Бизнесда Зарар куришни бартараф этиш

Biznes reja

Зарар куришни бартараф этиш

Узингиз уакингиздаги ёмон хабарларнинг манбаси булинг

Сизнинг бизнесингизда нимадир ёмон кетаяпти… Агар сиз узингиз хакингиздаги ёмон янгиликларни, хар хил нотугри маълумотларнинг узича ёйилиб кетишидан олдин, хаммага узингиз ошкор этсангиз яхширок булади.

Ёмон ахборотни сир саклашга эришиш хакида уйламанг. Бизнинг кунда яшириниш бемаънилик. Сирлар ортик мавжуд эмас. Кимдир бошка биров сиз хакингиздаги хакикатни очади. Интернет тармокларида сиз хакингизда ёзилади ва жамоатчиликнинг кенг диккати сизга каратилади.

Содир булганларни уз мижозларингизга айтиб беринг, хаттоки улар хали хеч нарса сезишмаган булишса хам. Сиз агар узингизни кризис холатингизда очик, хакконий ва жавобгарлигингизни курсатиб берсангиз купрок хурматга эришасиз. Далилларни купрок узингизга мослаштиришга, яширишга ёки ёмон хабарлар хакида OҒиз очмасликка харакат килманг. Сизнинг мижозларингиз сиз хакингизда юкори даражада ахборотга эга булишлари учун харакат килинг.

1989 йилда Exxon компаниясининг Vadez танкер(суюк ва ярим суюк махсулотлар ташийдиган кема)ида 11 миллион галлон[1] нефт Алясканинг шахзода Уилиям буҒОЗига окиб кетди. Exxon узок вакт халокатга уз муносабатини билдирмади ва ёрдам юбормади. Exxon бошкаруви раиси икки хафта давомида ходиса жойига бориб курмади. Компания Аляскадаги йукотиш хакидаги янгиликни, нашриёт намоёндаларига етиб бориши кийин булган кичкина Вальдез шахарчасидан ташкарига чикиб кетмаслигини назорат килди. Окибатда бу харакат Exxon учун PR-фожеага айланди. Жамоатчилик эса компанияни ходиса хакидаги ахборотни ё атайлаб яширган, ёки унга хеч бир ахамият бермаган деб хисоблади.

Тахминан, Exxon вокеаси билан бир вактда Питтсбургдан унчалик узок булмаган Ashland Oil нефтни саклаш омборида хам зарарланиш руй берди. Нефтнинг бир кисми дарёга окиб кетди. Exxon бошкарувчиларидан фаркли равишда, Ashland Oil бошкаруви раиси Джонни Холл узини бошкача тутди- зудлик билан ходиса жойига бориб, руй берган ходиса борасидаги бутун мажбуриятни уз зиммасига олди ва жамоатчиликка компания халокатнинг окибатларини бартараф этишини эълон килди. Холл ахборот агентликларига шахсан ташриф буюриб компания кандай чора курмокчилигини тушунтириб берди ва берилган саволларга жавоб берди. Бир кун ичида у бу вокени “ёмон нефт компанияси кулфат келтирди” туркумидан чикариб, “хаммасини тузатишга уринаётган яхши нефт компанияси” вокеасига айлантирди.

Руй берган ходисалардан келиб чиккан холда, бир неча маслахатлар:

  • Мурожаат рахбарлар томонидан юборилиши керак. Юкори мансабдаги рахбар холатни уз назорати остига олиши керак;
  • Хабарни имкони борича кенгрок ёйинг. Хар кандай оммавий ахборот воситасидан фойдаланинг. Ҳодисани “гилам остига” яширишга уринманг;
  • “изохларсиз” -бу вариант эмас;
  • Оддий одамлар каби узр суранг ва содир булган ходисани батафсилрок тушунтиринг.
  • Сизнинг мижозларингизнинг такдири билан самимий кизикинг ва буни амалда исботланг.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика