Бизнесда Музей сакловчиси булинг

Biznes reja

Музей сакловчиси булинг

Агар сиз дунёдаги барча санъат асарларини бир хонага жамласангиз, сиз ундан музей кила олмайсиз. Бу омбор булади. Буюк музейларни уларнинг деворида осилиб турмаган асарлар яратишади. Музей сакловчиси яхши тушунган холда танлайди: бу колиши керак, буни эса эхтиёт килиб олиб куйиш керак. Захирахонада девордагиларга караганда купрок экспонатлар жойлашган булади. Энг яхшиси — хар кандай вариантларнинг энг остидагисидир. Музей сакловчисини танлаш худди тахрир килишга ухшайди.

 

Айнан, сиз доира ташкарисида колдирган нарсалар катта ахамият касб этади. Шундай килиб, нимани ташлаб юбориш мумкин, нимани кечириш ва нимани амалга ошириш мумкинлигини тушуниб куриб чикинг. Музей сакловчиси булинг. Хдкикатдан хам ахамиятга эга булган нарсаларга содик булинг. Сизда факат энг мухими колсин, бошкаларини ажратиб куйинг. Кейин буни яна кайтадан килинг. Агар кейин керак булиб колса, хар доим уларни уз урнига кайтариб олиб келиб куйишингиз мумкин.

 

Zingerman’s озик-овкат дуконлари Америкада энг машхурларидан бири. Уларнинг ютуги шундаки, улар узлари хакида худди музей сакловчисидек уйлашади. Улар шунчаки дукон пештахталарини тулдиришмайди. Уларни назорат хам килишади.

 

Zingerman’s жамоаси хар кайи номдаги зайтун ёFини яхши сотишади, бунинг асосий сабаби, уларнинг хаммаси ажойиб эканлигига узлари ишонишади. Zingerman’s ходимлар куп йиллар давомида хар бир ишлаб чикарувчини билишади, уларга ташриф буюришади ва улар билан зайтунларни танлашади. Айнан шунинг учун Zingerman’s хар бир ёF турининг таъми буйича калбаки эмаслигига кафолат бера олади.

 

Масалан, Pasolivo зайтун ёFини Zingerman’s эгалари компания сайтида кандай таърифлаганини каранг.

 

“Илк марта мен бу ёFни тасодифий тавсиядан кейин, куп йиллар олдин таътиб курдим ва тахлил учун олдим. Купгина ёFлар бизга чиройли идишларда келади, уларнинг хар бири хакида кизик тарихни айтиб бериш мумкин ва бу ёF хам бундан мустасно эмас, лекин уларнинг хеч бири бунчалик ажойиб эмас. Уни таътиб куришим билан, бошкаларидан фаркли равишда, Pasolivo диккатимни узига ортди.

 

У ёркин, тула ва нордон. Тоскананинг машхур кишлок хужалиги ёFлари билан такколаганда, у хакикатдан хам Америкадаги энг яхши ёFлардан бири. Кдтъий тавсия киламан.”

 

Хужайин ёFни хакикатдан татиб куриб, унинг таъмига асосланган холда, уни сотишга карор килди. Гап расмийлаштириш, маркетинг ёки нарх хакида кетмаяпти. Гап сифат хакида боряпти. У буни таътиб курди ва бу ёF унинг дуконида булиши кераклигини тушунди. Сиз хам мана шундай ёндашувни куллаб курсангиз булади.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика