Бизнесда Эволюция

Biznes reja

Эволюция

 

Бошида хар доим йук денг

Уз мижозларимни эшитганимда, уларга янаям тезроц югурадиган от

беришимга тугри келар эди.

Генри Форд

Х,а дейиш осон! Х,а -яна битта функция кушишга, ха-муддатни хаддан ташкари оптимистик назорат килишга, ха-уртача дизайнга. Сиз айтадиган “ха”лар тоҒи шу даражада юкорилашиб кетадики, унинг ортидаги, сиз хакикатдан хам интилишингиз керак булган асл максадингиз куринмай колади.

Хдттоки, узингизнинг яхши ҒОяларингизнинг купларига йук дейишга одатланинг. Узингизнинг энг мухим ишингизни аниклаб олиш учун йук сузининг кучидан фойдаланинг. Ижобий жавоблар тез-тез афсусланиш билан тугашини инобатга олсак, сиз йук деган жавобингиздан камдан-кам афсусланасиз.

Одамлар йук дейишни ёктиришмайди, чунки карши туриш уларни нокулай хис килишларига мажбур килади. лекин унинг алтернативи янаям ёмонрок куринади. Сиз уз ритмингизни сусайтирасиз, хаммасини кийинлаштиришни бошлайсиз ва узингиз ишонмайдиган фикрлар устида ишлайсиз. Бу худди шахсий муносабатларга ухшайди, ким биландир ажралиш кийин, лекин янаям ёмони у билан боҒлаб турган ипни бир силташда узишга жасоратингиз етмаётганлиги сабаблигина муомала килишни давом эттиришдир. К,иска муддатли нокулайликларда, зарурат юзасидан очик-ойдин карши чикишингизга туҒри келган холатларда узингизни кулга ола олинг. Сиз узок муддатли афсусланишлардан кочаяпсиз холос.

Х,ар кандай холатда хам “мижоз доим хак”лигига ишониш керак эмас. Албатта, агар, улардан купчилиги овкатнинг хаддан ташкари шур, ёки ута иссиклигидан эътироз билдирса, сиз буни кабул киласиз. Лекин агар бир иккита доимий, нозиктаб мижозларингиз сиздан лазанияга банан кушишингизни сурашса, сиз уларни рад этасиз. Бу оддий хол. Бир канча манман мижозларингизга мамнуният улашиш иконияти, сизнинг махсулотингизнинг колган барча учун бузилишига арзимайди. Йук дейиш билан ING Direct Америкадаги энг тез ривожланаётган банкни яратди. Мижозлар улардан кредит карталар беришларини сурашганда, йук жавобини эшитишди. Улар банкдан онлай-хизмат хакида сурашганда йук жавобини эшитишди. Улар хисоб раками очиш ва унга миллион доллар куйиш мумкинми деб сурашганда йук жавобини эшитишди (банкда депозитни максимал оширишда катъий чегара мавжуд). ING оддийликни саклаб колишни хохлайди. Шунинг учун бор йуҒи бир неча хил омонат хисоблар, депозит гувохлар ва ПИФ (пайли инвестиция фонди)ларни таклиф этишади.

Шу билан биргаликда доимий йук дейдиган ахмок булиш керак эмас. Шунчаки, ростгуй булинг. Агар сизм мижознинг илтимосига рози булишни хохламасангиз, хушмуомала булинг ва нима учунлигини тушунтиринг. Одамлар сиз уз нуктаи назарингизни асослаган вактингизда, сизни ҒОятда тушуниша.ётга.нини билдиришади. Сиз каттоки уларни уз нуктаи назарингизни кабул килишга кундира олишингиз мумкин. Агар мижоз уз фикрида катъий туриб олса, унда унга купрок мос келадиганини таклиф кила оладиган ракобатчиларингизга мурожаат килишини маслакат беринг. Одамларнинг сизнинг максулотингиздан фойдаланиб, афсусланганларидан кура, бошкаларнинг максулотидан фойдаланиб мамнун булгани яхширок.

Мукими сизнинг максулотингиз сизнинг узингизга ёкиши керак.

Сиз унга бошкалардан кура купрок ишонишингиз керак. “Уйлашимча, бу сизга ёкади, чунки у менинг узимга кам ёкади” — мана мижоз компания ходимидан эшитиши керак булган энг яхши тавсия.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика