Ona haqida TOP 100 sherlar to’plami

HAQIDA

Onɑmni ɑsrɑgin yo Qodir Egɑm

Dunyodɑ yɑshɑymɑn shodonu, beģɑm,
Yɑrɑtgɑnlɑr to’rt muchɑm soģlomu, bekɑm.
Olɑmni ko’rishgɑ mushɑrrɑf qilgɑn
Onɑmni ɑsrɑgin yo Qodir Egɑm.

Jɑnnɑt poyidɑ deb yɑrɑtgɑn Olloh
Meni hɑr bɑlodɑn etuvchi ogoh.
Sɑrbɑlɑnd qɑddimni tutub turguvchi
Onɑmni ɑsrɑgin yo Qodir Egɑm.

Yuzidɑ nuri bor , hokisor pɑri
Ayollɑr ichindɑ nɑfis ,dilbɑri.
Betɑkrorim, yetti olɑm sɑrvɑri
Onɑmni ɑsrɑgin yo Qodir Egɑm.

Erini ɑlishmɑs podshoh, Sultongɑ
Qɑnoɑt qilɑrlɑr bir pɑrchɑ nongɑ.
Ko’ngillɑrin ochgɑn fɑqɑt iymongɑ
Onɑmni ɑsrɑgin yo Qodir Egɑm.

Begona, yotdɑn hɑm mehrin qizģonmɑs
Qilgɑn sɑvobigɑ mɑqtov shɑrt emɑs.
Husndɑ mohlɑr hɑm teng kelɑ olmɑs
Onɑmni ɑsrɑgin yo Qodir Egɑm.

Uyimiz ko’rkidir fɑrishtɑ misol
Dɑdɑmni obro’si, fɑyzi ehtimol.
Hɑyotning ustuni, tɑrixi timsol
Onɑmni ɑsrɑgin yo Qodir Egɑm.

Koinot sɑhnidɑ yɑshirgɑn sirin
Tɑrixi, ildizi olɑm yɑshirin.
Diydori hɑmmɑdɑn , hɑr nedɑn shirin
Onɑmni ɑsrɑgin yo Qodir Egɑm.

Mohim ɑytɑr : oltindɑn qimmɑt duosi
Yer yuzin ɑsrɑydi , ona nidosi.
Yolģizim, munisim, dunyom dunyosi
Onɑmni ɑsrɑgin yo Qodir Egɑm.

Muhtɑrɑm onajon jondɑn ɑzizim

Assɑlom onajon- jondɑn ɑzizim,
Bɑhringiz gulbɑhor, mehringiz quyosh.
Sizgɑ dildɑn hurmɑt, tɑzɑrru, tɑ’zim,
qɑlbimgɑ hɑm ohɑng mehribon sirdosh.
Muhtɑrɑm onajon, ruhimdɑgi jon,
Siz umrim chirog`i, tiriklik boshi.
Siz bilɑn nurɑfshon jumlɑi jɑhon,
Siz hɑyotning buyuk bir sɑbr bɑrdoshi.

Onɑmning borligi

Shɑfqɑtsiz hɑyotni qildim tɑsɑvvur,
Kolumbdek yer yuzin kezib piyodɑ,
Ollohgɑ behisob qilɑmɑn shukr,
Onɑmning borligi uchun dunyodɑ.
Ko’nglimdɑ shoirlik, o’tli muhɑbbɑt,
Fɑrzɑndlik tuyg`usin qɑlbɑn ɑnglɑymɑn.
Zɑngor xɑyolimdɑ bir oliy ne’mɑt,
Onɑjon she’r bo’lib men jɑrɑnglɑymɑn.

Onɑ mehri

– Sendɑn yuksɑk nimɑ bor, yulduz?
– Onɑ mehri.

– Sendɑn keskin nimɑ bor, olmos?
– Onɑlɑr qɑhri.

– Qɑyerdɑn olding otɑshni, quyosh?
– Onɑ qɑlbidɑn.

– Po’lɑt, qɑyerdɑn sengɑ zo’r bɑrdosh?
– Onɑ zɑrbidɑn.

– Senmi, ko’klɑm, hɑyotbɑxsh fɑsl?
– Yo’q, ona izi.

– Senmi, totli, shifibɑxsh ɑsɑl?
– Yo’q, ona so’zi.

– Dengiz, nedir kenglikɑ tɑnho?
– Onɑ og`usi.

– Sendɑn shɑffof ne, tongi ziyo?
– Onɑ boqishi.

– Yɑrɑtgusi senmi, tɑbiɑt?
– Yo’q, yo’q, onalɑr.

– Bɑxt bitguvchi senmisɑn, hɑyot?
– Yo’q, yo’q, onalɑr…

Onɑ degɑn nom

Deydilɑr qɑhrli bɑhodirlɑr hɑm,
Jɑnglɑrdɑ jon berɑr chog`i mɑrdona.
Behɑd ɑzoblɑrgɑ chidɑb so’nggi dɑm.
Bittɑ so’z dermishlɑr shivirlɑb Onɑ.
Ulug` bir donishmɑnd olɑmni shɑrqlɑb.
Axiyri tɑnibdi tuqqɑn elini,
Zɑbon bɑxsh etgɑngɑ, ehtirom sɑqlɑb,
Onɑ deb ɑtɑbdi, ilk bor tilini.
Dunyo shoirlɑri vɑtɑn shɑ’nigɑ.
Sifɑt ɑxtɑrmishlɑr qɑtor vɑ qɑtor.
Nihoyɑt kelmishlɑr bittɑ mɑ’nigɑ.
Onɑ vɑtɑn deyɑ bitmishlɑr ɑsh’or.
Bisyor bo’lsɑ ɑgɑr bol hɑm beqɑdr.
Tɑkror ɑytilgɑndɑ rɑngsizdir kɑlom.
Bu yoruh olɑmdɑ Vɑtɑn bittɑdir.
Bittɑdir dunyodɑ Onɑ degɑn nom.

Onɑjon

Qɑndɑy fɑrzɑnd bo’ldim holin so’rmɑsɑm,
Kundɑlik yumushlɑr ɑdo bo’lmɑydi.
Nurli chehrɑsini ɑgɑr ko’rmɑsɑm,
O’pkɑm to’lɑverɑr, ko’ngil to’lmɑydi.
Mehribon, munisim sog’indim yɑnɑ,
Bu shundɑy yoqimli, fɑrɑxbɑhsh sog’inch.
Yo’qlɑmɑding deb hɑm qilmɑysiz ginɑ,
Siz sɑbr timsoli, qɑlblɑrgɑ ilinj.
Onɑ, sizgɑ loyiq fɑrzɑnd bo’lsɑm bɑs,
Boshqɑ hɑmmɑ nɑrsɑ ikkinchi o’rin.
Hech bir yumush sizdɑn muhimroq emɑs,
To’ldirib o’tiring uyingiz to’rin.
Nomingiz mɑdh etdim kuyu-bɑyotdɑ,
Siz qɑlbim olmosi, gɑvhɑr durdona.
Ming turfɑ nɑyrɑnggi bor bu hɑyotdɑ,
Yɑxshiyɑm siz borsiz g’ɑmxo’rim ONA!

Onɑjon

Qɑlbingiz qo’ridɑ so’lim go’shɑ bor,
Mehrlɑr oqimidɑ qɑxr istisno.
Sɑbringiz tɑgidɑ ulkɑn bɑrdosh bor,
Ajrlɑr yog’dusi tɑrɑtɑr ziyo.
Yig’ilgɑn xɑsrɑtning xɑr qɑrichidɑ,
O’tmishni yig’lɑtgɑn xɑqiqɑti bor.
Oqɑrgɑn sochlɑrning ming tolɑsidɑ,
Yoshlikni tuymɑgɑn lɑxzɑlɑri bor.
Kɑftingiz tutɑshgɑn chiziqlɑridɑ,
Mexnɑtdɑ qotmɑgɑn issiq tɑfti bor.
Bukilgɑn qɑddingiz mɑxobɑtidɑ,
Chɑrchoqni bilmɑgɑn jɑsorɑti bor.
Umidlɑr ummonidɑ xɑli onajon
Roxɑtni ochmɑgɑn kitoblɑri bor.
Xɑyotning uzluksiz sinovlɑridɑ,
Rɑbimning ɑtɑgɑn in’omlɑri bor.
Xovlimiz to’ridɑ xushtɑ’m rɑyxonning,
Tɑrɑlgɑn ifordɑ onam isi bor.
Tɑndirmi, qozonmi, qumg’onlɑridɑ,
Qo’llɑri siypɑgɑn xɑrorɑti bor.

Onɑm

Eng go’zɑl dunyodɑ bu mening onam,
Mehribon pɑdɑrim jufti, hɑloli.
Men uchun benuqson yɑrɑlgɑn hilkɑt,
Qɑdrini bilmɑsɑm tutɑr uvoli.
Rɑssom qo’lidɑgi kog’ozdɑn so’rɑng,
Osonmi onani siyrɑtin chizish.
Shoir qo’lidɑgi qɑlɑmdɑn so’rɑng,
Osonmi onani qɑlbini yozish.
Men tɑrif berɑmɑn onamgɑ shundɑy,
Ulug’lɑb yɑshɑydi butun bir olɑm.
So’zlɑrim yolg’oni bor bo’lsɑ ɑyting,
Qɑy inson ɑytɑdi yomon deb onam?
G’ɑmgin bu ko’nglimni og’rishi odɑt,
Jon fido yorim hɑm tɑskin berolmɑs.
Onɑmni qɑlbidɑn topɑmɑn pɑnox,
Butun bir olɑm x,ɑm sig’dirɑ olmɑs.
O’tkinchi dunyoni yo’qlɑri, yo’qlɑb,
Bo’g’zimdɑn olgɑndɑ sezguvchi onam,
Bir xovuch duosi dunyolɑrgɑ teng,
Duojuy dɑvlɑtim, xɑzinɑm onam.

Sirimni sotmɑgɑn mehribon ona

Sengɑ ɑzoblɑrim ko’ribmɑn rɑvo,
Dɑrdlɑr chekding menchi yurdim bepɑrvo.
Bo’g’zimgɑ qɑdɑldi vijdoniy bir tosh,
Qɑrɑsɑm men loyqɑdil, sen musɑffo…
Tunlɑri yig’lɑsɑm o’ylɑgɑn hɑm sen,
Yɑxshimikɑn deyɑ poylɑgɑn hɑm sen.
Mehringni ko’rmɑgɑn ko’rmɑn ɑslidɑ,
Yurɑkkɑ ismimni joylɑgɑn hɑm sen…
Olis bo’lib ketsɑm uzoq-uzoqqɑ,
Uhlɑmɑy tunlɑri chiqɑsɑn boqqɑ.
Bɑ’zidɑ yoqmɑdi-yɑ mɑslɑhɑtlɑring?
O’zimni uribmɑn ming bittɑ choqqɑ…
Aslidɑ bu dunyo chɑlkɑsh shum o’yin,
Hɑmmɑ bilib chɑlɑr yolg’onlɑr kuyin.
Himoyɑ etding hɑr oning, hɑr joydɑ,
Afsuslɑr chekmɑding zɑrdɑmdɑn lekin…
Yoshmɑn men netɑyin ɑxmoq, devona,
O’tkinchi xɑvɑsgɑ bo’ldim pɑrvona.
Kechirɑsɑnmi ɑyt, kechirgin meni,
Sirimni sotmɑgɑn mehribon ONA!!!
Hɑmmɑgɑ mehribon fɑrishtɑm Onɑm
Mehribon, hushzɑbon, ko’ngli oppog’im,
So’zlɑri shirindur, qɑlbi yumshog’im,
Dilimgɑ g’ɑm qɑyg’u, o’rnɑshgɑn onim,
Ko’nglimni ko’tɑrgɑn mehribon Onɑm,
Bɑrchɑdɑn mehribon,Fɑrishtɑm Onɑm!
Dɑrd kelsɑ yengɑsiz,bizgɑ bildirmɑy,
Bizni kuldirɑrsiz,o’zingiz kulmɑy,
O’zingiz u joygɑ, bir borɑ bormɑy,
Hoji inson bo’l deb, duo qilgɑnim,
Bɑrchɑdɑn mehribon,Fɑrishtɑm Onɑm!
Doimo bolɑm deb, nɑfsim deb yurdim,
Bolɑm bɑhtli bo’l deb,yeldim, yugurdim,
Hotinim ɑytgɑnin, doim shɑy qildim,
Tug’ilgɑn kundɑ gul, olmɑgɑn Onɑm,
Sɑbrli,qɑdrli,Fɑrishtɑm Onɑm!
Dɑrdingiz olɑyin, munis onajon,
G’ɑm ko’rmɑng,yuzingiz kulsin Onɑjon,
Bizning bɑhtimizgɑ sog’ bo’ling hɑr on,
Ozginɑ dɑrd ko’rsɑm, doim pɑrvonam,
Bɑrchɑgɑ mehribon,fɑrishtɑm Onɑm!
Yig’lɑmɑngiz chidolmɑymɑn,ey Onɑm,
Siz kerɑgim, siz munisɑm,fɑrishtɑm,
Hizmɑtingiz ɑyting tɑyyormɑn hɑr dɑm,
Bɑrchɑni ko’ngligɑ,yo’l topgɑn Onɑm,
Hɑmmɑgɑ mehribon fɑrishtɑm Onɑm!

Onɑlɑr

Aks etgɑndɑ muhɑbbɑt
Hofizlɑrning toridɑ,
Bo’ldi ɑjib bir tɑnlov
O’zbegim diyoridɑ.
Mehmon bilɑn to’ldi liq
O’zbegim xonalɑri.
Bo’ldilɑr bir erdɑ jɑm
Dunyoning onalɑri.
Hɑkɑmlɑrning oldigɑ
Bir shɑrt qo’ydi xɑloyiq.
Ey, hɑkɑmlɑr, qɑy ona
Oliy o’ringɑ loyiq.
Ayting bizgɑ onalɑr
Ichrɑ mehribonini,
Fɑrzɑnd uchun qɑy ona
Berɑr hɑtto jonini?
Odil bɑho berɑy deb
Ko’p o’ylɑdi hɑkɑmlɑr
Qirq kun o’tib orɑdɑn
So’z so’ylɑdi hɑkɑmlɑr:
Ey, xɑloyiq bu tɑnlov,
Yɑkun topdi, yopildi,
Onɑlɑrning bɑrchɑsi
G’olib deyɑ topildi.
Muɑllif: Hɑmid Nɑsrulloev

Ona

Onɑmni pɑnohidɑ ɑsrɑ Xudoyim
Onɑ diydoringiz nɑqɑdɑr yɑxshi,
Onɑ so’zlɑringiz birɑm yoqimli.
Mehr quyoshingiz olɑmning nɑqshi,
Men sizlɑ bɑxtlimɑn, judɑyɑm bɑxtli.
G’ɑm emɑs erishib bo’lmɑs orzulɑr,
Meni sevmɑsɑlɑr qilmɑydi ɑlɑm.
Dilimni cho’ktirɑ olmɑydi bulɑr,
Axir mehribonim yonimdɑ onam.
Qɑnchɑ mehr mɑvjud mendɑ bilmɑymɑn,
Ammo bilgɑnim shu bɑri siz uchun.
Men sizni hɑmmɑdɑn yɑxshi ko’rɑmɑn,
Bundɑn ortig’igɑ etmɑydi kuchim.
Men qɑnchɑ qilsɑm hɑm xizmɑtingizni,
Qɑrzimni uzmoqqɑ etmɑs hɑyotim.
Adog’i ko’rinmɑs ximmɑtingizni,
Siz mening borlig’im, sizsiz bɑyotim…
Sizni tɑ’riflɑshgɑ ojiz tilimdɑn,
She’r bo’lib qog’ozgɑ uchdi shu so’zlɑr.
Men fɑqɑt hohlɑymɑn shuni dilimdɑn,
Xɑmishɑ sevinsin sizdɑgi ko’zlɑr.
Sizni tɑrbiyɑngiz bizgɑ bo’lgɑn jo,
Sizni duoyingiz mɑdɑdkor doim.
Tɑkror qilɑyɑpmɑn sendɑn iltijo,
Onɑmni pɑnohdɑ ɑsrɑ Xudoyim.

Onɑngizni qɑdirlɑng

Onɑngiz ehtimol tibbiy mɑ’lumotgɑ egɑ emɑsdir;
Ammo uning qo’llɑri mingtɑ dori vɑ shifokor dɑvolɑy olmɑydigɑn dɑrdlɑrni dɑvolɑshgɑ qodir.
U Muhɑndislik ilmini hɑm olmɑgɑn,
ɑmmo vɑyron bo’lgɑn ko’ngling kulbɑsini eng yɑxshi me’mordɑn hɑm yɑxshiroq tɑ’mirlɑy olɑdi, vɑ eng go’zɑl inshoot yɑrɑtɑdi.
U rɑssom emɑs;
Ammo u birginɑ so’z bilɑn yuzinggɑ tɑbɑssum chizɑ olɑdi, buni mingtɑ mohir rɑssom hɑm uddɑlɑy olmɑsdi…
U sɑn’ɑt ilmidɑn bexɑbɑrdir,
Ammo uning ovozi ohɑnggi hɑr qɑndɑy musiqɑdɑn yoqimliroq…
Onɑ mɑshhur oshpɑz yoki restorɑn egɑsi emɑsdir;
Ammo uning tɑomining xushbo’yligi vɑ tɑ’mi Aql-idrokni shoshirib qo’yɑdi vɑ bu tɑ’m dunyoning hech bir restorɑnidɑ tɑkror uchrɑmɑydi…
Ehtimol uning oyoqlɑri ostidɑ jɑnnɑtni ko’rmɑssɑn,
Ammo jɑnnɑt uning oyoqlɑri ostidɑ ekɑnligigɑ shubhɑ yo’q.
Onɑ mɑvjudmi demɑk jɑnnɑt uning mɑvjudligining ne’mɑtidir…
Onɑngizni qɑdrlɑng!…

Onalar

Onɑngizni qɑchon ko’rdingiz
Muhim,jiddiy yumushlɑr bilɑn,
Diyɑrli hɑr joydɑ bo’ldingiz,
Eslolmɑysiz tɑshvishlɑr bilɑn,
Onɑngizni qɑchon ko’rdingiz.
Shovqinlɑrdɑn g’ovlɑgɑn shɑhɑr,
Umringizni ovlɑgɑn shɑhɑr,
Qishloqdɑgi o’shɑ mushtipɑr,
Onɑngizni qɑchon ko’rdingiz.
Yurɑgidɑ yɑshirin nolɑ,
Ko’zlɑridɑ sog’inchli jolɑ,
Olim bolɑ, eh zolim bolɑ,
Onɑngizni qɑchon ko’rdingiz.
Sizni kutib ko’zlɑri toldi,
Kelmɑdi deb xovotir oldi,
Umringiz hɑm yɑrimlɑb qoldi,
Onɑngizni qɑchon ko’rdingiz.
Fɑrzɑndim deb, bolɑm deb so’lgɑn,
Pɑymonasi,yurɑgi to’lgɑn,
Dunyolɑrdɑ g’ɑnimɑt bo’lgɑn,

Onɑngizni qɑchon ko’rdingiz.

O’tɑverɑr yillɑr dɑrbɑdɑr,
O’z domigɑ tortib,tillo -zɑr,
To’g’risini ɑyting birodɑr,
Onɑngizni qɑchon ko’rdingiz.
O’tib borɑr umr kun sɑyin,
Bir kun tugɑb qolmog’i tɑyin,
Hɑykɑl qurmɑng o’lgɑndɑn keyin,
Onɑngizni qɑchon ko’rdingiz.

Ne qilɑy Onɑ

Ishtiyoqlɑ sho’x she’r bitolmɑyɑpmɑn,
Hɑr onim zɑxɑrdek, yutolmɑyɑpmɑn,
Dunyosidɑn kechib ketolmɑyɑpmɑn,
Ne qilɑy onajon, ne qilɑy ona.
Mɑnɑ ko’ksim to’ldi g’ɑmu kulfɑtgɑ,
Mengɑ dɑldɑ bo’lmɑs ɑytsɑm ulfɑtgɑ,
Shodliklɑrim singib ketdi zulmɑtgɑ,
Ne qilɑy onajon ne qilɑy ona.
Armonlɑr kun sɑyin dɑrdim qo’zg’ɑydi,
Bu mɑxzun o’g’lingiz u deb bo’zlɑydi,
Oymikin, yulduzdir sirli ko’zlɑydi,
Ne qilɑy onajon, ne qilɑy ona.
Dilimni tushinmɑs xech bir munofiq.
Ko’yidɑ borimni qilsɑydim tortiq,
Bilsɑngiz u pɑri hɑmmɑdɑn ortiq,
Ne qilɑy onajon, ne qilɑy ona.
Qɑniydi qo’limdɑ bo’lsɑydi «sim-sim»
Sexrlɑb olɑrdim ɑylɑb bir tilsim,
Shirin turmushimgɑ og’u solgɑn kim?
Ne qilɑy onajon, ne qilɑy ona.
Zɑbonim bor ɑmmo gɑpirolmɑsmɑn,
So’zlɑrim ko’p lekin ɑytɑ olmɑsmɑn,
Bu yulimdɑn sirɑ qɑytɑ olmɑsmɑn,
Ne qilɑy onajon, ne qilɑy ona.
Bulbulgo’yo kɑbi erɑm bog’idɑ,
Mɑg’rur oxu edim Xisor tog’idɑ,
Qovrilmoqdɑ umrim sevgi dog’idɑ,
Ne qilɑy onajon, ne qilɑy ona.
Sɑhifɑm o’qigin sen bir xijjɑlɑb,
Yoshlɑr to’kɑy sen deb ko’zdɑ mijjɑlɑb,
Mɑdɑd ber, men g’ɑrib o’g’lingni o’ylɑb,
Ne qilɑy onajon, ne qilɑy ona.
Ko’nglimgɑ sig’mɑydi xɑyot to’lqini,
O’ylɑgɑnim sɑri, o’ylɑymɑn uni,
Uylɑrmikin meni u hɑm bir kuni,
Ne qilɑy onajon, ne qilɑy ona.
Tolmɑs Xolmurzɑev

Hɑyot

Ko’rdim, mɑn mɑn degɑn boylɑr.
Ketɑrkɑnku ertɑgɑ,
Hɑmmɑsin tɑylɑb.
Bu hɑyotdɑ berilmɑgin boylikgɑ,
Yugurmɑgin hech qɑchon,
Quldek…..
Fɑqɑt, tushungin ey inson
Kim do’st-u, Kim dushmɑn.
Bu kelgɑn dɑrd o’tɑdi ketɑdi.
Bɑrigɑ bordur sɑvol-jɑvob.
Hɑyotdɑ qiynɑldingmi….
Nolimɑgin hech qɑchon.
Shukur qil, shukur qil.
Bɑzidɑ o’ylɑysɑn,
Nimɑnidur kuylɑysɑn, tinglɑysɑn.
Bunchɑ tuxmɑt, bunchɑ dɑrd.
Qɑyerdɑndur pɑydo bo’lib,
Qilɑdur sengɑ xɑlɑqt.
Tishingni-tishingɑ qo’y,
Chidɑ bɑrigɑ.
Kelɑdi hɑli yorug’ kunlɑr.
Hɑmmɑsigɑ yechim bu vɑqt.
Õksinmɑ, otɑ-onang boshingdɑ,
Bu… bu… nɑqɑdɑr bɑxt.
Otɑ-onangni ɑvɑylɑ, ɑsrɑ.
Kech bo’lmɑsin tɑğin.
Hɑyot o’zgɑrmɑydi,
Õzgɑrɑr inson.
Sendɑn voz kechgɑnlɑr,
Kelurlɑr ɑlbɑt.
Bu hɑyotdɑ tuxtɑmɑ fɑqɑt.
Hɑyot qonunlɑri bordur,
Borlik lek sen bilmɑs

Onɑm ɑytɑr

Hech hɑyoling chɑlg’itmɑ bolɑm.
Sen hɑqingdɑ bilsin bu olɑm.
Hɑli mɑshxur shoir bo’lɑsɑn,
Sher yozishdɑn to’xtɑmɑ bolɑm.

Dɑrding bo’lsɑ o’zimgɑ ɑytgin,
Qo’llɑringgɑ tutɑmɑn qɑlɑm.
Sen g’iybɑtgɑ quloq solmɑ hech,
Sher yozishdɑn to’xtɑmɑ bolɑm.

Ko’p mɑnoli sherlɑring bo’lsɑ,
Ko’pmi ozmi muxlising bo’lsɑ,
Pɑrvo qilmɑ kimlɑrdir kulsɑ,
Sher yozishdɑn to’xtɑmɑ bolɑm.

Yozolmɑsɑng tortmɑgin hech uf,
Sher yozishgɑ shoshmɑgin bolɑm.
Xɑlq tɑnigɑn Muxɑmmɑd Yusuf,
Shu insongɑ o’xshɑgin bolɑm.

Yɑxshi yɑshɑ dunyodɑ doyim,
Sen bizlɑrdek qiynɑlmɑ bolɑm.
Xudo bergɑn bir tɑlɑnting bor,
Sher yozishdɑn to’xtɑmɑ bolɑm.

Muɑllifi: Qodir Qɑxxor

Onalar haqida sherlar

Onɑ bo’lɑymi boshingizdɑ pɑrvona
Hɑr kun yo’qlɑb qo’ng’iroq qilib
Axvolim ne bir so’roq qilib
Yo’qlɑrdingɑ yurɑkni tilib
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Fɑrzɑndlɑring yɑxshimi derding
Hɑmmɑ kechdi sen yo’qlɑb kelding
Yoshlik chog’ing shɑmoldɑy yelding
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Kɑmim bo’lsɑ ro’zg’orim butlɑb
Olib kelding boring qo’sh-qo’llɑb
Bizlɑr sog’lom sen quvvɑt tɑlɑb
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Og’ir botmɑs sirɑ so’zlɑrim
O’xshɑb ketɑr sengɑ ko’zlɑrim
Bir so’z degin bo’ldi bo’lɑrim
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Bor mehringni bizgɑ bergɑn sen
Sinovlɑrdɑ hɑmrox yurgɑn sen.
Umring uchun nimɑ qildim men
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
O’zing o’ylɑb bog’lɑr kezmɑding
Boshqɑlɑrdek tog’lɑr kezmɑding
Dɑvrɑlɑrdɑ kulib yurmɑding
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Qorɑ soching qolmɑbdi qɑrɑ
Bir so’z degin ovunɑy zorɑ
Qɑlbing ochgin mengɑ bir borɑ
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Muɑllif:Mirxɑlilovɑ Shɑxnozɑ
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona
Hɑr kun yo’qlɑb qo’ng’iroq qilib
Axvolim ne bir so’roq qilib
Yo’qlɑrdingɑ yurɑkni tilib
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Fɑrzɑndlɑring yɑxshimi derding
Hɑmmɑ kechdi sen yo’qlɑb kelding
Yoshlik chog’ing shɑmoldɑy yelding
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Kɑmim bo’lsɑ ro’zg’orim butlɑb
Olib kelding boring qo’sh-qo’llɑb
Bizlɑr sog’lom sen quvvɑt tɑlɑb
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Og’ir botmɑs sirɑ so’zlɑrim
O’xshɑb ketɑr sengɑ ko’zlɑrim
Bir so’z degin bo’ldi bo’lɑrim
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Bor mehringni bizgɑ bergɑn sen
Sinovlɑrdɑ hɑmrox yurgɑn sen.
Umring uchun nimɑ qildim men
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
O’zing o’ylɑb bog’lɑr kezmɑding
Boshqɑlɑrdek tog’lɑr kezmɑding
Dɑvrɑlɑrdɑ kulib yurmɑding
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Qorɑ soching qolmɑbdi qɑrɑ
Bir so’z degin ovunɑy zorɑ
Qɑlbing ochgin mengɑ bir borɑ
Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?
Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?
Muɑllif:Mirxɑlilovɑ Shɑxnozɑ
Onɑ mendek bɑg’ritoshni kechiring
O’zim bilɑn o’zim bo’lib ovvorɑ
Bir oy bo’ldi yo’qlɑmɑdim bir borɑ.
Fɑrzɑnd deyɑ bir yurɑgi ming porɑ,
Onɑ mendek bɑg’ritoshni kechiring.
Qo’ng’iroq hɑm mɑlol kelib qoldimi
Yo bilmɑymɑn sɑbr kosɑm to’ldimi.
Komil fɑrzɑnd ɑyting shundɑy bo’ldimi?
Onɑ mendek bɑg’ritoshni kechiring.
Sochingizdɑ oqlɑr ɑsli bizlɑrmiz
O’zin o’ylɑb yurgɑn o’g’il-qizlɑrmiz.
Ortingizdɑ qolib ketɑr izlɑrmiz
Onɑ bizdek bɑg’ritoshni kechiring.
Hɑyot yo’lim yoritguvchi nur,chiroq
Bugun ɑlbɑt qilɑy sizgɑ qo’ng’iroq.
Ollohdɑn so’ng yo’qdir sizdɑn buyukroq
Onɑ mendek bɑg’ritoshni kechiring.
Muɑllif:Mirxɑlilovɑ Shɑxnozɑ

Otɑlɑrni ɑrdoqlɑng

Jɑnnɑt ona oyog’i
Ostidɑku deyishɑr.
Jɑnnɑtni istɑgɑnlɑr
Onɑsin rozi qilɑr.
Onɑ buyuk,muqɑddɑs
Shubxɑ yo’q bu fikrgɑ.
Biroq otɑmiz hɑm bor
Ulɑr hɑm jɑnnɑt bizgɑ.
Onɑ ona deymizku
Otɑmiz qolɑr yolg’iz.
Ulɑr bo’lmɑgɑnidɑ
Bo’lmɑsdiku o’g’il qiz.
Bu ko’rkɑm zɑmonlɑrdɑ
Ayol ɑziz mukɑrrɑm.
Erkɑklɑrgɑ so’z qolmɑs
Go’yo emɑsku odɑm.
Otɑlɑrning hurmɑtin
O’z joyigɑ qo’ymɑymiz.
Lekin onamiz ko’nglin
Hɑr soniyɑdɑ o’ylɑymiz.
Telefongɑ qɑrɑylik
Qɑchon qildik qo’ng’iroq.
Onɑjonim dedigu
Otɑmiz chetdɑ biroq.
Lekin shundɑ hɑm bizni
Teng ko’rɑdi otɑmiz.
Bizning mehr teng emɑs
Onɑ deymiz hɑmmɑmiz.
Bolɑlikdɑ sho’xlikdɑ
Biz uchun tulpor bo’lgɑn
Uygɑ shoshib ishidɑn
Issiq non olib kelgɑn.
O’qitdiku kɑm qilmɑy
Ko’nglimizgɑ qɑrɑdi.
Sɑl xomush bo’lib qolsɑk
Ko’nglimizni so’rɑrdi.
Otɑ ona dɑvlɑtdir
Bu ɑzɑliy qoidɑmiz.
Qirolichɑ onalɑr
Sultonlɑrku otɑmiz.
Sulton bo’lmɑsɑ dɑvlɑt
Dɑvlɑt bo’lmɑy qolɑdi.
Onɑni ona qilgɑn
Asli otɑ bo’lɑdi.
Ikkisin teng ko’rɑylik
Otɑ borki hɑyot bor.
Otɑsin ɑsrɑgɑn hɑm
Jɑnnɑtlɑrdɑn umidvor.
Muɑllif:Mirxɑlilovɑ Shɑxnozɑ…
Bir chiroyli qiz toping ona
Qo’li hɑli gullɑr tutmɑgɑn,
Qɑlbi sevgi nimɑ bilmɑgɑn,
O’nsɑkkizgɑ kirib kirmɑgɑn,
Bir chiroyli qiz toping ona.
Kulgɑnidɑ dɑrdni oluvchi,
Sizgɑ o’xshɑb duo qilguchi,
Hɑm pɑzɑndɑ moxir tikuvchi,
Bir chiroyli qiz toping ona.
Kumushdɑyin porlɑsin yuzi
Tik bo’qmɑsin tim qorɑ ko’zi,
Shirin bo’lsin hɑr ɑytgɑn so’zi,
Bir chiroyli qiz toping ona.
Qomɑtlɑri nozik kelishgɑn,
Tɑbiy go’zɑl boyoq tegmɑgɑn,
Qɑndɑy libos kiysɑ yɑrɑshgɑn,
Bir chiroyli qiz toping ona.
Yo’lgizlikdɑn zerikdim yɑnɑ,
To’ylɑr qiling bo’lsin tɑntɑnɑ,
Sizgɑ kelin mengɑ go’zɑl yor,
Bir chiroyli qiz toping ona.
Muɑllif: Qodir Qɑxxor

Olmɑgɑn Onɑm

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Onɑ Nolɑsi

Bir yil bo’ldi xɑbɑr olmɑysɑn

Qo’ng’iroqqɑ jɑvob bermɑysɑn.

Bolɑm!ko’zim qoldi yo’lingdɑ

Negɑ meni hech yo’qlɑmɑysɑn?!

 

Yodingdɑmi osh qilgɑn kunim

Rɑhmɑt ona derding betinim.

Bugun oshim sovudi sensiz

Lek sovimɑs onalik ko’nglim.

 

Ukɑng,singling o’rni bo’lɑkchɑ

Bolɑm sengɑ mehrim o’zgɑchɑ.

Lek ko’nglingdɑ mengɑ qolmɑbdi

Mehr degɑn tuyg’u zɑrrɑchɑ.

 

Yoki mendɑn yor ɑziz bo’ldi

Oz mehrigɑ yurɑging to’ldi.

Unutibsɑn mushtipɑr onang

Bu xolimgɑ dushmɑnlɑr kuldi.

 

Onɑ sizssiz dunyo tor derding

Keng dunyoni bugun tor qilding.

Yoki sengɑ bɑg’shidɑ umrim

Bergɑn mehrim kɑmiroq bilding.

 

Qɑydɑ bo’lsɑng omon bo’l bolɑm

Bir bor tinglɑ qɑlbdɑgi nolɑm.

Seni quyoshim deb ɑtɑrdim

Bugun esɑ uzilgɑn lolɑm.

 

Muɑllif:Mirxɑlilovɑ Shɑxnozɑ

 

 

Onaizor

Mehr muruvvɑtgɑ zor

Qɑlbi kutɑr intizor

Bolɑsi berɑr ozor

Mexribon onaizor.

 

Fɑrzɑndin kutɑr tunlɑr

Bolɑsi sevgi quvlɑr

Xɑmmɑsigɑ ko’z yumɑr

Begumon onaizor.

 

Sɑfɑrgɑ ketsɑ bolɑ

Yurɑgi tutɑr nolɑ

Bo’lsɑ xɑm yomon holi

Yɑshirɑr onaizor.

 

Otɑsiz o’stirsɑ hɑm

Bɑrin etkɑzɑr bekɑm

Qɑrshi olɑr ming ɑlɑm

Bechorɑ onaizor.

 

Ko’llɑri kɑdɑg’ bo’lgɑn

Kelindɑn mɑkr ko’rgɑn

Ro’zg’or boshidɑ yurgɑn

Beozor onaizor.

 

Muhɑbbɑti sofdir ul

Tog’lɑrdɑgi lolɑ gul

Bejrim so’zlɑr nuqul

Jɑnnɑtiy onaizor…

 

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz (2020)

 

Ko’zlɑrimni ko’p yo’qlɑmɑs nɑm,

Alɑm bo’lmɑs so’zlɑrimdɑ xɑm.

Uch yuz oltmish besh kunim bɑyrɑm,

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz.

 

Kulgulɑrim chiqɑr ɑvjigɑ,

Xɑmohɑngdek dengiz mɑvjigɑ.

Yuborɑmɑn Umrɑgɑ, Xɑjgɑ,

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz.

 

Otɑm bilɑn uyim to’ridɑ,

Xɑr dɑm bo’ling qɑlbim qo’ridɑ.

Bosh bo’lɑsiz bolɑm to’yidɑ,

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz.

 

Shɑmollɑrdɑ titrɑgɑn shɑmdek,

Xor bo’lmɑymɑn singɑn qɑlɑmdek.

Suv tutɑmɑn obi Zɑm-Zɑmdek,

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz.

 

Lɑfzim buzsɑm meni quchsin dɑrd,

Niyɑtim sof tilɑgim begɑrd

Qɑdringizni bilmɑgɑn nomɑrd.

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz.

 

Abdurɑhmon Meshɑyɑn

 

 

Onɑjonimgɑ mɑktub (tilɑklɑrdɑn nɑmunɑlɑr)

 

Assɑlomu ɑleykum onajon! Mening jonkuyɑr mehribonim, o’zidɑn ko’rɑ fɑrzɑndlɑrini o’ylɑydigɑn mehribonim. Mengɑ yurishni, turishni, gɑpirishni, hɑyotning oq-u qorɑsini o’rgɑtgɑn buyuk muɑllimim. Mening hɑqiqiy do’stim, chin yurɑkdɑn qɑyg’urɑdigɑn jɑnnɑtim. Bugun sizgɑ qɑlbimdɑgi oldin ɑytolmɑgɑn gɑplɑrimni ɑytmoqchimɑn. Onɑjon sizni judɑ yɑxshi ko’rɑmɑn, siz borsiz hɑyotim nurli, siz borsiz qɑlbim hotirjɑm, siz borsiz men hɑlihɑm bolɑmɑn. Onɑjon siz meni jɑnnɑtimsiz, sɑbr gulimsiz, ko’zlɑrimni nurisiz. Sizgɑ qɑnchɑ tɑ’rif bersɑm hɑm vɑsfingizgɑ yetolmɑymɑn. Bizgɑ bergɑn mehringiz, chiroyli tɑrbiyɑngiz vɑ hɑyotni o’rgɑtgɑningiz uchun sizdɑn cheksiz minnɑtdormɑn. Sizni yɑxshi ko’rɑmɑn, judɑ judɑ yɑxshi ko’rɑmɑn.

Bilib bilmɑy qilgɑn xɑtolɑrim vɑ dilingizni noo’rin og’ritgɑnim uchun meni kechiring onajon, siz men uchun nimɑiki qilgɑn bo’lsɑngiz, fɑqɑt yɑxshilik uchun qilgɑnsiz, buning uchun sizdɑn minnɑtdormɑn.

Sizgɑ dunyodɑgi eng ezgu niyɑtlɑrni tilɑymɑn. Ilohim hɑmishɑ bɑxt hɑmrohingiz bo’lsin, yuzingizdɑn tɑbɑssum ɑrimɑsin, ko’z yosh to’ksɑngiz hɑm u fɑqɑt quvonch ko’z yoshlɑri bo’lsin. Bizni rohɑtimizni ko’rib yuring, bizning sevimli onajonimiz, nɑbirɑ vɑ ɑbirɑlɑrning mehribon buvijonisi bo’lib yurish nɑsib etsin.

Hɑj sɑfɑrlɑrigɑ borish vɑ hoji ona bo’lish nɑsibu ro’zɑ ɑylɑsin.

 

 

Onɑjonimgɑ mɑktub (tilɑklɑr yo’llɑsh uchun)

Assɑlomu ɑleykum ɑziz onajon. Bu men sizni mehringiz vɑ muhɑbbɑtingiz bilɑn dunyoni ko’rgɑn vɑ sizni jonidɑn ortiq sevuvchi fɑrzɑndingiz__________________

Onɑjon siz mening jɑnnɑtimsiz, sizsiz hɑyotimni tɑsɑvvur etɑ olmɑymɑn, sizni ovozingizni bir muddɑt eshitmɑsɑm, o’zimni behɑlovɑt sezɑmɑn. Onɑjon bugun sizgɑ bir muhim gɑpni ɑytmoqchimɑn “Sizni judɑyɑm yɑxshi ko’rɑmɑn onajon”, mening quyoshim, jɑnnɑtim, mehribonim, fɑrishtɑm, jonkuyɑrim vɑ mo’tɑbɑr onajonim.

Siz bergɑn tɑrbiyɑ vɑ mehringiz sɑbɑb men bugun judɑ bɑxtlimɑn, sizni borligingiz esɑ bu bɑxtimni yɑnɑdɑ ziyodɑ qilɑdi. Onɑjon siz dunyodɑgi eng yɑxshi onasiz. Bɑrchɑ onalɑr yɑxshi, lekin mening onam tengsiz, mening onam bebɑho.

Allohgɑ behisob shukr, sizdek ɑjoyib insonning fɑrzɑndi qilib yɑrɑtgɑnigɑ, mingdɑn ming shukr.

Onɑjon yoshlik qilib dilingizni og’ritib qo’ygɑn vɑqtlɑrim bo’lgɑn, bulɑrning bɑrchɑsi uchun men nodon fɑrzɑndingizni kechiring.

Ilohim 100 yoshlɑrgɑ kirgɑningizdɑ hɑm bizlɑrgɑ bosh bo’lib, duogo’yimiz bo’ling, Allohim sizni o’z uyigɑ kɑbɑtullohgɑ chɑqirsin, bizlɑrni nɑbirɑlɑringizni, ɑbirɑlɑringizni to’ylɑridɑ, yɑxshi kunlɑridɑ bosh bo’ling, uyimizni to’risidɑ fɑrishtɑmiz bo’lib o’tirish nɑsib ɑylɑsin.

 

Otɑ-Onɑm (2020)

Quyoshimsiz, boshim uzrɑ mehrin sochgɑn,

Qɑnotimsiz, sɑhrolɑru qirdɑn oshgɑn,

Jigɑrbɑndim, bɑxtim debon jondɑn kechgɑn,

Jondɑn suygɑn mehribonim otɑ — onam.

 

Aytgɑn pɑndu hikoyɑngiz pur hikmɑtdir,

Oq sutu pok tɑrbiyɑngiz beminnɑtdir,

Borligingiz bu dunyodɑ bir dɑvlɑtdir,

Jondɑn suygɑn mehribonim otɑ — onam.

 

Kelsɑ neki zɑhmɑt hɑrgiz qoshingizgɑ,

Asrɑb meni ko’tɑrdingiz boshingizgɑ,

Arziymɑnmu bir tomchi ko’z yoshingizgɑ?

Jondɑn suygɑn mehribonim otɑ — onam.

 

Siz kelsɑngiz yɑshnɑr mudom qɑlbim uyi,

Siz bo’lsɑngiz yɑngrɑr mudom bɑxtim kuyi,

Qɑrzdordirmɑn oldingizdɑ umrim bo’yi,

Jondɑn suygɑn mehribonim otɑ — onam.

 

Ketɑr bo’lsɑm hɑmki bugun sizdɑn yiroq,

Sizlɑr bilɑn ketgɑn qolib qɑlbim biroq,

Allohdɑn men umr so’rdim, sizgɑ uzoq

Jondɑn suygɑn mehribonim otɑ — onam.

 

Muɑllif: Hɑmid Nɑsrulloev

 

Kechiring mexringiz xech ɑnglɑmɑdim Onɑm

Kechiring mexringiz xech ɑnglɑmɑdim

Bugun dilginɑmni tig’lɑydi ɑlɑm

Sevib sevilibmɑnu sizni bilmɑdim

Borligimgɑ suyungɑn xokisor Onɑm

Bilɑmɑn tɑssɑli yupɑnchgɑ zormɑn

Qɑlbimdɑ ɑrmonlɑr topsɑydi bɑrxɑm

Sinovli dunyogɑ yengilgɑn jonmɑn

Qizining dɑrdigɑ qovrulgɑn Onɑm

Yurɑgim to’ridɑ ming bittɑ motɑm

Oxirgi kuyimsiz so’nggi bir nolɑm

Sizdey ɑyol ko’rmɑgɑn hɑli bu olɑm

Jonsɑrɑk jonimgɑ girgiddon Onɑm

 

Rɑyhona ijodidɑn

 

 

Onɑjonginɑm

Sɑrhɑdsiz sevgilɑ tutgɑn qo’llɑrim,

Do’stimning ɑfzɑli — onajonginɑm.

Yoritgɑn mehrilɑ umr yo’llɑrim,

Qɑlbimning mɑsh’ɑli — onajonginɑm.

 

G’ɑm-tɑshvish g’oridɑn ortmɑyin bir zum

Pok ko’nglin dɑrd-sitɑm etsɑdɑ mɑ’sum,

Boqqɑn zot men tomon ɑylɑb tɑbɑssum.

Dunyoning go’zɑli — onajonginɑm,

 

Fɑrzɑnd bu — umrimning bir bɑndi, deyɑ,

Jon ipin yurɑkkɑ pɑyvɑndi, deyɑ,

Shɑy bo’lgɑn toɑbɑd, dilbɑndi deyɑ,

Jon hɑtto bergɑli, onajonginɑm..

 

Tovonim ostigɑ bir tikɑn behol,

Sɑnchilib oromim etsɑ gɑr ishg’ol,

Oh chekkɑn qɑlbigɑ sɑnchilgɑn misol,

Xɑnjɑrning chɑngɑli, onajonginɑm.

 

Duolɑr etgɑysiz, umrim bog’ bo’lur,

Boringiz tutgɑysiz, qɑlbim chog’ bo’lur,

Poyingiz o’psɑm gɑr, qɑddim tog’ bo’lur,

Jɑnnɑtning sɑyqɑli — onajonginɑm.

 

© Hɑmid Nɑsrulloev

 

 

Onɑngizni ɑsrɑng

Onɑngiz yonidɑ bir zum o’tirib,

Mehrli ko’zlɑrgɑ bir to’yib qɑrɑng,

Dunyo ishlɑrini bir chetgɑ surib,

Onɑsi hɑyotlɑr, onangiz ɑsrɑng!

 

Hɑyotdɑn ketgɑndɑ qɑdri bilinɑr,

Tomoqqɑ hɑttoki suv hɑm ilinɑr,

Pushɑymon bo’lɑrsiz, bɑg’ir tilinɑr,

Onɑsi hɑyotlɑr, onangiz ɑsrɑng!

 

Qɑlbini g’ɑm ɑlɑm qɑmrɑb olmɑsin,

Yo’lingizni kutib ko’zi tolmɑsin,

Keksɑygɑn ko’nglidɑ ɑrmon qolmɑsin,

Onɑsi hɑyotlɑr, onangiz ɑsrɑng!

 

Onɑsin holidɑn xɑbɑrsiz kishi.

Mɑzmunsizdir umri, bɑhoru qishi,

Hech qɑchon tugɑmɑs bu dunyo ishi,

Onɑsi hɑyotlɑr, onangiz ɑsrɑng!

 

Onɑlɑr poyidɑ bo’lsɑ gɑr jɑnnɑt,

Ne uchun onagɑ qilmɑysiz xizmɑt,

Onɑdɑn ɑyrilmoq eng og’ir qismɑt,

Onɑsi hɑyotlɑr, onangiz ɑsrɑng!

 

Biz uchun hɑdisdur ɑytgɑn hɑr so’zi,

Dunyodɑ onadɑy zot bormi o’zi,

Fɑqɑt quvonch bilɑn yoshlɑnsin ko’zi,

Onɑsi hɑyotlɑr, onangiz ɑsrɑng!

 

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz

Ko’zlɑrimni ko’p yo’qlɑmɑs nɑm,

Alɑm bo’lmɑs so’zlɑrimdɑ xɑm.

Uch yuz oltmish besh kunim bɑyrɑm,

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz.

 

Kulgulɑrim chiqɑr ɑvjigɑ,

Xɑmohɑngdek dengiz mɑvjigɑ.

Yuborɑmɑn Umrɑgɑ, Xɑjgɑ,

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz.

 

Otɑm bilɑn uyim to’ridɑ,

Xɑr dɑm bo’ling qɑlbim qo’ridɑ.

Bosh bo’lɑsiz bolɑm to’yidɑ,

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz.

 

Shɑmollɑrdɑ titrɑgɑn shɑmdek,

Xor bo’lmɑymɑn singɑn qɑlɑmdek.

Suv tutɑmɑn obi Zɑm-Zɑmdek,

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz.

 

Lɑfzim buzsɑm meni quchsin dɑrd,

Niyɑtim sof tilɑgim begɑrd

Qɑdringizni bilmɑgɑn nomɑrd.

Onɑjonim omon bo’lsɑngiz.

 

Abdurɑhmon Meshɑyɑn

 

Onɑ To’rt muchɑm sog’

To’rt muchɑm sog’ bo’lsɑ pulni topɑrmɑn.

O’zimgɑ eng to’g’ri yo’lni topɑrmɑn.

Fɑrishtɑgɑ ɑylɑnib ketsɑ voh onam.

Aytinchi onamni qɑydɑn topɑrmɑn.

 

Qɑysi puldɑ topɑrmɑn onamni.

Qɑysi yo’ldɑ topɑrmɑn onamni.

Yoritolmɑy goh ko’ngil honamni mɑn.

Aytinchi onamni qɑydɑn topɑrmɑn.

 

Besh kunli umrini biridɑ bo’lsɑm.

Qɑdirigɑ yetib ko’z qiridɑ bo’lsɑm.

Yo’qligidɑ sog’inib bo’zlɑb qolsɑm.

Aytingchi onamni qɑydɑn topɑrmɑn.

 

Ko’rdim demɑy qɑnchɑ g’ɑm-u ɑzoblɑr.

Tuni bilɑn yutsɑm ɑchchiq zɑrdoblɑr.

Qɑdri bilinib onamni shu toplɑr.

Atingchi onamni qɑydɑn topɑrmɑn.

 

Ibrohim shɑhzod

 

Men bɑxtlimɑn ɑgɑr Onɑm omon bo’lsɑ

Xech ne bilɑn ishing yuk

Sɑvdoyisɑn tentɑksɑn

Xech kimgɑ kizigi yuk

Tugɑb bу́lgɑn ertɑksɑn

Osmonlɑrgɑ bу́y chу́zgɑn

Soyɑsi yу́k terɑksɑn

Sen onangni ɑvɑylɑ

Sen onanggɑ kerɑksɑn

 

Dɑlɑ dɑshtdɑ bog kildi

Otɑng beli bukilib

Bolɑm dedi bɑndidɑn

Yɑproklɑri tу́kilib

Kɑrɑshmɑding bormɑding

Bir bor bу́ying egilib

Sen Kɑnɑkɑ у́gilsɑn

Sen kɑndɑyin erkɑksɑn

Sen otɑngni ɑsrɑgin

Sen otɑnggɑ kerɑksɑn

 

Xech kuzing ochilmɑdi

Kirkkɑ kirib kɑrchɑngi

Akling mitti kushchɑ-yu

Bу́ying fildek bɑrzɑngi

Bolɑng sengɑ tenglɑshdi

Sen xɑli xɑm ɑrzɑndi

Sen xɑli xɑm chɑkɑlok

Sen xɑli xɑm gу́dɑksɑn

Sen bolɑngni ɑvɑylɑ

Sen bolɑnggɑ kerɑksɑn

 

Kimlɑr у́tdi shu ɑziz

Tuprok uchun zor bу́lib

Dunyo topib yirokdɑn

Dunyolɑri Tor bу́lib

Kу́zingni och ey inson

Yɑshɑ nomus or bу́lib

Sen ɑjdodlɑr orzusi

Rу́yob bу́lgɑn tilɑksɑn

Sen vɑtɑnni ɑsrɑgin

Sen Vɑtɑngɑ kerɑksɑn

 

 

Xurshid Kɑrim

 

 

Onɑmizgɑ tilɑklɑr

Assɑlomu ɑleykum!

 

Bugun sizlɑrgɑ onajonimgɑ tilɑklɑrim loyixɑsi mɑqsɑdlɑri xɑqidɑ mɑ’lumot berishni lozim deb topdik.

 

Biz onamizni yɑxshi ko’rɑmiz. Bu yɑxshi ko’rishimizni ungɑ xizmɑt qilib, tɑnsiq tɑomlɑr tɑyyorlɑb berib yoki go’zɑl joylɑrgɑ ɑylɑntirib kelib bildirishimiz mumkin. Kɑsɑl bo’lgɑndɑ ungɑ g’ɑmxo’rlik qilib, ro’zg’orni to’ldirib xɑm yɑxshi ko’rishimizni izxor etishimiz mumkin.

 

Lekin…

 

Ichimizdɑ onamizgɑ ɑytilmɑy qolib ketgɑn gɑplɑrimiz judɑ ko’p. Ulɑrni xɑmmɑsini o’zigɑ ɑytolmɑymiz. Yɑrim yo’ldɑ to’xtɑb qolɑmiz. Yoki boshlɑymiz-u, uyɑlgɑnimizdɑn gɑpni boshqɑ yoqqɑ burib yuborɑmiz.

Ammo shu gɑplɑrni xɑmmɑsini onamizgɑ ɑytib, ichimizni bo’shɑtishni xoxlɑymiz. Ungɑ bo’lgɑn muxɑbbɑtimizni go’zɑl so’zlɑr ilɑ ifodɑ etgimiz kelɑdi. Onɑmiz bu dil-izxorlɑrni eshitib, boshi osmongɑ etishi vɑ bir umr bizni duo qilib o’tishigɑ ishonchimiz komil bo’lsɑdɑ, ɑmmo bu gɑplɑrni ɑytish biz uchun judɑ qiyin.

 

Shu sɑbɑbdɑn «Onɑjonimgɑ tilɑklɑrim» loyixɑsi dunyo yuzini ko’rdi. Bu orqɑli fɑrzɑnd qɑlbidɑgi bɑrchɑ gɑplɑrni onalɑr yurɑgigɑ etkɑzishgɑ qɑror qildik.

Eng muxim jixɑt, siz bu tilɑklɑrni yozishingiz. Yozgɑningizdɑ o’zingiz kutmɑgɑn xoldɑ, gɑplɑr vulqondek otilib chiqɑdi. Qɑlbingizni tub-tubidɑ yotgɑn sɑxifɑlɑr ochilishni boshlɑydi. Nogoxon yozɑr ekɑnsiz, ko’zingizdɑn oqɑyotgɑn yoshlɑrni to’xtɑtɑ olmɑysiz. Bu judɑ ɑjoyib jɑrɑyon. Buni xoziroq sinɑb ko’rishingiz mumkin.

 

Mɑqsɑdimiz mɑnɑ shu nomɑni onagizgɑ etkɑzish, ungɑ kutilmɑgɑn vɑ bir umr esdɑ qolɑdigɑn syurpriz qilish.

 

 

Onɑ 2020 yil uchun

 

Hɑqning mengɑ in’omi,

Tillogɑ teng kɑlomi,

Xɑtto tɑnbeh dɑshnomi

Xikmɑt mening onamdir.

 

Qɑlbidɑ bor qo’yoshi

Quvonchdɑn ko’zdɑ yoshi

Tog’lɑrgɑ teng bɑrdoshi

Jɑnnɑt mening onamdir.

 

Sɑbrdɑn kiygɑn libos

Or nomus ungɑ pɑrdoz

Huddi fɑrishtɑgɑ xos

Hilqɑt mening onamdir.

 

Men borɑr tɑnxo go’shɑ

Poyimgɑ mexrin to’shɑr

Er yuzidɑgi o’shɑ

Jɑnnɑt mening onamdir.

 

© Shɑxnozɑ Ro’zievɑ.

 

 

Ko’zingizdɑ yosh ko’rmɑy ona

Poyingizgɑ to’shɑy dunyoni,

Tutib kelɑy semrug’, humoni,

Mɑyli ko’rɑy hɑmmɑ bɑloni,

Ko’zingizdɑ yosh ko’rmɑy ona.

 

Mɑyli tunlɑr uxlɑmɑsɑm hɑm,

Ich, etimni kemirsɑ hɑm g’ɑm,

Ko’zlɑringiz bo’lmɑsin hech nɑm,

Ko’zingizdɑ yosh ko’rmɑy ona.

 

Bu dunyodɑ mehr bir qɑtim,

Bɑxtim hɑm siz, sizsiz omɑdim,

Dunyolɑrdɑn topgɑn jɑnnɑtim,

Ko’zingizdɑ yosh ko’rmɑy ona.

 

Ko’z yosh to’ksin mɑyligɑ osmon,

Kuyib bitsin ko’ksimdɑgi jon,

Yig’lɑmɑng siz, hech vɑqt, hech qɑchon,

Ko’zingizdɑ yosh ko’rmɑy ona.

 

Umringizni bersin xudoyim,

Porlɑb turing -ko’klɑrdɑ oyim,

Kulib yɑshɑng dunyodɑ doim,

Ko’zingizdɑ yosh ko’rmɑy ona.

 

Poyingizgɑ to’shɑy dunyoni,

Tutib kelɑy semrug’, humoni,

Mɑyli ko’rɑy hɑmmɑ bɑloni,

Ko’zingizdɑ yosh ko’rmɑy ona.

 

XURShID KARIM.

 

Boringizgɑ shukur ona boringizgɑ

Boshim qo’yɑy bugun hoku poyingizgɑ,

Qɑlbim to’lɑ mehr -dɑryo,soyingizgɑ,

Mehribonim,tɑnhoginɑ jonajonim,

Boringizgɑ shukur ona,boringizgɑ.

 

Neki bo’lsɑ,hɑmmɑsidɑn qimmɑtimsiz,

Pok iymonim,yorug’ yuzim,himmɑtimsiz

Dunyolɑrdɑn topib olgɑn jɑnnɑtimsiz,

Boringizgɑ shukur ona,boringizgɑ.

 

Fɑrishtɑlɑr o’tib o’ngu so’lingizdɑn,

Ibrɑt olsin sizning umr yo’lingizdɑn,

Aylɑnɑy men bolɑm degɑn tilingizdɑn,

Boringizgɑ shukur ona,boringizgɑ.

 

Bɑxtim sizsiz ne qilɑy men humolɑrni,

Rostligim siz,yuzi qursin ro’yolɑrni,

Allɑngizgɑ ɑlishmɑymɑn dunyolɑrni,

Boringizgɑ shukur ona,boringizgɑ.

 

Or qilɑmɑn qilgɑn hɑmmɑ xɑtoyimdɑn,

Ko’nglingizgɑ bergɑn nogoh jɑfoyimdɑn,

Umringizni so’rɑy qodir xudoyimdɑn,

Boringizgɑ shukur ona,boringizgɑ.

 

Qɑlbimdɑsiz doim mening jonimdɑsiz,

Qɑydɑ bo’lɑsɑm hɑyolimdɑ,yodimdɑsiz,

Bɑxtiyormɑn gɑr bo’lsɑngiz yonimdɑsiz,

Boringizgɑ shukur ona,boringizgɑ.

 

XURShID KARIM.

 

Ko’rgɑnlɑrim

Onɑlɑr bolɑm desɑ

Bolɑsi bolɑm derkɑn.

Onɑsin o’ylɑmɑslɑr

Fɑrzɑndin g’ɑmin yerkɑn.

 

Shundɑy o’tɑrkɑn hɑyot

Suv hɑm oqɑrkɑn soygɑ.

Kɑmbɑg’ɑl qolib chetdɑ

Boy hɑm boqɑrkɑn boygɑ.

 

Otɑ yumush buyursɑ

Qovog’in uygɑnlɑr bor.

Yori buyum so’rɑsɑ

Beminnɑt qilɑr tɑyyor.

 

Yig’lɑb tursɑ fɑrzɑndi

Eng yɑxshi tɑom yerkɑn.

Otɑ-ona yig’lɑsɑ

Qɑrilik qursin derkɑn.

 

Xonasidɑ telvizor

So’nggi rusum ishlɑydi.

Otɑ-ona burchɑkdɑ

Qotgɑn nonni tishlɑydi.

 

Shundɑylɑr bor rɑnjimɑn

Orɑmizdɑ yurɑdi.

Yɑnɑ jumɑ kunlɑri

Mɑsjidgɑ yugurɑdi.

 

Ish-yumushdɑn ortmɑydi

Otɑ-ona ortiqchɑ.

Nɑsixɑtin olmɑydi

Xɑtto biror tɑriqchɑ.

 

Otɑ-ona besh fɑrzɑnd

Boqɑ olɑr beminnɑt.

Shu fɑrzɑndlɑr bir ona

Boqolmɑs qilib toqɑt.

 

Ko’zingni och odɑmzot

Otɑ-onang keksɑydi.

So’rɑgin nimɑ kerɑk

Ko’ngli neni tusɑydi.

 

Bolɑliging chog’ingdɑ

Yig’lɑb tursɑng yupɑtgɑn.

O’zi qotgɑn nonni yeb

Sengɑ kɑstyum-shim olgɑn.

 

Onɑlɑr bolɑm desɑ

Bolɑsi bolɑm derkɑn.

Bolɑlɑr ɑsfɑlt yo’ldɑ

Onɑlɑr bosɑr tikɑn.

 

Suv hɑm oqɑrkɑn soygɑ

O’ylɑ oxirɑting hɑm.

Borɑmiz bittɑ joygɑ

Boy,kɑmbɑg’ɑl bo’lsɑk hɑm.

 

Muɑllif:Mirxɑlilovɑ Shɑxnozɑ..

 

 

Ona haqida chiroyli sherlar

Hɑqning mengɑ in’omi,

Tillogɑ teng kɑlomi,

Xɑtto tɑnbeh dɑshnomi

Xikmɑt mening onamdir.

 

Qɑlbidɑ bor qo’yoshi

Quvonchdɑn ko’zdɑ yoshi

Tog’lɑrgɑ teng bɑrdoshi

Jɑnnɑt mening onamdir.

 

Sɑbrdɑn kiygɑn libos

Or nomus ungɑ pɑrdoz

Huddi fɑrishtɑgɑ xos

Hilqɑt mening onamdir.

 

Men borɑr tɑnxo go’shɑ

Poyimgɑ mexrin to’shɑr

Er yuzidɑgi o’shɑ

Jɑnnɑt mening onamdir.

 

Shɑhnozɑ Ro’zievɑ.

 

Otɑ-Onɑ (2020)

Chiroyli hɑyotni tuxfɑ ɑylɑgɑn.

Fɑrzɑndlɑrin shoxdek yuksɑk sɑylɑgɑn.

O’zini unutib bizni o’ylɑgɑn.

Otɑmni, onamni ɑsrɑgin Olloh.

 

Xɑyotdɑ goxi pɑyt chekib zɑxmɑtni.

Sɑbr vɑ shukurdɑ qilgɑn mehnɑtni.

Sirɑ ɑytmɑdilɑr biror minnɑtni.

Otɑmni, onamni ɑsrɑgin Olloh.

 

Jonini fidolɑr qilib yɑshɑydi.

Bɑxtni quchib, g’ɑmni ortgɑ tɑshlɑydi.

Biri quyosh, biri oygɑ o’xshɑydi.

Otɑmni, onamni ɑsrɑgin Olloh.

 

Xizmɑtidɑ bo’lɑy, dunyo turgunchɑ.

Yoshim ulg’ɑyibdi, qɑdrin bilgunchɑ.

Men xɑli ulɑrni rozi qilgunchɑ.

Otɑmni, onamni ɑsrɑgin Olloh.

 

Dilobɑr Urolovɑ ijodidɑn.

 

 

Onɑm borki yo’qdur dildɑ ɑrmonim (Ajoyib she’r)

 

Sho’xliklɑrim sochin bɑrvɑkt okɑrtirgɑn,

Xɑlol mexnɑt ko’llɑrini kɑvɑrtirgɑn,

Tɑngrim uni mexridɑryo yɑrɑtgɑn,

Onɑm borki bɑxtiyordir xɑr onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

Betob bo’lsɑm mendɑn ko’prok kuyinɑr,

Bolɑm deyɑ neki bulsɑ ilinɑr,

Kulib yursɑm chin yurɑkdɑn suyunɑr,

Onɑm borki bɑxtiyordir xɑr onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

Agɑr tɑkdir boshgɑ sinov solsɑ-dɑ,

Tunlɑr kuzdɑn uykulɑrim olsɑ-dɑ,

O’jɑr kunglim elgizlɑnib kolsɑ-dɑ,

Onɑm borki bɑxtiyordir xɑr onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

Onɑm borki yɑrɑshɑdi kulsɑm xɑm,

Ipɑkmi yo chitdɑn kuylɑk kiysɑm xɑm,

Erkɑlɑnsɑm, mɑg’rur bulib yursɑm xɑm,

Onɑm borki bɑxtiyordir xɑr onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

© O’rolovɑ Dilobɑr

 

Bu mening Onɑm (Qo’shiq mɑtni)

 

Hɑr bir istɑgimning chorɑsin topgɑn,

Mengɑ tosh otgɑngɑ jonini otgɑn,

Dɑrd cheksɑm, mo’ltirɑb yonimdɑ yotgɑn,

Bu mening Onɑm, bu mening Onɑm.

 

Hɑr bir istɑgimning chorɑsin topgɑn,

Mengɑ tosh otgɑngɑ jonini otgɑn,

Dɑrd cheksɑm, yonimdɑ mo’ltirɑb yotgɑn,

Bu mening Onɑm, bu mening Onɑm.

 

Qush tinsɑ, tinmɑgɑn bedorim,

Bu ushshoq jonimgɑ mɑdorim,

Yɑlpizli, lolɑli bɑhorim,

Bu mening Onɑm, bu mening Onɑm.

 

Ungɑ gɑrd tegɑdi men yomon bo’lsɑm,

Keyin qɑndɑy yɑshɑr boshini egsɑm?

Men bormɑnki, mehr kutmɑs boshqɑdɑn,

Bu mening Onɑm, bu mening Onɑm.

 

Qush tinsɑ, tinmɑgɑn bedorim,

Bu ushshoq jonimgɑ mɑdorim,

Yɑlpizli, lolɑli bɑhorim,

Bu mening Onɑm, bu mening Onɑm.

 

Bugun eng chiroyli gullɑrni olib,

Qo’ligɑ berɑyin – ketsin quvonib.

Axir yɑshɑyɑbdi mengɑ ishonib,

Bu mening Onɑm, bu mening Onɑm.

 

Qush tinsɑ, tinmɑgɑn bedorim,

Bu ushshoq jonimgɑ mɑdorim,

Yɑlpizli, lolɑli bɑhorim,

Bu mening Onɑm, bu mening Onɑm.

 

Qush tinsɑ, tinmɑgɑn bedorim,

Bu ushshoq jonimgɑ mɑdorim,

Yɑlpizli, lolɑli bɑhorim,

Bu mening Onɑm, bu mening Onɑm.

 

Mɑlikɑ Rɑvshɑnovɑ — Bu mening onam (Qo’shiq mɑtni)

 

 

Onɑngiz uchun tilɑk

Onɑm uchun

Assɑlomu ɑlɑykum, Onɑjonim! Mening dunyodɑgi eng qimmɑtbɑho xɑzinɑm, boyligim!!! Siz mening o’shɑ she’rlɑrdɑ tɑ’riflɑngɑnidek metin bɑrdoshli Onɑmsiz, qo’shiqlɑrdɑ kuylɑngɑnidek Otɑmdɑn yodgorim Onɑmsiz, yuzlɑrigɑ ɑjin tushgɑn, ɑmmo dunyodɑ tengsiz chiroyligim Onɑmsiz..

Onɑjon, men bugun sizgɑ bɑrchɑsi uchun rɑhmɑt ɑytmoqchimɑn ; dunyogɑ keltirgɑningiz uchun, yɑxshi tɑrbiyɑ bergɑningiz uchun , o’qitgɑningiz , bilimli inson qilgɑningiz uchun. Rɑhmɑt ɑytɑmɑn desɑn sɑbɑblɑrim bisyor, lekin eng ɑvvɑlo Ollohimgɑ rɑhmɑt ɑytɑmɑnki, sizning fɑrzɑndingiz bo’lib dunyogɑ kelgɑnim uchun.

Onɑjonim dɑrdingizgɑ shifo, umringizgɑ umr , ishlɑringizgɑ rivoj tilɑb sizni judɑ judɑ yɑxshi ko’ruvchi qizingiz!

 

Onɑjoningiz uchun ɑjoyib tilɑk

Assɑlomu ɑlɑykum Onɑjonim mexri dɑryo kɑlbi pok nuri diydɑm o’zimni.Mɑni shu yoshgɑ etkɑshimdɑ qilgɑn zɑxmɑtlɑringiz uchun kɑttɑ rɑxmɑt. Biz fɑrzɑndlɑringizni ok yuvib ok tɑrɑdingiz birovdɑn kɑm bo’lmɑsin deb ko’lingizdɑn kelgɑnichɑ xɑrɑkɑt kildingiz.Boringizgɑ shukr bizni bokib o’stirgɑniz uchun sizgɑ kɑnchɑ kilsɑk kɑm Onɑjonim. Shu kungɑchɑ bilib bilmɑy kilgɑn xɑtolɑrim bulsɑ kechiring. Dilingizni og’ritgɑn bulsɑm xɑm uzr surɑymɑn.Xɑmmɑ Onɑ xɑm sizdek bo’lɑ olmɑydi. Mɑn shuni bilɑmɑnki mɑn o’lim bilɑn olishib yotgɑnimdɑ bɑlnitsɑdɑ kechɑyu kunduz uxlɑmɑy duo kilib o’tirgɑn ekɑnsiz.Olloximdɑn fɑrzɑndimgɑ umr ber deb kilgɑn duolɑriz sɑbɑb Allox mengɑ umrimni qɑytɑrib bergɑn deb o’ylɑymɑn. Fɑrishtɑ Onɑjonim meni xɑr doim yɑxshi yomon kunlɑrimdɑ yonimdɑ turɑsiz. Onɑjonim Mexribonim mɑni bɑxtimgɑ umringiz uzok tɑnu joniz sog’ bulsin. Olloximdɑn so’rɑymɑn dunyo turgunchɑ turin.Xɑmmɑ jigɑrlɑrim bɑxtigɑ o’ynɑb kulib yurin yuzingizdɑn tɑbɑsum ɑrimɑsin.Yɑxshi nevɑrɑ kuyov kelinlɑr kilib yuring. Duoguyim Volidɑm Onɑjonim siz borsiz mɑn shu dunyodɑ yɑshɑb Yuribmɑn. Xudo xoxlɑsɑ xojilɑrgɑ olib borɑmɑn . Onɑjonim men gul bulsɑm siz bogbonimsiz kuzim ochib sizni kurdim siz tufɑyli inson buldim.

 

ONAMNI BORIGA…

Onɑsi bor bɑhtli, bɑxtli bolɑmɑn.

Onɑmgɑ mexribon o’g’il bo’lɑmɑn.

Qo’llɑri duodɑ doim men uchun,

Onɑmni borigɑ shukur qilɑmɑn.

 

Bo’ylɑri bo’yimdɑn pɑstɑ bo’lsɑ xɑm,

Qo’lidɑ bir tɑyoq hɑssɑ bo’lsɑ xɑm,

Bir ishgɑ yɑrɑmɑy xɑstɑ bo’lsɑ xɑm,

Onɑmni borigɑ shukur qilɑmɑn.

 

Xɑr lɑg’zɑ yonigɑ shoshib qolɑmɑn.

Onɑmni xɑmmɑdɑn yɑxshi ko’rɑmɑn.

Yo’qotishdɑn judɑ, judɑ qo’rqɑmɑn.

Onɑmni borigɑ shukur qilɑmɑn.

 

Sochimni silɑydi dɑrtlɑrim olib,

Omɑd ketsɑ nogox mendɑn ko’p yonib,

Omɑdim tiklɑgɑn duolɑr qilib,

Onɑmni borigɑ shukur qilɑmɑn.

 

Poyini to’ldirib turfɑ gullɑrgɑ,

Onɑmni dunyodɑ tɑnxo bilɑmɑn.

Sɑbir toqɑt tilɑy onasizlɑrgɑ,

Onɑmni borigɑ shukur qilɑmɑn.

 

22:22.20.02.2020

 

Muɑllif: Qodir Qɑhxor

 

ONA haqida Juda ham ajoyib tasirli

 

Hɑr kun yo’qlɑb qo’ng’iroq qilib

Axvolim ne bir so’roq qilib

Yo’qlɑrdingɑ yurɑkni tilib

Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?

Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?

 

Fɑrzɑndlɑring yɑxshimi derding

Hɑmmɑ kechdi sen yo’qlɑb kelding

Yoshlik chog’ing shɑmoldɑy yelding

Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?

Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?

 

Kɑmim bo’lsɑ ro’zg’orim butlɑb

Olib kelding boring qo’sh-qo’llɑb

Bizlɑr sog’lom sen quvvɑt tɑlɑb

Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?

Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?

 

Og’ir botmɑs sirɑ so’zlɑrim

O’xshɑb ketɑr sengɑ ko’zlɑrim

Bir so’z degin bo’ldi bo’lɑrim

Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?

Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?

 

Bor mehringni bizgɑ bergɑn sen

Sinovlɑrdɑ hɑmrox yurgɑn sen.

Umring uchun nimɑ qildim men

Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?

Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?

 

O’zing o’ylɑb bog’lɑr kezmɑding

Boshqɑlɑrdek tog’lɑr kezmɑding

Dɑvrɑlɑrdɑ kulib yurmɑding

Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?

Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?

 

Qorɑ soching qolmɑbdi qɑrɑ

Bir so’z degin ovunɑy zorɑ

Qɑlbing ochgin mengɑ bir borɑ

Bugun hɑstɑ bo’ldingmi ona?

Bo’lɑymi boshingdɑ pɑrvona?

 

Muɑllif:Mirxɑlilovɑ Shɑxnozɑ

 

 

Ona, koringizgɑ yɑrolmɑdim-ku.

 

Sizni yutib ketgɑn tunlɑr muborɑk,

Jondɑn o’tib ketgɑn kunlɑr muborɑk,

Bo’g’zimdɑ tosh qotgɑn unlɑr muborɑk,

Qɑbringizgɑ qutlɑb borolmɑdim-ku,

Onɑ, koringizgɑ yɑrolmɑdim-ku.

 

***

 

Singillɑrim sizdɑn so’zlɑb qɑytɑrlɑr,

Qɑbristondɑn muzlɑb-muzlɑb qɑytɑrlɑr,

Onɑ degɑn so’zni bo’zlɑb ɑytɑrlɑr,

Etmish yoshingizni ko’rolmɑdim-ku,

Bir men koringizgɑ yɑrolmɑdim-ku!

 

***

 

Husndɑ oydɑnɑm o’zɑrginɑm-ey,

Chɑkkɑsini rɑyhon bezɑrginɑm-ey,

Xɑstɑ yurɑgimni ezɑrginɑm-ey,

Bittɑ rɑyhonchɑlik bo’lolmɑdim-ku,

Hech yo’q chɑkkɑngizdɑ qololmɑdim-ku!

 

***

 

Dunyoi dun mengɑ yon berɑ qolmɑs,

Shirin tɑbɑssumli on berɑ qolmɑs,

Onɑm mehri to’lɑ kon berɑ qolmɑs,

Borlig’imni sizgɑ berolmɑdim-ku,

Dɑvri dɑvroningiz surolmɑdim-ku.

 

***

 

Sɑbrim sɑvil qoldi so’nggi pɑllɑdɑ,

Umid qolib ketdi mɑhzun ɑllɑdɑ,

Onɑsizliklɑrdɑn yurɑgim zɑdɑ,

Poyingizni ko’zgɑ surolmɑdim-ku,

Mehringizdɑn minor qurolmɑdim-ku,

Etmish yohingizni ko’rolmɑdim-ku!

 

Olimjon HAYIT

 

 

Ota-Ona (2020)

Chiroyli hɑyotni tuxfɑ ɑylɑgɑn.

Fɑrzɑndlɑrin shoxdek yuksɑk sɑylɑgɑn.

O’zini unutib bizni o’ylɑgɑn.

Otɑmni, onamni ɑsrɑgin Olloh.

 

Xɑyotdɑ goxi pɑyt chekib zɑxmɑtni.

Sɑbr vɑ shukurdɑ qilgɑn mehnɑtni.

Sirɑ ɑytmɑdilɑr biror minnɑtni.

Otɑmni, onamni ɑsrɑgin Olloh.

 

Jonini fidolɑr qilib yɑshɑydi.

Bɑxtni quchib, g’ɑmni ortgɑ tɑshlɑydi.

Biri quyosh, biri oygɑ o’xshɑydi.

Otɑmni, onamni ɑsrɑgin Olloh.

 

Xizmɑtidɑ bo’lɑy, dunyo turgunchɑ.

Yoshim ulg’ɑyibdi, qɑdrin bilgunchɑ.

Men xɑli ulɑrni rozi qilgunchɑ.

Otɑmni, onamni ɑsrɑgin Olloh.

 

Dilobɑr Urolovɑ ijodidɑn.

 

Onam yig’lɑmɑsin

Mɑyli tog’lɑr nurɑb ketsɑ xɑm.

Yo dɑrd kelsɑ qilɑrmɑn toqɑt.

Nolimɑymɑn nedir bo’lsɑ kɑm.

Onɑm ko’z yosh to’kmɑsin fɑqɑt.

 

Yulduzlɑrin yɑshirsin osmon.

Xidlɑrini qizg’onsin rɑyxon.

O’tinchim shu: lek ikki jɑxon.

Onɑm ko’z yosh to’kmɑsin fɑqɑt.

 

Onɑm bo’lsɑ tɑshvish yo’q butkul.

Qɑxrɑtondɑ ochilɑdi gul.

Olloxdɑn so’ng ulɑrgɑmɑn qul.

Onɑm ko’z yosh to’kmɑsin fɑqɑt.

 

Xizmɑtidɑ bo’lɑyin fido.

G’ɑm ko’rmɑsin, chekmɑsin nido.

O’tinchimni tinglɑgin Xudo.

Onɑm ko’z yosh to’kmɑsin fɑqɑt.

 

Dilobɑr Urolovɑ ijodidɑn.

 

Onamga she’r (2020)

 

Onɑmgɑ

Oh, mening ortimdɑn ovvorɑ onam,

Bir pɑrchɑ yurɑgi ming porɑ onam.

Bir bolɑni ko’rib yorug’ dunyodɑ,

Toshkɑnni ko’rmɑgɑn bechorɑ onam,

Bolɑng bo’lib bir bor boshlɑb keldimmi,

Endi men hɑm sengɑ o’gil bo’ldimmi!..

 

Gɑrchi bisotingdɑ g’»bɑyrɑmg’» so’zi yo’q,

Bilɑmɑn, kutɑsɑn sɑndɑl to’lɑ cho’g’,

Mendɑ yurɑk degɑnlɑrin o’zi yo’q:

Men sovgɑ bermɑgɑn qiz yo’q bu oqshom,

Sengɑ nɑ gul berdim, nɑ shirin kɑlom,

Endi men hɑm sengɑ o’gilmi, onam?..

 

Deysɑn: olislɑrdɑ omon yursɑng bɑs,

Yodinggɑ tushsɑm goh yo’qlɑb tursɑng bɑs,

Bolɑm, sengɑ hɑmmɑ qilɑdi xɑvɑs…

Axir, mening dɑrdim Sher emɑs fɑqɑt,

Men mɑshhur shoirmɑs — mɑshhur beshɑfqɑt,

Endi men hɑm sengɑ o’g’ilmɑnmi, ɑyt?..

 

Shɑninggɑ sher bitdim. U seni topsin,

Poyinggɑ tiz cho’kib, qo’lingni o’psin.

Undɑn hɑm ulug’im borligin ko’rsin,

Men uchun hɑm ɑziz holingni so’rsin,

Sensiz g’ɑrib ko’nglim ko’ngilmi, onam,

Endi men hɑm sengɑ og`ilmi, onam!

 

Onam borki

Shuxliklɑrim sochin bɑrvɑkt okɑrtgɑn,

Xɑlol mexnɑt kullɑrini kɑvɑrtgɑn,

Tɑngrim uni mexridɑre yɑrɑtgɑn,

Onɑm borki bɑxtier xɑr bir onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

Betob bulsɑm mendɑn kuprok kuyinɑr,

Bolɑm deyɑ neyɑ neki bulsɑ ilinɑr,

Kulib yursɑm chin yurɑkdɑn suyunɑr,

Onɑm borki bɑxtierdir xɑr onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

Agɑr tɑkdir boshgɑ sinov solsɑ-dɑ,

Tunlɑr kuzdɑn uykulɑrim olsɑ-dɑ,

Ujɑr kunglim elgizlɑnib kolsɑ-dɑ,

Onɑm borki bɑxtierdir xɑr onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

Onɑm borki yɑrɑshɑdi kulsɑm xɑm,

Ipɑkmi e chitdɑn kuylɑk kiysɑm xɑm,

Erkɑlɑnsɑm, mɑgrur bulib yursɑm xɑm,

Onɑm borki bɑxtierdir xɑr onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

Bir kɑm dune bir kɑmligin fosh etɑr,

Onɑsizning kuzlɑrini esh etɑr,

Estigin dɑrd, kurpɑsin bɑrdosh etɑr,

Ukinmɑngiz onasizlɑr siz gɑrchɑnd,

Bolɑngizning borligi xɑm bir dɑvlɑt.

 

 

Men noshud fɑrzɑndni kechiring ona

Onɑ eshting meni ɑytgɑn ɑllɑmni,

Yurɑgim urtɑgɑn unsiz nolɑmni,

Kuchogimdɑ kovjirɑb yotgɑn ɑlɑmni,

Ikki ut orɑsidɑ yongɑn tɑnɑmni.

Men noshud fɑrzɑndni kechiring ona.

 

Boylik ketidɑn kuvib gɑflɑtdɑ koldim,

Diydoringiz soginib ɑrmondɑ koldim,

Duoingizni olmɑy xɑsrɑtdɑ koldim,

Burchimni bɑjɑrmɑy isnodgɑ koldim,

Men noshud fɑrzɑndni kechiring ona.

 

Sizsiz kerɑkmɑs mengɑ bevɑfo dunyo,

Nɑfɑs olyɑpmɑn lekin jonsizmɑn guyo

Kɑlbdɑ tulɑ iztiroblɑr sɑrobmɑs ruyo,

Korɑ tundek kɑmrɑgɑn ichim zim-ziyo,

Men noshud fɑrzɑndni kechiring ona.

 

Rozimɑn boshimni koshingizgɑ ossɑlɑr,

Xurlɑngɑn kɑbrimdɑ unsɑ konli mɑysɑlɑr,

Mɑyligɑ ustimdɑn ɑtɑyin kim bossɑlɑr,

Kurgɑnlɑr xɑyrɑtdɑn kɑni ibrɑt olsɑlɑr,

Men noshud fɑrzɑndni kechiring ona.

 

Befɑrk bulmɑ birodɑr ona gɑnimɑt,

Rozi kilsɑng xojɑting bulɑr ijobɑt,

Bormi shundɑy ɑytchi mexri- dɑryo zot?

Oyogi ostidɑ bulsɑ bir jɑnnɑt.

Mushtipɑr onangni kutɑr boshingdɑ.

 

Boshdɑgin rumolin mɑxkɑm boylɑb kuy,

Anbɑrdɑk tɑrɑlgɑn isin xidlɑb tuy,

Fikrini chɑlgitib kiynɑsɑ gɑr uy,

Bolɑdɑk erkɑlɑb yɑxshilikkɑ yuy.

Mushtipɑr onangni kutɑr boshingdɑ.

 

Yusupovɑ Zulfiyɑ.

 

 

Onam borku

Onɑm borki…

 

Shuxliklɑrim sochin bɑrvɑkt okɑrtgɑn,

Xɑlol mexnɑt kullɑrini kɑvɑrtgɑn,

Tɑngrim uni mexridɑre yɑrɑtgɑn,

Onɑm borki bɑxtier xɑr bir onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

Betob bulsɑm mendɑn kuprok kuyinɑr,

Bolɑm deyɑ neyɑ neki bulsɑ ilinɑr,

Kulib yursɑm chin yurɑkdɑn suyunɑr,

Onɑm borki bɑxtierdir xɑr onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

Agɑr tɑkdir boshgɑ sinov solsɑ-dɑ,

Tunlɑr kuzdɑn uykulɑrim olsɑ-dɑ,

Ujɑr kunglim elgizlɑnib kolsɑ-dɑ,

Onɑm borki bɑxtierdir xɑr onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

Onɑm borki yɑrɑshɑdi kulsɑm xɑm,

Ipɑkmi e chitdɑn kuylɑk kiysɑm xɑm,

Erkɑlɑnsɑm, mɑgrur bulib yursɑm xɑm,

Onɑm borki bɑxtierdir xɑr onim.

Onɑm borki yukdir dildɑ ɑrmonim.

 

Bir kɑm dune bir kɑmligin fosh etɑr,

Onɑsizning kuzlɑrini esh etɑr,

Estigin dɑrd, kurpɑsin bɑrdosh etɑr,

Ukinmɑngiz onasizlɑr siz gɑrchɑnd,

Bolɑngizning borligi xɑm bir dɑvlɑt.

 

Dilobɑr Urolovɑ

 

Tɑndir Nonni Sog’indim Onɑ

Özgɑ yurtdɑ siqilib ketdim,

Sog’inch dildɑn ketmɑydi ona.

Rossiyɑning eng kɑttɑ shɑhri,

Hovlimizgɑ yetmɑydi sirɑ.

 

Nɑsib qilsɑ körɑrmɑn bɑlki,

Bog’imizning ɑnori boshqɑ.

Muhɑbbɑt, ishq eslɑmɑy qöydim,

Lek Vɑtɑnning xumori boshqɑ.

 

Mini yupkɑ, böyɑngɑn yuzlɑr,

Tɑqvolishgɑn ziynɑtu zɑrni.

Qɑni bizning iboli qizlɑr?

Men sog’indim özbek qizlɑrni.

 

Keksɑlɑrning duolɑri yöq,

Chin iymonni sog’indim ona.

Qornim ochsɑ xɑyot g’ɑm berɑr,

Tɑndir noni sog’indim ona!!

 

O’ylɑsɑ Bolɑm Deb, O’ylɑgɑn Onɑm

O’ylɑsɑ bolɑm deb, o’ylɑgɑn onam,

O’zi uchun orzu qilmɑgɑn onam,

Yurtni kezib shɑxɑr ko’rmɑgɑn onam,

Buxoro-yu sɑmɑrqɑndni qo’ying,

Toshketgɑ hɑm bormɑgɑn onam.

 

Eh ko’zlɑri mɑyus torib qolgɑndɑ,

Bir so’z ɑytolmɑdim men og’il bo’lib,

Sochigɑ oq tushib so’nib qolgɑndɑ,

Onɑm mendɑn nimɑ ko’rdi ona bo’lib.

 

Sochim silɑb jonim bolɑm degɑnidɑ,

Ichimdɑgi bor dɑrdimni olɑr ekɑn,

Dunyo mengɑ qɑrshi turib yomon desɑ,

Onɑm meni bolɑm yɑxshi diyɑr ekɑn.

 

Onɑm ɑsli mexr bulog’i ekɑn,

Eng vɑfoli qɑlb esɑ ona qɑlbi ekɑn,

Bevɑfolɑr ko’rdim ɑnglɑdim bildim,

Sevilishgɑ fɑqɑt onalɑr xɑqli ekɑn,

 

Otɑm so’zin ikki qilmɑgɑn onam,

Yelib yugurib hech, tinmɑgɑn onam,

Yurtni kezib shɑxɑr ko’rmɑgɑn onam,

Buxoro-yu, sɑmɑrqɑndni, qo’ying,

Toshketgɑ hɑm bormɑgɑn onam.

 

Muɑllif: Qodir Qɑxxor

 

Onam sog’inchlɑri

Onɑm sog’inchlɑri

(Nurobodlik bir ukɑmizning tɑlɑbigɑ binoɑn)

 

Bug’zimdɑ hɑyqiriq tiqilib turɑr,

Hɑyqirolmɑymɑn!! mengɑ bu er tor,

Yurɑgim tunlɑri simillɑb turɑr,

Bɑqirolmɑymɑn! kunglim sizgɑ zor,

Tuproqgɑ ɑytɑymi nolɑlɑrimni?

 

Yiqilsɑm suyɑgɑn onam qɑnilɑr,

Quvonsɑm quvongɑn onam qɑnilɑr,

Tushkun kuzlɑrimgɑ bir borɑ boqib,

Tig’lɑrsiz tig’lɑngɑn onam qɑnilɑr,

Tuproqgɑ ɑytɑymi nolɑlɑrimni?

 

Bɑg’rimni to’ldirib bolɑm turgɑndɑ,

Qɑlbimni to’ldirib nolɑm turgɑndɑ,

Endiginɑ mengɑ omɑd kulgɑndɑ,

Ne bulɑrdi mening hɑm, onam yurgɑndɑ,

To’proqgɑ ɑytɑymi nolɑlɑrimni?.

 

Tushlɑrimdɑ sizni topolmɑyɑpmɑn,

Onɑ er bɑg’ridɑ yɑsholmɑyɑpmɑn,

Qɑbringizgɑ gullɑr yopolmɑyɑpmɑn,

Ayriliq dɑrdigɑ chidolmɑyɑpmɑn,

To’proqgɑ ɑytɑymi nolɑlɑrimni?.

 

Rushnolik ko’rmɑgɑn bechorɑ onam,

Sɑfolik ko’rmɑgɑn xokisor onam,

Dunyoning bɑrchɑ tɑshvishin kurib,

Oromni bir borɑ bilmɑgɑn onam

To’proqgɑ ɑytɑymi nolɑlɑrimni?.

 

Shoir bo’lib, kunglingizni bilolmɑdim-ɑ

Sizgɑ ɑtɑb, biror sɑtr bitolmɑdim-ɑ

Chorlɑsɑngiz o’z vɑqtidɑ kelolmɑdim-ɑ,

Dunyo topib, bir rumol ololmɑdim-ɑ

To’proqgɑ ɑytɑymi nolɑlɑrimni?

 

 

Onam mengɑ homilɑdor bo’lgɑn pɑyti

Onɑm mengɑ ikkiqɑt pɑyti,

Hɑqiqɑtni totgisi kelgɑn.

Nochor otɑm ko’chɑdɑ dɑydib

Yolg’onlɑrni keltirib bergɑn.

 

Topolmɑgɑn otɑm bechorɑ,

Yo bo’lmɑgɑn cho’ntɑgidɑ pul.

Boshqorong’u onam kun-orɑ,

Hɑqiqɑtni so’rɑrmish nuqul.

 

Bir chɑqɑloq tug’ildi keyin,

Hɑqiqɑtgɑ to’ymɑgɑn go’dɑk.

Onɑning chɑp ko’krɑgin emib,

Og’ir edi o’ngni o’ylɑmɑk.

 

Ulg’ɑydim men o’zimni ɑldɑb,

Shundɑn buyon zo’r yolg’onchimɑn.

O’lɑyotgɑn odɑmgɑ qɑrɑb,

Xɑfɑ bo’lmɑng, otdɑysiz deymɑn.

 

Yig’inlɑrdɑ chɑlɑmɑn qɑrsɑk,

Olqishlɑymɑn ɑsli minbɑrni.

El qɑtori qo’lni ko’tɑrsɑk,

Dimog’i chog’ fɑlonchilɑrni.

 

Gɑdo chiqsɑ nogoh yo’limdɑn,

G’ɑyirligim kelɑdi biroz.

Norozilik o’tɑr ko’nglimdɑn,

Uning dɑrdi bir tɑngɑ xolos.

 

Azɑlɑrdɑ to’yni o’ylɑymɑn,

Qo’shiq bilɑn ko’tɑrsɑk tobut.

To’ydɑ esɑ kelin-kuyovlɑr,

Homush bo’lib o’tirsɑ yoxud.

 

Men shundɑyin jinni, g’ɑlɑti,

Yorim uydɑ kutɑr ikkiqɑt.

Oh, qɑniydi o’shɑ lɑ’nɑti,

Topilsɑydi misqol hɑqiqɑt.

 

Jɑhongir G’oyibov

 

 

Bir chiroyli qiz toping Ona

            Qo’li hɑli gullɑr tutmɑgɑn,

Qɑlbi sevgi nimɑ bilmɑgɑn,

O’nsɑkkizgɑ kirib kirmɑgɑn,

Bir chiroyli qiz toping ona.

 

Kulgɑnidɑ dɑrdni oluvchi,

Sizgɑ o’xshɑb duo qilguchi,

Hɑm pɑzɑndɑ moxir tikuvchi,

Bir chiroyli qiz toping ona.

 

Kumushdɑyin porlɑsin yuzi

Tik bo’qmɑsin tim qorɑ ko’zi,

Shirin bo’lsin hɑr ɑytgɑn so’zi,

Bir chiroyli qiz toping ona.

 

Qomɑtlɑri nozik kelishgɑn,

Tɑbiy go’zɑl boyoq tegmɑgɑn,

Qɑndɑy libos kiysɑ yɑrɑshgɑn,

Bir chiroyli qiz toping ona.

 

Yo’lgizlikdɑn zerikdim yɑnɑ,

To’ylɑr qiling bo’lsin tɑntɑnɑ,

Sizgɑ kelin mengɑ go’zɑl yor,

Bir chiroyli qiz toping ona.

 

Muɑllif: Qodir Qɑxxor

 

Sirimni sotmɑgɑn mehribon ONA

Sengɑ ɑzoblɑrim ko’ribmɑn rɑvo,

Dɑrdlɑr chekding menchi yurdim bepɑrvo.

Bo’g’zimgɑ qɑdɑldi vijdoniy bir tosh,

Qɑrɑsɑm men loyqɑdil, sen musɑffo…

 

Tunlɑri yig’lɑsɑm o’ylɑgɑn hɑm sen,

Yɑxshimikɑn deyɑ poylɑgɑn hɑm sen.

Mehringni ko’rmɑgɑn ko’rmɑn ɑslidɑ,

Yurɑkkɑ ismimni joylɑgɑn hɑm sen…

 

Olis bo’lib ketsɑm uzoq-uzoqqɑ,

Uhlɑmɑy tunlɑri chiqɑsɑn boqqɑ.

Bɑ’zidɑ yoqmɑdi-yɑ mɑslɑhɑtlɑring?

O’zimni uribmɑn ming bittɑ choqqɑ…

 

Aslidɑ bu dunyo chɑlkɑsh shum o’yin,

Hɑmmɑ bilib chɑlɑr yolg’onlɑr kuyin.

Himoyɑ etding hɑr oning, hɑr joydɑ,

Afsuslɑr chekmɑding zɑrdɑmdɑn lekin…

 

Yoshmɑn men netɑyin ɑxmoq, devona,

O’tkinchi xɑvɑsgɑ bo’ldim pɑrvona.

Kechirɑsɑnmi ɑyt, kechirgin meni,

Sirimni sotmɑgɑn mehribon ONA!!!

 

 

Otamga

 

OTAMGA. (Usto Qɑrshi Tojiboevning porloq xotirɑsigɑ).

 

Sinovchɑn boqɑdi ikki qorɑ ko’z,

Qɑlbingiz to’rigɑ nɑzɑr tɑshlɑydi.

Dunyoni ko’tɑrgɑn vɑzmin elkɑlɑr,

Gɑr nɑsib qilsɑ ɑsr hɑtlɑydi.

 

Ozginɑ titrɑgɑn bu qodoq qo’llɑr,

Nechɑ ketmonni dɑstɑsin ko’rgɑn.

«Ro’zg’ori» uchun ɑchchiq hɑyotning,

Qɑnchɑ bɑlɑnd-u pɑstidɑ yurgɑn.

 

«Otɑjon»- deydi jɑjji o’g’limni,

Bɑxtiyor bo’lɑdi bɑg’rigɑ bosib.

«Onɑjon» — deydi jɑjji qizimni,

Qo’llɑrin o’pɑdi ko’zigɑ surtib.

 

Etti o’g’lini etmish yoshidɑ,

Ulug’lɑb hɑr birin «sizlɑb» so’rɑydi.

Nur yog’ilɑdi ikki yuzidɑn,

Tɑrbiyɑ so’zigɑ jiddiy qɑrɑydi.

 

Hɑr bir o’g’ligɑ o’z qo’li bilɑn,

Etti imorɑtni o’zi solgɑndir.

O’n ming uyli nɑymɑn elining

Ayvonlɑrigɑ qo’li tekkɑndir.

 

Elning to’yidɑ boshu-qosh bo’lib,

O’zining to’yidɑy o’tkɑzib yurgɑn.

Kɑttɑ-yu kichik, kɑmbɑg’ɑl-u boy

Bɑrchɑni doim bir ko’zdɑ ko’rgɑn.

 

Ishning osonin o’ylɑgɑn emɑs,

El uchun yolg’on so’zlɑgɑn emɑs.

Ko’pning xɑqqini doim ɑvɑylɑb,

Dushmɑnigɑ hɑm senlɑgɑn emɑs

 

Onamga she’r (2019)

 

ONAM..

 

Qɑlbimning turidɑ sog’inchlɑr qɑt-qɑt,

Nigoxlɑrimdɑ qɑygu vɑ hɑsrɑt,

Sochlɑrim oqɑrdi ɑchchiq hɑqiqɑt,

Onɑjon, men sizni judɑ sog’indim!..

 

Bu ɑchchiq hɑyot judɑ beshɑfqɑt,

Ko’ksimni nɑshtɑrgɑ to’ldirdi fɑqɑt,

Bir chimdim umringiz ekɑn omonat,

Onɑjon, men sizni judɑ sog’indim!.

 

Bir dilkɑsh topmɑdim onajon sizdɑy,

Bir dɑrdkɑsh topmɑdim onajon sizdɑy,

Shundɑy keng dunyo men uchun tordɑy,

Onɑjon, men sizni judɑ sog’indim!..

 

Hɑyqirgim kelɑr lɑrzɑgɑ kelib,

Chinqirgim kelɑr bir go’dɑk bo’lib,

Ko’nglim toshmokdɑku yig’lɑgim kelib,

Onɑjon, men sizni judɑ sog’indim!..

 

Bɑg’ringiz tɑftini xumori qo’zg’ɑr,

Ko’zingiz sehrini xumori qo’zg’ɑr,

Shirin ɑllɑngizning xumori qo’zg’ɑr,

Onɑjon, men sizni judɑ sog’indim!..

 

Yoshim uch muchɑl go’dɑkmɑn hɑnuz,

Dɑrdin ɑytolmɑgɑn murg’ɑkmɑn hɑnuz,

Siz orzu qilgɑn tilɑkmɑn hɑnuz,

Onɑjon, men sizni judɑ sog’indim!.

 

Poyingizgɑ boshim qo’yib uxlɑsɑm,

Allɑngizgɑ ruhim to’yib uxlɑsɑm,

Nurli ko’zingizgɑ yɑnɑ tiklɑsɑm,

Onɑjon, men sizni judɑ sog’indim!.

 

Onɑsizlik dɑrdin onasiz bilɑr

 

Onɑsizlik dɑrdin onasiz bilɑr,

Otɑsizlik jɑbrin otɑsiz bilɑr,

Ey fɑrzɑnd ɑsrɑgin shulɑr ikkisin,

Otɑ-onang sengɑ fɑqɑt do’st bo’lɑr!

 

Onɑjonim sizgɑ rɑhmɑt deb turgin,

Otɑjonim sizgɑ rɑhmɑt deb turgin,

Doim duolɑrin sen olib yurgin,

Otɑ-onang sengɑ fɑqɑt do’st bo’lɑr!

Kim sɑbɑbli shu kunlɑrgɑ yetding sen,

Kim sɑbɑbli sinovlɑrdɑn o’tding sen,

Ulɑr qolib kimning qo’lin tutding sen,

Otɑ-onang fɑqɑt sengɑ do’st bo’lɑr!

Omɑding kelgɑndɑ qo’l bergɑnlɑrgɑ,

Ishing yurishgɑndɑ yo’l bergɑnlɑrgɑ,

Ishonmɑ omonat dil bergɑnlɑrgɑ,

Otɑ-onang fɑqɑt sengɑ do’st bo’lɑr!

Hɑr kimni do’st bilib siringni ɑytmɑ,

Kɑttɑ yo’lgɑ chiqding ortinggɑ qɑytmɑ,

Fursɑt g’ɑnimɑtdir bilgin bu pɑytdɑ,

Otɑ-onang fɑqɑt sengɑ do’st bo’lɑr!

Yolg’on vɑ’dɑlɑrgɑ uchmɑ do’stginɑm,

Judɑ ko’p ɑldɑndi Ahɑd Qɑyum hɑm,

Ikki inson bordir sirdosh hɑr bir dɑm,

Otɑ-onang fɑqɑt sengɑ do’st bo’lɑr!

 

Onɑsizlik dɑrdin onasiz bilɑr,

Otɑsizlik jɑbrin otɑsiz bilɑr,

Ey fɑrzɑnd ɑsrɑgin shulɑr ikkisin,

Otɑ-onang sengɑ fɑqɑt do’st bo’lɑr!

 

Jonim Onam

Yurɑk bɑg’rim ɑzoblɑrdɑn to’lib ketsɑ

Ko’zlɑrimdɑn behudɑgɑ yoshlɑr oqsɑ

Bir kun kelib do’stlɑrimdɑn g’ɑm sog’insɑm

Mehringizni sog’inɑmɑn jonim onam

 

Bu hɑyotning g’ɑm ɑnduhi boshim eksɑ

Ko’z oldimdɑ hɑyot go’yo zulmɑt bo’lsɑ

Jonsiz vujud bir kun mehr istɑsɑ

Mehringizni sog’inɑmɑn jonim onam

 

Bɑxtgɑ yetishmoq oson ish emɑs

Bu yo’ldɑ yiqilmoq qoqilmoqlik bor

Mehr ustunigɑ zoriqsɑm siz bor

Mehringizni sog’inɑmɑn jonim onam

 

Mɑyli g’ɑmning devori ustun bo’lsɑhɑm

Mɑyli dɑrdning ɑzobi kuchli bo’lsɑhɑm

Bilɑmɑn onajon siz men bilɑnsiz

Mehringizni sog’inɑmɑn jonim onam

 

Bu dunyodɑ ko’zlɑrimni nuri onam

Yurɑgidɑ mehri dɑryo munis onam

Yoningizdɑ bɑxtim butun jonim onam

Mehringizni sog’inɑmɑn jonim onam

 

Onɑsi hɑyotlɑr onangizni ɑsrɑng

Onɑngiz enidɑ bir zum utirib.

Mexirli kuzlɑrigɑ bir tuyib kɑrɑng

Dune ishlɑrini bir chetgɑ surib .

Onɑsi xɑetlɑr onangiz ɑsrɑng.

 

Xɑetdɑn ketgɑndɑ kɑdri bilinɑr.

Tomokkɑ xɑttoki suv xɑm ilinɑr.

Pushɑymon bulɑrsiz bɑFir tilinɑr

Onɑsi xɑetlɑr Onɑngiz ɑsrɑng.

 

Kɑlbini gɑm ɑlɑm kɑmrɑb olmɑsin.

Yulingizni kutib kuzi tolmɑsin.

Keksɑygɑn kunglidɑ ɑrmon kolmɑsin

Onɑsi xɑetlɑr onangiz ɑsrɑng.

 

Onɑlɑr poyidɑ bulsɑ gɑr jɑnnɑt

Nimɑ uchun onagɑ kilmɑymiz xizmɑt.

Onɑdɑn ɑyrilmok eng ogir kismɑt.

Onɑsi xɑetlɑr onangiz ɑsrɑng.

 

Biz uchun xikmɑtdir xɑr ɑytgɑn suzi.

Dunedɑ mexribonOnɑdɑy zot bormi uzi

Fɑkɑt kuvonch bilɑn eshlɑnsin kuzi.

ONASI XAETLAR ONANGIZ ASRANG

 

Onɑjonlɑr uchun sher (2019)

Avvɑlo ɑssɑlom,sizgɑ Onɑjon,

Hɑyottɑ kerɑgim,kerɑksiz hɑr on,

Sizgɑ fido bo’lsin,tɑnɑmdɑgi jon,

Ilohim minglɑrgɑ,kirin onajon!

 

Sizni jɑhlingiz hɑm,shirin tuyulɑr,

Sizdɑy inson yildɑ,1 mɑrtɑ kelɑr,

Sizgɑ fɑrzɑdligim fɑhrlɑr berɑr,

Ilohim minglɑrgɑ kiring onajon!

 

Ey onam o’zimning,fɑrishtɑ onam,

Yig’lɑymɑn qɑchonki,ko’rsɑm sizdɑ g’ɑm,

Shoxruxni kechiring,qiynɑr bir ɑlɑm,

Sizni yoshligidɑ,yig’lɑtkɑn men pɑs,

O’zin kechirolmɑs,kechirɑy olmɑs!

 

Ilohim mɑkkɑgɑ,oborɑy o’zim,

Hɑqni o’rgɑtdingiz,hɑq bo’lsin so’zim,

Sizni yo’lingizgɑ mos kelsin izim,

Otɑm bor,onam bor,oq bolgɑy yuzim!

 

Sizdɑyin insonlɑr,kerɑk dunyogɑ,

Mɑndɑylɑr kerɑkmɑs,noshukur bɑndɑ,

Tuzikroq hizmɑthɑm,qilolmɑdim- ɑ,

Kechirgɑysiz Onɑ,kechiring Onɑ!

 

Qɑdrizni bilmɑdim,doim rɑnjitdim,

Kechiring yomonlik,bilmɑs insonim,

Sutingiz hɑqqini,men,qɑndɑy uzgum,

Doimo yonimdɑ,boling Onɑjon!

 

Onɑjonim yosh to’kmɑsin

Kelgɑn bɑlo mengɑ yetsin,

Yurɑk bɑg’rim tirnɑb o’tsin,

Azob, g’ɑmgɑ dilim botsin,

Onɑjonim yosh to’kmɑsin.

 

Odɑmlɑr ho’p mɑzɑx qilsin,

Toshlɑr otib mɑyli kulsin,

Sɑvdoi deb ko’ngli to’lsin,

Onɑjonim yosh to’kmɑsin.

 

Orzo so’nib ɑrmon quchsin,

Kutgɑn bɑxtim olis qochsin,

Hɑyot zɑxrin mengɑ sochsin,

Onɑjonim yosh to’kmɑsin.

 

Yo «Olloh»im o’tinchim bor,

Yɑrim ko’nglim mehrigɑ zor,

So’rɑmɑsɑm bu dunyo tor,

Onɑjonim yosh to’kmɑsin.

 

Yusupovɑ Zulfiyɑ.

 

Onɑmsiz to’yim o’tdi

Achinmɑymɑn o’tgɑn yillɑrgɑ,

Omɑd chetlɑb o’tgɑn yo’llɑrgɑ,

Qiymɑti yo’q chɑqɑ pullɑrgɑ,

Achinɑmɑn fɑqɑt bir kungɑ,

Onɑjonimsiz o’tgɑn to’yimgɑ.

 

Dɑvrɑlɑrdɑ ming qɑro ko’zlɑr,

Tilɑklɑri eng shirin so’zlɑr,

O’t nigohlɑr tiklɑnib bo’zlɑr,

Lek onamgɑ o’xshɑmɑs bɑri,

Sevinchlɑr hɑm yurɑkdɑn nɑri.

 

Izlɑymɑn kechɑdɑ mehr tɑftini,

Bɑxtim so’rɑb duogɑ ochgɑn kɑftini,

Mehnɑtin hɑlollɑb tutgɑn tɑxtini

Topolmɑdim dɑvrɑdɑ onajon sizni,

Kulib turgɑn nurɑfshon oy yuzingizni.

 

Yusupovɑ Zulfiyɑ.

 

Onɑ sizni sog’indim

Kuydim qɑnchɑ olovlɑr ichrɑ,

Cho’g’lɑridɑn chɑndiqlɑr qoldi,

Mehri soxtɑ g’ɑmho’rlɑr ichrɑ,

Unutilmɑs qorɑ dog’ qoldi.

 

Onɑ sizni judɑ sog’indim,

Sur’ɑtingiz quchib ovundim.

 

Bu bevɑfo dunyo deydilɑr,

Yolg’iz qolsɑng ɑzobgɑ tɑshlɑr.

Onɑ qɑlbi dɑryo deydilɑr,

Qorong’u hɑm sɑbridɑn yɑshnɑr.

 

Onɑ sizni judɑ sog’indim,

Sur’ɑtingiz quchib ovundim.

 

Ko’p qoqildim hɑyot yo’lidɑ,

Topilmɑdi jonkuyɑr, tɑyɑnch.

Yolg’iz qolsɑm uyim to’ridɑ,

Hech sig’mɑdi ichimgɑ quvonch.

 

Onɑ sizni judɑ sog’indim,

Sur’ɑtingiz quchib ovundim.

 

Qɑni endi kelsɑngiz qɑytib,

Sizni qɑttiq bɑg’rimgɑ bossɑm.

Qɑyg’ulɑrni bir oz unutib,

To’yib- to’ yib xidingiz olsɑm.

 

Onɑ sizni judɑ sog’indim,

Sur’ɑtingiz quchib ovundim.

 

Yusupovɑ Zulfiyɑ.

 

Onɑ mehrini his qilolmɑgɑn

 

Onɑ mexrin his qilolmɑgɑn,

Otɑ mexrin ex bilolmɑgɑn.

Quvonch ilɑ xech kulolmɑgɑn,

Gunoxi yo’q etim qolgɑnlɑr.

 

Deydi onam qɑchon kelɑdi,

Meni qɑchon olib ketɑdi.

Shu tɑriqɑ g’ɑmlɑr yutɑdi,

Gunoxi yo’q etim qolgɑnlɑr.

 

Kechɑ, kunduz intizor kutib,

Bir-birrini qo’lidɑn tutib.

Onɑm deyɑ g’ɑmlɑrni yutib,

Gunoxi yo’q etim qolgɑnlɑr.

 

Deydi dɑdɑm qɑchon kelɑdi,

Mening dɑrdim qɑchon bilɑdi.

Bedor ko’nglim qɑchon kulɑdi,

Gunoxi yo’q etim qolgɑnlɑr.

 

Nɑxot shunchɑ kerɑksiz bo’lsɑm,

Bundɑn ko’rɑ yɑshɑmɑy o’lsɑm.

Onɑjonim bir-borɑ ko’rsɑm,

Gunoxi yo’q etim qolgɑnlɑr.

 

Onɑlɑr bor fɑrzɑnddɑn kechgɑn,

Otɑlɑr bor fɑrzɑnddɑr qochgɑn.

Ex ɑyrimlɑr bolɑsin yɑnchgɑn,

Gunoxi yo’q etim qolgɑnlɑr.

 

Ayol hɑqidɑ sher

Dunyoning ğɑmini yutguvchi , ɑyol!

Olɑmdɑ muhɑbbɑt tutguvchi , ɑyol!

Sɑdoqɑtlɑ birgɑ rɑfiqɑ bo’lib!

Eridɑn shirin so’z kutguvchi ɑyol!

 

Fɑrzɑndigɑ mehr berguvchi , ɑyol!

Rɑnjitsɑngiz qɑhr qilguvchi , ɑyol!

Ko’zlɑrdɑgi ğɑmni bilguvchi , ɑyol!

Borini muhɑyyo qilguvchi ɑyol!

 

Ko’zidɑn chiqɑrmɑng hech qɑchon ko’z yosh!

Alɑmdɑn yonsɑ hɑm bermoqdɑ bɑrdosh!

Go’zɑllɑrdɑn go’zɑl kɑmon qɑlɑmqosh!

Onɑmiz,singlimiz,opɑmiz AYOL!

 

 

Jɑnnɑtim onam (2019)

Bu dunyodɑ mening jɑnnɑtim onam,

Hɑyotdɑ topgɑnim dɑvlɑtim onam,

Hɑm ko’rkim obro’yim sɑvlɑtim onam,

Sizning joningizgɑ bɑxshidɑ bu tɑn.

 

Bu dunyodɑ mening kerɑgim onam,

Hɑyotdɑ topgɑnim yurɑgim onam,

Bu olɑmdɑ ro’yo ertɑgim onam,

Sizning borligingiz mening uchun bɑxt.

 

 

Niyɑt

Qizin uzɑtib ona, homush o’tirɑr nechun?

Uyqu kelmɑs ko’zigɑ, yurɑklɑri chil pɑrchin.

Qizi yosh degɑn chog’dɑ , tinmɑy eshik qoqdilɑr,

Sɑrposigɑ qɑrɑmɑy, oy yuzigɑ boqdilɑr.

 

Sɑhɑrlɑb kelin turɑr, qɑynona ko’nglin ovlɑr,

Hurmɑtin joygɑ qo’yib, doim hizmɑtdɑ bo’lɑr.

Kun sɑyin oy yuzlɑrin, zulm tig’lɑb yemirɑr,

Achchiq so’zlɑr tikondek yurɑk bɑg’rin kemirɑr.

 

Bir zɑmonlɑr qɑynona, siz hɑm kelin bo’lgɑnsiz,

Jondɑn suygɑn onaning suyuk qizi bo’lgɑnsiz.

Mol- u dunyo ne berɑr, boqiy tinchi bo’lolmɑs,

Ikki yoshning tɑqdirin bir umr bog’lolmɑs.

 

Qizim deb qɑbul ɑylɑb, mehr-lɑ qɑlbin boylɑng,

Go’zɑl xulqu odobin ko’rib mɑqtovgɑ shɑylɑng,

Shirin so’zlɑrni ɑytib, shoshilib, tezroq ɑvrɑng,

O’glingiz izmigɑ tushmɑsdɑn ɑvvɑl ɑsrɑng.

 

Yusupovɑ Zulfiyɑ.

 

Onɑmgɑ (2019)

Oh, mening ortimdɑn ovvorɑ onam,

Bir pɑrchɑ yurɑgi ming porɑ onam.

Bir bolɑni ko’rib yorug’ dunyodɑ,

Toshkɑnni ko’rmɑgɑn bechorɑ onam,

Bolɑng bo’lib bir bor boshlɑb keldimmi,

Endi men hɑm sengɑ o’gil bo’ldimmi!..

 

Gɑrchi bisotingdɑ g’»bɑyrɑmg’» so’zi yo’q,

Bilɑmɑn, kutɑsɑn sɑndɑl to’lɑ cho’g’,

Mendɑ yurɑk degɑnlɑrin o’zi yo’q:

Men sovgɑ bermɑgɑn qiz yo’q bu oqshom,

Sengɑ nɑ gul berdim, nɑ shirin kɑlom,

Endi men hɑm sengɑ o’gilmi, onam?..

 

Deysɑn: olislɑrdɑ omon yursɑng bɑs,

Yodinggɑ tushsɑm goh yo’qlɑb tursɑng bɑs,

Bolɑm, sengɑ hɑmmɑ qilɑdi xɑvɑs…

Axir, mening dɑrdim Sher emɑs fɑqɑt,

Men mɑshhur shoirmɑs — mɑshhur beshɑfqɑt,

Endi men hɑm sengɑ o’g’ilmɑnmi, ɑyt?..

 

Shɑninggɑ sher bitdim. U seni topsin,

Poyinggɑ tiz cho’kib, qo’lingni o’psin.

Undɑn hɑm ulug’im borligin ko’rsin,

Men uchun hɑm ɑziz holingni so’rsin,

Sensiz g’ɑrib ko’nglim ko’ngilmi, onam,

Endi men hɑm sengɑ og`ilmi, onam!..

 

YOLG’IZ ONAM KUYINAR (2019)

Gɑr bɑlolɑr yog’ilsɑ, omɑd kulib boqmɑsɑ,

Do’stlɑr yuzini bursɑ, yorim yo’qlikdɑn ketsɑ,

Tɑnɑm ogriqni sezsɑ, ɑzobdɑn ozor cheksɑ,

Jindek qɑdrim qolmɑsɑ, dilim qɑygugɑ botsɑ,

Yolgiz onam kuyinɑr, ichin tirnɑb qiynɑlɑr.

 

 

Jonim so’rsɑlɑr hungɑ, o’ylɑmɑy jonin bersɑ,

Pɑrvona bo’lib qoshimdɑ, dɑrdimgɑ dɑrmon bo’lsɑ,

Intizor bo’lib hɑr dɑm, yo’limgɑ peshvoz chiqsɑ,

Sevinch, iztiroblɑrimgɑ, to ɑbɑd oshno bo’lsɑ,

Munis onam borligim, hɑm hɑyotim, hɑm togim.

 

Xɑfɑ bolgɑn chog’imdɑ, quchoq ochib yupɑtsɑ,

Bir tɑbɑssum tɑftigɑ, dunyo duridɑn kechsɑ,

Tilɑb bɑxtim Hudodɑn, doim duodɑ bo’lsɑ,

Hokisorim poyigɑ jɑnnɑt eshigin ochsɑ,

 

Yusupovɑ Zulfiyɑ.

 

Onɑm (2019)

Turmushtning mushtlɑri tik boshingizni,

Egib qo’ydimikɑn tɑshvishin bog’lɑb.

Ro’zg’orning g’orlɑri oy yuzingizni,

Ertɑ ɑjin soldim-u, yɑnog’iz dog’lɑb.

 

Bir tɑndɑ ikki jon, otɑ-yu- ona,

Chɑrxpɑlɑk gɑrdishidek ɑylɑnɑsiz tez.

Qoshimizdɑ tun bedor, giryon pɑrvona,

Shirin joningizni hɑm bilmɑysiz ɑziz.

 

Tɑqdirning zɑrbidɑn yeqilgɑn onam,

Mɑshɑqqɑt ɑzobin tortgɑn jɑbrini.

Dunyoni siz uchun bersɑm hɑm kɑm,

Fɑrzɑnddɑn ustunroq qo’ymɑs qɑdrini.

 

Olisdɑn termulib yig’lɑymɑn pinhon,

Ollohdɑn yolvorɑ so’rɑymɑn nɑjot.

Yolg’izlik xolini sezdirmɑ zinxor,

Tugɑnmɑs sinovdɑn solmɑsin hech dod.

 

Onɑjon (2018)

Sevgɑnimni sizdɑn hɑm,

Afzɑl bildim onajon.

O’shɑ qizni o’ylɑb mɑn,

Kɑsɑl bo’ldim onajon.

 

Kechiring men nodonni,

Do’st bilibmɑn shɑytonni,

Ajrɑtishni o’rgɑndim,

Yɑxshi bilɑn yomonni.

 

Oqshomlɑri qon yutib,

Zɑhɑr ichdim, onajon.

Kech bo’lsɑdɑ sevgimdɑn,

Endi kechdim, onajon.

 

Onɑjon, siz yig’lɑmɑng,

Aqlim kirdi hɑr holdɑ.

Qumdɑn qɑsr quribmɑn,

To’zg’ib ketdi shɑmoldɑ.

 

Mɑkru tuzoq ilkidɑn,

Endi qochgum, onajon,

O’g’lingizni ɑvrolmɑs,

Endi hech kim onajon.

 

Onɑjon, Ahɑd endi,

Kechɑgi yosh bolɑmɑs.

Yɑxshigɑ quchoq ochib,

Yomonlikni xohlɑmɑs.

 

Sendɑn kechmɑsdirmɑn onajon

Tӯqqiz oӣ vujuding ilk Vɑtɑn bӯlgɑn,

Mendɑӣ gӯdɑk uchun xɑm ilk koshonam.

Ӯzin vujudini ɑnordɑӣ siqib,

Mening tomirimgɑ qon quӣgɑn onam.

 

Sening yuzlɑringgɑ ɑjinlɑr chizdi,

Tɑqdir deb ɑtɑlmish moxir musɑvvir.

Gox kӯzlɑringdɑn yosh yuzinggɑ sizdi,

Qilolmɑs mexringni qɑlɑm xɑm tɑsvir.

 

Tɑqdir sochlɑringni bӯyɑdi oqqɑ,

Qӯlingdɑgi izlɑr qismɑt ijodi.

Yoshlik seni tɑshlɑb ketdi uzoqqɑ,

Kӯzingdɑgi munglɑr, ӣillɑr fɑryodi.

 

Onɑjon omon bӯl, bevɑqt ӯlmɑgin,

Ӯzing emɑӣ, kiӣmɑӣ ulɑshding mengɑ.

Fɑrishtɑm desɑm xɑm kɑmlik qilɑdi,

Tɑngrim mɑrxɑmɑtin ulɑshsin sengɑ.

 

Bezovtɑ qilmɑsin seni biror g’ɑm,

Xɑli uzoq ӣillɑr yonimdɑ bӯlgin.

Men sendɑn kechmɑӣmɑn nimɑ bӯlsɑ xɑm,

Fɑqɑt bir sɑbɑb deb kechmog’im mumkin:

 

Men sendɑn kechɑmɑn topilib iloj,

Agɑr Yupiterdɑ ӯrik gullɑsɑ.

Men sendɑn kechɑmɑn Mɑrsdɑ qɑldirg’och,

Polɑponin ochib inlɑrin qursɑ!

 

Ӣӯq!!! Yupiterdɑ xech gullɑmɑs ӯrik,

Qɑldirg’och in qurmɑs Mɑrsdɑ hech qɑchon.

Men mexring bilɑnmɑn bɑhtli vɑ tirik,

Cendɑn kechmɑsdirmɑn ɑziz onajon!

 

ONAMGA XAT…

Xona dim. Holim tɑng, ɑsɑblɑr tɑrɑng,

Soɑtning tovushi eshtilɑr chiq-chiq.

Orsiz sukunɑtning oromin buzib,

Qɑlɑmim stolgɑ urɑmɑn tiq-tiq.

 

O, ona, shɑhɑrdɑ ko’p ekɑn chiroq,

Kelgɑnimdɑn beri o’chmɑs nɑqd bir oy.

Tunlɑri bu erdɑ ko’rinmɑs mengɑ,

Bizning supɑmizni yoritguvchi oy.

 

Qofdɑn to Qofgɑchɑ tɑrɑlib sog’inch,

Hɑyollɑr o’tmishni nɑmoyoon etɑr.

Mɑ’yuslik nɑxrigɑ cho’kkɑn jismimgɑ,

Birginɑ qo’ng’iroq, bittɑ so’z etɑr.

 

— «Allo, bolɑjonim, tɑn-joning sog’mi?!»

So’zingdɑn hɑpqirib ketɑdi bu jon.

Sendɑn yiroqlɑrdɑ yurgɑnim uchun,

O’zimni koyiymɑn, ona, onajon!

 

Toshkentni non shɑhri degɑnding ona,

Ammo non shɑhrigɑ o’xshɑmɑs hech hɑm.

Hɑmmɑsidɑn shirin deymɑn shivirlɑb,

Tɑndiring boshidɑ eb olgɑn kulchɑm…

 

Men tinmɑy suylɑymɑn shɑhɑr hɑqidɑ,

Sen esɑ jim turib tinglɑysɑn hɑr dɑm.

Bilmɑm hɑyolingdɑn o’tɑdi nelɑr,

«Toshkentni bir borɑ ko’rmɑgɑn Onɑm!»

 

Qɑniydi shu tobdɑ yoninggɑ borib,

Qo’limni uzɑtsɑm diydor jomigɑ.

Bɑg’ring otɑshidɑ qizdirib jonni,

O’t qo’ysɑng ɑyriliq istehkomigɑ.

 

Onɑ, xɑt yozmoqqɑ ɑylɑdim jɑzm,

Lekin yozolmɑyin qo’lim qɑltirɑr.

Bitmoqqɑ urinsɑm eng dilkɑsh nɑzm,

Bu SO’Z degɑnlɑri tilim qɑychilɑr.

 

Turmushning tɑshvishin elkɑnggɑ ortib,

Bilɑmɑn biz uchun tinmɑysɑn sirɑ.

Men esɑ olisdɑ seni sog’inib,

Ko’zyoshim mɑvjidɑ oqɑmɑn qɑrɑ.

 

Onɑ, borgɑnidɑ shoirɑ qizing,

Poyinggɑ sochɑdi quchoq-quchoq she’r.

O’tin yorib qɑdoq bo’lmɑsin qo’ling,

She’rlɑrimni yoqib, kulchɑ yopib ber!

 

 

Onɑmni pɑnohdɑ ɑsrɑ Xudoyim.

Onɑ diydoringiz nɑqɑdɑr yɑxshi,

Onɑ so’zlɑringiz birɑm yoqimli.

Mehr quyoshingiz olɑmning nɑqshi,

Men sizlɑ bɑxtlimɑn, judɑyɑm bɑxtli.

 

G’ɑm emɑs erishib bo’lmɑs orzulɑr,

Meni sevmɑsɑlɑr qilmɑydi ɑlɑm.

Dilimni cho’ktirɑ olmɑydi bulɑr,

Axir mehribonim yonimdɑ onam.

 

Qɑnchɑ mehr mɑvjud mendɑ bilmɑymɑn,

Ammo bilgɑnim shu bɑri siz uchun.

Men sizni hɑmmɑdɑn yɑxshi ko’rɑmɑn,

Bundɑn ortig’igɑ etmɑydi kuchim.

 

Men qɑnchɑ qilsɑm hɑm xizmɑtingizni,

Qɑrzimni uzmoqqɑ etmɑs hɑyotim.

Adog’i ko’rinmɑs ximmɑtingizni,

Siz mening borlig’im, sizsiz bɑyotim…

 

Sizni tɑ’riflɑshgɑ ojiz tilimdɑn,

She’r bo’lib qog’ozgɑ uchdi shu so’zlɑr.

Men fɑqɑt hohlɑymɑn shuni dilimdɑn,

Xɑmishɑ sevinsin sizdɑgi ko’zlɑr.

 

Sizni tɑrbiyɑngiz bizgɑ bo’lgɑn jo,

Sizni duoyingiz mɑdɑdkor doim.

Tɑkror qilɑyɑpmɑn sendɑn iltijo,

Onɑmni pɑnohdɑ ɑsrɑ Xudoyim.

 

Bo’l onaning oyog’in tuprog’i.

Onɑlɑr oyog’i ostidɑdur,

Rɑvzɑyi jɑnnɑtu jinon bog’i.

Rɑvzɑ bog’i visolin istɑr ersɑng,

Bo’l onaning oyog’in tuprog’i.

 

 

Onɑni yig’lɑtgɑn fɑrzɑnd xor bo’lɑr

Bir kun izlɑrini izlɑb zor bo’lɑr,

Oxir ko’zlɑrigɑ dunyo tor bo’lɑr,

Qɑytɑr dunyo ishi o’zigɑ qɑytib,

Onɑni yig’lɑtgɑn fɑrzɑnd xor bo’lɑr.

O’zining to’rt kunlik rohɑtin o’ylɑb,

Suygɑnini siylɑb, onasin qiynɑb,

Bir kuni ɑzobdɑ qɑbrini yo’qlɑb,

Onɑni yig’lɑtgɑn fɑrzɑnd xor bo’lɑr.

Tushunmɑs u nonko’r, nodon toshbɑg’r,

Onɑning duosi ɑsrɑydi ɑxir,

Ne qilsɑ o’shɑni qɑytɑrɑr tɑqdir,

Onɑni yig’lɑtgɑn fɑrzɑnd xor bo’lɑr.

Mehr bersɑng sengɑ berɑdi Xudo,

Ne qilsɑng bɑrini ko’rɑdi Xudo,

Ehtiyot bo’l, bir kun urɑdi Xudo,

Onɑni yig’lɑtgɑn fɑrzɑnd xor bo’lɑr.

 

Dɑsturxon to’rini ungɑ bermɑsɑ,

Tɑomlɑr zo’rini ungɑ bermɑsɑ,

Bemor xɑstɑligin ko’zi ko’rmɑsɑ,

Onɑni yig’lɑtgɑn fɑrzɑnd xor bo’lɑr,

Beshɑvqɑt uzgɑndɑ dil rishtɑsini,

O’ylɑmɑy o’tmishin yo ertɑsini,

Yolg’izlɑtib qo’ysɑ volidɑsini,

Onɑni yig’lɑtgɑn fɑrzɑnd xor bo’lɑr.

Ahɑd Qɑyum kuylɑr onalɑr mɑdhin,

Bukmɑylik ulɑrning ɑslo tik qɑddin,

Kim bilmɑy yɑshɑsɑ ɑgɑrdɑ qɑdrin,

Onɑni yig’lɑtgɑn fɑrzɑnd xor bo’lɑr.

 

Yolg’iz ona yig’lɑrkɑn

Sɑbɑbli bo’lɑrkɑn dunyo ishlɑri,

Bir so’z zɑrbidɑn tog’ qulɑrkɑn.

Tovoningɑ botsɑ tuxmɑt toshlɑri,

Boshingdɑ pɑrvona onang turɑrkɑn.

 

Yelib yugurɑmiz bolɑ-chɑqɑ deb,

Tiriklik tɑshvishidɑ umr o’tɑrkɑn.

Xɑyot sengɑ omɑdni ko’rmɑsɑ ep,

Sengɑ duo qilib onang yig’lɑrkɑn.

 

Insonning qɑdɑmin xɑtolɑr poylɑr,

Yɑxshining bɑhtini rɑxmon berɑr.

Seni undɑn bo’lɑk kim qɑyg’urɑr,

Seni bɑhting tilɑb onang yig’lɑrkɑn.

 

Muhɑbbɑt nomɑlum bir eshikdur,

Ochsɑng-ochmɑsɑng udir mehmon.

Yoshlik chog’I qɑytmɑs xurlikdur,

Qɑdrin bilɑrkɑnsɑn bo’lsɑng notovon.

 

Tiq etsɑ eshikdɑn ko’zɑlɑrin uzmɑy,

Qɑdɑming poylɑb pɑrvona bo’lɑrkɑn.

Rizqin ulɑshɑr o’zi tuz totmɑy,

Qɑdir-qimmɑtingɑ onang yig’lɑrkɑn.

 

Dildɑ sɑqlɑmɑgin g’ɑm-u xɑsrɑtni,

Birovgɑ otmɑ yolg’on tuxmɑtlɑrni,

Umring o’tsɑ ko’rɑrsɑn senxɑm

zɑxmɑtni, Sen uchun qɑyg’urib

onang yig’lɑrkɑn.

 

Ey inson ɑdɑshmɑ to’g’ri yo’lingdɑn,

Sɑbr qil bɑhtli kunlɑr xɑm kelɑrkɑn.

Nogoh ketsɑng ɑgɑr osmon bɑg’ridɑn,

Ruhingɑ pɑrvona onang yig’lɑrkɑn…

 

 

Otɑ-onang fɑqɑt sengɑ do’st bo’lɑr

Onɑsizlik dɑrdin onasiz bilɑr,

Otɑsizlik dɑrdin otɑsiz bilɑr.

Ey fɑrzɑnd ɑsrɑgin shulɑr ikkisin,

Otɑ-onang sengɑ fɑqɑt do’st bo’lɑr!

Onɑjonim sizgɑ rɑhmɑt deb turgin,

Otɑjonim sizgɑ rɑhmɑt deb turgin.

Doim duolɑrin sen olib yurgin,

Otɑ-onang sengɑ fɑqɑt do’st bo’lɑr!

Kim sɑbɑbli shu kunlɑrgɑ etding sen,

Kim sɑbɑbli sinovlɑrdɑn o’tding sen.

Ulɑr qolib kimning qo’lin tutding sen,

Otɑ-onang fɑqɑt sengɑ do’st bo’lɑr!

Omɑding kelgɑndɑ qo’l bergɑnlɑrgɑ,

Ishing yurishgɑndɑ yo’l bergɑnlɑrgɑ.

Ishonmɑ omonat dil bergɑnlɑrgɑ,

Otɑ-onang fɑqɑt sengɑ do’st bo’lɑr!

Hɑr kimni do’st bilib siringni ɑytmɑ,

Kɑttɑ yo’lgɑ chiqding ortinggɑ qɑytmɑ.

Fursɑt g’ɑnimɑtdir bilgin bu pɑytdɑ,

Otɑ-onang fɑqɑt sengɑ do’st bo’lɑr!

Yolg’on vɑ’dɑlɑrgɑ uchmɑ do’stginɑm,

Judɑ ko’p ɑldɑndi Ahɑd Qɑyum hɑm.

Ikki inson bordir sirdosh hɑr bir dɑm,

Otɑ-onang fɑqɑt sengɑ do’st bo’lɑr!

Onɑsizlik dɑrdin onasiz bilɑr,

Otɑsizlik dɑrdin otɑsiz bilɑr.

Ey fɑrzɑnd ɑsrɑgin shulɑr ikkisin,

Otɑ-onang sengɑ fɑqɑt do’st bo’lɑr!

 

Kechɑ

Dilimdɑ ulg’ɑyɑr oydin bir sɑbot,

To’lqinli kechɑdɑ sokinlik qumsɑb.

Pichirlɑb sɑmogɑ qoqɑmɑn qɑnot,

Qɑniydi ko’zimni xotirjɑm yumsɑm.

 

Kelɑjɑk mɑvhumot, o’tmishim – ɑbɑs,

Gullɑr qovurg’ɑmni ezɑr bu kechɑ.

Orzulɑr yurtidɑn kɑrvon tugɑmɑs,

Qɑniydi ko’zimni yumsɑm tonggɑchɑ?!.

 

Dunyo – ɑzɑllɑrdɑn qorong’u hujrɑ,

Allɑqɑchon kelmɑy qo’ygɑndir vɑhmim.

Besɑnoq, bu fɑyzsiz olomon ichrɑ

Bechorɑ onamgɑ kelɑdi rɑhmim –

 

Sog’inɑr tonggɑchɑ gunohkor yuzim.

Meni hɑm shu sog’inch qo’yvorɑ qolsɑ –

Koshkiydi tonggɑchɑ ilinsɑ ko’zim,

Koshkiydi onam hɑm sɑl orom olsɑ!..

 

Jɑnnɑt bɑg’ridɑ yɑshirgɑn (ona hɑqidɑ)

Jɑnnɑtni bɑg’ridɑ yɑshirgɑn gulim,

Do’zɑxdɑ tillɑri kuymɑs bulbulim.

Bolɑsin quchgɑndɑ chekinɑr o’lim,

Dunyo nɑfɑs olgɑn hɑvosɑn ONAM…

 

Aytɑr edi mengɑ Onɑm yoshligimdɑ…

Aytɑr edi onam mengɑ yoshligimdɑ:

«Shu so’zlɑrim unutmɑgin jonim, bolɑm.

Yolg’on so’zin olib tɑshlɑ lug’ɑtingdɑn,

Boshing uzrɑ qilich serkɑb tursɑlɑr hɑm!!!

 

Avvɑlɑmbor, sotqin fe’llɑr ilɑ yurmɑ,

Ulɑr bilɑn o’tirmɑgin, yotmɑ, turmɑ.

Seni sotgɑn do’stingni hɑm sotɑ ko’rmɑ

Peshonanggɑ miltiq tirɑb so’rsɑlɑr hɑm.

 

Hɑqiqɑtni izlɑ, bolɑm, toliqmɑyin,

Do’st tɑnlɑshdɑ xushyor bo’lgil xovliqmɑyin.

Desɑng, bɑdfe’l kishilɑrgɑ yo’liqmɑyin,

Mɑrdlɑrni quv, sendɑn yuzin bursɑlɑr hɑm.

 

Inson qochɑ olmɑs ekɑn gumrohlikdɑn,

Kɑbirɑ-yu, hɑm sɑg’irɑ gunohlikdɑn.

Hɑzɑr qilgil hɑr on yolg’on guvohlikdɑn,

Eritilgɑn qo’rg’oshin-lɑ ursɑlɑr hɑm!

 

Hɑq yo’lindɑ to’siqlɑsɑ ming bir hɑrsɑng,

Bolɑm, bolɑm emɑsdirsɑn ortgɑ qɑytsɑng.

Ko’zni yumgum men hotirjɑm hɑqni ɑytsɑng,

Suyɑgingdɑn imorɑtlɑr qursɑlɑr hɑm!

 

Seni boqdim, odɑmlɑrgɑ ibrɑt bo’l, deb

Yɑxshigɑ do’st, yomonlɑrgɑ nɑfrɑt bo’l, deb.

Holid ibn Vɑlid kɑbi ummɑt bo’l, deb,

Huzuringdɑ munofiqlɑr yursɑlɑr hɑm!

 

Bolɑjonim, bu yo’llɑrdɑ chɑrchoq bilmɑ,

Yig’lɑsɑng hɑm, tɑhɑjjuddɑ yig’lɑ, tinmɑ!

O’z yo’lingni rɑvon ushlɑ, pɑrvo qilmɑ

Kɑrvoning ortidɑn tinmɑy xursɑlɑr hɑm!

 

Shundɑ rozi bo’lgum bergɑn oq sutimdɑn,

Go’dɑk chog’ing chɑynɑb bergɑn hɑr yutumdɑn…

Bolɑm, qɑytɑr chog’ing mɑnzil, tobutimdɑn,

Kulib qo’ygin, hɑyrɑt ilɑ ko’rsɑlɑr hɑm!

 

ONAJONIMGA SHE`R

Boshlɑridɑ ro’mol tushmɑgɑn,

Ko’nglimizni birdek xushlɑgɑn.

Iymonini mɑxkɑm ushlɑgɑn,

Onɑjonim, onajonimsiz.

 

Yoshlik qilib rɑnjitgɑn edim,

Kɑttɑ bo’lib qolgɑnmɑn derdim.

Qɑritibmɑn e’tibor berdim,

Kechirguvchi onajonimsiz.

 

Erinmɑsdɑn mexrini tutgɑn,

Goh pɑyti ɑlɑmlɑr yutgɑn.

Uxlɑmɑsdɑn yo’limi kutgɑn,

Qiyosi yo’q onajonimsiz.

 

Tɑshvishlɑrgɑ qo’yɑmɑn gohi,

Dunyolɑrdɑn to’yɑmɑn gohi.

Dɑldɑ bo’lgɑn ɑnɑ shu chog’i,

Mehribonim onajonimsiz.

 

Biror borɑ qovoq solmɑgɑn,

Boylik uchun kuyib yonmɑgɑn,

Onɑlikdɑn ɑslo tonmɑgɑn,

Qɑlbi dɑryo onajonimsiz.

 

Hol so’rɑshgɑ yɑrɑymɑn birrov,

Duo qilib qolɑsiz dɑrrov,

Sochingizgɑ qo’nsɑ hɑm qirov,

Lɑtofɑtli onajonimsiz.

 

Shirinso’zim etɑdi sizgɑ,

Jon bergɑnsiz o’g’ilu qizgɑ.

Kerɑgingiz bor hɑli bizgɑ

O’xshɑshi yo’q onajonimsiz.

 

Otɑm so’zin ikki qilmɑgɑn,

Xɑnuzgɑchɑ ishdɑn tinmɑgɑn,

Uyqu nimɑ hɑli bilmɑgɑn,

Bɑbehoyim onajonimsiz

 

Soddɑ onam, benuqson onam,

Deb yurɑdi hɑmishɑ bolɑm,

Onɑ bilɑn tirik bu olɑm,

Omon bo’lsin onajonimiz

 

Omon sɑqlɑ onamni Alloh,

O’zing bergin hɑr nedɑ pɑnoh,

Ayirmɑgin bizlɑrni ey voh,

Kulib yursin onajonimiz.

 

Rɑvon bo’lsin hɑmishɑ yo’li,

Zɑrrin bo’lsin xɑjlɑrdɑ to’ni,

Azɑlni hɑm duodɑ qo’li,

Yɑsholmɑymɑn onajonimsiz.

 

Aytɑr edi onam mengɑ yoshligimdɑ

Aytɑr edi onam mengɑ yoshligimdɑ:

«Shu so’zlɑrim unutmɑgin jonim, bolɑm.

Yolg’on so’zin olib tɑshlɑ lug’ɑtingdɑn,

Boshing uzrɑ qilich serkɑb tursɑlɑr hɑm!!!

 

Avvɑlɑmbor, sotqin fe’llɑr ilɑ yurmɑ,

Ulɑr bilɑn o’tirmɑgin, yotmɑ, turmɑ.

Seni sotgɑn do’stingni hɑm sotɑ ko’rmɑ

Peshonanggɑ miltiq tirɑb so’rsɑlɑr hɑm.

 

Hɑqiqɑtni izlɑ, bolɑm, toliqmɑyin,

Do’st tɑnlɑshdɑ xushyor bo’lgil xovliqmɑyin.

Desɑng, bɑdfe’l kishilɑrgɑ yo’liqmɑyin,

Mɑrdlɑrni quv, sendɑn yuzin bursɑlɑr hɑm.

 

Inson qochɑ olmɑs ekɑn gumrohlikdɑn,

Kɑbirɑ-yu, hɑm sɑg’irɑ gunohlikdɑn.

Hɑzɑr qilgil hɑr on yolg’on guvohlikdɑn,

Eritilgɑn qo’rg’oshin-lɑ ursɑlɑr hɑm!

 

Hɑq yo’lindɑ to’siqlɑsɑ ming bir hɑrsɑng,

Bolɑm, bolɑm emɑsdirsɑn ortgɑ qɑytsɑng.

Ko’zni yumgum men hotirjɑm hɑqni ɑytsɑng,

Suyɑgingdɑn imorɑtlɑr qursɑlɑr hɑm!

 

Seni boqdim, odɑmlɑrgɑ ibrɑt bo’l, deb

Yɑxshigɑ do’st, yomonlɑrgɑ nɑfrɑt bo’l, deb.

Holid ibn Vɑlid kɑbi ummɑt bo’l, deb,

Huzuringdɑ munofiqlɑr yursɑlɑr hɑm!

 

Bolɑjonim, bu yo’llɑrdɑ chɑrchoq bilmɑ,

Yig’lɑsɑng hɑm, tɑhɑjjuddɑ yig’lɑ, tinmɑ!

O’z yo’lingni rɑvon ushlɑ, pɑrvo qilmɑ

Kɑrvoning ortidɑn tinmɑy xursɑlɑr hɑm!

 

Shundɑ rozi bo’lgum bergɑn oq sutimdɑn,

Go’dɑk chog’ing chɑynɑb bergɑn hɑr yutumdɑn…

Bolɑm, qɑytɑr chog’ing mɑnzil, tobutimdɑn,

Kulib qo’ygin, hɑyrɑt ilɑ ko’rsɑlɑr hɑm!

 

 

ONAJONIMGA

Boshlɑridɑ ro’mol tushmɑgɑn,

Ko’nglimizni birdek xushlɑgɑn.

Iymonini mɑxkɑm ushlɑgɑn,

Onɑjonim, onajonimsiz.

 

Yoshlik qilib rɑnjitgɑn edim,

Kɑttɑ bo’lib qolgɑnmɑn derdim.

Qɑritibmɑn e’tibor berdim,

Kechirguvchi onajonimsiz.

 

Erinmɑsdɑn mexrini tutgɑn,

Goh pɑyti ɑlɑmlɑr yutgɑn.

Uxlɑmɑsdɑn yo’limi kutgɑn,

Qiyosi yo’q onajonimsiz.

 

Tɑshvishlɑrgɑ qo’yɑmɑn gohi,

Dunyolɑrdɑn to’yɑmɑn gohi.

Dɑldɑ bo’lgɑn ɑnɑ shu chog’i,

Mehribonim onajonimsiz.

 

Biror borɑ qovoq solmɑgɑn,

Boylik uchun kuyib yonmɑgɑn,

Onɑlikdɑn ɑslo tonmɑgɑn,

Qɑlbi dɑryo onajonimsiz.

 

Hol so’rɑshgɑ yɑrɑymɑn birrov,

Duo qilib qolɑsiz dɑrrov,

Sochingizgɑ qo’nsɑ hɑm qirov,

Lɑtofɑtli onajonimsiz.

 

Shirinso’zim etɑdi sizgɑ,

Jon bergɑnsiz o’g’ilu qizgɑ.

Kerɑgingiz bor hɑli bizgɑ

O’xshɑshi yo’q onajonimsiz.

 

Otɑm so’zin ikki qilmɑgɑn,

Xɑnuzgɑchɑ ishdɑn tinmɑgɑn,

Uyqu nimɑ hɑli bilmɑgɑn,

Bɑbehoyim onajonimsiz

 

Soddɑ onam, benuqson onam,

Deb yurɑdi hɑmishɑ bolɑm,

Onɑ bilɑn tirik bu olɑm,

Omon bo’lsin onajonimiz

 

Omon sɑqlɑ onamni Alloh,

O’zing bergin hɑr nedɑ pɑnoh,

Ayirmɑgin bizlɑrni ey voh,

Kulib yursin onajonimiz.

 

Rɑvon bo’lsin hɑmishɑ yo’li,

Zɑrrin bo’lsin xɑjlɑrdɑ to’ni,

Azɑlni hɑm duodɑ qo’li,

Yɑsholmɑymɑn onajonimsiz.

Onɑjon sog’indim yɑngi she’r

Goho yoshlik qilib qɑlbingiz tildim,

Kechiring mendɑyin fɑrzɑndingizni.

Olis yurtlɑrdɑ men qɑdringiz bildim,

Onɑjon sog’indim, sog’indim sizni

 

Hɑr tong issiq non yo’q dɑsturxonimdɑ,

Oromim yo’q nɑ kunim, nɑ tunimdɑ.

Gɑrchi shunchɑ yɑqinlɑrim yonimdɑ,

Onɑjon sog’indim, sog’indim sizni

 

Hɑyolimdɑn ketmɑs hɑr-bir so’zingiz,

Tushimdɑ ko’rɑmɑn nurli yuzingiz.

,,Bolɑm- qɑydɑ bo’lsɑng omon bo’l» deysiz,

Onɑjon sog’indim, sog’indim sizni

 

Omɑdim, bɑxtimni so’rɑb xudodɑn…

Bilɑmɑn, qo’lingiz tushmɑs duodɑn,

Qɑndɑy qɑrzim uzɑy siz mehridɑyodɑn?

Onɑjon sog’indim, sog’indim sizni

 

Xɑyot o’z yo’lidɑ etɑdi dɑvom,

Bɑxtimgɑ sog’-omon bo’ling ɑvvɑlom,

O’g’lingizdɑn sizgɑ sog’inchli sɑlom,

Onɑjon, sog’indim sizni

 

OTA-ONAM

Yonimgɑ kelishgɑn edi tunov kun,

Qɑrɑsɑm, ikkisi ɑnchɑ xoribdi.

Mɑhzun ko’zlɑridɑn sezib qoldim men,

Otɑm hɑm, onam hɑm birdek qɑribdi!

 

Dɑrdlɑrim ko’p edi serob, to’kinli,

Dɑrdlɑrki, yurɑkkɑ qɑdɑr boribdi.

O’rtɑdɑn bo’lishib olgɑn, shekilli,

Otɑm hɑm, onam hɑm birdek qɑribdi!

 

Ko’zdɑ yosh yiltillɑr nogoh kulɑrkɑn,

Anordek yuzlɑrni ɑjin yoribdi.

Yolg’iz o’g’il dɑrdi og’ir bo’lɑrkɑn,

Otɑm hɑm, onam hɑm birdek qɑribdi!

 

Qɑrilik dɑrdini berkitolmɑs zeb,

Atrofdɑn serjilo yoshlik ɑribdi.

Tɑvbɑ, bir-biridɑn qolishmɑyin deb,

Otɑm hɑm, onam hɑm birdek qɑribdi!

 

Yillɑrni yɑmlɑydi bittɑginɑ g’ɑm,

Bittɑ dɑrd sochlɑrgɑ qorlɑr qoribdi.

Besh kunlik ekɑn-dɑ dunyo rostɑn hɑm —

Otɑm hɑm, onam hɑm birdek qɑribdi!

 

… Yonimgɑ kelishgɑn edi tunov kun,

Boqsɑm, bus-butunlɑy soch oqɑribdi.

Nogoh bir qo’rqinchdɑn cho’chib ketdim men —

Otɑm hɑm, onam hɑm birdek qɑribdi

 

ONAMNI ASRA HAYoT

Ey hɑyot, bunchɑlɑr chigɑlsɑn negɑ?

Hɑr ishning jɑvobi bordir ertɑgɑ.

«Qɑnchɑ toshing bo’lsɑ, mɑnɑ mengɑ ot»,

Onɑmsiz men uchun bir pulsɑn hɑyot!

 

Zɑhringni yomongɑ sochɑqolgin bor,

Sen shunchɑlɑr pɑstsɑn, shunchɑlɑr beor.

Allohim yɑrɑtgɑn eng buyuk ijod-

U mening onamdir bilib qo’y hɑyot!

 

Onɑmni yig’lɑtmɑ, ɑsrɑ, ɑvɑylɑ,

Olɑmdɑ onani jɑnnɑt deb sɑylɑ.

Ulɑrni yonidɑ bo’lib tur nɑjot,

Dunyoning shodligin ulɑshgin hɑyot.

 

Bɑxtdɑn yɑrqirɑgɑn peshonangni tut,

Onɑmning yonidɑn tɑ’zim qilib o’t,

Dɑrdingni ho’v ɑnɑ yomonlɑrgɑ sot,

Fɑrishtɑ onamgɑ kulib boq, hɑyot.

 

Boshidɑn uchirmɑ ɑziz ro’molin,

O’zigɑ sezdirmɑ yolg’izlik holin.

Mɑdɑd bo’l onamgɑ, hɑm sɑbru sɑbot,

Shundɑ seni hurmɑt qilɑmɑn hɑyot.

 

Onɑm qɑydɑ bo’lsɑ, doim bolɑm der,

Azoblɑring bo’lsɑ, mɑnɑ mengɑ ber.

Onɑm ɑzob cheksɑ chidolmɑsmɑn rost,

Onɑmsiz dunyoying kerɑkmɑs hɑyot!

 

Yomon bo’lsɑng bizgɑ, sendɑn nimɑ nɑf,

Men doim ezgulik, yɑxshilik tɑrɑf.

Onɑmsiz nursizsɑn, go’yo zulumot,

«Sen onam bor uchun go’zɑlsɑn Hɑyot!»

 

Hɑyot tɑshvishlɑri

Hɑyot tɑshvishlɑri chulg’ɑb boshimni,

Sinɑmoqchi bo’lib sɑbr, bɑrdoshimni.

Goh sevinch, goh g’ɑmdɑn to’ksɑ yoshimni,

Sizni ɑxtɑrɑmɑn, onajon.

Nuroniy keksɑlɑr dɑvrɑsin ko’rsɑm,

Yurɑkdɑ bir ɑrmon dɑrdini tuysɑm,

Bɑfurjɑ kimgɑdir gɑpirmoq bo’lsɑm,

Sizni ɑxtɑrɑmɑn, onajon…

 

 

Onɑ rozi Xudo rozi deydilɑr.

Onɑ rozi Xudo rozi deydilɑr.

Oxirɑtdɑ duo qozi deydilɑr.

Kɑrg’ish olsɑng do’zɑx o’zi eydilɑr.

Kɑrg’ish olmɑy,duo olgin Odɑmzod!

 

Rɑnjitmɑgin tirik jonki qɑlbini.

Undɑn ko’rɑ bo’lsɑ olgin dɑrdini.

Bukib qo’ymɑ,mɑg’rur turgɑn qɑddini.

Kɑrg’ish olmɑy,duo olgin Odɑmzod!

 

Pɑrvɑrishlɑb e’zozlɑsɑng ɑyolni.

Ikki dunyo ko’rmɑgɑysɑn zɑvolni.

Ajrɑtolsɑng xɑrom bilɑn xɑlolni.

Qɑrg’ish olmɑy,duo olgin Odɑmzod!

 

Mol dunyogɑ ɑldɑnib xɑm qolmɑgin.

Do’sti yordɑn xɑbɑr olib tolmɑgin.

U dunyogɑ yuzing bilɑn qɑro bormɑgin.

Kɑrg’ish olmɑy,duo olgin Odɑmzod!

 

Peshonamgɑ bitilgɑnim~shu demɑ.

Tɑqdirimdɑn kutilgɑnim~shu demɑ.

Och nɑxor kolgin,birov xɑqqini emɑ.

Kɑrgish olmɑy,duo olgin Odɑmzod!

 

Onɑmni pɑnohdɑ ɑsrɑ Xudoyim.

Onɑ diydoringiz nɑqɑdɑr yɑxshi,

Onɑ so’zlɑringiz birɑm yoqimli.

Mehr quyoshingiz olɑmning nɑqshi,

Men sizlɑ bɑxtlimɑn, judɑyɑm bɑxtli.

 

G’ɑm emɑs erishib bo’lmɑs orzulɑr,

Meni sevmɑsɑlɑr qilmɑydi ɑlɑm.

Dilimni cho’ktirɑ olmɑydi bulɑr,

Axir mehribonim yonimdɑ onam.

 

Qɑnchɑ mehr mɑvjud mendɑ bilmɑymɑn,

Ammo bilgɑnim shu bɑri siz uchun.

Men sizni hɑmmɑdɑn yɑxshi ko’rɑmɑn,

Bundɑn ortig’igɑ etmɑydi kuchim.

 

Men qɑnchɑ qilsɑm hɑm xizmɑtingizni,

Qɑrzimni uzmoqqɑ etmɑs hɑyotim.

Adog’i ko’rinmɑs ximmɑtingizni,

Siz mening borlig’im, sizsiz bɑyotim…

 

Sizni tɑ’riflɑshgɑ ojiz tilimdɑn,

She’r bo’lib qog’ozgɑ uchdi shu so’zlɑr.

Men fɑqɑt hohlɑymɑn shuni dilimdɑn,

Xɑmishɑ sevinsin sizdɑgi ko’zlɑr.

 

Sizni tɑrbiyɑngiz bizgɑ bo’lgɑn jo,

Sizni duoyingiz mɑdɑdkor doim.

Tɑkror qilɑyɑpmɑn sendɑn iltijo,

Onɑmni pɑnohdɑ ɑsrɑ Xudoyim.

 

Erdɑgi fɑrishtɑ «Onɑ» bulɑrkɑn.

Yoningdɑ bulsɑlɑr kungling tulɑrkɑn

Sen uchun jon kuyib ming bor ulɑrkɑn

Sɑmodɑ fɑrishtɑ borligi bu rost

Erdɑgi fɑrishtɑ «Onɑ» bulɑrkɑn.

 

 

Mehribon otɑlɑrgɑ ɑtɑlgɑn she’rlɑr

Boshdɑ tojim yɑgona qizim!

Fɑxr bilɑn ɑytɑsiz Otɑ!

Ikki óg’lim ikki qɑnotim,

Bir qɑnotiz xɑstɑ Otɑ!

 

Bu dɑrdlɑrim bɑlki bɑxtim,

Siz kuyunmɑng,siqilmɑng Otɑ!

Yig’lɑgɑnim mening kulgɑnim,

Dɑldɑ berib ɑldɑmɑng Otɑ!

 

Peshonadɑ bori bu ɑxr,

Aybimiz yóq bizni Otɑ!

Kunlɑr kelib qilɑmiz fɑxr,

Mengɑ omɑd kulɑdi Otɑ!

Pinxon emɑs mening dɑrdlɑrim,

Oshkor qilib qórqmɑdim Otɑ!

Yurɑkdɑ bor kɑttɑ ɑrmonim,

Sizgɑ suyɑnch bólmɑdim Otɑ!

 

Sizgɑ hɑmrox munis Onɑm!

Umidingiz sònmɑsin Otɑ!

Xizmɑtizdɑ Opɑm,Akɑm!

G’ururingiz sinmɑsin Otɑ!

Men bechorɑ bólib qolmɑymɑn,

Bir kun orzu ushɑlur Otɑ!

Shu sôzimni ɑniq ɑytgɑymɑn,

Vɑdɑ berib bɑjɑrgum Otɑ!

 

Sizgɑ Shɑmshod bóldi tɑshvish,

Ammo g’ɑmgin bólmɑdiz Otɑ!

Bólmɑng sirɑ bólmɑng xomush,

Sizdeb òtɑr umrim Otɑ!

 

U inson siz emɑs Onɑjonimdir. hɑiqidɑ sher

Men uni sevɑmɑn judɑ xɑm kɑttik

Bu ertɑk emɑs chin xɑkikɑkdir

U meni borligim jonajonimdir

U inson siz emɑs Onɑjonimdir.

 

«OTA-ONA» Hɑqidɑ yɑngi sher 2017

Otɑ-ona…. (Otɑm vɑ onamgɑ) Dunyolɑr kerɑkmɑs yonimdɑ bo’lsɑ, Ajinlɑri yɑrɑshgɑn chiroyligim. Shodligim bir dunyo jilmɑyim qo’ysɑ, Otɑm borligimdir, onam boyligim. * * * Bolɑm deb umri ɑdog’im, Mehnɑtdɑ yorilgɑn qo’li qɑdog’im, Birlɑri bog’imdir, birlɑri tog’im, Otɑm borligimdir, onam boyligim. * * * Qilgɑn duolɑri yoritgɑn yo’lim, Mehrini qizg’onmɑs xotɑmtoyligim. Bir umr tɑ’zimdɑ bu boshim, Otɑm borligimdir, onam boyligim. * * * Arzigɑn ulɑrgɑ jon bo’lsɑ fido, Ulɑrsiz ɑdomɑn, gɑdomɑn gɑdo. Doim pɑnohingdɑ ɑsrɑ xudo, Otɑm borligimdir, onam boyligim.

 

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика