ПАРИЗОД буржи (24 август — 23 сентябрь) эркаклар ва аёллар характерлари мослиги

HAQIDA

Мос жуфти: Тоғ эчкиси. Чаён, Бузоқ.
Тўғри келмайлиган жуфти: Қўй. Ўкртар.
Еқтиралиган ранги: Оқ, мовий. сиёҳранг. яшил.
Йўлдоши: Меркурий.
Омалли кунлари: чоршанба.
Омалсиз кунлари: пайшанба. жума.
Еқтиралиган гули: атиргул. намозшомгул. лола.
Омалли рақамлари: 3. 5. 6. 12.

УМУМИЙ ТАЪРИФ

Бу бурж вакидлари ўзларини табиатнинг бир бўлаги дея ҳисоблашмайди. Кўп ҳолларда ўзларини жуда чарчаган, касалманддек ҳис этишади. Асаблари мустаҳкамликда барчани ортда крлдира олади. Ошкрзон ичак, юрак касалликлари билан оғриганлар паризод буржи вакиллари орасида кўп учрайди. Саратон касаллиги уларни деярли безовта килмайди.

Паризод ўзининг жуфтига бўлган садоқати билан бошқалардан ажралиб туради. Агар кимнидир қаттиқ севиб крлса. шу инсонга жонини ҳадя этишга тайёр туради.

Қалби шу қадар юмшоқки. керак бўлиб қолганда дуч келган одамни севиб крлиши мумкин.

Хиёнатга ҳаётда билиб-билмай кўп бор қўл уриб қўяди ва орадан маълум вақт ўтиб афсус чека бошлайди. Айнан шу камчилиги туфайли паризод буржида тугилганлар орасида ажралиш балоси тез-тез кўзга ташланади.

Айниқса. наризод буржида туғилган эркак бу борада анча тажрибали ва кимнидир кўриб крлиб ақлини йўкрбуржи вакили бундан шубҳага туша бошлайди. Негадир ўзини камситилган дея ҳисоблайди. Бу муносабатларга аксинча жавоб кайтаришга тушади. Бу ҳам никоҳнинг бузилишига олиб келади.

Улар никоҳни асраб крлмоқчи, ўзгалар каби тинчтотув ҳаёт кечирмокчи бўлишса, биринчи навбатда атрофга назар ташлашсин. Хўш, бошқалар кандай яшашаяпти? Нега улар орасида жанжаллар, баҳслар келиб чиқмаяпти? Ана шу масалада изланишлари, ўрганишлари, ўрнак олишлари уларга факат фойда беради.

Нега деганда, одамлар феъл-атвор жиҳатидан бир-бирларига мос келмасликлари мумкин. Аммо нотўгри фикрларни, бўларбўлмас хаёлларни. шайтоний ҳиссиётларни йўкка чиқа- риш ўзимизнинг кўлимизда.

Ишда агар қисқичбақа буржи вакили раҳбарликни ўз кўлига олса, устамонлик билан иш юритиши лозим. Шунда ходим — чаён буржи вакилининг калбига йўл топа олади. Кўрибсизки, кечагина кайсар. бўйсунмас киёфада турган чаён буржи вакили ўз-ўзидан ишга вужуд-вужуди билан киришиб кетганини сезмай колади.

Раҳбар лавозимида ўкртар буржи вакили бўлса, билиб кўйсин, кискичбака буржи вакили — ходимлар бирмунча иккиюзламачи бўлишади. Шу нарсани ҳисобга олиб иш юритилса. максадга эришиш осон кечади.

Паризод — Қуй буржлар орасидаги мослиги

Дастлабки пайтларда бу иттифоқла сунъийлик. эҳтиёт- корлик ҳукм суради. Агар қўй буржи вакили жуфтига тик боқа олса, ҳақиқат учун курашишга ўзида хоҳиш сеза билса, у орадан ҳеч қанча вақт ўтмай паризод буржи вакили билан ортиқ яшай олмаслигини тушуниб етади. Акс хрлда бир умр азобда ўтиши ҳеч гап эмас.

Паризод қўй буржи вакилининг бетиним севги изхорларини тингларкан, ич-ичдан уни масхаралашга ўтади ва бора-бора жаҳл қиладиган бўлиб крлади. Қарабсизки, бир кун келиб қўй буржи вакиди устидан кимдир муздек сувни сепиб юборгандек бирдан ҳушёр тортади ва ҳаётда алданганини англаб етади.

Тўғри. бу никоҳ муҳаббат эмас, балки ҳисоб-китоб эвазига қурилган бўлса, омадли кечиши мумкин. Шахсий манфаат икковларини ҳам ўзини тўғри, сокин тутишга ундайди. Башарти, муҳаббат туфайли қурилган бўлса, катга муаммоларни кутаверинг.

Меҳр кўрсатишлар, бирга-бирга сайру саёҳат қилишлар бир кун келиб катта жанжал билан ўрин алмашади. Ҳатго кучли эҳтирослар ҳам уларни тўхтата олмайди. Айниқса қўй буржи вакили ўз жуфти устидан ҳукм юритишга урина бошлайди. Буни кўрган паризод буржи вакили эса энсаси кртиб. ўзини қўярга жой топа олмай крлади.

Кундалик таъналар. дашномлар. ҳакрратлардан нафа- қат фарзандлар, балки яқин қариндошлар ҳам азоб чекиши муқаррар. Қўй буржи вакили билан паризод умуман қизиқмай қўяди. Шунга яраша қўй буржи вакили ҳам унга эътибор қилмай қўяди.

Улар бир-бирларидан камчилик қидиришга тушиб кетишади. Кўрибсизки. кечалари олов бўлиб ёнган эҳтирослар ва нафрат ўртасида жиддий кураш бошланади.

Паризод ўз жуфтининг яхши даромалга эгалигини кўргани саиин бундан қандайдир наф топишга интидади.

Баъзи паризод буржида туғидгандар эса кўп меҳнат қидишади ва қўй буржи вакидидан ҳам шуни тадаб қилишади. Кўйга бундай ҳукмрондик ёқиб тушмайди. Тобора жуфтидан ўзини нариолишга ҳаракат қила бошлайди.

Иш масаласида агар қўй буржи вакили ўзининг раҳбарликка мойил феълини нари сурса омадга эришиш мумкин. Акс хрлда уларнинг биргаликда фаолият юритишларига ҳожат крлмайди.

Паризод — Бузоқ буржлар орасидаги мослиги

Меҳнатсеварлик. соф виждон бу икки бурж вакилига тегишли хислатдир. Улар хаёлпарастликдан кўра иш билан машғул бўлишни маъқул деб билишади.

Бузоқ буржи вакили айнан паризоднинг ақллилиги. катта ҳаётий тажрибаси туфайлигина юзага чиқмаган қобилиятини намоён эта олади. Уларни ҳамма нарса бирлаштириши мумкин. Масалан, паризод буржи вакили ўзининг бошқарувчилигидан воз кечади-ю. бу вазифани секингина бузоқ буржи вакили зиммасига юклаб қўяди. Ва севимли кишисига итоат этиш шарафига муяссарлигидан мамнун бўлади.

Бузоқ буржи вакили эса паризод учун маънавий ўсиш манбаи. муаллим ҳисобланади.

Икковлари ҳам бир-бирларининг муваффақиятларини ҳаққоний баҳолашади. Қарангки. агар улар қанча рўзғор икир-чикирларига эътиборли бўлишса, уларнинг биргаликдаги ҳаёти шунча ширин кечаркан. Фарзандлар маса- ласига ҳам улар бир хил ёндашишади. Ўртада фарзанл дунёга келдими. улар оила янада мустаҳкамланади дея ҳисоблашади.

Ишда кўз кўриб қулоқ эшитмаган муваффақиятлар кутали. Икковлари ҳам ақлли. совуққон, ҳар бир ишга жиддий муносабатда бўлишади. Ҳеч қачон бировларнинг кўмагига муҳтожлик сезмасдан мустақил фаолият юритишни хоҳлашади. Агар улар молиявий масалала ҳамкорлик килишса, бойиб кетишларига шубҳа йўқ.

Паризод — Эгизаклар буржлар орасидаги мослиги

Бу икки бурж орасида чукур муносабатлар мавжуд бўлмайди. Лекин уларнинг ишчанлиги ва дунёкарашларининг хилма-хиллиги биргаликда ҳаёт кечиришлари учун кўмакчи вазифасини ўтайди. Эгизаклар буржи вакили ўзининг эътиборлилиги (гарчи бу эътибор сунъий бўлсада) билан паризоднинг аклини ўғирлайди ва ҳушёр торттиради. Аввал бошида эгизакларни совуққон. ландовур дея хаёл килган паризод энди унга бошқача кўз билан қарай бошлайди. Кўрибсизки. оилада бошқарувчиликни крйиллатиб қўйишга уста паризод жуфтини аста-секинлик билан тамоман ўзига оғдиради ва ўзи хоҳлаган йўлдан боришга мажбур этишга интилади. Натижада улар ажойиб жуфтликка айлана боришади.

Башарти бу икки бурж вакили бир-бирининг ҳисо- бидап яшашни хаёл қилган бўлса. у хрлда иккита йўл турибди. Биринчиси, кимдир ён бериши лозим. Акс хрлда ўртада кучли рақобат пайдо бўлади ва охироқибат оиланинг бузилишига олиб келади.

Тўғри. паризод ҳамда эгизаклар буржи вакиллари бир-бирларига тез ўрганиб қолишади. Оилавий ҳаётнинг дастлабки ойлариданоқ бир-бирларисиз яшай олмасликларини ҳис этишади. Афсуски, бу ҳиссиётлар ўткинчи бўлиб чиқали. Биринчи бўлиб паризод буржи вакили Эгизаклардан беза бошлайди. Бўлар-бўлмасга жанжаллар кўтарали, эгизаклар буржи вакилини таъналарга кўмиб ташлайди.

Ахир. табиатан эркин ҳаётни афзал кўрувчи эгизаклар буржи вакили эндигина бахтини топганидан қувониб. еттинчи осмонла парвоз қила бошлаган эди! Майли, оила даврасида у баъзиларга ўхшаб доимий равишда муқим яшай олмайли. Асосий вақтини ишда. сафарда кечиришни маъқул деб билади. Шунда эркак ва аёл бирбирини кўпроқ қадрлайди дея ҳисоблайди. Жуфти эса кутилмаганда жанжалдар чиқариб. ҳаётдан нодишга тушди. Нима кидиш керак?

Ҳа-а, гап бошқа ёқда эди! Рашкчидикда ҳеч бир бурж вакили Паризодга тенглаша олмайди. У уз жуфтининг уйда муқим яшашини хоҳлайди. Сафарларидан. ишга кўмилиб юришларидан чарчаган. Крлаверса. хаёлан уни бегоналар билан тасаввур этгани сайин юраги ғаш тортаверади. Шу сабабли ҳам турли жанжаллар ўйлаб топади.

Худди шу рашк бу оиланинг бузилишига олиб келади. Ҳатто, ўртадаги фарзандлар ҳам никоҳни асраб крлишга ёрдам бера олмайди. Агар эгизаклар буржи вакили ҳақиқатан мустаҳкам ҳаёт қуришни истаса. Паризодни рашк ўтида ёнишга мажбур этмаслиги лозим.

Паризод буржи вакилининг иродаси кучли. Ҳар қандай оғир вазифаларни ҳам матонат билан енга олади. Агар унинг кўнглига йўл топса. паризод буржи вакили жуфтидан жонини ҳам аямайди. Лозим бўлганда, бир ўзи қора терга ботган хрлда меҳнат қилиб. пул топиб оиласини боқади, рўзғорини бутлайди.

Эгизаклар буржи вакилининг бир сирли жиҳати бор. У паризоднинг ўзини эмас, балки. кўпроқ бойлигини севади. Бир умр унинг ҳисобидан ҳаёт кечириш ҳақида ўйлайди. Бу йўлда ён беришга ҳам. паризод буржи вакилига қуллуқ қилиб яшашдан ҳам тоймайди. Қарангки. мана шу нарса ҳам икки бурж вакилининг муносабатларини мустаҳкамлаб. бахтли ҳаёт кечиришларига сабаб бўлади.

Иш масаласида эгизаклар буржи вакилини хаёлпараст- ликда, тежаб-тергашни билмасликда айблайверилмаса, у ажойиб ходимга айланиши мумкин. Паризод буржи ва- кили буни яхши тушунади ва мабодо раҳбарлик унинг зиммасида бўлса. жуда усталик билан эгизаклар буржи вакилини ишлата билади.

Эгизаклар буржи вакили ҳам паризодни яхши билади. Раҳбар бўлган тақдирда ҳам кўнглига йўл топади.

Паризод — Қисқичбақа буржлар орасидаги мослиги

Бу иттифоқ меҳр. парвариш ва кучли ҳиссиётларга асосланган.

Паризод қисқичбақа буржи вакилининг инжиқликларини хамиша кутариб яшай олади. Шундай экан, қисқичбақа буржи вакили доимо паризоддек меҳрибон. ақлли жуфти бор экан? ўзини эркин тутиб яшайвериши мум- кин. Дарвоқе, қисқичбақа буржи вакили яна паризоддан ҳаётда кўп нарсаларни ўрганиб олиши керак. Масалан. соғлиқни сақлаш, оилага, рўзғорга қараш. болалар тарбиясида паризодга етадигани бўлмайди.

Бу жуфтлик ташқаридан қараганда. барчанинг ҳавасини келтиради. Лекин аслида улар орасида ҳам муаммолар йўқ эмас. Тўғри сўзлиликни ёқтирадиган, кўп нарсаларни биладиган паризод бир куни келиб қисқичбақа буржи вакилининг жонига тегиши ҳеч гап эмас.

Паризоднинг ўзи эса жуфтининг камчиликларини кўргани сайин жанжал кўтарвергиси, жанжалга бахрна қидиравергиси келади. Бу йўлда у жуфти гарчи хиёнатга қўл урмаётган бўлса-да. кимларгадир рашк қилиб кўради, қисқичбақа буржи вакилини бақир-чақирларга кўмиб ташлайди. Тўгри, паризод ўзгалар қаршисида жанжаллашмаслиги, ўзини босиқ ва мулойим тутиши мумкин. Аммо уйга келгач, уни ҳеч қандай куч тўхтатиб қола олмайди.

Мабодо паризод болаликдан яхши тарбия кўрган бўлса, қисқичбақа буржи вакили эса унга нисбатан билимсизроқ бўлса, никоҳ бир умр сақланиб крлишига кафолот бор. Шундагина улар бошқалар сингари яхши мупоса- батда бўла олишади.

Қисқичбақа буржи остила туғилган эркак ҳиссиётларга. эҳтиросларга бойдир. Агар унинг ёши паризод буржида туғилган аёлдан катгароқ бўлса, оиладаги муҳит кўпчиликка ўрнак бўла оладиган даражага етади.

Негаки, ҳали етарли ҳаётий тажрибага эга бўлмаган паризодга унинг меҳрибончиликлари. барча истакларини сўзсиз амалга оширишлари ёқиб тушмасдан қолмайди.

Ҳар бир кунни паризод қисқичбақа буржи вакили бўлмиш жуфтидан миннатдорликда, мамнунликда кечиради. Қачонлардир ўзи орзулаган эртак хақиқатга айланганидан Яратганга шукроналар айтади.

Иш масаласида ҳам улар ижодий меҳнат билан шуғулланишса, биргаликдаги фаолият омадли кечиши аниқ. Айниқса, паризод раҳбарликни ўз зиммасига олса, бир нарсани ёддан чиқармасин. Қисқичбақа буржи вакилига раҳбарларнинг қўпол муомаласи, уришиб ташлашлари сира ёқмайди. Бу ишга салбий таъсир кўрсатиб қўйиши эҳтимолдан холи эмас.

Раҳбарлик Қисқичбақа буржи вакили зиммасда бўлса. аксинча у ўз ходимининг ишчанлиги, топқирлигидан хурсанд бўлади ва ҳар қандай вазифани сира ўйланмасдан унга ишониб топшира олади.

Паризод — Арслон буржлар орасидаги мослиги

Бу никоҳ кўпинча ўзаро ҳурмат ва муҳаббатга асосланиши ҳам мумкин. Паризод қаршисидаги арслон буржи вакилини жуда ҳурматлайди, қадрлайди. Шу сабабли юрагида рашк ўги алангаланиб. шу олов паризодни рўзгорга янада яхшироқ қарашга. ҳеч бир камчиликларсиз жуфтининг кўзига кўринишга интилади.

Арслон бурж вакили эркак бўлса. омади келди деяверинг. Ҳар куни кийимлари дазмолданган, ўзи рўзғор ташвишларидан холи бўлади. Арслон буржи вакили аёл бўлса, ишдан ёки бошқа таш- вишлар билан уйга кеч қайтган тақдирда ҳам паризод буржи вакили — эркак кечки овқатгача тайёрлаб уни кугиб ўтиради. Кириб келиши билан мулойим оҳангда қарши олиб ўтиришга. нафас ростлашга чорлайди.

Лекин бир нарсани унутмаслик керак. Арслон буржида туғилганлар рашкка узоқ вақт тоқат қила олишмайди. Шундай экан. паризод ҳиссиётларга камроқ берилиши. бўлар-бўлмасга рашк ўтида қовурилавермаслиги зарур.

Ишда паризод тажрибали. анча мутаассиб. Янги ғояларни ўйлаб топишга уста. Бошида бундай раҳбар қўл остида

Қисқичбақа — Тоғ эчкиси буржлар орасидаги мослиги

Бу икки бурж вакили учун биргаликдаги ҳаёт оғир синовлардан иборат бўлиши мумкин. Башарти икковлари ҳам келишиб яшамас эканлар, бошкачарок айтганда, “аравани икки томонга тортаверсалар», ўзаро муносабатларга, албатта, путур етади. Ҳатто улар бир карорга келиб ҳам улгурмайди.

Шунинг учун аввал бир-бирлари- ни тушунишга, бир-бирларидаги янги кирраларни ўрганиб чикишга ҳаракат килганлари маъкул.

Қисқичбака буржи вакили биринчи навбатда жуфтининг хурсандчиликларига. қайғуларига шерик бўла олишга ўзини ўргатиши зарур. Шундагина бу иттифоқ вақт утган сари мустаҳкамланиб боради.

Аникки, бир кун келиб қискичбака буржи вакили тоғ эчкиси буржида туғилган жуфтининг нозик қалбини англаб етади ва бу қалбни ўзиникига нисбатан ҳам яхшироқ ҳимоя этишга утади.

Ўрта ва каттароқ ёшга бориб ушбу бурж вакилларининг ажралиб кетишлари жуда қийин кечади. Бошида бир-бирларини тушуна олмай азобланишса-да, шундай кун келадики, уларнинг никоҳидан омадли, мустаҳкамроқ никоҳ булмайди. Чунки қисқичбақа ва тоғ эчкиси буржи вакиллари бир-бирларининг камчиликларини яшириб, яхши жиҳатларини бошқаларга кўз-кўз қила билишади. Бу икки бурж вакили ўткир ақл, тафаккур ва бебахр қалб эгаларидир.

Қисқичбақа буржи вакили жуфтига муҳаббатини қайтақайта изҳор этиб, меҳр бериб чарчамайди. Ўз навбатида тоғ эчкиси буржи вакили ҳам етарлича жавоб қайтарган хрлда жуфтига жонини беришга тайёр туради. Тўғри. улар орасидаги ёшда фарқ катта. Аммо бу нарса оилавий ҳаётга, ўзларини ҳақиқатан бахтли дея ҳис этишларига сира ҳалал бермаслиги аниқ.

Бу оиланинг борди-келди қиладиган дўстлари кўп. Доимо уй меҳмонга тўла. Нимаям дердик? Қисқичбақа ҳамда тоғ эчкиси буржи вакилларидан ташкил топган оилаларнинг барчаси ҳам шундай бўлиб чиқаверади. Меҳмон, дўст деса жонларини фидо этишади.

Бу икки бурж вакилининг яқин муносабатлари динамик характерга ҳам эга. Қисқичбақа буржида тугилган- лар ўз жуфтини ҳамиша ҳаракатга ундаб яшайди. Тоғ эчкиси буржи вакили эса қисқичбақа буржи вакилининг ўзига бўлган ишончини орттиришда сезиларли ҳисса қўшади.

Бошида баъзи қийинчиликлар юзага келишига қарамай, қисқичбақа ҳамда тоғ эчкиси буржи вакилларининг ҳамкорликдаги барча ишлари муваффақиятли кечади. Уларнинг ички сезгиси кучли. Ана шунинг на- тижасида шерик танлашда ҳам ҳеч қачон адашишмайди. Биргаликда ҳар қандай қийинчиликларни енга олишади.

Қисқичбақа буржи вакили раҳбар лавозимида бўлса, ходим ҳисобланмиш тоғ эчкиси буржи вакили у берган ҳар бир кўрсатмани чин дилдан адо этади.

Мабодо раҳбарлик тоғ эчкиси буржи вакилининг зиммасида бўлса, кўл остидаги кискичбака буржи вакили баъзида иккиюзламачилик қилиб кўйишини ҳам ҳисобга олиши ва шундан келиб чиқиб унга молиявий масаладаги юмушларни ишониб топшириб қўймаслиги лозим.

Молиявий ҳамкорлик бу икки бурж вакили учун ҳам омадли кечади.

Қисқичбақа — Қовға буржлар орасидаги мослиги

Бу иттифоқда кўз кўриб қулоқ эшитмаган синовларга дуч келиш мумкин. Бошида қисқичбақа буржи вакили жуфтининг ҳисларини, муҳаббатини ҳаддан зиёд юкрри баҳолаб қўяди-ю, қовға буржи вакили бу ишонувчанликдан унумли фойдаланишга уринади. Муносабатлар кўпинча қисқичбақа буржи вакилининг зарарига хизмат қилади. Сиқилишлар. асабийлашишлар, ички азоб уига турли касалликларни олиб келади.

Бу икки бурж вакилини бир-бирига инсон руҳиятига тўғри келмайдиган ҳислар талпинтириб туради. Аммо вақти келиб буни қисқичбақа буржи вакили чуқур англаб етади ва норозилик билдира бошлайди. Жанжаллар кўтаради. Қовға буржи вакили эса иложи борича “сувдан қуруқ” чиқишга ҳаракат қилаверади.

Табиатан уларнинг феъл-атвори ҳам турлича. Қисқичбақа буржи вакили юмшоқ кўнгил эгаси. ўз ҳиссиётларига кўмилиб яшайди. Қовға эса совуқкрн, бундай кўнгил- чанликни тушунмайди. Ҳар бир ҳаракатини вазиятга қараб амалга оширишга одатланган.

Бу жуфтлик учун молиявий тўкин-сочинлик катта роль ўйнайди. Болалар эса. афсуски, никоҳнинг мустаҳкамлигини таъминлаб бера олмайди. Оилада кутилмаган хрдисалар тез-тез содир бўлиб туради. Улар узоқ йил бирга яшаганликларига қарамай, бир соат ичида ажралиб кетишлари мумкин. Бу йўлда ўтмишдаги яхши кунларни мустаҳкамланади.

Акс ҳолда оилавий ҳаёт дўзахга айланиши ҳеч гап эмас. Хўш, нега? Юкррида таъкидлаб ўтганимиздек. арсдон буржи вакиддари ён бериш маса- ласида анча кайсар. Ҳар бири оилада ўзи ҳукмрон бўлишни хоҳлайди. Айникса. бундай лаҳзаларда дунёга келган фарзандларга қийин. Улар кимнинг сўзларига қулок тутишни билмай ҳалак бўлишади.

Баъзан жанжал шу даражага етадики, жуфтлик бирбирига хат оркали буйрук бера бошлайди. Аммо буйруклар ҳавода колиб кетаверади. На хотин, на эр бўш келишни хоҳлайди.

Кошкийди. улар ракобатни бас қилиб, ўзаро тил топишишса. Бу оиладан атрофдагиларнинг барчаси ўрнак олган бўларди.

Иш масаласида ҳам уларнинг қарашлари турлича. Бақир-чақирлар. кўрсатмаларни вақтида бажармаслик… Буларнинг барчаси фақат омадсизликка сабаб бўлади.

Икковлари ҳам раҳбарликка ўч. Ҳар дақиқада ўзини кўрсат- гиси келади. Ахир, бир идорада икки раҳбар қандай фаолият юритсин? Унда асосий юмушларни ким адо этади? Гарчи бир кун келиб улар бир-бирларини тушунгандек, бири иккинчисига бўйсунгандек туюлса-да, барибир узоқ вақт сабр қилиш учун иродалари етмайди.

Арслон — Паризод буржлар орасидаги мослиги

Арслон буржи вакили Паризодга йўлиқдими, тамом. ўзининг “шоҳ»лик одатларини ташлаб, бугунги кун юмушлари билан шуғулланишга. оилани мустаҳкамлаш йўлида жон фидо этишга мажбур бўлади. Тўғри, бу кескин бурилиш унга жуда ёқиб тушади. дея олмаймиз.

Крлаверса. Паризоднинг бироз совуқкрнлигини кўравериш дард устига чипкрн бўлиши мумкин.

Ўз ўрнида Паризод унга ўзининг кимлигини кўрсата бошлайди. Ҳар бир майда-чуйда ишдан камчилик топиб. ҳадеганда кулавериб. баъзан ўта сирли шахсга айланиб жуфтининг тоқатини тоқ қилишини ҳам айтиб ўтишимиз ўринлидир.

Бу никоҳ аксар ҳолларда ҳиссиётлар, меҳр-муҳаббат эвазига қурилади. Паризод арслон буржи вакилини бўларбўлмасга рашк килади. Бундан ташқари. рўзғорла жуфтига нисбатан устамонрок эканини намойиш этади. Шу йўл билан оиласини ажралишлардан асраб крлишга интилади.

Арслон буржи вакили эркак бўлса. омади келди деяверинг. Паризод уни меҳрга кўмиб ташлайди. Ҳар куни ишга кийимлари дазмолланган. чўнтагида тоза дастрўмолча билан тотли нонуштадан баҳраманд бўлган ҳолда йўл олади.

Энг асосийси. эркак учун зарур бўлган нарса — аёл уни остонада ширин табассум билан ишга кузатиб крлади. Кечкурун эса худди шундай хрлатда кугиб олади. Ҳол-аҳвол сўрайди. соғлиғи билан кизикади.

Арслон буржида туғилган аёл ҳам бу такаллуфлардан мосуво эмас. Паризод буржи вакили бўлмиш эркак у ишдан кеч кайтган кунлари ҳам эркалашлар билан карши олади. Кечки овкатни ҳам ўзи сузиб келади.

Болаларнинг кийимлари ювилган, овкатлантирилган. ухлатиб кўйилган бўлади. Бу юмушларнинг барчасини. албатта, Паризод эрининг ҳурмати учун амалга оширади.

Аммо Паризоднинг ўта рашкчилиги оилага совукчи- лик олиб келиши эҳтимолдан холи эмас. Бўлар-бўлмасга қилинаверган рашк бир кун келиб арслон буржи вакили- нинг сабр косасини тўлдириши, орада катта жанжаллар келтириб чиқариши муқаррар. Шунинг учун паризод буржида туғилганлар ўзларининг бу зарарли одатларидан иложи борича тезроқ воз кечганлари маъқул.

Агар арслон буржи вакили Паризод билан бир умр бирга крлишни хоҳласа, энг биринчи навбатда кескин ҳаракатларини, сабабсиз койинишларини бир четга суриб. мулойимликка ўтиши шарт. Шунда бу оиладаги дўстона муҳитга ҳеч қачон путур етмайди.

Ишга келсак, Паризод бирмунча мутаассиб бўлишига қарамай, етарли тажрибага эга. Хаёлпарастлик, кутилмаган янгиликлар ўйлаб топишни ёқтирмайди. Эскичасига фаолият юритиш тарафдори. Бу арслон буржи вакили — раҳбарга сира тўғри келмайди.

Башарти Паризод арслон буржи вакилилек раҳбар қўлида ишлаб қолишни чин лиллан истаса, ўзгариши жуда зарурдир.

Молиявий масалаларда эса топкирликда. уддабуронликда Паризодга тенг келадигани бўлмайди.

Паризод — Паризод буржлар орасидаги мослиги

Бир бурж остида таваллуд топган жуфтлик учун бирбирининг талабларига кўникиш. рўзғор масаласида тил топишиш осон кечади. Гарчи бу оила ўзгалар кўзига унчадик ташланмаса-да, жуда мустаҳкам бўлади.

Улар ўз жуфти хурсанд бўлиши учун ҳар қандай қийинчиликларга. ноқулайликларга тайёр туришади. Бироқ шунга қарамасдан, улар кун бўйи бир хонада ўтира олишмайди. Бу паризодлар учун жуда зерикарли, оғир туюлади.

Қанийди, ёлғиз қолган пайтларида бир-бирларига мос гап топа олмай крлишлари сабабини баравар тушиниб етишса! Гарчи зерикарли, бир хил бўлса-да. узоқ йиллар биргаликда умргузаронлик қилган бўлишарди.

Ҳа. паризод буржи вакиллари бир-бирларини ўзгартиришга. қайта тарбиялашга, ўз йўриғига тушириб олишга уринмаганлари мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Акс хрлда ўртада албатта жанжал келиб чиқади. Ҳатто, тунги эҳтирослар. эркалаб, ялаб-юлқашлар ҳам бу жанжални тўхтата олмайди. Кўрибсизки, бир-бирини тушуна олмаган жуфтлик аравани икки томонга торта бошлайди.

Бекитиқча хиёнатлар қўл уради. Ўз бахтини қаердандир бошқа маскандан қидиради. Умуман, бу икки тажрибали ва ўта эҳтиёткор шахслар иттифоқи деса бўлади.

Агар мақсадлар, режалар бир бўлса. улар бемалол иш масаласида ҳамкорлик қилишлари мумкин. Икки ақлли, тадбиркор, тажрибали кишининг ҳамкорлиги натижасиз кечмайди. Улар бир-бирларининг камчиликларини ўз вақтида айтиб. огоҳлантиришади. Бир мақсад сари сира шошилмасдан. сабр-тоқат билан интилишади.

Тижоратда ҳам уларни факат муваффакиятлар кутади. Ҳатто. паризодларга хизмат курсатган банк ҳам узок йиллар гуллаб-яшнаши тайин.

Паризод — Тарози буржлар орасидаги мослиги

Умуман олганда бу иттифок омадли кечади. Бирбирини қаттик севган бу икки бурж вакили биргалашиб уйда тартиб ўрнатиш билан чекланиб крлмай. ёруғ дунёнинг барча ноз-неъматлари, гузалликларидан биргаликда завқ олишади.

Бундан ташқари. тарози буржи вакилининг ўткир ақли. атрофдаги ҳар бир ўзгариш билан қизиқиши паризодни ҳайратга солмасдан крлмайди.

Фақат тарози буржи вакиллари гўзал ёхуд яхши деб топган бирор табиат мўьжизасига паризод танқидий ёндашмаслиги зарур. Акс ҳолда ўртада келишмовчиликлар юзага келади. Агар паризоднинг сабр тоқати етса, ўртадаги никоҳни сақлаб қолиши мумкин.

Икковлари ҳам доимо бир-бирларига интилиб яшашади. Тарози буржи вакилига паризоднинг мулоҳаза билан иш юритиши, хотиржамлиги ёқади. Бу ҳам орадаги муносабатларни узоқ йиллар мустаҳкам ушлаб туришга ёрдам бериши мумкин. Энг асосийси, оилада улар ён беришни билишлари лозим.

Эҳтирослар бобида ҳам бу жуфтлик нолимаса бўлади. Тарози буржи вакили эҳтиросни ҳам бир гўзаллик дея қабул қилади. Аёл-паризод димоғдор эмас, тартибли. тўғри сўз. Тарози-эркак эса аксинча. қувноқ, тартиб нималигини билмайдиган, дуч келган одам билан тил топишиб кетаверадиганлар хилидан. Умрининг ҳар бир сониясини ёқимли давраларда кечиришни маъкул кўради.

У кўпинча хиёнаткорлиги, шафқатсизлиги билан паризоднинг кўнглини оғритади. Оилада фақат ўз талабла- ри адо этилишини истайди. Тарози-эркак ҳар қандай жавобгарликдан жуда усталик билан крчиб қола билади.

Паризод-эркак бирор масалада қарор чиқаришга шошилмайди. Бу масаланинг ҳар бир нуқтасини синчковлик билан текшириб, мулоҳаза қилиб кўради.

Жуфтинингенгил фикрлашини, савлола, талбиркорликла фаолият юритишини, учраган билан танишиб, тил топишиб кетаверишини хоҳламайди. Ўз жуфти — тарози буржи вакилини ҳар бир ишла. узини тутишилан тортиб. муносабат- ларда ҳам ҳайратга сола билади.

Лекин унинг рўзгордаги сўнгсиз талабдари тарозиаёлнинг нафсониятига тегиши ҳам мумкин. Шундай экан, паризод-эркакка юддузлар чегарадан чиқмасликни маслаҳат беришади.

Ишда паризод буржи вакидига тарозилан ортиқ ажойиб ҳамкор топилмаса керак. У тезкор. яратувчан ва бир ишни бошласа. ўлда-жўлда ташлаб кетмайди. Бу жиҳатлари паризоднинг диққатини тортмай қолмайди. Агар паризод бирор масалада маслаҳатчига эҳтиёж сезса. сира ўйланмасдан тарози буржи вакидига мурожаат этгани маъқул.

Паризод — Чаён буржлар орасидаги мослиги

Бу иттифоқ турли қарама-қарши ҳодисаларга бойдир. Паризод буржи вакили башарти муносабатлар бир хидлигини сақлаб крлиш ниятида бўлса, ўз вақтида келиб чиқиши кутилаётган келишмовчиликларнинг олдини олиши керак. Бир нарсани унутмасин.

Чаён тўсатдан жанжал чиқаришни жуда хуш кўради. У аввалига куйиб- пишиб муҳаббат изхрр қилади. Паризоднинг бошини айлантириб, қалбига янги-янги йўллар очади-ю, орадан ҳеч қанча вақт ўтмасдан унинг устидан кулишни бошлайди.

Ана шу жиҳати келишмовчиликдарга сабаб бўлади. Шундай экан, Паризод ҳамиша ҳушёр турсин ва Чаённинг бу тахдит қидиқларига тишини тишига қўйган хрлда чидасин. Бу хрлат қисқа вақт давом этади ва барибир угиб кетади.

Паризод-аёл ҳавас қилса арзирли уй бекаси. Оидаси. рўзғори учун ҳар қандай душманнинг адабини беришга тайёр туради. Керак бўлганда. турмуш ўрто- ғининг тилга олиб бўлмайдиган пасткашликдарини ҳам кечира билади. Чаён-эркак эса бу имкониятдан оқилона фойдаланишга уринади. Қасамлар ичади. ваъдалар беради, Паризоднинг пинжига кириб олиб билган ишини қилиб юраверади.

Крронғи кечалар чаён буржи вакили бўлмиш эркакнинг куплаб гуноҳларини беркитади. Паризод яна кечирали ва жуфтининг бағрида енгил тортади. қалби қайтадан севги оташида ёна бошлайди.

Шу билан бирга чаён буржи вакили Паризоднинг ўткир ақлини. топқир ва ҳаракатчанлигини юқори баҳолайди. Ҳайратдан ёқа ушлашгача боради. Агар улар бирга яшашса. ажойиб жуфтликка айланишлари, бир умр бахтли ҳаёт кечиришлари тайин эди.

Лекин чаён буржи вакили феъл-атворидаги баъзи жиҳатларни йўқ қилиши лозим. У кўп гапиради ва кам иш бажаради. Эҳтирос. муҳаббатда. оилада асосий нарса эмас дея ҳисоблайди.

Крлаверса. чаён буржи вакили бўлмиш эркакка бир қарашда ўзига тортиб ола биладиган аёллар кўпроқ ёқади. Шунинг учун бўлса керак, Паризоднинг бетиним меҳр кўрсатишлари, куйибёнишларига унчалик эътибор қилмайди.

Паризод-эркак ички ҳиссиётларга бой чаён буржи вакили аёлни ҳар доим ҳам тушуниб етмаслиги мумкин. Шунга қарамай, бу аёлнинг барча ҳасратларини диққат билан тинглайди. агар у ноҳақ бўлса танқид қилади. ҳақ бўлса. кўмак беришга интилади.

Ишда паризоднинг ақллилиги, чаён буржи вакилининг ҳушёрлиги уларни омадга етаклайди. Агар Паризод раҳбар лавозимида бўлса, шуни унутмаслиги лозимки. чаён буржи вакили аксар ҳолларда ўзига ёқадиган. ўзи мустақил танлаган юмушнигина сидқидилдан адо этади.

У билан баҳслашиш. жанжал кўгаришдан фойда йўқ. Акс ҳолда у ҳамма ишни ташлайди-ю, кетади.

Раҳбарлик чаён буржи вакили зиммасида бўлса. у ҳеч қачон жанжал кўтармайди. ходимни тергамайди. Паризоднинг ишчанлигини кўриб хурсанд бўлади ва керак бўлганда мукофотлайди. Лозим топса, баъзи масалаларда ён бериб, Паризодни янада фаолроқ бўлишга мажбур этади.

Паризод — Ўқотар буржлар орасидаги мослиги

Бундай иттифоқ камдан-кам хрлларда тузидади ва муаммолардан холи бўлмайди. Улар умуман олиб қараганда. ўзаро тил топиша олмай азобланишади.

Паризодга ўкртар буржи вакилининг майда-чуйда нарсаларга аралашавериши, халқ тилида айтганда, ўзини “Уй зиндони. кўча хандони” дек тутиши ёқмайди.

Агар паризод буржи вакили аёл бўлса, буларга кўз юма олади ва ўзини рўзғор юмушларига уриб ҳаммасини унутишга уринади. Аксинча, паризод буржи вакили эркак бўлганда эса бундай йўл тута олмайди.

У Ўқотарни тарбиялашга, унга ўз ҳукмини ўтказишга ҳаракат қилади. Оилада пулни ҳадеб тежайвермасликка, уйдагиларнинг саломатлигини ўйлашга ундайди. Агар бу иттифоқда эр раҳбар, аёл котиба лавозимида ишлаган бўлса. маълум муддат бузилмаслиги мумкин. Бошқа хрлатларда уларнинг биргаликдаги ҳаёти узоққа чўзилмайди.

Аввалида ўкртар буржи вакили Паризоднинг эркала- нишлари. нозланиб сўзлашларидан гўёки ақлини йўқотади. Муҳаббат ўтида крврилади. Аммо орадан икки ҳафта ўтар-ўтмас. улар бир-бирларидан камчилик қидира бошлашади.

Паризодга ўкртар буржи вакилининг ишбилармонлиги, топқирлиги, ҳар бир ишни пухта бажариши худди шунчакидек, ўзини кўрсатиш учун қилингандек туюлаверади. Паризоднинг доимо тартибга интилиши. майда-чуйдаларга эътибор билан ёндашиши ўкртар буржи вакилининг жаҳлини чиқаради.

Кўрибсизки. икки ўртала жанжал келиб чиқади. Ўқотарнинг ҳақоратлари Паризоднинг кўнглига огир ботади. Шу билан бирга ўкртар буржи вакили Паризоднинг бетиним эркаланишлари гоҳида ўзига ёқиб тушишини, бу уларни тотув ҳаёт кечиришга ундашини ҳам билади. Шунга қарамасдан барибир бўлар-бўлмасга жаҳл қилишдан, бақир-чақир- лардан ўзини тия олмайди.

Дастлаб улар жанжалдан сўнг крронги тунларда тез ярашиб олишади. Афсуски, вақт ўтиши билан крронғи тунлар ҳам тотувликни. иноқликни таъминлаб бера олмай крлади.

Ўқотар буржи вакили-эркак ҳаёти бир хилликдангина иборат бўлиб колаётганини куриб ташвишга тушади. Билади, ишда. ҳаётда омадга эришиши учун унга фақат байрамлар. хурсандчиликлар эмас, рақобатчи ҳам зарур. Бу ракрбатчи Паризод бўлиши мумкин. Қарангки, Паризод ракрбатчи бўлишни хоҳламайди. У ҳамиша турли баҳслардан, жанжалли воқеалардан ўзини олиб крчади.

Паризод-эркак эса оилада тартиб бўлишини. ҳеч кимнинг ҳеч бир ишда чегарадан чиқиб кетмаслигини истайди. Уларнинг орасида хиёнат бўлиши мумкин. Лекин узоққа чўзилмайди.

Умуман олиб қараганда, уларнинг ҳаёт тарзи буткул бошқа-бошқа. Шу сабабли Паризод ҳамда ўқотар буржи вакили дўстона ёхуд иш юзасидан муносабат юритганлари маъқулроқ.

Иш масаласида Паризод ва ўкртар буржи орасида буткул бошқа манзара кўзга ташланади. Икковлари ҳам ишчан. меҳнатсевар, ақлли. Келишмовчиликлар фақат лавозим талашиш оқибатида юзага келиши мумкин.

Аслида раҳбарлик барибир Паризод зиммасига юклангани мақсадга мувофиқ. Чунки у кек сақламайди. ходимларга беҳуда газабини сочмайди ва ўкртар буржи вакилининг ишга чин кўнгилдан ёндашишиии юкрри баҳолай олади.

Ўкртар буржи вакили раҳбар бўлса, у Паризоддан фақат корхона фойдаси учун фойдаланишга ҳаракат қилади. Шунда ҳам барибир яхши иш кўрсатган ходимни мукофотлашни, мақташни канда қилмайди.

Паризод — Тоғ эчкиси буржлар орасидаги мослиги

Уларнинг иккаласи ҳам тадбиркор, ўта ҳисоб-китобли ва ҳушёрдирлар. Паризодни тоғ эчкиси буржи вакили- нинг мақсад сари сира ўйланмасдан. иккиланмасдан олға бориши руҳлантирса, тоғ эчкиси буржи вакили Паризод- нинг файласуфларча фикрлашидан завқ олади.

Оилавий ҳаётда Тоғ эчкиси Паризод учун муҳаббат ва ижод рамзи ҳисобланса, Паризод Тоғ эчкиси учун маънавий ривожланиш рамзидир. Бундан ташқари. муҳаббат бобида бу икки бурж вакиди бир-бирдарини тўддириб, бунинг натижасида ажойиб жуфтдик юзага кедади.

Паризод Тоғ эчкисининг муҳаббат изҳордарини жон қудоғи бидан тингдайди. Бундан, адбатта Тоғ эчкисининг кўнгди кўтаридиб, Паризодга нисбатан янада меҳри ортади.

Ударни биргадикдаги ҳаётнинг барча жабҳадари қониқтиради. Икковдари ҳам дунёга очиқ кўз бидан боқиб, бир мақсад йўдида баравар ҳаракат қидишади. Шу жумдадан. ижодда ҳам удар ажойиб шерикдар ҳисобданади.

Паризод ҳам. тоғ эчкиси буржи вакиди ҳам ўта эҳтиросди. Ўртада хиёнат деярди кўзга ташданмайди. То умрдарининг охирига қадар бир-бирдарини севиб, бирбирдари бидан фахрданиб яшашади.

Паризод тоғ эчкиси буржи вакидига Ердаги барча қувонч-у шоддикдарни ҳадя этса. тоғ эчкиси буржи вакиди Паризодга қанот бахш этиб, ҳаётини гўёки тотди бир тушга айдантиради.

Иш масадасида ҳам бу иттифоқ омадга эришади. Аксар ҳоддарда тоғ эчкиси буржи вакидининг ўткир ақди ва Паризоднинг итоаткор ходимдиги кўз кўриб қудоқ эшитмаган муваффақиятдарга сабаб бўдади. Паризод раҳбар давозимида бўдса ҳам ўзининг иш кўзини бидиши. ходимга вазиятга қараб муносабатда бўдиши бидан тоғ эчкиси буржи вакидининг эътиборини қозонади.

Ҳатто бировдарнинг камчидиги туфайди ичдан озор чекадиган тоғ эчкиси — раҳбар ҳам паризодга бошқача муносабатда бўдади.

Модиявий шерикчидик катта даромаддарнинг манбаи.

Паризод — Қовға буржлар орасидаги мослиги

Бу иттифоқ ҳар доим ҳам омадди кечавермайди. Негаки, крвға буржи вакиди ўта масъудиятсиз. Бу нарса бир кун кедиб Паризоднинг сабр косасини тўддириши ва Паризод крвға буржи вакидидан оидадаги ўз мажбуриятдари- ни сидқидиддан адо этишни тадаб қидади. (Бу маош бидан боғдиқ)

Тўғри. улар дастлабки даврларда бирмунча дустона муносабатда ҳам бўлишади. /1екин барибир ковға буржи вакилининг ўзини болаларча тутиши Паризодга ёқиб тушмайди. Энди у ўз жуфтини кайта тарбиялаш йўлига ўтади.

Тез-тез бир-бирларини тушунмаслик ҳолатлари юзага келади. Улар гаплашиб ўтириб ҳам негадир жанжаллашиб крлаверишади. Жанжалнинг сабабларини ўзлари ҳам билишмайди.

Кўпчилик ковға буржи вакил- лари эса Паризоднинг ҳаётда фаоллигини, акл билан иш тутишини юкрри баҳолашади. Бу албатта Паризод- га ёкади. Жуфтига бўлган муҳаббати ўн чандон ортади. Афсуски, вакт ўтиши билан улар тушуниб етишади.

Биргаликда яшаб нафакат бир-бирларини. балки ўзларини ҳам алдаб кўйганликларини англай бошлашади. Нима ҳам дердик? Аввал бошида Паризод оилада эркинрок ҳаёт кечиришдан умид қилганди. Крвға буржи вакили эса эндигина орзусидаги инсонга етишдим деб хаёл қилганди.

Агар крвға буржи вакили аёл бўлса, у ҳар кандай йўл билан мустақил бўлишга, шу билан бирга паризод эркакнинг ишончига киришга интилади. Аммо паризодэркак ўз сирларини осонликча очмайди. Аёлнинг чегарадан ўтишига йўл бермайди. Қарабсизки. бир пайтлар бахт ваъда этган никоҳ ўз-ўзидан бузилиб кетади.

Бунинг натижасида айниқса қовға буржи вакили фожиага юз тутади. Асаб касалликларига дучор бўлади.

Бу жуфтликни кўпроқ иш ва очиқ-ойдинлик узоқ вақт боғлаб туриши мумкин. Башарти паризод буржи вакили қовға буржи вакили билан бир умр бирга бўлишни хоҳласа, унда қовға буржи вакилининг оиладаги ўрнини белгилаб берсин ва унга нисбатан дўстона муносабатда бўлсин.

Қовға буржи вакили рўзғорга оид янги-янги ғоялар. режаларни ўйлаб топа олади. Паризод ана шу қобилиятини ўз вақтида баҳолаб. жуфтини руҳлантира билиши зарур.

Қовға буржи вакили мабодо ижод билан шуғулланса. бу ишини йиғиштириб қўйгани маъқул.

Крвға буржи вакили аёл. паризод эркак бўлса. бу никоҳ шубҳасиз омадли кечади. Иш масаласида паризод ковға буржи вакили билан тез тил топиша олади. Лекин крвға буржи вакили уз ишининг устаси бўлиши шарт. Ана шунда ходим бўлмиш Паризод ўз раҳбарини каттикрок ҳурматлаб. барча кўрсатмаларини чин юракдан бажаради. Акс хрлда Паризод бир кун келиб ишдан бўшаб кетиши ҳеч гап эмас.

Паризод-раҳбар шуни яхши билиши керакки. крвға буржи каби ходимлар ишда факат ҳалоллик тарафдоридир.

Паризод — Балиқ буржлар орасидаги мослиги

Балик буржи вакили Паризод учун жуда мос жуфт дейиш мумкин. У ҳар кадамда Паризодга илхрм бахш этиб, яшашга. янги-янги каҳрамонликлар сари ундаб туради.

Бирок бу икки бурж вакиллари тез орада бирбирларини тушуниб олишлари мушкул. Паризод оиласига. фарзандларига содик бўлиб. ҳамиша шу йўлда елиб югурса-да. балик буржи вакили ҳадеганда ҳаракатга кела крлмайди. Доимо ўзини четга тортишга, қандайдир тушунарсиз юмушлар билан банд бўлишга уринади.

Паризод эса буларнинг барчасига чидайди. Шунга яраша балик буржи вакилини танқид остига олишдан. таъна тошлари отишлан ҳам ўзини тия олмайди. Айниқса, пул масаласида улар ўртасида келишмовчиликлар пайдо бўлиши муқаррар.

Паризод пулни бўлар-бўлмасга ишлатишни балиқ буржи вакилига таъқиқлаши. турли баҳсларга сабаб бўлади. Икковларидаги кучли эҳтирос оилага бахт келтириши мумкин.

Балиқ буржи вакили ҳам. Паризод ҳам ораларида афсонавий муҳаббат дунёсини ярата олишади. Иккала бурж вакили ҳам ақлли. маълумотли, ҳаётий тажрибаси етарли. Жуфтининг жонига тегмаслик учун нима қилишни яхши билишади.

Тўғри. Паризоднинг доимий равишда меҳнат қилишга ундайвериши балиқ буржи вакилига ёқиб тушмайди. У тинимсиз чарчоқлар билан яшашни хоҳламайди. Ана шунда балиқ буржи вакили кутилмаганда портлаб, Паризол- нинг кўнглига озор етказиб қўйиши эҳтимолдан холи эмас.

Агар бу икки бурж вакиллари бир-бирларининг қалбига ўз вақтида йўл топа олишса, бир-бирларини хурматлашга ўрганишса, никох ўта мустахкам бўлади. Бу итгифоқни ҳеч қандай куч буза олмайди.

Бунинг учун улар бир-бирларининг ҳаётдаги, жамиятдаги ютуқларидан фахрлана билишлари, керакли бахрни беришлари ва кўнгил учун бўлса-да. мақтовлар ёғдиришлари зарур.

Ишда агар раҳбар лавозимида балиқ буржи вакили бўлса. Паризод у билан сира иккиланмасдан ҳамкорлик қилавериши мумкин.

Балиқ буржи вакили ходим бўлган тақдирда биринчи навбатда паризод-раҳбарнинг ҳурматини жойига қўйиб. буйруқларига сўзсиз бўйсуниши лозим. Ана шунда эъти- борга тушади ва ҳеч қачон омадсизликка юз тутмайди.

Балиқ ҳамда паризод буржи ўртасида тузилган молиявий шартномалар ҳеч қачон муваффақият келтирмайди.

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика