Бизнесда Буюк ёзувчиларни ишга олинг

Biznes reja

Буюк ёзувчиларни ишга олинг

 

У ёки бу холатда бир канча талабгорлар орасидан номзодларни танлаб олиш керак булганда сиз бошкалардан кура яхширок ёза оладиганларни танланг. Бу одам маркетологми, сотувчими, дизайнерми, дастурчими ёки яна кимдир эканлиги ахамиятсиз. Унинг хатидаги билими узини оклайди.

 

Яхши ёзувчи булиш бу шунчаки ёзишни билишдан кура мухимрок. Уз фикрини ёркин баён эта олиш бу порлок акл белгисидир. Ажойиб ёзувчилар бошка одамлар билан биргаликда ишлай олишади. Улар ишларни нисбатан тушунарлирок килишади. Улар узларини бошкаларнинг урнига куйиб кура олишади. Улар нималарга эътибор бермаслик кераклигини билишади. Бу сифат эса, сиз хар бир номзодда куришни хохлаганингиздир.

 

Унинг устига ёзиш бизнинг бутун жамиятимиздаги урфлардан биридир. Эътибор беринг, канча куп одамлар телефонда гаплашиш урнига матнли хабарлар жунатишади. Купгина одамлар блоклар оркали ва дархол хабар алмашиш воситалари оркали алока килишади.

Бугунги кунда ёзишни билиш бу — яхши ҒОялар учун валютадир.

Энг яхшилар хамма ёвда

Энг яхши номзодни факатгина сиздан узокда яшаганлиги учунгина ишга олмаслик бу ахмоклик. Айникса бугунги кунда атрофда одамларни онлайн йиҒиш жараёнини соддалаштириш учун шунча технологиялар мавжуд .

 

Бизнинг бош офисимиз Чикагода жойлашган. Лекин, бизнинг жамоамизнинг ярмидан купи хар хил шахарларда, штатларда ва хаттоки мамлакатларда — Айдахо, Канада, Испания ва яна бешта жойда яшашади. Агар биз номзодларни факат Чикаго шахридан излаганимизда эди, биз хозир биз билан бирга ишлаётган буюк мутахассисларнинг ярмидан купинини кулдан бой берган булар эдик.

 

Сизнинг узок масофадаги жамоангиз сиз билан алокада колишига ишончингиз комил булишин хохлайсизми? Унда сизнинг иш графикангиз бир кунда икки-уч соатга узаро кесишишига харакат килинг. Иш вакти турли вакт минтакаларида булиб, узаро мос тушмаган вактда бирга ишлаш кийин. Агар сиз шунда холат билан тукнаш келсангиз кимдир иш вактини оркага (ёки олдинга) суриши керак ва бир вактда иш бора олишга эришиш керак.

Иш вактини суриш бутун саккиз соат учун талаб килинмайди. (Биз шуни тушундикки, бутун графикнинг тулик кесишмаганлиги афзалрок, шу тарзда ходимларда алохида ишлаш учун купрок вакт булади.) Икки -турт соат етарли булади.

 

Шунингдек, вакти-вакти билан шахсан учрашиб туриш керак. Сиз аввалгидек, бир-бирингиз билан бир неча ойда бир марта куришиб турсангиз етарли.

 

Бизда камида бир йилда икки марта компаниямизнинг барча жамоа аъзолари тупланадиган йотилиш утказилади. Бу эса иш жараёни кандай кечаётганини бауолаш, нотуҒри ёки туҒрилигини мууокама килиш, режалар тузиш ва бир-биримиз билан кейинги юзма-юз мулокат килиш вактини келишиб олиш учун кулай вактдир.

География уеч кандай уал килувчи ауамиятга эга эмас. Яхши истеъдодларни уларнинг яшаш жойига карамасдан ишга олинг.

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика