Бизнесда Стартап эмас, бизнес бошланг

Biznes reja

Стартап эмас, бизнес бошланг

 

У, стартап! Бу, хозирги кунда энг куп эътиборни тортаётган (айникса технологиялар дунёсида), компаниянинг узига хос бир тоифаси.

 

Стартап- бу сехрли жой. Унда харажат килиш — сизнинг ташвишингиз эмас. У ерда фойда хакида хеч качон мухокама килинмайди. У ерда то узингиз мустакил пул топишнинг йулини топмагунингизча, бошка одамларнинг пулини сарфлашингиз мумкин. Бу жойда бизнес конунлари кулланилмайди.

 

Бу жойнинг ягона муаммоси — у уйдирма. Хдкикат шундаки, хар кандай бизнес, янгими ёки эски, уша мавжуд иктисодиёт коидалари ва бозор конунларига буйсунади.

 

Даромад оламиз, харажат киламиз.

 

Ёки сердаромад булинг ёки йук булинг.

Стартапчилар бу хакикатни рад этишади. Бу ишни мукаррарлик (уларнинг бизнеслари усиши, даромадли, баркарор, хакикий булиши вакти)ни орта суришга уринаётган одамлар бошкаради.

 

Бизнесга “кейинчалик кандай килиб сердаромад булишни уйлаб топамиз” деган нуктаи назар билан кириб келиш кулгили. Бу худди космик ракетани яратишни: “Келинг, гравитация мавжуд эмас деб хисоблаймиз” деган суз билан бошлаш билан баробар.

 

Кандай цилиб даромадли булиш уацида тушунчага эга булмаган бизнес- бизнес уисобланмайди, балки, хоббидан бошца нарса була олмайди!

 

Шунинг учун стартап ҒОясини асос килиб фойдаланманг. Бунинг урнига хакикий бизнесни бошланг. Х,акикий бизнесда хисоб ва ойлик маош каби нарсалар билан иш тутишга туFри келади. Хдкикий бизнес мавжудлигининг биринчи куниданок фойда хакида уйлайди. Х,акикий бизнес жиддий муаммоларни: “Хдммаси жойида, биз ахир стартапмизку” деган бахона ортига яширмайди. Узингизни хакикий бизнесга муносиб тутинг, шунда сизда муваффаккиятга эришиш учун нисбатан купрок имконият булади.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика