Iroda to’g’risida tushuncha

Iroda to’g’risida tushuncha

Iroda to’g’risida tushuncha

Borliqni aks ettirish, faoliyatni muayyan yo’nalishda tashkil qilish, muammolar yechimini egallash yuzasidan ma’lum bir qarorga kelish, uni amalga oshirish jarayonida qiyinchiliklarni yengish harakatlar yordami bilan ro’yobga chiqadi. Turli eshtiyojlar (shaxsiy, jamoaviy, tabiiy, madaniy, moddiy, ma’naviy) tufayli vujudga keladigan, maqsadga yo’nalganlik xususiyatini kasb etadigan shaxsning faolligi o’zining tuzilishi, shakli rang- barang bo’lgan harakatlar, xatti — harakatlar va sa’i -harakatlar yordami bilan tabiat, jamiyat tarkiblarini maqsadga muvofiq kelmaganligi sababli qayta quradi, takomillashtiradi, ezgu niyatga xizmat qildirishga bo’ysundiriladi. Eshtiyoj, motiv, qiziqish, anglashilmagan, anglashilgan mayllar negizidan kelib chiqadigan barcha ko’rinishdagi harakatlar o’zlarining yuzaga kelishiga binoan ixtiyorsiz va ixtiyoriy turkumlarga ajratiladi.

 

Odatda psixologiyada ixtiyorsiz harakatlar anglanilgan yoki yetarli darajada anglanmagan istak, xoxish, tilak, mayl, ustanovka va shu kabilarning ichki turtki ta’sirida paydo bo’lishi natijasida ro’yobga chiqariladi. Mazkur istak va uning boshqa shakllari impulsiv (lotincha impulsus ixtiyorsiz qo’zg’olish ma’nosini anglatadi) xususiyatiga ega bo’lib, inson tomonidan anglanilmaganligi uchun ma’lum ob’ektga qaratish yuzasidan rejalashtirilmagan, shatto k o’zda tutilmagan bo’ladi. Insonning favquloddagi vaziyatda yuzaga keladigan sarosimalik affekti, dashshat, shayajonlanish, ajablanish, shubshalanish va shunga o’xshash boshqa moshiyatli, har xil shakldagi xatti-harakatlari ixtiyorsiz turkumdagilarga yorqin misoldir. Undagi atamalar ma’nosi, aks etish imkoniyati bundan oldingi Xissiyot to’g’risidagi ma’lumotlarda keng ko’lamda bayon qilingan.

 

Boshqa kategoriyada taalluqli harakatlar ixtiyoriy harakatlar deb nomlanib, ular maqsad ko’zlash, maqsadni anglashni va uni amalga oshirishni ta’minlovchi operasiyalar, usullar va vositalarni shaxs o’z miyasida tasavvur qilishni, samaradorligini taxminan basholashni taqozo etadi. o’zining moshiyati bilan tafovutlanib turuvchi ixtiyoriy harakatlarning aloshida guruhini irodaviy harakatlar deb ataluvchi turkum tashkil qiladi.

 

Psixologik ma’lumotlarga asoslangan holda ularga quyidagicha ta’rif berish mumkin: «Maqsadga erixish yo’lida uchraydigan qarama-qarshiliklarni bartaraf qilish jarayonida zo’r berish bilan uyg’unlashgan, muayyan maqsadga yo’naltirilgan ongli harakatlar irodaviy harakatlar deyiladi».

 

Shaxsning irodaviy faoliyati o’z oldiga qo’ygan anglangan maqsadlarni bajarishdan, amalga oshirishdan iborat sodda shakldagi harakatlarning majmuasidan iborat emas. Zo’r berishni taqozo etmaydigan ish harakati (masalan, shkafdan choynak olish, sochiqni qoziqqa ilish va hokazolar) bilan irodaviy faoliyat tarkiblari o’rtasida keskin tafovut mavjud. Irodaviy faoliyat o’ziga xos xususiyatga ega bo’lib, uning moshiyati shundan iboratki, bunda shaxs o’z oldiga qo’ygan va unga muhim ahamiyat kasb etuvchi maqsadlariga o’zi uchun kamroq qiymatga molik xatti-harakat motivlarini bo’ysundiradi. Ustivor (etakchi) motivlar qo’shimcha ko’makchi motivlarni muayyan yo’nalishga safarbar qilib, umumiy maqsadga xizmat qildiradi.

 

Shaxs faolligining har xil ko’rishlari mavjud bo’lib, ular funksional tomondan bir-biridan farqlanadi, lekin iroda inson faolligining aloshida o’ziga xos shaklidan iboratligi ajralib turadi. Iroda insonning o’z xatti-harakatlarini (xulq- atvorini) o’zi boshqarishini, u yoki bu xususiyatli intilish va istaklarini tormozlashni talab qiladi, binobarin, u anglanilgan turlicha harakatlar tizimi mujassam bo’lishini nazarda tutadi. Irodaviy faoliyat moshiyati shunda ko’zga tashlanadiki, bunda shaxs o’zini o’zi boshqaradi, o’zini qo’lga oladi, o’zining xususiy ixtiyorsiz impulsiv tomonlarini nazorat etadi, shatto zarurat tug’ilsa, u holda ularni tamoman yo’qotadi ham. Irodaning paydo bo’lishi bosh omili-inson tomonidan faoliyatning turli tarkiblarining irodaviy harakatlarning tizimli tarzda tatbiq etilishi bunday ish-harakatlarda ong bilan mujassamlashuvchi shaxsning faolligidir. Irodaviy faoliyat shaxs tomonidan keng qo’lamda anglanilgan va ruhiy jarayonlarni amalga oshirish xususiyati bo’yicha irodaviy zo’r berishni talab qiladigan aqliy amallarni taqozo etadi. Bunday aqliy amallar favquloddagi vaziyatni basholash, kelgusida amalga oshirishga mo’ljallangan harakatlar uchun vositalar va operasiyalar tanlash, maqsad ko’zlash va unga erixishning usullarini saralash, ularni tatbiq etish uchun muayyan qaror qabul qilish kabilar bo’lib xisoblanadi. Ushbu amallarning barchasi irodaviy faoliyatning operasional tomoni deb basholanadi.

 

Shuni aloshida ta’kidlash joizki, ba’zi psixologik holatlarda, vaziyatlarda irodaviy faoliyat insonning butun shayot yo’lini aniqlab beradigan, uning ijtimoiy psixologik qiyofasini (siymosini) namoyon qiladigan va ma’naviy-axloqiy qadriyatini ro’yobga chiqarishga yordam beradigan qarorga kelish bilan uyg’unlashadi. Shuning uchun bunday irodaviy harakatlarni amalga oshirish jarayonida shaxs ongli harakat qiluvchi sub’ekt tariqasida ham ularning kashfiyotchisi, ham bir davrning o’zida ijrochisi (bajaruvchi) bo’lib ishtirok etadi. Mazkur holatda shaxs o’zida to’kis mujassamlangan qarashlari tizimiga (dinamik stereotipiga), iymon-e’tiqodga, ishonch va dunyoqarashiga, qadriyatiga, shayotiy munosabatlari majmuasiga, aql-zakovatiga, ma’naviyatiga asoslangan holda ongli yo’l tutadi. Shaxsning umr (shayot) yo’lida qadriy xususiyat kasb etuvchi javobgarlik xissi irodaviy harakatlarni tatbiq qilishda uning miyasiga mujassamlashgan, anglanilgan barcha ijtimoiy psixologik hartlangan fazilatlar (qarash, e’tiqod, qadriyat, ma’naviyat va hokazolar) sog’lom fikr, ustuvor (yuksak tuyg’u) Xissiyot tariqasida faollashadi, mustashkamlanadi hamda basholash, qarorga kelish, tanlash, ijro etish (bajarish) jarayonlariga ta’sir qilib, umumiy hamkorlik tizimida o’z izini qoldiradi. Javobgarlik xissi shaxs ma’naviyati, ruhiyati, qadriyati namoyon bo’lishi, kechishi, takomillaxishi bosqichlarining boshqaruvchisi, ongli turtkisi, sifatining ko’taruvchisi funksiyasini bajaradi.

 

Insoniyatning ijtimoiy tarixiy taraqqiyotining yirik namoyandalari ijodiy faoliyatiga taalluqli ma’lumotlar, qarorga kelish namunalari ularning ijtimoiy psixologik qiyofalarini aks ettirish imkoniyatiga egadir. Masalan, buyuk sarkarda Amir Temur Ko’ragoniyning «Kuch adolatdadir» degan shikmati, Alisher Navoiyning «Zanjirband sher-engaman der» shitobi, Cho’lponning «Xalq dengizdir, xalq to’lqindir, xalq kuchdir» chaqirig’i javobgarlikni yuksak xis etgan holda xalqining xoxish irodasini ifoda qilib, qat’iy irodaviy xatti-harakatlarini amalga oshirganlar, shu bilan birga ular o’zlarining ma’naviy, qadriy, ruhiy qiyofalarini chuqur va ko’pyoqlama ochib berishga muharraf bo’lganlar. Ijtimoiy tarixiy sashifalarimizda, yaqin o’tmishimizda va istiqlol davrida ko’plab vatandoshlarimiz irodaviy xatti-harakatlarining namunaviy ko’rinishlarini namoyish qilganlar, bular rasmiy manbalarda va badiiy adabiyotlarda keng ko’lamda yoritilgan.

 

Yuqoridagi mulohazalardan tashqari, irodaviy faoliyatning o’ziga xos psixologik xususiyatlari ham mavjuddir va ular muayyan tavsiflarga asoslanib talqin qilinadi. Irodaviy faoliyatni yoki aloshida iroda aktini (latincha actus harakat degan ma’noni anglatadi amalga oshirixishning xususiyatlaridan biri-bu bajarilayotgan harakatlarning erkin ekanligini shaxs tomonidan anglash (bunday qilsa ham bo’ladi yoki unday qilsa ham) iboratligidir. Ushbu jarayonda shaxs shech bir narsani uddasidan chiqmaydigan yoki vaziyatga to’la-to’kis tobelik qiladigan, qolaversa yuzaga kelgan haroit talablariga so’zsiz, zaruriy bo’ysunadigan kechinmalar shukm surmaydi. Shuning uchun shaxs tomonidan qarorga kelishning erkinligi, mustaqilligi bilan uyg’unlashgan kechinmalar shukm surishi mumkin, xolos. Mazkur qarorga kelishdagi erkinlik xissi insonning o’z niyatlari bilan harakatlari ro’yobga chiqishiga nisbatan mas’uliyat yoki javobgarlik tuyg’usining kechishi bilan izchillik kasb etadi.

 

Yuqoridagi mulohazalarni durustroq anglash uchun ba’zi bir psixologiya olamidagi hodisalarga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir. Hozirgi davrda psixologiya fanining namoyandalarini keskin ravishda ikki qutbga ajratgan holda tashlil va talqin qilishning umri tugadi, lekin g’oyalar, nazariyalar o’rtasida qarama-qarshiliklar mavjud emas degan ibora fan olamidan siqib chiqarilishini bildirmaydi, albatta. Iroda erkinligi to’g’risidagi g’oyat bashsli psixologik muammo sanaladi, chunonchi ushbu nazariya tarafdorlarining fikricha, inson tomonidan amalga oshiriladigan ruhiy harakatlar (aktlar) biron bir sababiy bog’liqlikka ega emaslar, ular avtonomdirlar, lekin bular o’z xoxishlaridan boshqa shech bir narsaga bo’ysunmaydilar. Mulohazadan ko’rinib turibdiki, irodaviy erkinlik shaxsdan tashqari shukm surishi, u boshqa ruhiy holatlar, hodisalar, voqeliklar bilan go’yoki sababiy bog’lanishga ega emasdir. Insonning ijtimoiy tarixiy taraqqiyoti davridagi barcha harakatlari to’la anglanilgan yoki yetarli darajada anglangan darajada ekanligidan qat’i nazar ular ob’ektiv jishatdan psixikaning boshqa shakllari bilan izchil bog’lanishda bo’lib kelgan.

 

Xuddi shu boisdan shaxsning irodaviy harakatlari nima uchun aynan shunday amalga oshirilganligini aniqlash darajasi yuqori bo’lmasa-da, lekin biz ularni tushuntira berish imkoniyatiga egamiz. Ilmiy ma’lumotlarga qaraganda, shaxsning irodaviy harakati tamomila determinizmga (latincha determinure sababiy bog’liqlik yoki hartlanganlik degan ma’noni bildiradi), binobarin, sababiy bog’lanish qonuniga bevosita bo’ysunadi. Iroda shaxsning psixologik qiyofasi, uning ijtimoiy shayoti va faoliyati haroitida turli axborotlar natijasi sifatida yuzaga kelgan motivlarning xususiyati va maqsadi bilan uyg’unlashgandir. Shuningdek, irodaviy faoliyatning bevosita motivi (sababchisi, turtkisi) tariqasida harakatlar tizimini vujudga keltiruvchi, ularni tartibga soluvchi rang-barang vaziyatlar haroitlar namoyon bo’ladi. Shuni unutmaslik joizki, shaxsning irodaviy faoliyati ob’ektiv jishatdan boshqa kategoriyalar bilan bog’langandir, biroq bundan iroda psixologik jishatdan ro’yobga chiqishiga inson mas’uliyatiga kirmagan, undan tashqari noma’lum majburiy zaruriyat degan xulosa kelib chiqmasligi lozim.

 

Irodaviy faoliyatning o’ziga xos xususiyatlari quyidagilardan tashkil topgandir; 1) irodaviy harakatlarni shaxs hamisha ularning sub’ekti sifatida amalga oshiradi; 2) irodaviy akt, harakat shaxs to’la-to’kis mas’ullikni zimmasiga olgan ish, amal sifatida ichdan (ichki dunyosida) kechiriladi; 3) irodaviy faoliyat tufayli inson ko’p jishatdan o’zini o’zi shaxs sifatida anglaydi; 4) irodaviy faoliyat sababli shaxs o’z shayot yo’li va taqdirini o’zi belgilashini tushunib yetadi va hokazo. Shu bilan birga irodaning faollashtiruvchi va jilovlab turuvchi (tormoz qiluvchi) funksiyalari birgalikda (hamkorlikda) shukm sursagina, faqat shundagina shaxsning o’z maqsadiga erixish yo’lidagi to’siqlarni yengishni kafolatlashi mumkin. Psixologiya fanida iroda nisbatan indeterministik qarash ham mavjud bo’lib, bunda psixik faoliyat biror narsa bilan belgilab bo’lmaydigan, ongsiz ravishda kechadigan dastlabki faollikka tobe xisoblanadi. AqShlik psixolog U.Jems fikricha, shech narsaga bog’liqligi yo’q irodaviy shukm yetakchi rol o’ynaydi. Aslida esa shaxsning ish amallari, harakatlari shayoti va faoliyatida ob’ektiv ravishda belgilanadi. o’z ichiga irodaviy harakatlarni mujassamlashtirgan motivlar shaxsning Hozirgi davridan va o’tmishidan joy egallagan tashqi ta’sirlar natijasi sifatida insonni psixik rivojlanish jarayonida, uning borliq hodisalariga nisbatan faol munosabatida yuzaga chiqadi, asta-sekin tarkib topadi. Irodaviy harakatlarning sababiy bog’langanligi omili muayyan faoliyat usuli shaxsga majburan berilganini, shaxsiy xulq-atvori uchun javobgar emasligini, taqdiri azal deb tushuntirish shuquqiga ega ekanligini anglatmaydi.

 

Irodaviy faoliyatni shaxs uning batamom oqibatlari uchun sub’ekt sifatida amalga oshiradi. Faoliyat uchun ob’ektning o’ziga mas’ul xisoblanadi, vasholanki uning maqsadi doirasidan tashqari chiqadi. Sub’ekt muruvvat ko’rsatarkan, boshqacha tarzda yordam uyushtiradi, muammolarni shal qilishga ko’maklashadi.

 

Shaxslar o’zlarining faoliyati uchun mas’uliyatni boshqa birovga yuklashga moyilligiga binoan, ular sezilarli ravishda bir-birlaridan tafovutlanadilar. Insonning shaxsiy faoliyati natijalari uchun mas’uliyatni tashqi kuchlarda va haroitlarda qayd qilish, shuningdek, shaxsiy kuch va g’ayratiga, qobiliyatiga moyillikni aniqlaydigan mezonlar nazorat lokusi (latincha lotus o’rnashgan joy va fransuzcha conlrole-tekshirish degan ma’no anglatadi) deb ataladi. Ma’lumki, o’z xulq-atvori va o’z faoliyati sabablarini tashqi omillardan deb tushunishga moyil odamlar mavjud.

 

Psixologiya fanida nazoratni lokallashtirish deganda shaxsning individual faoliyati natijalari uchun mas’uliyatni tashqi kuchlarda va haroitlarda qayd qilishni, shuningdek, ularning kuch-g’ayratiga, qobiliyatiga moyilligini belgilaydigan sifatlar majmuasi tushuniladi. Nazoratni lokallashtirish tashqi (eksternal) hamda ichki internal turlariga ajratiladi. Nazoratni tashqi lokallashtirishga ba’zi misollarni keltiramiz: Xodim ishga, talaba darsga kech qolsa, bu hodisani turlicha bashonalar bilan izoshlashga harakat qiladi. 1) avtobus o’z vaqtida kelmadi, 2) yo’lovchilar ko’p bo’lganligi uchun avtobusga chiqa olmadim, 3) avtobus juda sekin harakat qiladi, 4) transport buzilib qoladi, 5) ko’chada yo’l harakati fojiasi yuz bergani tufayli ushlanib qoldik va hokazo.

 

Psixologik tadqiqotlar natijalarining ko’rsatishicha, nazoratning eksternal lokallik turining namoyon bo’lishi shaxsning muayyan nuqsonlari va illatlariga bevosita bog’liqdir, chunonchi insonning mas’uliyatsizligi, o’z imkoniyatiga ishonmasligi, shadiksirashi, xavfsirashi, shaxsiy niyatini ro’yobga chiqarishni paysalga solishi va boshqalar. Mabodo shaxs o’z xulq-atvori oqibati uchun mas’uliyatni o’z zimmasiga olsa, o’z qilmish- qidirmishlarini shaxsiy xususiyatidan deb tushunsa, bunday psixologik voqelik nazoratning internal (ichki) lokallashuvi mavjud ekanligini bildiradi. Nazoratning ichki lokallashtirishiga xos insonlar maqsadga erixish yo’lida mas’uliyat yoki javobgarlik xis etadilar, o’zini o’zi tashlillash imkoniyatiga egadirlar. Ijtimoiy tarbiya jarayonida shaxsda lokallashtirishning har ikkala (eksternal, internal) turini shakllantirish tufayli uning mustashkam shaxsiy fazilatiga aylantirish mumkin.

 

Irodaning o’ziga xos ko’rinishlari shaxsning tavakkalchilik vaziyatidagi xatti-harakatida ro’yobga chiqadi. o’ziga mashliyo qiluvchi maqsadga erixish yo’lida xavf-xatar, yo’qotish daxshati, muvaffaqiyatsizlik unsuri bilan ham hamoshang, ogosh dadil harakat tavakkalchilik deyiladi. Tavakkalchilik jarayonidagi noxushlik kutilmasi muvaffaqiyatsizlik eshtimoli bilan noqulay oqibatlar darajasi uyg’unlashuvi mezoni orqali o’lchanadi. Tavakkalchilikda muvaffaqiyat bilan muvaffaqiyatsizlik kutilmasi eshtimoli yotadi, yutuqqa erixish shaxsda xush kayfiyatni vujudga keltirsa, ma g’lublik esa noxushlik holatining bosh omili xisoblanadi. o’z- o’zidan ma’lumki, yutuq (g’oliblik) quvonch nashidasini uyg’otsa, omadsizlik jazo, moddiy va ma’naviy yo’qotishni ro’yobga chiqaradi. Lekin shunga qaramasdan, insonlar tavakkal qilish harakatidan shech mashal voz kechmagan xosh u kundalik shayot muammosiga aloqador voqelik, xosh murakkab mehnat, xosh harbiy yurishlar bo’lishiga qaramay, shuning uchun tavakkalchilik insoniyat dunyosining ijtimoiy tarixiy taraqqiyoti davrining qaror qabul qilish namunasi, mashsuli sifatida shaxsning shayoti va faoliyatida to shozirgacha ishtirok etib kelmoqda.

 

Psixologik manbalarda ko’rsatilishicha, tavakkalchilik harakatini amalga oshirishning o’zaro uyg’unlashgan ikkita sababi mavjudligi qayd qilib o’tiladi. qarorga kelishning birinchi sababi-bu yutuqqa umidvorlik muvaffaqiyatga erishilganda kutilishi eshtimol qiymatning mag’lubga oqibati ko’rsatgichidan yuksakroq bo’lishiga ishonchdir. Ushbu voqelik vaziyatni tavakkalchilik deb atalib, muvaffaqiyat motivasiyasining muvaffaqiyatsizlikdan qutilish motivasiyasidan yaqqolroq namoyon bo’lishida o’z ifodasini topadi. Shu boisdan tavakkalchilik inson uchun qaror qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadigan ruhiy hodisa xisoblanib, u yoki bu tarzdagi harakatni amalga oshirib, o’z xulq- atvorini namoyish qiladi. Deshqon kechikib yerga urug’ qadashga tavakkal qilgan bo’lsa, shosil pishib yetilishi xavfi tu g’iladi, lekin agrotexnika vositalaridan jadal sur’atda foydalansa, asosiy mablag’ni sarf qilib qo’yish tashvishi uyg’onadi. Irodaviy qaror qabul qilib tavakkalchilikdagi uning mardligi, tashabbuskorligi, qat’iyatligi mehnatda yutuqqa erixishni ta’minlaydi. Ammo bunday qarorga kelish gosh o’zini oqlaydi, gosho mutlaqo oqlamasligi ham mumkin. Bu borada harakatning xavfli yoki xavfsiz yo’lini tatbiq etish, tavakkalchilikning g’oyaviy, ma’naviy yuksakligi, qarorning oqilonaligi baxtli tasodif sari yetaklashi mumkin.

 

Ba’zan tavakkalchining qobiliyati, qat’iyligi, malakaligi, xisob-kitobning to’g’ri qilganligi unga omad keltiradi. Tavakkalchilikning ikkinchi sababi xatti- harakatning xavfli yo’lini afzal bilgan xulq-atvorda ko’zga tashlanadi. Bu voqelik shaxsning vaziyatosti faolligi deb nomlanib, insonning vaziyat talablaridan ustuvorlikka erixishida, undan (vaziyatdan) yuksakroq maqsad qo’ya olishda namoyon bo’ladi. Tavakkalchilikning bu turi «vaziyatusti» yoki «xolisonalik» deb atalib, tavakkalchilik uchun tavakkalchilikka yo’l qo’yishni anglatadi hamda tavakkalchilikning tavakkalchiligi atamasini keltirib chiqaradi. Shaxsdagi tavakkalchilikni riskometr deb ataluvchi maxsus asbobda o’lchab ko’rish mumkin. Bu asbob yordamida psixologik tajribada insonlarda muvaffaq bo’lish eshtimoli mavjud xolisonalik tavakkalchilikka moyillik, ularning shaqiqiy xavf ostida irodaviy harakatlarini oldindan aytib berish (bashorat qilish) imkoniyati vujudga keladi.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика