’sirida rus olimi I.M. Sechenovning (1829-1905) reflektor nazariyasi ro’yobga chiqdi va ushbu nazariya psixologiya fanining fiziologik asoslari, mexanizmlari, bosh miya reflekslarining o’ziga xos xususiyatlari tabiatini ochib berish imkoniyatiga ega bo’ldi. Psixologiya fanining eksperimental, psixoanalitik, bixevioristik, empirik, epifenomenalistik, geshtalt, assotsiativ, vyurtsburg, psixogenetik, reduktsionizm, soliptsizm, gumanistik, biogenetik, sotsiogenetik kabi yo’nalishlari tomonidan to’plangan ma’lumotlar hozirgi zamon psixologiyasini vujudga keltirdi. Xuddi shu yo’nalishlarning rang-barang metodikalari, metodlari umumiy psixologiya fanining predmetini va uning tadqiqoti printsiplarini aniqlab berdi.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика