Бизнесда Тайёргарлик

Biznes reja

Тайёргарлик

Реал дунёга эътибор берманг

 

“Реал хаётда бу хеч качон иш бермайди”. Сиз узингизнинг янги ҒОянгиз хакида бошкаларга гапирганингизда хар сафар мана шу гапни эшитасиз.

 

Худди реал хаёт бутунлай турFун жойдек тасурот уйғотишади. Шундай жойки, у ерда анъанавий, барчага маълум ёндашувлар, хаттоки улар номукаммал ва самарасиз булса хам доимий равишда янги ҒОялар, ноодатий ёндашувлар, нотаниш концепциялар устидан Fалаба козонишади гуё.

 

Лекин, агар, яхшилаб назар ташласангиз бу “реал хаёт” эгалари тушкунликка ва умидсизликка тушган инсонлар эканлигини тушунасиз. Улар янги концепсиялар шубхасиз йук булиб кетади деб хисоблашади. Улар жамият узгаришларга кодир эмас ёки тайёр эмас деб уйлашади.

 

Энг ёмони улар бошкаларни хам мана шундай эканлигига ишонтирмокчи булишади. Улар сизнинг ҒОянгизни амалга оширишнинг имкони йуклигига ишонтиришга харакат килишади. Улар сизга вактингизни бехудага сарфлаётганингизни айтишади.

 

Уларга ишонманг. Бундай хаёт улар учун хакикий хаётдир, лекин бу сиз хам улар билан уша ерда яшашингиз керак дегани эмас.

 

Биз буни биламиз, чунки бизнинг компаниямиз барча йуналишдаги хакикий хаёт “тест”ларини рад этган. Хакикий хаётда сиз саккизта турли шахар ва иккита континентда жойлашган ун икки ходимга эга булишингиз мумкин эмас.

 

Миллионлаб мижозларни реклама ва сотувчиларсиз жалб килишингиз мумкин эмас. Узингизнинг муваффаккият формулангизни бутун дунёга курсатиб бериш каби таваккал килмайсиз. Лекин биз мана шуларнинг барчасини килдик ва ютдик.

 

Хакикий хаёт бу жой эмас, шунчаки бир гап. Харакат килмаслик учун барона. Бунинг сизга хеч кандай алокаси йук.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика