Бизнесда Тўхтатиш учун сабаблар

Biznes reja

Тўхтатиш учун сабаблар

 

Сизга туюлганидек, килиниши керак булган ишлар устида бош котириб, унга шуетиб кетиш жуда осон. Бошингизни кутариб “нима учун” деб сураш эса нисбатан кийинрок.

 

Сиз шуFулланаётган ишлар нима учун ахамиятга эга эканлигига ишонч хосил килиш учун узингизга беришингиз керак булган мухим саволлар руйхати.

 

Нима учун сиз буни килаяпсиз? Сиз бу саволга узингизга аник жавоб бера оласизми ёки шунчаки буни килишни кимдир таклиф килганини учун килаяпсизми? Купгина холларда шундай булади. Бу ишдан нима топасиз? Охирида бундан ким купрок фойда куради? Бу саволларга жавоб излаш сизга ишнинг узини туFри тушуниб олишингизга ёрдам беради.

 

Сиз кандай муаммони хал килаяпсиз? Аслида муаммо нимада? Сизнинг мижозларингизнинг мияси гангиб колганми? Ёки сиз узингиз саросимага тушаяпсизми? Нимадир етарлича тушунарли эмасми? Олдинрок ола олмаётган нарсангизга хакикатдан зарурат сезаяпсизми? Баъзида узингизга мана шундай саволлар бериб, бирданига тасаввурингиздаги муаммоларни хал килаётганингизни тушуниб оласиз. Тухтанг! Шу пайтда тухташ керак ва нима билан шуFулланаётганингизни кайта бахолаб олишингиз керак.

Хакикатдан хам фойдаси борми? Фойдалиликни иштиёк билан адаштириб юбориш осон. Албатта, баъзида бироз кунгил ёзиш ва бирор ажойиб ишни килиш яхши. Лекин, эртами, кечми узингизга савол беришингиз керак: “Хакикатдан хам бу фойда келтираяптими?”. Ажойиб ишлар вакти келиб, бундай булмай колиши мумкин. Лекин фойдалиси хеч качон фойдасиз булиб колмайди.

қадр-киммат тушаяпсизми? Ниманидир кушиш осон, лекин кадр- киммат кушиш кийин. Хдккикатдан хам сиз устида ишлаётган нарса махсулотингизни мижоз учун кадрли килиб куя оладими? Бу янги киритилаётган нарсадан улар узларига олдингидан купрок афзаллик ола олишадими? Баъзида сизнинг фикрингизча афзаллик киритиши керак булган нарсалар, аксинча уни камайтиради. Афзаллик балансда. Жуда куп кетчуп картошка фрини таъмини бузади.

Бундай иш тутишни узгартириш керак эмасми? Сизнинг ишингизни хакикатдан хам бирор нарсага таъсири булаяптими? Сизнинг махсулотингиздан истеъмолчилар фойдаланишларига бу янгилик хакикатдан кандай таъсир этишига ишонч хосил килмагунингизча махсулотга хеч кандай янгилик киритманг.

Янаям осонрок йули борми? К,андай ишнинг устида ишлашингиздан катъий назар мана шу саволни бериб куринг. Купинча, муаммони хал килишда куллаётган усулингиздан бошка осонрок вариант топиш мумкин булади. Одатда масала етарлича оддий булади, факат бизга уни хал этиш учун мураккаброк йул керакдек туюлади.

Сиз бунинг урнига нима килишингиз мумкин эди? УурFуни туFри куйиш асосан ресурлари чекланган кичик компаниялар учун мухим акамиятга эга. Айни вактда А устида иш олиб бора туриб, аввалгидек Б ва В ни апрелгача тугатишга улгурасизми? Агар улгура олмасангиз, балки, А нинг урнига Б ва В нинг устида ишлаш керакдир? Агар сиз узок вакт бор кучингизни битта лойикани кал килишга каратсангиз, бошкалари амалга ошмайди.

Х,акикатдан кам бу иш шунга арзийдими? Хдкикатдан кам йиFилиш олтита одамни ишдан чалFитишга арзийдими? Хдкикатдан кам бугун туни билан тухтовсиз ишлаш зарурми ёки бошланган ишни эртага тугатса кам буладими? Хдкикатдан кам ракобатчингиз чикарган пресс-релиз бошингизнинг OFришига арзийдими? Хдкикатдан кам рекламага шунча пул сарфлаш арзийдими? Бирор ишга шуетиб кетишдан олдин, бу ишнинг какикатда кандай кийматга эгалигини аниклаб олинг.

Узингизга (ва бошкаларга) юкорида келтирилган саволларни бершда давом этинг. Албатта бу жараённи расмиятчиликка айлантириб юборишнинг кераги йук, лекин эътиборсиз колдириш кам керак эмас.

Шунингдек узингизнинг чикарган хулосангиздан кам куркманг. Баъзида иишни тухтатиш — туFри куйилган кадам булади, хатто сиз унга куп кучингизни сарфлаган булсангиз кам. Ёмон ишга яхши вактингизни сарфламанг.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика