Бизнесда Ишларнинг узун руйхати хеч качон бажарилмайди

Biznes reja

Ишларнинг узун руйхати хеч качон бажарилмайди

Доимий чанг босиб ётадиган, ишларнинг узун руйхати урнига киска руйхат тузишни бошланг. К,ачон сиз охирги марта узун руйхатдаги ишларни тулик бажаргансиз? Биринчи бир нечта пунктларни белгилагансиз -у, шу билан, шубхасиз у хакда шунчаки унутиб юборгансиз (ёки беихтиёр бажарилмаганларини узига хос килиб белгилаб чиккансиз).

Узун руйхатлар — бу айблов хукмидир. Узун руйхатингиздаги бажарилмаган ишлар сони канчалик куп булса, бу борада шунча куп асабийлашиш булади. Маълум вакт сиз унга карашни тухтатасиз, чунки у сизни, узингизни нокулай хис килишингизга мажбур килаяпти. Кейин сиз асабийлашишни бошлайсиз ва барча ишлар битта катта кунгилсизликка айланади.

Яхши йул хам мавжуд. Узун руйхатингизни кичик руйхатчаларга булиб олинг. Масалан, 100та пунктдан иборат руйхатни, унта пунктдан иборат, унта руйхатчаларга булиб олинг. Бу дегани, сиз кичик руйхатдаги битта ишни бажариб булсангиз, сиз руйхатингизни 1% урнига, 10%га бажариб булган буласиз.

Майли бажарилмай колган ишлар руйхати олдингидек колсин. Лекин, сиз манзарага караб ундаги жараённи курганингизда хурсанд буласиз. Бу манзарани куриб, хафа булиш ва узингизни иммилганликда айблагандан кура анча яхши.

Иложи борича, вазифани майда ва майда кисмларга булиб олинг, токи, сиз уни тез ва бутунлай хал килишингизга осон булсин. Юкорида курсатилган усулда вазифани оддий гурухчаларга ажратиш сизнинг унумдорлигингиз ва интилишингизга хайратланарли даражада яхши таъсир курсатиши мумкин.

Энг мухимларини кандай аниклаш буйича кичкина маслахат: энг мухимларини ракам ёки белги билан белгилаб куйманг.

“Бу иш энг мухими, бу энг охирги уриндагиси” дейишнинг кераги йук, “Бу-уч, бу-икки, бу-бир, бу-яна уч ва х.к.”деб хисоблашнинг хам кераги йук. Бундай ёндашиб, сиз бир канча мухим ишларга кумилиб колгандек буласиз.

Бунинг урнига, мухимликни куз билан белгилаб олинг. Нисбатан энг MyyHMpoҒHHH юкорига жойлаштиринг. Сиз качон уларни амалга ошириб булсангиз, шунда, мухимлик буйича руйхатдаги кейингисига утасиз. Шу тарика, хар сафар сизда битта нисбатан мухимрок вазифа булади. Мана шунинг узи етарли.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика