Бизнесда Режалаштириш топишмоқдан бошка нарса эмас

Biznes reja

Режалаштириш топишмоқдан бошка нарса эмас

 

Агар сиз башоратчи булмасангиз, узок муддатга мулжалланган бизнес режа сиз учун фантазия холос. Бир катор омиллар борки, улар сизга таъсир этмай колмайди: бозор шартлари, ракобатчилар, иктисодий колат ва коказолар. Режа тузиш оркали сиз худди баъзи нарсалар устидан назорат килишингиз мумкинлиги кис киласиз, лекин, аслида, сиз улар устидан кукмрон эмассиз.

Шундай экан, нима учун биз режаларни узларига мос булган ном билан, яъни, топишмоклар деб атамаймиз? Уз бизнес-режангизни номини бизнес- топишмок деб узгартиринг, молиявий режаларингизни молиявий топишмок деб номланг, стратегик режалаштиришни эса — стратегик топишмок деб узгартиринг. Мана булди, энди сиз улар какида бунчалик ташвишланишингизни тухтатсангиз кам булади. Улар шунчаки бу стрессга арзимайди.

Топишмокларни сиз режа деб кабул килиб, кавфли назарияга кадам куйаяпсиз. Режалар, утмиш келажакни бошкаришига имкон яратади. Улар сизни эгарлаб олишади. “Биз мана шу йулдан кетамиз, чунки биз мана шу йулдан кетишни айтаяпмиз”. Муаммо кам мана шунда:                                                                                    режалар

импровизация (тайёргарликсиз, вазиятга караб иш тутиш) билан мос келмайди.

Сизни эса импровизатсия килиш имкониятингиз булиши керак.

Сизда такдирингизда бор имкониятлардан фойдаланишга имконингиз булиши керак. Баъзида сизга айтиш керакки: “биз янги йуналишдан бораяпмиз, чунки бугун бундан маъно бор”.

Узок муддатли режаларнинг муддатини белгилаш кам бутунлай сафсата.

Сиз ишингизни амалга ошшираётган вактингизда, уни бошлашдан олдинги вактга караганда купрок маълумотга эга буласиз. Лекин режани ишни бошлашдан олдин тузасиз. Бу эса оламшумул карорларни кабул килиш учун энг ёмон вактдир.

Биз бу билан келажак какида ва йулингизда учраши мумкин булган тусикларни кандай килиб олиб ташлаш какида бутунлай уйламанг демокчи эмасмиз. Бу фойдали машFулот. Шунчаки, бу фикр устида куп бош котириб колманг. 20 варокли бизнес режа тузиб, унга кура иш тутишингиздан кура, ундан фойданмаслигингиз, натижада эса у сизнинг эски архивингизнинг бир каватида колиб кетиши эктимоли юкорирокдир.

Топишмокларни тузишга вакт сарфлашни бас килинг. Сиз бу йилда нима ишлар килишингизни эмас, шу кафта нима килишингизни кал килинг. Ундан кейин эса, кейинги, нисбатан мукимрок булган ишингизни аниклаб олинг ва у билан шуFулланинг. Ишни бажаришдан бир оз олдин карор кабул килинг, анча олдин эмас.

Шароитга караб иш килиш оддий кол. Шунчаки самолётга утиринг ва учиб кетинг. Ажойиб куйлак, сокол олиш учун крем ва тиш чёткасини уша жойга етиб бориб сотиб олса кам булади.

Режалаштирмасдан иш юритиш деган манзара бироз чучитиши мумкин. Лекин сукирларча режага амал килиб, атрофдаги вокеаликка карамаслик, янана купрок чучитади.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика