Inson eshtiyojlarining rivojlanishi

Inson eshtiyojlarining rivojlanishi

Inson eshtiyojlarining rivojlanishi

 

Muayyan mushitda yashovchi shayvonning u yoki bu tarzdagi xatti-harakati aniq eshtiyojni qondirishga qaratilgan bo’ladi. Shu boisdan eshtiyoj shayvonni faollikka undash bilan cheklanib qolmasdan, balki faollikning turlari, shakli, harakatlantiruvchi kuchiga ham o’z ta’sirini ko’rsatadi.

 

Shayvonda ovqatlanish eshtiyojini tug’ilishi unda faollikni vujudga keltiradi, natijada so’lak bezlari ishlay boshlaydi, o’lja qidirish, uni poylash, tutish va iste’mol qilish bilan bog’liq holatlar majmuasi yuzaga keladi. Mazkur jarayonlar hartli reflekslar, faollikni keltirib chiqaruvchi yangi qo’zg’ovchilar va unga muvofiq bo’lgan yangi harakatlar bilan bog’lanish mumkin, biroq shayvon xatti- harakatining tuzilishida shech qanday o’zgarish yuz bermaydi. Jahon fiziologlari va psixologlari tomonidan shayvonlarda hartli reflekslarni shakllantirishga oid tajriba materiallarining ko’rsatilishicha, vosita sifatida foydalanilgan qo’ng’iroq chalinishi shayvon uchun tashqi qo’zg’otuvchilar ichidan faqat ovqatlanishga bog’liq signal (xabar) vazifasini bajaradi, xolos.

 

O’rgatilgan shayvon tomonidan tepkini bosish jarayoni unga ovqatning berilishi bilan aloqador xatti-harakat tarzida amalga oshiriladi. Shuning uchun shayvon har qanday murakkab hartli reflekslar yordami bilan o’z xatti-harakatini amalga oshirgan bo’lishiga qaramay, eshtiyojlar bevosita uning psixikasini aks ettirish muayyan ob’ektga yo’naltirish, xulqini idora qilish funksiyasini bajaradi. Chunki shayvon a’zolarining biologik-tabiiy eshtiyojlari psixik aks ettirish mazmuni va sifatini, tashqi olam ta’siriga nisbatan javob sifatida paydo b o’luvchi xatti-harakatlarni muvofiqlashtirib turadi.

 

Insonning faoliyati, xulq-atvori, xatti-harakati shayvonlarnikidan tubdan farq qiladi, ularni tarkib toptirish mutlaqo boshqa asosga quriladi.

 

Misol uchun bolaning ovqatlanishi, xatti-harakati, qoshiqdan foydalanish, maxsus ajratilgan joyda o’tirish, ovqat yeyish qurolini ishlata olish uning tabiiy eshtiyojlari tufayli yuzaga kelgan deb e’tirof etish shaqiqatdan uzoq fikr, chunki uning negizida yotuvchi mexanizmlar siri tushuntirib berilmagan. o’z-o’zidan ma’lumki, tabiiy eshtiyojni qondirish uchun zarur hart-haroitlar yaratilishi hart emas, insonda uyquga eshtiyoj tug’ilsa, u holda shech qanday yumshoq o’ringa, divanga talab sezilmaydi, charchagan odam duch kelgan joyda o’z eshtiyojini qondiraveradi.

 

Madaniy xatti-harakatlar, odatlarning insonda vujudga kelishi ijtimoiy tarbiyaning ta’sirida tabiiy eshtiyojlarni qondirishning vositasi, harti sifatida gavdalanib, qurollar, buyumlar ularning tarkibiy qismiga aylana boshlaydi. Bunday xatti-harakatlar shaklini keltirib chiqaruvchi asosiy manba tub ma’nodagi eshtiyoj emas, balki uni qondirishning jamiyat taraqqiyoti talab qilgan qoidalari, usullari, kamolot taqozo etuvchi madaniy ko’nikmalar shisoblanadi.

 

Jamiyatning taraqqiyot bosqichlariga binoan tabiiy eshtiyojlarni qondirishning yangidan-yangi, yanada takomillashgan vositalari insoniyat tomonidan yaratilaveriladi va bular eshtiyojlar tarkibi bilan qorishib ketadi. Madaniy va ma’naviy eshtiyojlar to’g’risida ham xuddi shu tarzdagi o’zgarishlar yuz beradi,, shaxsning boshqa kishilar bilan muloqotga kirishish, bilimlarni o’zlashtirishda texnik vositalardan foydalanishi nutq va kiyinish madaniyatining o’sishi ularni qondirishga nisbatan talab darajasining ortishi mazkur eshtiyojlar riojlanishini ta’minlaydi.

 

Psixologiyada eshtiyojlar rivojlanishining bir necha bosqichlari mavjud ekanliligini ta’kidlab o’tish zarur. Chunki eshtiyojlar inson ontogenezida paydo bo’lib, to umrining oxirigacha o’zgarib, takomillashib boradi. Kishilik jamiyatlarida eshtiyojlar bir-biridan ham moshiyat, ham shakl jishatidan tafovutga ega bo’lganday, yosh davrlariga qarab, ular xuddi shunday mezonlar bo’yicha o’zaro farqlanadilar.

 

Bola faolligini rivojlantirishning dastlabki bosqichlaridayoq, biologik jishatdan ahamiyat kasb etuvchi buyumlar, jismlar ustuvorlik xususiyatiga ega bo’lmaydilar, aksincha ularning inson tomonidan foydalanish usullari eshtiyojlarning omillari tariqasida gavdalanadi. Binobarin, mazkur buyumlar, aslashalarning ijtimoiy tajribalarini egallashdagi ahamiyati, roli namoyon bo’lishning mexanizmlari sifatida maydonga keladi.

 

Bolalarning xuddi shu yo’sinda egallaydigan xatti — harakatlarining yangi shakllari — bu jamiyat tomonidan ijtimoiy amaliyot vazifalariga munosib ravishda ishlab chiqilgan usullaridan iborat bo’lib, buyumlar bilan shaxsning munosabati tarzida yuzaga keladi, kishining kundalik faoliyati ichidan muhim joy engallaydi. Stol atrofida o’tirish, qoshiq bilan ovqat yeyish, krovatda uxlash, televizor tomosha qilish, o’yinchoq o’ynash, kattalar bilan muomala qilish yuqoridagi fikr moshiyatini yaqqollashtirishga yordam beradi. Eshtiyojni qondirishning vositalaridan foydalanish qoidalari ijtimoiy muomala usullari, faoliyatni amalga oshirishning yo’l-yo’riqlari katta yoshdagi odamlar tomonidan yoshlarga o’rgatiladi. o’z eshtiyojlarini muayyan buyumlar vositasida qondirishga va ularni muayyan faoliyat turiga tatbiq etishning insoniy shakllarini egallashga o’rgatish maxsus mashqlar orqali amalga oshirilib, «Etuk shaxs- bola» tarzida yuzaga keladi. Demak, bola eshtiyoji qondirilayotgan insoniy hart-haroitlar ta’siri ostida shaxsning xulq-atvori vositalar ahamiyati bilan emas, balki ularning ijtimoiy qiymati bilan belgilanadi. Eshtiyojlarning qondirilish darajasi uning og’ir yoki yengil ko’chishi shaxsning shakllanishida muhim ahamiyatga ega, shu boisdan ularni qondirish maqsadga muvofiq, oqilona mezonlarga suyanib amalga oshirilsa ijtimoiy ahamiyati yanada ortadi.

 

Insonda madaniy va ma’naviy eshtiyojlar turmush tajribasi ortishi, bilim saviyasi kengayishi, maxsus mashqlar egallanishi, ijtimoiy shayot qoidalariga uzluksiz ravishda rioya qilishi, narsa va hodisalarga munosabati o’zgarishi tufayli rivojlana boradi. Odam tobora barkamol bo’la borishi uning oldiga yangicha talablar qo’yadi, ularni bajarish esa eshtiyojning yangi, nisbatan murakkab, moshiyat jishatdan teran xususiyat kasb etuvchi shakllarni vujudga keltiradi, ularning qondirilishi esa tuzilishga ega bo’lgan vositalarni taqozo etadi. Ma’lumotlilik aql — zakovat ko’rsatkichining yuksalishi, iste’dod alomatlarining ro’yobga chiqishi, faollikning                                                       ortishi, xatti-harakat tarkibida keraksiz

bo’g’inlarning kamayish eshtiyoji takomillashgan shaklining namoyon bo’lishini ta’minlaydi. Inson komfort sari intilar ekan, demakki unda yangi eshtiyojlar yuzaga keladi, ularning qondirilishi esa yangi bir sifat darajasiga ko’tariladi. Madaniyatning yangi qirralari ochilishi, ma’naviyatni egallashga nisbatan xoshish — istakning kuchayishi, fan va texnikaning taraqqiyoti, millatlararo munosabatlar ko’lamining kengayishi rang-barang eshtiyoj turlari va shakllari rivojlanishiga muhim hart-haroitlar yaratadi.        Insonning barkamollik sari intilishdagi

imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish orzusi eshtiyojlar rivojlanishi harakatlantiruvchi kuchga aylanadi.

 

Psixologiya fanida eshtiyoj quyidagi tiplarga ajratiladi:

  1. Individual — yakka shaxsga yo’naltirilgan.
  2. Guruhiy — real guruhlar moddiy va ma’naviy intilishi.
  3. Jamoaviy — jipslashgan guruhlar talabi majmuasi.
  4. Shududiy — etnik guruhning muayyan o’ziga xos talablari qondarilishi
  5. Etnik — ma’lum millat yoki xalqlarning safarbarligini ta’minlash.
  6. Umumbahariy — yer yuzi xalqlarining umumiy talablarining majmuaviy aks etishi.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика