Бизнесда Ажойиб одамлар ёнидан утиб кетинг

Biznes reja

Ажойиб одамлар ёнидан утиб кетинг

 

Баъзи бир компаниялар ходимларни ишга ёллашга кизикишади. Улар хаттоки эхтиёж сезмаса хам ишга олишади: таникли, машхур мутахассилар хакида эшитиб, айнан уларни узларига ишга олиш учунгина, лавозим ва мансаб уйлаб топишади.

Бу одам эса компанияга келиб ахамиятсиз булган лавозимни эгаллайди ва мухим булмаган ишни бажаради. Бундай компания булманг.

Узингизга керак булмаган одамлар олдидан утиб кетинг, хаттоки улар сизнинг тасаввурингизда жуда буюк булишса хам. Агар сиз вазифага мос булмаган талантли одамларни ишга олсангиз, сиз компаниянгизга фойдадан кура купрок зарар келтирасиз.

Ошириб юборилган штат сизга муаммо келтиради. Сиз хамма банд булиши учун иш уйлаб топа бошлайсиз. Сунъий иш, сунъий лойихага олиб боради. Бу сунъий лойиха эса, сизнинг хакикий харажатларингизни узига тортиб, кушимча. мураккабликларни келтириб чикаради. Ким кераксиз, ахамиятсиз булган ишлар устида ишлашни хохлайди?

“Биз Кни кулдан бой бердик” деб ташвишланишнинг кераги йук. Х,еч бир фойдали иш билан шуҒулланмаётган одамларнинг штатда булиши анча ёмонрокдир. Атроф истеъдодлар билан тула. Агар сизда хакикий зарурат пайдо булса, сиз узингизга мос келадиган бирортасини топа оласиз. Буюкликнинг бу ерда алокаси йук. Агар сизга хеч ким керак булмаса, демак хеч ким керак эмас.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика