Бизнесда Пластик гулларни хеч ким яхши курмайди.

Biznes reja

Пластик гулларни хеч ким яхши курмайди.

 

Расмий киймда юрадиган идеально куринишга харакат киладиган “профессионал”лар бизнес дунёсида тулиб ётибди. Аслида эса улар утакетган расмиятчи ва зерикарли куринишади. Бундай одамлар билан алока урнатиш жуда кийин. Узингизнинг камчиликларингизни намойиш этишдан куркманг. Атрофдагилар сизнинг камчилигингизни сиз уйлаганингиздан кура анча хотиржамрок кабул килишади. К,андай куринишингиз, узингизни кандай тутишингиз хакида хавотирланманг. Бутун дунёга аслида кандай булсангиз шундайлигича, бор камчиликларингиз билан курининг. Узининг ташки куринишини ажойиб саклаб турадиган лекин, пластикдан килинган букетлардан кура тез сулийдиган тирик гулларни одамлар барибир купрок афзал куришади.

Мукаммал эмасликда хам гузаллик яширинган — бу, япон ваби-саби философиясининг фаразларидан биридир. Ваби-саби ёркин фасад (ташки куриниш) ортида беркинган шахсият ва узига хосликни яхши бахолайди ва одамни мавжуд камчиликлари ва хатолари билан бирга кабул килиш керак деб укитади. Шунингдек, унда оддийлик хакида хам гапирилади — узингиздаги барча кераксиз нарсаларни йук килинг, кейин эса сизда нима колган булса, шулардан фойдаланинг.

Леонард Корен, ваби-саби хакидаги китобида шундай маслахат беради:

“Барча нарсани энг тубига кадар тозаланг, соддалаштиринг, лекин самимиятни колдиринг. Х,амма нарсани тоза ва енгил сакланг, лекин маъносидан айирманг”.

Ажойиб фикр: килаётган барча ишларингизда самимият колдиринг! Агар нимадир бутунлай бенуксон булса, у уз рухини йукотади ва роботга ухшаб колади.

Шунинг учун кандай одатланган булсанг шундай гаплашинг. Бошкалар мууокама килишни хоулаётган муаммо ёки уодисанинг тубини очиб ташланг. Узингизнинг ожиз нукталарингиз уакида гапирганда туҒри булинг. Узингиз устида иш олиб бораётган ишингизнинг энг сунги версиясини курсатинг, уаттоки у якунланмаган булса уам. Тугалланмаганлик — бу оддий уолат. “Профессионаллик” устунига етиб бормаганингиздан, сиз “кизикиш” ва “якинлик” устунларини ошиҒи билан тулдирасиз.

Пресс-релизлар — бу спам

Сиз уеч булмаганда бирортасини “кармокка илинтириш” умидида юзлаб нотаниш одамларга юбораётган махсус хатларингиз нима деб аталади. Спам. Пресс-релизларга айнан мана бу сузлар билан таъриф берса булади — уеч булмаганда уларнинг бирортаси сиз уакингизда ёзишларига умид боҒлаб, юзлаб журналистларга юбориладиган махсус матнлар.

Келинг, сиз танилиш умидида юбораётган пресс -релизларнинг максади уакида бир лаузага уйлаб курамиз. Сиз пресслар сизнинг янги компаниянгиз, товарингиз, хизматингиз, менежментингиз ва шу кабилар фаолиятини ёритиб беришини хоулайсиз. Сиз уларни сиз уакингизда ёзишларига асос буладиган даражада тулкинланишларини хоулайсиз.

Пресс-релизлар бунга эришишнинг энг яроксиз усули. Улар зерикарли ва сийкаси чиккан жумлалардан ташкил топган. Уларда бирор бир янги, кузга ташланадиган уеч нарса йук. Х,ар куни журналистлар сарлавуаси дабдабали, маъноси ута бурттириб айтилган, уакикий маълумотлардан кура сохталик куп булган директорлар цитаталардан иборат унлаб пресс — релизларни корзинага юборишади. Пресс-релизлар “шов-шувли”, “инкилобий”, “янгиликли” ва “уайратлантирувчи” ёзувлар билан тулиб ётибди. Бу эса беъманилик.

Аслида пресс-релизлар шаблонлардир. Улар бир марта ёзилади ва кейин жуда куп муубирларга — яъни сиз танимаган ва сизни танимаган одамларга юборилади. Сиз уакикатдан уам, шу тарика сизнинг тарихингиз нашр этилади деб уисоблайсизми? Бошкача айтганда сиз биринчи марта одамларга шахсан узингизни мана шу пресс-релизларда ёзилганидек ноаник ва уудди бошкалар билан бир хилдек таништирган булармидингиз? Сизнинг “такдимот”ингиз бошкаларда кандай таасурот колдиришини тахмин килаяпсизми?

Агар сиз кимнингдир диккатини тортмокчи булсангиз, бошкаларнинг изидан бориб, уларга ухшаш улардан намуна олиш аумоклик. Сиз ажралиб туришни хоулайсиз, шундай экан сиз нима учун бошкаларга ухшаб пресс- релизлар чикаришингиз керак?

Нима учун журналистларнинг сизсиз уам спамлар билан тулиб ётган почта кутиларига спамлар юборишингиз керак?

Бунинг урнига куқирок килинг. Шахсий хат ёзинг. Агар сиз сизга ухшаш компания ёки маусулотнинг тарихи уакида укиган булсангиз, уни ёзган журналист билан боҒланинг. Уларга узингизнинг уаётий уикоянгизни хаяжон ва кизикиш билан айтиб беринг. Эсда коларли булинг. Ажралиб туринг. Унутилмас булинг. Мана шу йул билан сиз нашриётни кизиктиришга. эришасиз ва сизнинг компаниянгиз хакида ёзишларига эришасиз.

Wall Street Journal хасида унутинг

Time, Ғоrbes, Newsweek, BusinessWeek, The New York Times ва The Wall Street Journal хакида унутинг. Бу нашриётларнинг мухбирларидан бирортасига узингиз хакингизда айтиб беришингизнинг имкони йук. Агар уларнинг бирортасини ёнидан утиб кетаётиб куриб колсангиз бу омад.

Лекин агар шундай булган такдирда хам улар сизга кизикиш билдиришмайди. Сиз улар учун кандайдир ахамиятга эга булиш даражасида машхур эмассиз. Сиз яхшиси узингизнинг хикоянгизни кичикрок нашриётга айтиб берганингиз ёки “мавзули” блоггер сиз хакингизда ёзишига уз диккатингизни каратганингиз маъкул. Мана шундай талаблар олдида сиз ошиб утишингиз керак булган тусикдар пастрок булади. Сиз электрон хат юборишингиз ва уша куни жавоб (балки дархол нашр этилиши хам мумкин) олишингиз мумкин.

Бу йигитлар аслида “янги гушт”ни ейишни хохлаш даражасигача очдир. Улар хар доим янгиликлар орасида яшашади, улардан энг кизикларини топишга ва дархол оммага таркатишга уринишади. Айнан шунинг учун машхур мухбирлар мана шундай кичик сайтлардан бирор бир оламшумул янгиликларни излашади. Шу тарзда “чет”да яратилган тарихлар, тез орада мейнстрим(асосий оким)га тушиш имкониятига эришишади.

Биз хакимизда масалан Wired ва Time каби етакчи нашрларда ёзишди, лекин, биз купрок сайтлар масалан, Mac ихлосмандларини узига йиҒган Daring Ғireball сайти, ёки унумдорликни ёритиб берган Liғehacker кабилар купрок “мулжални аник ураётган”ини сездик. Бу ресурсларга ссилка жойлаштириш бизнинг трафик ва сотиш графикаларимизда купрок сезиларли кия чуккиларни акс этишига олиб келаяпти. Йирик нашриётлардаги маколалар бу албатта зур лекин улар бундай яхши натижа бермаяпти.

Wall Street Journal сиз хакингизда ёзилиши албатта сизнинг узингиз учун жудаям ёкимли булади, лекин барибир у сизга, сиз кутган энг кам олкишни хам олиб кела олмайди.

Наркосотувчилар хамма нарсани тртри тушунишади

Наркосотувчилар жуда узокни кура оладиган бизнесменлардир. Улар уз товарларининг канчалик яхшилигини билишади ва шунинг учун биринчи марта уни синаб куриш учун кичкина микдорда текин беришади. Улар кармокка илинган харидор кейинги улуш учун пул билан келишини билишади. Наркосотувчилардан кучириб олинг. Сиз хам уз махсулотингизни фантастик даражада яхши килинг. Тобеълик уЙҒОтадиган булсин. “Утказиб юбориш” мумкин булмаган булсин. Шундай килингки, сиз мижозга синаб куриш учун бир оз берсангиз, кейинги сафар унинг узи накд пул билан келшига ишончингиз комил булсин.

Бошланишига махсулотингизнинг кичик микдордаги синама версиясини яратинг. Оддий, лекин тушунарли такдимот ташкиллаштиринг ва унда истеъмолчилар сизнинг махсулотингизни куп вакт ва пул сарфламасдан синаб куриш имкониятига эга булишсин.

Новвойхона, ресторанлар ва музкаймок дуконлари бундай усулни ун йиллардан бери куллаб келишмокда. Автодиллерлар машинани сотишдан олдин уларни тест-драйв(синаб куриш учун хайдаш) учун олишларига рухсат беришади. Дастурий таъминот яратувчи фирмалар хам шу анъанани давом эттиришиб, узининг махсулоти учун текин фойдаланиш вакти ёки уларнинг чекланган версияларини таклиф этишади. Яна кандай саноат сохалари наркосотувчиларнинг тутган йулини узлаштириб муваффаккиятга эришишлари мумкин? Текин булишишдан куркманг. Сиз, одамлар “яна” сураб келишларини билишингиз керак. Агар бунга ишончингиз комил булмаса, демак сиз етарли даражада кучли махсулот яратмагансиз.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика