Бизнесда Бош ошпазларга таклид килинг

Biznes reja

Бош ошпазларга таклид килинг

 

Шубхасиз сиз Эмериле Лагассе, Марио Батали, Бобби Флее, Джулии Чайлд, Пауле Дин ёки Жаке Пепине хакида эшитгансиз, уларнинг хаммаси ажойиб ошпазлардир. Лекин улар каби яна купгина ажойиб ошпазлар хам бор. Шундай экан, нима учун одамлар айнан шу ошпазларни бошкалардан кура яхширок билишади. Чунки, улар уз билимларини бошкалар билан булишади. Улар пазандалик китобларида уз рецептларини чоп эттиришади ва пазандалик шоуларида уз билимларини намойиш этишади.

Бизнес эгаларига хам шуларни маслахат бериш                                                                    мумкин.

Билганларингизнинг барчасини, бутун дунё билан булишинг. Хдкикатдан хам бизнес дунёсида бундай ошкоралик — лаънатланганга ухшайди. Бизнесменлар, одатда, васвасага тушар даражада шубхаланишади ва хар кандай ракобатчиликдаги афзаллик деб хисоблаган барча нарсаларни сир саклашади. Улар узларини, уз нау-хауларининг “патент эгалари” деб хисоблашади. Эхтимол, бир канча бизнесларда бу холатни оклаш мумкин, лекин, купчилигида нотуҒри. Улар булишишдан куркмасликлари керак.

Рецепни кучириб олиш бизнесникидан кура оддийрок. Бу Марио Баталини куркитиши керакми? Унга пазандалик шоусида катнашиш ва узининг овкатини кандай тайёрлашни курсатиб беришнинг нима кераги бор. Йук. Марио Батали рецептларини укиш ва билимларини намойиш этишини кузатишнинг узи уни уз уйинида ютишлари учун камлик килади. Х,еч ким китобини сотиб, олиб якин атрофда ресторан очиб, машхур бош ошпазни уз бизнесидан чикариб юборишга уринмайди. Бизнес дунёсида эса бу сценарийдаги эхтимол нима учундир юкори хисобланади. Бу хакида унутинг.

Бош ошпазларга таклид килинг! Улар таом тайёрлашади ва шунинг учун хам пазандалик китобларини ёзишади. Сиз эса нима билан шуҒулланаяпсиз? Сизнинг рецептингиз нимадан иборат? Сизнинг пазандалик китобингиз каерда? Сиз уз ишингиз билан шуҒулланишни давом эттириш билан бир каторда, бутун дунёга уз ишингиздаги сирларингиз хакида нималарни айта оласиз-у, кай даражада тушунарли, кизик килиб айтиб бера оласиз? Сиз кулингизда ушлаб турган китоб бизнинг “рецепт китоби”миздир. Сизники кани?

Сахна ортидан утинг

Одамларни сахна ортидан олиб утинг ва уларга узингизнинг бизнесингиз кандай курилганини курсатиб беринг. Тассаввур килинг, кимдир сизнинг бизнесингиз хакида реалитий шоу суратга олмокчи. Суратга олиш якунлангач улар нимани курсатиб беришади. Энди эса, уларни кутиб утирмасдан буни узингиз килинг.

Бундай шоу кимга керак деб уйлаяпсизми? Сиз бунга аминмисиз? Хдттоки энг зерикарли иш хам агар у хакида туҒри гапириб берилса, жуда кизикарли булиши мумкин. Балик овидан ёки узок масофага отиш ишларидан зерикарлирок яна нима булиши мумкин? Лекин, Discovery Channel ва History Channel телеканаллари бу касбларни рейтинги юкори шоулар: Deadliest Catch ва Ice Road Truckers шоуларига айлантиришди. Х,икоя килинаётган иш хавфли булиши шарт эмас. Одамлар хар кайси куринишдаги бизнеснинг кичик сирларини урганишни яхши куришади. Хдттоки, гап нонуштага ёрма ишлаб чикарувчилар хакида кетса хам. Мактаб нонушталари, газланган сувлар, шакарли обакилар ишлаб чикаришнинг сирлари хакида гапириб берадиган The Ғоod Network’s Unwrapped курсатуви мана нима учун бу даражада машхур. Одамлар у ёки бу бизнесни кандай юритилаётганига кизикишади. Айнан шунинг учун улар заводларга экскурсия килишади ва DVD да фильмлар билан бирга кадр орти жараёнларининг суратга олинишини томоша килишади. Улар декорация кандай курилаётгани, анимациялар кандай яратилаётгани, режиссёрлар актёрларни кандай кастингдан утказаётганини куришни хохлашади. Улар одамлар нима учун у ёки бу карорни кабул килишганини билишни, куришни хохлашади.

Сизнинг бизнесингиздаги сахна ортини унга кизикувчиларга очиб бериб сиз улар билан янги муносабатларни яратасиз. Бошкаларидан фарк килмайдиган компаниялар урнига улар бизнесни бошкараётган хакикий одамларни куришади, сизнинг сотилаётган махсулотингизнинг яратилишига канча куч сарфланаётганини тушунишади. Сизнинг ишингизнинг туб мохиятига чукуррок кириб, улар сиз килаётган ишлар учун сизни кадрлашади.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика