Бизнесда Сотиш учун яратиш — бу йуқ булишдир

Biznes reja

Сотиш учун яратиш — бу йуқ булишдир

 

Бошлаетич боскичда сиз куп эшитадиган яна бир савол: “Сизнинг чикиш стратегиянггиз кандай?”. Улар канака одамларки, бизнесдан канай чикиш стратегияси булмаса, бизнесини яратишга кириша олишмайди? Бундай шошилишнинг кимга кераги бор? Демак сизда яна бошка кандайдир муаммо бор.

 

Сиз олдиндан бузишни режалаштириб туриб, муносабат урнатасизми ? Сиз биринчи учрашувдаёк никок шартномасини мукокама киласизми? Сиз туйдан кейинги биринчи тонгдаёк ажрашиш буйича адвокат билан учрашасизми? Бу жуда кам Fалати буларди, шундай эмасми?

 

Сизга бошкариш стратегияси керак, лойикадан чикиш стратегияси эмас. Сиз уз лойикангизни кандай килиб ривожлантириш ва даромадли килиш какида уйлашингиз керак, кемани кандай килиб тарк этиш какида эмас. Агар сизнинг барча стратегиянгиз зарар курмасдан чикишга асосланган булса, унда сизнинг бу лойикангиз билан узокка боришингиз даргумон.

 

Сиз узининг максадини сотиш деб белгилаб олган, шукратпараст бизнесларни куп кургансиз. Лекин уларнинг сотиб олинишидаги имкониятлари кам. Чунки, сиз учун яхши фойда кисобига ишингизни сотиб олишга рози буладиган кандайдир катта таваккал килувчини топилишига умид камрок. Эктимол, мингдан биттами? Ёки ун мингдан биттами?

 

Компанияни кейинчалик сотиб юбориш учун ярата туриб, сиз урFуни нотуFри куйаяпсиз. Сиз мижозларингизнинг мекрини козониш урнига, харидор кидираяпсиз. Бу нотуFри колат, ка деб бунга ёпишиб олмаслик керак.

 

Тасаввур килайлик, сиз бу маслакатга амал килмадингиз ва уз вазифангизни аъло даражада бажардингиз. Сиз бизнесни ташкил эттингиз, уни сотдингиз ва бунинг эвазига яхшигина мукофот олдингиз. Хуш энди нима булди? Оролга сузиб бориб, у ерда куни буйи пинаколада (спиртли коктейл турларидан бири) тортасизми?

 

Бу какикатдан кам сизни бахтли киладими? Сиз бу узингиз яхши курган, муваффаккиятга эришишига ишонган бизнесингиз билан шуFулланишдан кура яхширок эканлигига аминмисиз?

 

Айнан шунинг учун сиз уз киссасини фойда билан сотиб, ярим йиллик таътилга кетиб, кейин эса, яна оркага, уйинга кайтган бизнес сокиблари какида куп эшитасиз. Улар узлари бой берган нарсаларини соFинишади. Лекин, одатда уларнинг янги бизнеслари биринчиси каби яхши булмайди.

Уларнинг хатоларини такрорламанг. Агар сиз бизнесингизни яхши олиб бораётган булсангиз ва ишларингиз яхши кетаётган булса, шу рукда давом этаверинг. Атрофимизда кар доим кам яхши нарсалар булавермайди. Узингизнинг яхши бизнесингизни кулдан бой берманг.

 

Елкангиздаги юкни ошириб юборманг. Х,ар доим юкламангиз камрок булишига урининг. Х,озир сиз качондир келгусидагига караганда камрок, маъкулрок ва тезроксиз. Тез орада елкангиздаги юкни орттириб бошлайсиз.

Лекин объектнинг массаси ошиб боргани сари унинг йуналишини узгартириш учун шунчалик куп энергия талаб этилади. Бу бизнесга хам сизнинг узингизга хам тегишли.

 

Кулам куйидагиларнинг хисобига ошиб боради:

  • Узок муддатли шартномалар;
  • Керагидан куп ходимлар;
  • Узок муддатли карорлар;
  • Учрашувлар;
  • Ноаник тадбирлар;
  • Захиралар (моддий ёки менталь);
  • Ортикча асбоб-ускуналар, дастурий таъминот, технологик жараёнлар;
  • Узок муддатли ривожланиш режаси;
  • Офис ишлари буйича сиёсатчилар.

 

Бу ишлардан иложи борича кочинг. Шунда йуналишни осон узгартира оласиз. К,айик канча енгил булса, уни буриш шунча осон булади.

 

Катта ташкилотларда эса оркага бурилиш учун хафталар, ойлар ёки йиллар кетади. Уларнинг рахбарлари харакат килиш урнига сухбатлар ва учрашувлар утказишга чалFиб кетишади. Масса кам булса, сиз узингизнинг бизнес моделингизни, махсулотингизни, имкониятларингиз тупламини, маркетинг сиёсатингизни тез узгартира оласиз.

 

Сиз хато килсангиз уни тезда туFирлашнинг имкони булади. Сиз узингизнинг мухим жихатларингиз ёки мулжалингизни узгартиришингиз мумкин. Ва энг мухими уз дунёкарашингизни узгартиришингиз мумкин.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика