Бизнесда Иложи булмаган холдагина ходим ёлланг

Biznes reja

Иложи булмаган холдагина ходим ёлланг

 

Бошкаларни, бош OҒриҒингиздан халос булиш учунгина ишга олинг. Хузур халоват учун эмас. Х,ар доим узингизга савол беринг: Агар биз хеч кимни ёлламасак нима булади? Биз узимизга олган кушимча иш хакикатдан хам шунчалик зарурми? Биз кушимча ишга олишнинг урнига куйилган вазифани бирор бир дастур ёрдамида ёки узимизнинг фаолият тарзимизни узгартириш ёрдамида хал кила оламизми? Агар биз шунчаки уни хал килмасак нима булади?

 

Худди шу каби, бирор бир ходимингиз ишдан кетса, унинг урнига янгисини кидиришга шошилманг. Курингчи, шу вазифасиз ва шу одамсиз канча вакт иш олиб бора оласиз. Купинча, сизга узингиз уйлаганингиздек куп ходимнинг кераги булмайди. Ишга ёллаш учун энг уринли вакт эса, етарлича узок давр мобайнида бажарилмаган ишлар сони сизнинг имкониятларингиз остонасида ошиб кетган вактдагина келади. Сиз бирор бир ишни килаётганингизда унинг сифатида камчилик булаётганини курасиз. Айнан шу вакт, янги ходим тайинлашнинг айни пайти булади (ундан олдин эмас).

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика