Бизнесда Зиёфатлараги нотанишлар

Biznes reja

Зиёфатлараги нотанишлар

 

Бир-бирини танишмайдиган мехмонлар йиҒилган базмларда одатда сухбат мазмунсиз булади ва уетайсизликлар туҒдиради. Сухбатлар об-хаво, спорт, телевизион шоу ва шу кабилар хакида боради. Сиз жиддий мавзудаги сухбатлардан четда туринг ва тортишувли масалалар мухокамасида узингизни четга олинг.

Узингизнинг эски дустларингиз билан йиҒилиб, утказиладиган кичик самимий зиёфатлар эса бошка гап. Айнан уша ерда хакикатдан хам кизик сухбатлар ва кайнок бахслар олиб борса булади. Бундай кечаларнинг охирида сиз хакикатдан хам узингизга янги ниманидир оча олганингизни тушунасиз.

Куп одамларни киска вакт ичида ишга олиш, худди “зиёфатдаги нотанишлар” муаммоси каби тугайди. Атрофда янги одамлар куп, шунинг учун, хамма бир-бири билан жуда одобли муносабатда булиб, хар хил конфликтлар ва холатлардан кочишга уринишади. “Бу фикр ахмокона” деб хеч ким айтмайди. Бундай холатларда одамлар бирор бир эътироз билдириш урнига узларини хотиржам, бефаркрок тутишади.

Бу узини хотиржам тутишлар эса охир окибат компанияни кийинчиликларга дучор килади. Одамлар узини рисоладагидек тута олишмаганда, буни уларга айтиш учун сизда жасорат булиши керак. Х,еч ким бир бирини хафа килмайдиган мухитда умумий ишга на иштиёк пайдо булади ва на мухаббат.

Сиз шундай мухит яратишингиз керакки, унда одамлар оддий нарсалар хакида хакикатгни гапиришганида узларини етарли даражада кулай хис этишсин. Сиз кимни канча вакт “тепиш” мумкинлигини тушуна олишингиз керак. Сиз одамлар у ёки бу жумлани айтишганида, айнан нимани назарда тутишганини билишингиз керак.

Шундай килиб, узок уйлаб утирмай ишга ёлланг. Бу нотанишлар базмининг сунггидагидек холатга тушиб колмаслик учун ягона йулдир.

Резюме беманилик

Такдим этилган ахборотларни текширишнинг иложи йук. Энг ёмони улар билан яшаш осон. Етарли даражадаги намунали резюмеларни яратиш хамманинг кулидан келади. Айнан шунинг учун, уни беъмани номзодлар купрок яхши куришади. Резюме юзлаб катта иш берувчиларга юборилган спамнинг бир шаклидир. Уларнинг муаллифларига айнан сизнинг компаниянгиздан урин олишлари мухим эмас. Улар каердан булса хам иш топишни хохлашади. Бирвараракайига 300 та компанияга резюме юбориш — бу катта кизил байрок деганидир. Бу дегани номзод сизнинг компанингизни урганишга вакт сарфламайди. У сизнинг компаниянгиз узининг кандай асосий хусусиятлари билан фарк килишин билмайди. Сиз мана шу бемаъниликка асоланиб ишга кабул килишга карор кила туриб, жараённинг асосий мохиятини — яъни айнан сизнинг компаниянгиз, сизнинг товарларингиз, сизнинг мижозларингиз ва сизнинг ишингиз билан кизиккан мутахассисга эга булиш имкониятини кулдан бой берасиз. Бундай, кулдан бой берилмаслиги керак булган номзодларни кандай излаш мумкин. Илова килинган хатга каранг. Унда сиз махоратлар, нутклар ва хеч бир маъно англатмайдиган йиллар руйхати урнига самимий “хат” оласиз. Айнан шунинг учун илова килинган хат одам хакида резюмедан кура купрок маълумот беради. Сиз унда хакикий овозни эшитасиз ва унинг муаллифи сизнинг компаниянгизга мос ёки йуклигини тушуна оласиз.

Уз интуициянгизга ишонинг. Агар биринчи абзац сийкаси чиккан гаплардек куринса, унда иккинчисидан бирор нарса топишга урининг. Агар биринчи учта абзацда кулга илинадиган бирор нарса топилмаса, унда бу сизнинг вариантингиз эмас. Агар ички овозингиз бу вариантни олиш керак деса, унда сухбат боскичига утинг.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика