Бизнесда Маркетинг-бу булим эмас

Biznes reja

Маркетинг-бу булим эмас

 

Сизда маркетинг булими борми? Агар йук булса, демак яхши. Лекин шундай булимга эга булсангиз хам, ундаги ходимлар маркетинг учун жавобгар ягона одамлар деб хисоблашингиз нотуҒри. Маркетинг бухгалтериядан шуниси билан фарк киладики, у булим эмас, у хаёт тарзи. Яъни сизнинг бутун компаниянгиз суткасига 24 соат хафтасига 7 кун, йилига 365 кун банд булган хаёт тарзидир. Худди сиз мулокот килмаслигингизнинг иложиси булмаганидек, маркетинг билан шуҒулланмасликнинг хам иложиси

йук:

  • Телефонларга жавоб бериш, бу — маркетинг;
  • Электрон почтага хат юбориш, бу — маркетинг;
  • Хар сафар сизнинг товарингиздан кимдир фойдаланса, бу — маркетинг;
  • Сиз уз сайтингизда ёзаётган хар бир суз, бу — маркетинг;
  • Дастурий таъминотнинг ишлашидаги хато хакидаги хар бир хабар, бу — маркетинг;
  • Агар сиз ресторан бизнеси билан шуҒуллансангиз, хисоб учун куйилган хар бир сакич, бу — маркетинг;
  • Агар сиз чакана савдода ишласангиз, чикишдаги назорат тарозиси бу маркетинг;
  • Агар сиз хизмат курсатиш бизнесида ишласангиз сиз куйган хар бир хисоб, бу — маркетинг.

Шуни тушунингки, мана шу “майда-чуйда”лар конференцияда совҒабоп сумкага солиш керак булган лаш-лушлардан анча мухимрок. Маркетинг алохида тадбир эмас. У сизнинг бутун фаолиятингиз мажмуидир.

Кутилмаган хайратомуз воқеа хасида афсона

Катта омад сизга бир сонияда келиб колмайди. Сиз бир лахзада бойиб кета олмайсиз. Сиз шу кадар алохида эмассизки, бутун дунё бирданига бор диккатини каратса. Сиз билан хеч кимнинг иши йук. Лоакал хозирча. Бундан фойдаланинг.

Албатта сиз бирортасига бир кечада омад кулиб боккани хакидаги вокеаларни эшитган булсангиз керак. Лекин бу вокеанинг хаммаси эмас. Агар улар хакида купрок маълумот йиҒсангиз, бунинг ортида йиллаб мехнатлар турганини тушунасиз. Осмондан тушган омад эса, купинча киска умр куради ёки асоссиз якун топади.

Тусатдан келган омад хакида орзу килишдан воз кечинг. Бунинг урнига аста-секин уйлаб куйилган кадамлар билан муваффаккиятга эришишга харакат килинг. Сизни сизга керакли одамлар билишидан олдин, омадга еришиш йули узок вакт олади. Бу йул кийин лекин сабрли булиш керак. Эхтимол сиз PR билан шуҒулланувчи фирма ёллаб жараённи тезлаштиришни уйлаётгандирсиз. Бундай килишнинг кераги йук. Биринчидан бу жудда киммат. Яхши PR-фирмалари ойига ун минг доллардан купрок сурашади. Бу бошлаетич боскичда пулни шунчаки хавога совуриш дегани.

Иккинчидан, сиз хали уз киёфасига эга булмаган, товарлари хакида хеч ким эшитмаган компаниясиз. Сиз билан кимнинг иши бор? Ким сиз хакингизда ёзади. Сиз узингиз хакингизда факат мижозлар ва хакикий тарих пайдо булгач гапириб беришни бошлайсиз. Шунчаки ишни бошлаш бу тарих эмас.

Эслаб колинг: булажак буюк брендлар хар доим PR-компанияларнинг шов -шувларисиз иш бошлашган. Starbucks, Apple, Nike, Amazon.com, Google ва Snapple компаниялари PR-ёрдамининг кучи билан эмас, факатгина вакт утиши билан таникли, жиддий бренд булиб усиб борди.

Шу бугундан уз аудиториянгизни кенгайтиришни бошланг. Одамларни уз хикояларингиз билан кизиктиришга урининг. Шу рухда фаолият олиб боришда давом этинг. Ва бир неча йил утиб одамлар сизнинг “кутилмаган” омадингиз хакида мухокама килишганда шунчаки, кулиб куясиз.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика